Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi: 2009-07-25
Resmi Gazete Sayisi: 27299

Karar Sayısı : 2009/15236

       Ekli “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 16/6/2009 tarihli ve 2067 sayılı yazısı üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 3, 8 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                    Abdullah GÜL

                                                                 CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

       Başbakan

      C. ÇİÇEK                   B. ARINÇ                 A. BABACAN                 M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bakanı

      H. YAZICI                 F. N. ÖZAK                 E. GÜNAY                   F. ÇELİK

    Devlet Bakanı                Devlet Bakanı               Devlet Bakanı V.              Devlet  Bakanı

      E. BAĞIŞ                  S. A. KAVAF                 C. YILMAZ                  S. ERGİN

    Devlet Bakanı                Devlet Bakanı                Devlet Bakanı                Adalet Bakanı

    M. V. GÖNÜL                B. ATALAY               A. DAVUTOĞLU               M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı             İçişleri Bakanı               Dışişleri Bakanı               Maliye Bakanı

    N. ÇUBUKÇU                 M. DEMİR                  R. AKDAĞ                  R. AKDAĞ

  Milli Eğitim Bakanı        Bayındırlık ve İskân Bakanı           Sağlık Bakanı              Ulaştırma Bakanı V.

     M. M. EKER                 Ö. DİNÇER                  N. ERGÜN                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                   E. GÜNAY                                          V. EROĞLU

              Kültür ve Turizm Bakanı                                Çevre ve Orman Bakanı

BAZI DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KALKINMA AJANSLARI

KURULMASI HAKKINDA KARAR

       Kuruluş ve merkez

       MADDE 1 – (1) Aşağıda kapsadığı iller ve karşılarında merkezleri gösterilen Düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajansları kurulmuştur.

Kalkınma kurulunun yapısı ve teşkili

       MADDE 2 – (1) Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda toplam yüz üyeden oluşur. Kalkınma kurulunda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları temsil edilir.

       (2) Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları, iki ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 25, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 20, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 15, beş ve altı ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 10 üye taban olarak kabul edilmek ve geriye kalan üye sayısı, illerin 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle Ek-1 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

       (3) İli temsil edecek kuruluşlar ile bunların temsilci sayılarını gösteren kalkınma kurulu listeleri, Ek-2 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Bu belirlemede, ilgili valilik görüşleri ile söz konusu kuruluşların; il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınmıştır.

       Kalkınma kurulu üyeliği

       MADDE 3 – (1) Kalkınma kurulu üyeleri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için görev yaparlar. Bu sürenin sonunda veya ihtiyaç hasıl olduğunda Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilir.

       (2) Kalkınma kurulunda temsili öngörülen kurum ve kuruluşlar, kalkınma kurulunda görev yapacak temsilcilerinin isimlerini, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve istenecek diğer kişisel bilgileri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde valiliklere bildirirler. Bu süre içerisinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesholunan kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.

       (3) Söz konusu kurum ve kuruluşların kalkınma kurulunda en üst düzeyde temsil edilmeleri zorunlu olup, valilikler bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Ancak yerel ve bölgesel kalkınma konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi, faaliyet ve çalışmaları yahut tecrübeleri nedeniyle kalkınma kurulunun çalışmalarına önemli katkı sağlayabilecek kişiler, mensubu olduğu ilgili kuruluşun bu yöndeki talebi ve ajans genel sekreterinin, genel sekreterin görevlendirilmesine kadar ise ilgili valiliğin onayıyla, en üst düzey temsilciler yerine üye olarak görev yapabilirler.

       (4) Kalkınma kurulu üyelerinden birinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkisinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa ve her halükarda toplam altı defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri de kendiliğinden düşer. Boşalan üyelikler için yeni üye, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve Ajansa bildirilir. Bu süre içerisinde yeni üye bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.

       (5) Kalkınma kurulu üyeleri sadece bir kuruluşu temsil eder. Kalkınma kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

       Azami personel sayısı

       MADDE 4 – (1) Ajanslarda ilk takvim yılı için; beş veya altı ilden oluşan Düzey 2 bölgelerinde en fazla kırk uzman personel ve sekiz destek personeli olmak üzere toplam kırksekiz, diğer bölgelerde en fazla otuz uzman personel ve altı destek personeli olmak üzere toplam otuzaltı personel istihdam edilir.

       Tereddütlerin giderilmesi

       MADDE 5 – (1) Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

       Yürürlük

       MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

       NOT: EKLER İÇİN 25.07.2009 TARİHLİ RESMİ GAZETEYE BAKINIZ

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.