UKOME Kararlarının Uygulanması Hakkında Genelge ( EGM )

 

T.C

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

SAYI: 64025-8/2228-                                                            01.04.2010

Konu   : UKOME Kararlarına İstinaden

     Araçların Trafikten Men İşlemleri Hak.    

 

GENELGE

2010/22

                 

    Bakanlığımız Mülkiye Müfettişleri’nin İstanbul ilinde yapmış oldukları denetimler sırasında; trafik zabıtası tarafından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen haller dışında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 9 ncu maddesi doğrultusunda İl Trafik Komisyonları’nın yetkisini kullanan Ulaşım Koordinasyon Merkezleri’nin kararlarına istinaden araçların trafikten men edildiği tespit edilmiş olup, konu ile ilgili olarak hukuk müşavirliğimizden alınan ve bir sureti ekte gönderilen görüş yazısında özetle;

 

1) Anayasanın 38, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 4 üncü maddelerinde yer alan hükümler bağlamında, kanunsuz suç ve ceza olamayacağı, kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarlarının ancak kanunlarla belirlenebileceğinin tartışmasız olduğu,

2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 ve 9 ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddelerinde belediyelere sınırları dahilinde trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirleme ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak yerleri ile sayılarının tespitine ilişkin yetkilerin verilmiş olduğu, ancak bu yetkiler karşısında herhangi bir yaptırımın düzenlenmediği,

3) Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine mevzuatın verdiği görev ve yetki çerçevesinde aldıkları kararlara aykırı hareket edenlere ve belediye kanun, nizam ve talimatlarına uymayanlara uygulanacak yaptırımı düzenleyen 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun’un 1 inci maddesinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 inci maddesine atıfta bulunulduğu, ancak anılan Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde bu Kanun (5326 sayılı Kabahatler Kanunu) hükümlerinin ilgili kanunlarda, ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanacağının belirtildiği,

4) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenen suç ve cezalara 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun’un 1inci maddesi hükümlerinin uygulanamayacağı,

5) Büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin, çıkaracakları yönergeler ile suç ve ceza oluşturamayacakları, trafikten men uygulamasının ancak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenen hallerde uygulanabileceği,

6) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda herhangi bir yetki devri öngörülmediği için,  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki ceza uygulamalarının trafik zabıtasınca yapılacağı,

7) Kanunlara dayanmayan ve belediyelerce trafiği düzenleme amacı ile yürürlüğe konan yönergelerde yer alan ceza ve yaptırımların trafik zabıtasınca uygulanmasının açıkça suç oluşturacağı ve kanunsuz işlemlere muhatap olanların idari yargıda Bakanlığımız aleyhine dava açarak tazminat isteyebilecekleri, idarece ödenecek tazminatların kanunsuz işlemleri yapanlara rücu edilebileceği,

Belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenler ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla;

1) Ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) ile il ve ilçe trafik komisyonlarınca, kanunlarda açıkça suç sayılmayan eylem ve fiillerden dolayı idari yaptırım ve ceza kararı alınmayacaktır.

2) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen ve men işlemini gerektiren fiiller dışında, il/ilçe trafik omisyonları ya da UKOME tarafından daha önceki tarihlerde alınmış olan trafikten men kararlarına istinaden araçlar trafikten men edilmeyecek, bu konuda daha önce alınmış trafikten men kararları varsa iptal edilerek, ihlale ilişkin kanunlarda belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.

3) Belediye meclis ve encümenlerinin mevzuatın kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde aldıkları kararlara aykırı hareket edenlere ve belediye kanun, nizam ve talimatlarına uymayanlara kanunlarda yetkilendirilmiş organlar tarafından gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Osman GÜNEŞ

Vali

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Jandarma Genel Komutanlığı’na,

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne,

81 İl Valiliği’ne.

                       

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.