Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 2010-03-19
Resmi Gazete Sayisi: 27526

Karar Sayısı : 2010/238

       Ekli "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 26/2/2010 tarihli ve 9813 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

        Amaç ve kapsam

       MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden il özel idareleri ve belediyelere ayrılacak paylardan, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde tanımlanan borçlarına karşılık yapılacak kesintilerin oranı ve alacaklı kurumlar arasında dağılımına ilişkin hususları belirlemektir.

       (2) Bu Esaslar, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları, İller Bankasına olan borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçları ile bu maddeler kapsamındaki kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yapılacak kesintileri kapsar.

       Hukuki dayanak

       MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen;

       a) Bağlı kuruluş: Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyelerine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları,

       b) Belediye: Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyelerini,

       c) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

       ç) Tahakkuk eden borç: İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu Esaslar kapsamına giren diğer kuruluşlara ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan borçlarını,

       d) Uzlaşma: Belediyelerin borç ve alacakları için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında yapılmış olan takas ve mahsup işlemleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yapılmış olan takas ve mahsup işlemlerini,

       ifade eder.

       Kapsama giren borçların sınıflandırılması

       MADDE 4 – (1) Bu Esaslar kapsamında, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların borçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

       (a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçlar.

       (b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri uyarınca, alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmamış borçlar.

       (c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçlar, İller Bankasına olan borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçlar.

       (2) Bu Esaslar kapsamındaki büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarından olan alacaklar, alacaklı kuruluşlar tarafından Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, bunların dışında kalan il özel idareleri ve belediyeler ile bu belediyelerin bağlı kuruluşlarından olan alacaklar ise İller Bankası Genel Müdürlüğüne, birinci fıkrada yer alan sınıflandırmaya uygun olarak bildirilir.

       (3) Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlardan olan alacaklar için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce büyükşehir belediye payından kesinti yapılırken, bu belediyelere İller Bankasınca 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan aktarımlar da dikkate alınır.

       Kesinti oranı

       MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar için il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından % 40 oranında kesinti yapılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 1/3/2010 tarihinden sonra doğan borcu bulunmayan kuruluşlar için kesinti oranı % 25 olarak uygulanır.

       (2) Birinci fıkraya göre yapılacak kesintiler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

       a) (a) bendinde belirtilen borçlarına karşılık % 12,5,

       b) (b) bendinde belirtilen borçlarına karşılık % 2,5,

       c) (c) bendinde belirtilen borçlarına karşılık % 85,

       şeklinde dağıtılır.

       (3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan borçlardan herhangi bir veya ikisine sahip olmayan il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların mevcut

borçları için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oranların kalan toplam oran içerisindeki

ağırlığına göre hesaplanan oranları esas alınır.

       Kesintinin alacaklı kuruluşlar arasında paylaşımı

       MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan kesintilerin alacaklı kuruluşlar arasında dağılımı ekli listedeki gruplara göre yapılır. Kesintiler grup içinde eşit olarak paylaştırılır. Her bir grup içindeki bütün alacaklı kurumların alacakları tahsil edildiğinde diğer gruba geçilir.

       (2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki kesintiler alacaklı kuruluşlar arasında eşit olarak dağıtılır.

       Yürürlük

       MADDE 7 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE 8 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

LİSTE

 

BİRİNCİ GRUP

       1) Çevre ve Orman Bakanlığı

       2) Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü

       3) Devlet Hastaneleri

       4) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

       5) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

       6) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri

       7) İl Sağlık Müdürlükleri

       8) Karayolları Genel Müdürlüğü

       9) Kültür ve Turizm Bakanlığı

       10) Sağlık Ocakları

       11) Samsun Hıfzıssıhha Enstitüsü Bölge Müdürlüğü

       12) SEKA A.Ş.

       13) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

       14) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

       15) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

       16) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

       17) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

       18) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

       19) Türkiye Kızılay Derneği

       20) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

       21) Üniversite Hastaneleri

       22) Vakıflar Genel Müdürlüğü

       23) Verem Savaş Derneği

       24) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

İKİNCİ GRUP

       1) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

       2) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-a Sigortalıları için)

       3) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-c Sigortalıları için)

       4) İller Bankası Genel Müdürlüğü

       5) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

ÜÇÜNCÜ GRUP

       1) Belediyeler

       2) İl Özel İdareleri

       3) Büyükşehir Belediyeleri

       4) Bağlı Kuruluşlar

       5) Belediye Birlikleri

DÖRDÜNCÜ GRUP

       1) Maliye Bakanlığı

       2) Hazine Müsteşarlığı

 

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.