4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 2000-04-15
Resmi Gazete Sayisi: 24025

 

       


Kabul Tarihi                       : 12/4/2000

YayımlandığıDüstur         : Tertip                      : 5   Cilt          : 39

 

           

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 – Bu Kanunun amacı organizesanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 – Bu Kanun, organize sanayibölgelerinin ve OSB Üst Kuruluşunun oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ilebunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarınıbelirleyen hükümleri kapsar.(1)

  Tanımlar ve kısaltmalar

              Madde  3 – (Değişik: 18/6/2017-7033/39 md.)

  Bu Kanunun uygulanmasında;

  a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığını,

b) Finansalkiracı: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve FinansmanŞirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzelkişiyi,

c) Finansalkiralama şirketi: 6361 sayılı Kanun kapsamında kurulan finansal kiralama şirketlerini,

ç) Hizmetve destek alanları: Küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerindekatılımcı veya katılımcının kiracısı olarak faaliyet gösterilen alanları,

d) İhtisasOSB: Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyetgösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,

e)Katılımcı: OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışıyapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayıtaahhüt eden ve bu Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzelkişi ile finansal kiracıyı,

f) Kiracı:Katılımcının tesisini, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde kiralayangerçek veya tüzel kişiyi,

g) Onaylısınır: OSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü, teknikaltyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarının yeraldığı, yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş OSB alanları dışındakiOSB alanlarını,

 

––––––––––––––––

(1) 18/6/2017tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “üstkuruluşlarının” ibaresi “OSB Üst Kuruluşunun” şeklinde değiştirilmiştir.


7782

 

ğ) Ortakkullanım alanları: OSB’nin amaçlarına uygun şekilde faaliyet göstermesini teminen,OSB alanı içinde planlanan yollar, altyapı ve enerji hatları ve sağlık korumabandı hariç, OSB’nin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan sosyal, idari ve teknikaltyapı ve hizmet alanları ile park alanlarını,

h) OrganizeSanayi Bölgesi (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak,çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek,kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak,sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesiamacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındakioranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları veteknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirlisistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanunhükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımındaverimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini,

ı) OSBalanı: Yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş alanlar ile onaylı sınırkapsamında belirlenen alanların bütününü,

i) OSBÜK:Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunu,

ifade eder.

           

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Nitelikler

Yer seçimi, kuruluş ve planlama (1)

Madde 4 – (Değişik: 18/6/2017-7033/40 md.)

OSB, yerseçimine ilişkin yönetmeliğe göre uygun görülen yerlerde Bakanlığın onayı ilekurulur.

OSB’lereait yer seçimi, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerininkatılımıyla oluşan yer seçimi komisyonunun yerinde yaptığı inceleme sonucunda,varsa üst ölçekli plan kararları dikkate alınarak yapılır. Komisyonda kararlaroybirliği ile alınır. Oybirliği sağlanamaması durumunda yer seçimi ile ilgilinihai karar, yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlıkça verilir.Mevzuat gereğince korunması gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasına izinverilmeyen alanlar OSB yeri olarak incelemeye alınmaz.

OSB alanıiçinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunmasıhâlinde; bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmamasıdurumunda, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvikiile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesininbirinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz devredilir. Diğerillerde ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesindeyer alan harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzereOSB’lere satılır. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığıncamüştereken belirlenir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan stokaraziler ise ilgili mevzuatına göre OSB tüzel kişiliğine tapuda devredilirken29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi HakkındaKanunun 11 inci maddesinde belirtilen şerh tapuya işlenmez.

 

––––––––––––––––

(1) 18/6/2017tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle bu madde başlığı ‘’Kuruluş’’iken ‘’Yer seçimi, kuruluş ve planlama’’ şeklinde değiştirilmiştir.


7782-1

 

Seçilenalanda özel mülkiyette olan araziler bulunması hâlinde bu araziler rızaen satınalma veya kamulaştırma yoluyla iktisap edilir. Bu nitelikte taşınmazlarhakkında 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleriuygulanır.

Yerseçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan alanlarınplanlanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya ilgili belediye tarafından engeç bir yıl içinde yapılır. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlık ve Çevre veŞehircilik Bakanlığınca müştereken belirlenir. OSB alanı dışındaki içme vekullanma suyu, karayolu, demiryolu, elektrik ve doğalgaz bağlantıları ileilgili iş ve işlemler Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarcayerine getirilir.

Yer seçimikesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi,belde belediyesi, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan sanayi odası, yoksaticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırımizleme ve koordinasyon başkanlığı temsilcileri ile alanın hiçbir belediyesınırı içinde olmaması hâlinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile builçelerdeki odalar valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yeralabilir. OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve valitarafından imzalanmış kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicilekaydı ile OSB tüzel kişilik kazanır.

OSBkuruluşunda, altıncı fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde belirlenen odanınyer alması zorunludur.

İhtisasOSB’lerde konuyla ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin temsilcileri,talepleri hâlinde müteşebbis heyete dâhil edilirler.

Tüzelkişilik kazanan OSB’lerden, kuruluş tarihinden itibaren altı ay içerisindekamulaştırma işlemlerine başlayıp, iki yıl içerisinde uzlaşılamayan tümparseller için tespit ve tescil davası açmayan veya tüm parseller için açılandavalar neticesinde 2942 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen süreleriçerisinde bedeli ödemeyen OSB’lerin tüzel kişilikleri, tasfiye sürecibaşlatılarak Bakanlık tarafından resen terkin edilebilir.

  OSB alanında Sağlık Bakanlığınca öngörülensağlık koruma bandı bırakılır.

Ortakkullanım alanları, OSB büyüklüğünün %8’inden az; hizmet ve destek alanları iseOSB büyüklüğünün %10’undan fazla olamaz.

OSBsınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri,OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanır.Onaylı imar planları valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde, Bakanlığıninternet sayfasında bir hafta süre ile ilan edilir. Askı süresinin sonundaBakanlıkça yürürlüğe konulur ve ilgili kurumlara bilgi için gönderilir. Birhaftalık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar Bakanlığaveya valiliğe yapılır. Bakanlık itirazları ve planları on beş gün içerisindeinceleyerek kesin karara bağlar.

Katılımcıtarafından OSB’ye başvurulduğu hâlde başvuru tarihinden itibaren üç ay içindeherhangi bir karara bağlanmayan imar ve parselasyon planı ve değişikliklerikatılımcının müracaatı hâlinde Bakanlıkça değerlendirmeye alınır. Bakanlıkdeğerlendirme aşamasında OSB’nin başvuru hakkındaki görüşünü ister. OSB başvuruhakkındaki görüşünü on beş gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. Başvuruyakonu imar ve parselasyon planı ile değişiklikleri Bakanlık tarafından uygunbulunması hâlinde onaylanabilir.


7782-2

 

Yürürlüğegiren imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerininprojelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeriaçma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri açma veçalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkinharçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresihesabına yatırılır.  

OSB tüzelkişiliği, OSB’nin mevzuata ve imar planına uygun yapılaşmasından sorumludur.Ruhsatsız veya ruhsata aykırılığı tespit edilen yapılar hakkında ilgili idarece3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci ve 42 nci maddeleriçerçevesinde tesis edilen işlemler ilgili OSB ve Bakanlığa bildirilir. Yıkım,Bakanlığın talimatı üzerine valilik veya kaymakamlık tarafından yapılır. Yıkımbedeli, yapı sahibi tarafından karşılanır.

Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

  Nitelikleri

  Madde 5 – (Değişik: 4/7/2012-6353/20 md.)

OSB,müteşebbis heyetin veya genel kurulun vereceği karar üzerine yönetim kurulununbaşvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırlarıbelirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri (…)(1) yaptırabilenbir özel hukuk tüzel kişiliğidir. (Ekcümle : 20/2/2014-6525/21 md.) OSB;kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzlemeve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir. (1) (2)

(Ek birinci ve ikinci cümleler:18/6/2017-7033/41 md.)OSB adına kamulaştırma yapacak idare, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarıncaoluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarında OSB’den en az bir üyeningörevlendirilmesini ister. Tanınacak süre zarfında görevlendirme yapılmamasıhâlinde, ilgili idare, komisyon üyelerinin tamamını kendi bünyesinden seçer.Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödemeyükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

  Organlar

  Madde 6 – OSB’nin organları;

  a) Müteşebbisheyet (işletme aşamasında genel kurul),

  b) Yönetim kurulu,

  c) Denetim kurulu,

  d) Bölge müdürlüğüdür.

Müteşebbis heyet

  Madde 7 –  (Değişikfıkra: 18/6/2017-7033/42 md.)  Müteşebbis heyet, OSB’nin kuruluşunakatılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevliolanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek on beş asıl ve on beşyedek üyeden oluşur.

 

––––––––––––––––

(1) Anayasa Mahkemesi’nin 31/10/2013 tarihlive E.: 2013/49, K.: 2013/125 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer alan “…yapabilenveya…” ibaresi iptal edilmiştir.

(2) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 41inci maddesiyle bu fıkraya “OSB, müteşebbis heyetin” ibaresinden sonra gelmeküzere “veya genel kurulun vereceği karar üzerine yönetim kurulunun” ibaresieklenmiştir.


7783

 

  Katılan kurum vekuruluşların müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayısı, katılımoranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde belirlenir.

  (Değişikfıkra: 18/6/2017-7033/42 md.)  Müteşebbis heyette yer alanüyeler, vali hariç dört yıl için seçilir ve temsil ettikleri kurum vekuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veyaayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşun ön sıradaki yedek üyesigeçer. Katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar. Vali,müteşebbis heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasından istisnatutulur.

  Müteşebbis heyetilk toplantısında, valinin başkan olması durumunda, 4 üncü maddenin yedincifıkrasında sayılan kuruluşlardan il özel idaresi, il özel idaresibulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve belediye temsilcileri dışında kalanlardan bir başkanvekili, aksitakdirde bir başkan ve bir başkanvekili seçer.(1)

  Müteşebbis heyeten az üç ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkanvekili başkanlığındasalt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır.Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.

  Müteşebbis heyettegörevli üyeler, geçerli sayılan bir mazeretleri olmaksızın üst üste yapılan üçtoplantıya veya mazeretleri olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların enaz yarıdan bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılırlar.

  Müteşebbis heyet;OSB’nin kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirlerialmak, yer seçimi raporunda belirtilen hususları yerine getirmek, kanun,yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen görevleriyapmak, yönetim ve denetim kurulu çalışmalarını ve hesaplarını ibra etmek,OSB’ye ait para ve diğer kaynakları kuruluş amacına uygun kullanmakla yükümlüve görevlidir.

  Müteşebbis heyetüyeleri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevlendirilme usul veesasları, kuruluş protokolünün tanzim şekli ve ihtiva edeceği hususlar ilegörev ve çalışmalarına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikledüzenlenir. 

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/42 md.)  OSBorganlarında görev alanlar, vali hariç diğer OSB’lerin organlarında görevalamazlar.

Yönetim kurulu

  Madde 8 – (Değişikfıkra: 18/6/2017-7033/43 md.) Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendiüyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Genelkurula geçen ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde, yönetim kuruluyönetmelikle belirlenecek kriterlere göre en fazla on bir asıl ve on bir yedeküyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. 

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve birbaşkanvekili seçerler. Yönetim kurulu en az ayda iki defa toplanır ve toplantısalt çoğunluk ile yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üçtoplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en azyarısına  katılmayan üyeler üyeliktençekilmiş sayılırlar. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halindebaşkanın oyuna itibar edilir.

           

––––––––––––––––

(1) 20/2/2014 tarihli ve6525 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “ilözel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayanillerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.


7784

 

  Yönetim kurulu;kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbisheyetin kararları çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini  yürütmekle görevlidir.

  Denetim kurulu

  Madde 9 – Denetim kurulu, müteşebbis heyetin kendi üyeleri arasındanseçeceği iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri dört yıliçin seçilir.(1)

Denetim kurulu bütçenin sarf ve uygulamasını denetlemek,yılda bir defa genel denetleme raporu ve en az üç ayda bir de ara rapordüzenleyerek müteşebbis heyete sunmakla görevlidir.

  Bölge müdürlüğü

  Madde 10 – Bölge müdürlüğü, bölge müdürü ile yeteri kadar idarî ve teknikpersonelden oluşur. Kredi kullanan OSB’lerde, müdürlüğün teşkilat şeması vekadrosu Bakanlık onayı ile oluşur ve değişir.

  Bölge müdürü,yönetim kurulu tarafından atanır. Bölge müdürü, yönetim kurulunun kararları vetalimatları doğrultusunda OSB’nin sevk ve idaresini yürütmek ve verilen diğergörevleri yapmakla yükümlüdür.(2)

  Kredi kullananOSB’lerde bölge müdürünün ve OSB’de görevlendirilecek diğer personelin niteliklerive sayıları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

  Temsil ve ilzam

  Madde 11 – OSB’ler; yönetim kurulubaşkanı veya başkanvekili tarafından temsil edilir. OSB’yi ilzam edici yazılaryönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir diğer yönetim kurulu üyesiveya yetkilendirilmiş OSB bölge müdürü tarafından imzalanır ve böylece çiftimzalı olarak tekemmül eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî Konular

  Gelirler

  Madde 12 – OSB’nin gelirleri şunlardır:

  a) Müteşebbisheyete katılan kurum ve kuruluşların verdikleri katılma payları.(3)

  b) Katılımcılarınödedikleri aidatlar ile arsa ve alt yapı katılım payları ve hizmet karşılıkları.(4)

  c) OSB alt yapı vesosyal tesislerinin ihalesi için hazırlanan dosyaların satış bedelleri ilebölge içinde kurulacak olan işletmelerin projelerinin tasdik ve vize bedelleri.

  d) Yönetimaidatları.

 

––––––––––––––––

(1) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 44üncü maddesiyle bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “iki” ibaresi “dört”şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 45inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “müteşebbis heyet” ibaresi “yönetim kurulu”şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun46 ncı maddesiyle bu bentte yer alan “iştirak” ibaresi “katılma” şeklindedeğiştirilmiştir.

(4) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 46 ncımaddesiyle bu bentte yer alan “Arsa tahsisi yapılan veya satışı yapılan veOSB’de faaliyet gösterecek olan ve gösteren katılımcıların” ibaresi“Katılımcıların” şeklinde değiştirilmiştir.


7785

 

  e) Su, elektrik,doğalgaz, sosyal tesis, arıtma ve benzeri işletme gelirleri ile iştirak gelirleri.

  f) Arsa tahsisi vesatışından sağlanan gelirler.(1)

  g) Bağışlar.

  h) Bölge ortakmülklerinin kira ve hizmet gelirleri.

  i) Banka faizleri.

  j) Gecikme faizleri.(2)

  k) İlan ve reklamgelirleri.

  l) Diğer gelirler.

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/46 md.) Su, elektrik ve doğalgaz gelirlerihaczedilemez ve amacı dışında kullanılamaz. 

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/46 md.) OSB vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgiliolarak katılımcılardan bağış adı altında bedel talep edemez.

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/46 md.) Katılımcılar hakkında mahkemelerce verileniflas erteleme ihtiyati tedbir ve iflas erteleme kararları, katılımcının bumadde uyarınca OSB’ye olan elektrik, su ve doğalgaz borçlarının ifasını,takibini ve tahsilini durdurmaz ve yükümlülüklerini yerine getirmesine engeloluşturmaz.

  Katılma payları

  Madde 13 – OSB’nin oluşumuna katılankurum ve kuruluşlar Bakanlıkça belirlenecek kuruluş masraflarına katılmayı Bakanlığataahhüt ederler. Bu taahhüt tüzel kişilik iktisabından itibaren OSB’ye karşı dageçerlidir.

(Ek fıkra : 18/6/2017-7033/47 md.) OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum vekuruluşlar, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için yüz binTürk lirasından az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı il özel idaresi, ilözel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı adınaaçılan banka hesabına yatırırlar. Yüz bin Türk lirası olan alt sınır, her yıl4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yenidendeğerleme oranında artırılır. Bu şekilde il özel idaresi, il özel idaresibulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına yatırılanmeblağ, OSB tüzel kişilik kazandığında OSB’ye devredilir.

Katılım paylarının ödeme şekil ve şartları kuruluşprotokolünde belirlenir. Bu konudaki uyuşmazlıklar asliye hukuk mahkemesinceçözümlenir.

  Krediler

  Madde 14 – OSB’nin yetkili organları projenin keşif tutarı ve genel idaregiderleri ile ilgili olarak, Bakanlıktan kredi talep edebilirler. Bu kredininmiktarı gösterilen teminatlarla sınırlıdır. Krediye ait tip sözleşme Bakanlıkçahazırlanır.(3)

 

––––––––––––––––

(1) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 46 ncımaddesiyle bu bende “Arsa” ibaresinden sonra gelmek üzere “tahsisi ve” ibaresieklenmiştir.

(2) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 46 ncımaddesiyle bu bentte yer alan “cezaları” ibaresi “faizleri” şeklindedeğiştirilmiştir.

(3) 9/1/2002 tarihlive 4737 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkranın birinci cümlesine “tutarı”kelimesinden sonra gelmek üzere “ve genel idare giderleri” ibaresi eklenmiştir.


7786

 

              Kreditalebi ve bunun geri ödeme usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklebelirlenir.

  (Değişikfıkra: 18/6/2017-7033/48 md.) OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecekprojeler için kredi verilebilir.

  Ayrıca ihtiyaçduyulması halinde başka iç kaynaklar ile dış kaynaklardan kredi kullanabilirler.(Ek cümle: 18/6/2017-7033/48 md.) Kullandıkları krediler için Bakanlıkçakredi faiz desteği verilebilir.

  (Mülgabeşinci fıkra: 18/6/2017-7033/48 md.)

  Gelişmiş ve normalyörelerde; ilk defa yapılan OSB’nin alt yapısı için Bakanlıkça belirlenenşartlarda kredi kullandırılır. Yeni proje veya tevsii şeklinde yapılacakmüteakip bölümlerde ise faiz oranları Bakanlıkça belirlenecek miktarlardaartırılarak uygulanır.

  Kamulaştırma içinverilecek kredi miktarı Bakanlıkça belirlenir.

  (Mülga son fıkra: 29/1/2004-5084/10 md.)

  Arsa satışları

  Madde 15 – Arsa satışları müteşebbis heyetin belirleyeceği prensipler içerisindeyönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu ile gerçekleştirilir ve Bakanlığa satışıtakip eden ayın ilk haftası içerisinde bilgi verilir. Kredi kullanan OSB’lerdekredi borcu ödeninceye kadar Bakanlığın ilgili bankaya bildirdiği bu satışlarıbanka takip eder, tahsis ve satıştan elde edilen meblağ ile kredi taksitlerininsüresinde ödenmesini sağlar. (1)

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/49 md.) Parsel birim maliyeti;altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki kamulaştırma,altyapı inşaatı, arıtma tesisi maliyeti, genel idare giderleri ve yatırım ileilgili cari giderlerden oluşan toplam yatırım tutarının 213 sayılı Kanunuyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenerek toplam sanayialanına bölünmesiyle hesaplanır. Bulunan birim maliyetinin %25 fazlasınıgeçmemek üzere parsel birim satış fiyatı belirlenir. Altyapı yatırımları devameden OSB’lerde yatırım tutarları ve diğer masraflar tahmini olarak hesaplanırve kalan harcamalar için taahhütname alınır. Bu şekilde hesaplanan parsel birimmaliyeti sonraki yıllar için yeniden değerleme oranlarına göre güncellenir.

  Arazisatışlarından elde edilen meblağı yönetim kurulunun yatırmadığının tespitedilmesi durumunda; söz konusu tutar peşinat ise satış sözleşmesinin yapıldığıtarihten, taksit ise vade tarihinden yatırılış tarihine kadar geçen süre içinbanka, Bakanlık lehine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü HakkındaKanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranlarda gecikme zammı oranını  uygular ve tahsilini  takiben genel bütçeye gelir kaydeder. (2)

(Değişik fıkra: 23/10/2008-5807/3 md.) OSB`ce teminatolarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcılarınborcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışıhalinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgeninkuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredialacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolündeyer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

 

––––––––––––––––

(1) 18/6/2017tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle bu fıkranın birinci cümlesine“Bakanlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “satışı takip eden ayın ilk haftası içerisinde”ibaresi eklenmiştir.

(2) 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılıKanunun 15 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan; “fon hesabına alacakkaydeder.” ibaresi, “genel bütçeye gelir kaydeder.” şeklinde değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.


7786-1

 

  (Ekfıkra: 23/10/2008-5807/3 md.) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredialacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolündeöngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıliçerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kirayavermek zorundadır.

Yönetim aidatları

  Madde  16 – Yönetim aidatları ve hizmetlerin karşılıkları, müteşebbis heyettarafından arıtma tesisi işletme masrafları hariç parsel büyüklüğüne görebelirlenir. Arıtma tesisi işletme masraflarına katılım payları ise debi vekirletme parametreleri esas alınarak yönetim kurulunca tespit  edilir. Yönetim kurulunun yıllıkbütçesinde belirtilen, bölgenin alt yapı ve müşterek hizmetlerine ait tümmasraflar önceki yıla ait kesinhesap da dikkate alınarak katılımcılartarafından karşılanır. Belirtilen hizmetlerden yararlanmadıkları gerekçesi ileyönetim aidatlarının ödenmesinden kaçınılamaz.

  Müteşebbis heyetinyönetim aidatı ile ilgili kararları ilam hükmünde olup, ilamların icrasınailişkin yolla takip edilirler.

  Parasal haklar ve özlük hakları

  Madde 17 –(Değişik: 18/6/2017-7033/50 md.)

Müteşebbis heyet ile yönetim vedenetim kurullarının üyelerine, müteşebbis heyet tarafından tespit edilentutarda huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek bu huzur hakkının aylık toplam tutarı,her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen kamu iktisadi teşebbüsleri vebağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen net aylıkücreti aşamaz. Müteşebbis heyet üyelerinden kamu personeli olanlara 4/7/2001tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi çerçevesindeödeme yapılır.

Genel kurula geçen ve müteşebbisheyetin görevinin sona erdiği OSB’lerde yönetim ve denetim kurulu üyelerine,genel kurul tarafından tespit edilecek tutarda huzur hakkı ödenebilir.

Huzur hakkı ödemeleri OSB’ninBakanlıktan aldığı kredi dışında, kendi kaynaklarından yapılır.

Aynı OSB organlarında birden fazlagörevi bulunanlara, bu görevlerinden sadece biri için huzur hakkı ödenir.

           

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

              Arsa tahsisleri

  Madde18 – (Değişik: 18/6/2017-7033/51 md.)

Arsatahsisi, yönetmelik hükümlerine göre müteşebbis heyetin veya genel kurulunbelirleyeceği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır veBakanlığa, tahsisi takip eden ayın ilk haftası içerisinde bilgi verilir.

Bakanlıkgerekli gördüğü takdirde, OSB’de yer tahsis edileceklerin temel vasıfları ileiştigal konularını kuruluş protokolünde belirleyebilir.

Katılımcılaratahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden vetesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husustapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılarayapılması hâlinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışınıve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yöneliktedbirleri almakla Bakanlık yetkilidir.


7786-2

 

Ancak arsatahsisi yapılan firmanın tasfiyesi hâlinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyanortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudakiişlemlerin muvazaalı olup olmadığını tetkikle ve sonucuna göre gereklitedbirleri almakla Bakanlık yetkilidir.

Buhusustaki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti hâlinde, arsa kimintasarrufunda olursa olsun tahsis veya satış tarihindeki bedeli ile gerialınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.

Tahsis edilen arsaların tapuları, katılımcı tarafındantahsis bedelinin tümüyle ödenmesi veya tahsis bedelinden kalan borç içinteminat mektubu verilmesi ve OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleriile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağına ilişkin notertasdikli taahhütname vermesi koşullarının gerçekleşmesi hâlinde tesisi üretimegeçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere isegeri alım hakkı şerhi konularak verilir.          

Katılımcınınkendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği sabit yatırım tutarınınen az %50’si tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım kredisialması durumunda altıncı fıkrada aranan şartları sağlayanlarda üretime geçmeşartı aranmaksızın geri alım hakkı şerhi konulmadan; Bakanlık kredisi kullananOSB’lerde ipotekli, Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapuverilebilir. Katılımcının yönetmelikte belirlenen süreler içinde üretimegeçmemesi ve kredi sözleşmesinin sona ermesi durumunda tahsis için ödenen tutartoplamının tahsis tarihinden sonraki yıllar için 213 sayılı Kanun uyarıncaaçıklanan yeniden değerleme oranlarına göre güncellenmesi ile elde edilentutarın ilgilinin banka hesabına yatırılmasını müteakip, parsel OSB adınatescil edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.

Hâlihazırdageri alım şerhli tapusunu alan katılımcılar hakkında yedinci fıkra hükümlerikıyasen uygulanabilir.

OSBsınırları içerisinde yer alan OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazlarıntamamının tapu kaydına “Taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişileredevrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Budurumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından daaynen kabul edilmiş sayılır.

(Değişik onuncu fıkra: 28/11/2017-7061/57 md.) OSB’lerde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerdebir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanundatanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddekapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almışolan tesisler ve geçici 5 inci madde kapsamında kurulan OSB’ler bu fıkrada yeralan kiralamaya ilişkin kısıtlamalardan muaftır.

OSB’lerdeyer alacak sanayi kuruluşlarının müşterek yararlarına yönelik hizmet vermeküzere; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıile müteşebbis heyette temsil edilen kurum ve kuruluşlara, müteşebbis heyettarafından, mülkiyeti OSB’de kalmak üzere arsa tahsis edilebilir.

  Ortak yerler

  Madde 19 – OSB alanlarındankatılımcıların ortak yararlanmasına tahsis edilenlerin giderleri, OSBbütçesinden karşılanır.

  OSB alanınınkatılımcılara devir ve temlik edilmemiş kısımları ile OSB imar planı hudutlarıiçindeki yollar ve rekreasyon alanları, OSB tasarrufundadır. Bu hususşüyulandırma aşamasında tapuya işlenir.

  OSB’nin, altyapıya da genel hizmet tesislerinin geçtiği veya geçeceği sanayi parsellerindeayrıca irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilmez.

 


7787

 

Alt yapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı

Madde 20 – (Değişik: 18/6/2017-7033/52 md.)

OSB’lerin ihtiyacı olanelektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, sportesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu veözel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma hakkı sadece OSB’ninyetki ve sorumluluğundadır. OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrışirket kurma şartı aranmaksızın OSB alanı içerisinde öncelikle kendi ihtiyacıolmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahiptir.OSB’deki katılımcıların elektrik üretim tesisleri kurması ve işletmesi OSBiznine tabidir.

Atıkların ortak arıtmatesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden önarıtma tesisi yapılması gerekir.

OSB’de yer alankuruluşlar, altyapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılamak zorundadır.OSB’nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve buamaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilenaltyapı kullanma hakkını başka kuruluşlara devir ve temlik edemez vebaşkalarının istifadesine tahsis edemez.

Bu maddenin uygulanmasınailişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Muafiyet ve destekler (1)

Madde 21 – (Değişik: 18/6/2017-7033/53 md.)

OSB tüzel kişiliği, buKanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtanmuaftır.

OSB katılımcılarınınenerji giderlerine dair düzenlemeler, serbest piyasa koşulları ile oluşmuşfiyatlara müdahale edilmeksizin, Bakanlar Kurulu tarafından yapılır.

Atık su arıtma tesisiişleten bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

  Sorumluluk

Madde  22 – (Değişik:18/6/2017-7033/54 md.)

OSB’lerin ve OSBÜK’ünorganlarının üyeleri ile personeli, Bakanlığın talebi üzerine her türlü belge,defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, istenilen süreiçerisinde ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakıgöstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı bilgitaleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermekleyükümlüdür.

OSB ve OSBÜK organüyeleri ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardansorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço,tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamugörevlisi gibi cezalandırılırlar.

Birinci fıkradabelirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen OSB organ üyelerinden kamugörevlisi olmayanlar ile OSBÜK organ üyeleri, beş bin Türk lirası idari paracezasıyla, kamu görevlisi olanlar ilgili mevzuat hükümlerine görecezalandırılır. Bu madde kapsamındaki idari para cezaları, Bakanlıkça verilir.

Bu maddenin uygulanmasınailişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

 

––––––––––––––––

(1) 18/6/2017tarihli ve 7033 sayılı Kanun 53 üncü maddesi ile bu madde başlığı “Muafiyet”iken “Muafiyet ve destekler”’ şeklinde değiştirilmiştir.


7788

 

Bakanlığın yetkileri

Madde 23 – (Değişik: 18/6/2017-7033/55 md.)

OSB kuruluş protokolü,OSB’nin oluşumuna katılan kurum veya kuruluşlarca hazırlanır ve Bakanlıkçaonaylanır.

Bakanlık gerekli gördüğühâllerde veya şikayet üzerine OSB’lerin ve OSBÜK’ün her türlü hesap veişlemlerini denetlemeye ve tedbirler almaya yetkilidir.

Bakanlık kanalıyla kredikullanan bölgelerin altyapı, sosyal hizmet tesisleri ve proje ihalelerinde,ihale komisyonu teşkil edilmesi de dâhil olmak üzere ihale ile ilgili bütünişlemler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde OSB yönetimitarafından yürütülür ve sonuçlandırılır. İhalelerin ne şekilde yapılacağı vekomisyonların teşkili ile hakedişlerin düzenlenmesi ve onaylanmasıyla ilgilihususlar yönetmelikle düzenlenir.

Söz konusu kredidenfaydalanmayan OSB’lerde ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasımüteşebbis heyetin yetki ve sorumluluğundadır.

OSB ve OSBÜK organüyeleri ile personeli, Bakanlıkça yapılan denetim sonucunda verilen talimatlarave bu Kanunun uygulanmasına ilişkin alınan tedbirlere uymak zorundadır.Görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı haklarında soruşturmaya başlanan OSBve OSBÜK organ üyeleri ile personeli Bakanlık tarafından tedbiren üç aya kadargeçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. Gerektiğinde bu süre bir defayamahsus uzatılabilir. Ağır cezayı gerektiren bir fiilden veya görevleriyleilgili suçlamalardan dolayı hakkında kovuşturmaya başlananlara ilişkin olarak Bakanlıktarafından yargılama sonuçlanıncaya kadar mahkemeden görevden uzaklaştırmakararı istenebilir. Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılan personel,denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veyahaklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerinekarar verilmediği takdirde, varsa kalan görev sürelerini tamamlamak üzeregörevlerine dönerler.

Bu Kanunda belirtilengörevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine getirmeyen OSB ve OSBÜKorgan üyelerinin görevlerine son verilmesine, Bakanlığın istemi üzerine mahkemecekarar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır.

Denetim

Madde  24 –OSB’nin her türlü hesap ve işlemleri OSB yönetimince yıllık olarak, müteakipyılın ocak ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman yeminli malî müşavireinceletilir. Bağımsız denetim yapan yeminli malî müşavir, düzenlediği denetimraporunu OSB yönetimine ve Bakanlığa eş zamanlı olarak verir.

Genel kurul

Madde  25 – (Değişik: 18/6/2017-7033/56 md.)

OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayiparselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/3’ünün işyeriaçma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, yapı kullanma izni almış olankatılımcılar temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin kendi aralarındaseçecekleri üyeler vasıtasıyla en geç altı ay içinde müteşebbis heyette temsiledilirler. Bu suretle seçilen üyelerin sayısı müteşebbis heyet üye sayısınınyarısını geçemez ve bu aşamada yönetim kurulu üyelerinin en az üçü OSBkatılımcıları arasından seçilir.


7789

 

  OSB’ninonaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile hizmet ve destekalanındaki toplam parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasıhâlinde, yapı kullanma izni almış olan katılımcılar veya temsilcilerininmüteşebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç altı ay içinde yapacakları ilkgenel kurul toplantısında müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunungörevi sona erer.

Yapı kullanma izni almış olan katılımcıların salt çoğunluğumüteşebbis heyetin devam etmesini istediği takdirde müteşebbis heyet devameder. Müteşebbis heyetin devam etmesi durumunda müteşebbis heyete katılacakkatılımcıların sayısı müteşebbis heyet üye sayısının yarısından bir fazla olur.

Yapı kullanma izni almış olan katılımcılar ile müteşebbisheyet üyelerinin birlikte katıldığı genel kurulun ilk toplantısında, mevcutkuruluş protokolü tüzel kişiliğin ana sözleşmesi olarak değiştirilir, kararlarsalt çoğunlukla alınır.

OSB’lerde tutulacak defterler ve genel kurul toplantılarındagörevlendirilecek Bakanlık temsilcisi konularında OSB mevzuatında hüküm bulunmayanhâllerde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonimşirketlere ilişkin hükümleri uygulanır.

  Özel organize sanayi bölgeleri

  Madde 26 – Bu Kanundaki usullere göre belirlenen yerlerde, özel hukuktüzel kişilerince ve gerçek kişilerce de OSB kurulabilir. Ancak, özel OSBkuracak olanlar kamulaştırma yapamazlar.

  OSB’nin kuruluştalebi, kurulacağı ilin valiliğinin uygun görüşü ile Bakanlığa iletilir.

  OSB’nin yer seçimiBakanlığa yapılan talep üzerine, 4 üncü maddedeki usule göre yapılır.

  Arazi temini,OSB’nin planlanması, projelendirilmesi, alt yapı inşaatı ile ilgili harcamalarbölgeyi kuracak gerçek ve tüzel kişilerce karşılanır. OSB ile ilgili plan veprojeler bu konudaki yetkili kurum ve kuruluşlar yanında Bakanlığın uygungörüşü ve onayına tabidir.

  OSB’deki arazi,parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle satılabilir veyakiraya verilebilir.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri

  Madde26/A – (Ek: 23/10/2008-5807/5 md.)

  Tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamayayönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretiminve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer alabileceği ve ilgilimevzuatı uyarınca öngörülen biyogüvenlik tedbirlerine uyulması şartıyla TarımaDayalı İhtisas OSB kurulabilir. (Ekcümle: 11/10/2011 - KHK-662/12 md.) Organize Sanayi Bölgelerine ilişkinolarak Bakanlığa verilmiş olan yetkiler ve görevler, Tarıma Dayalı İhtisasOSB’leri bakımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kullanılır veyerine getirilir.

 Bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planıonayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Gıda, Tarımve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak ayrı biryönetmelik ile belirlenir. (1)

 

 

––––––––––––––––

(1) 11/10/2011tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan“Bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.


7790

 

  OrganizeSanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile yönetmelikler ve düzenlemeler (1)

Madde 27 – (Değişik: 18/6/2017-7033/57 md.)

OSBÜK,OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı teminetmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarnezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasındakoordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıylakurulan bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.

OSBÜK’ünorganları; genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel sekreterliktir.Genel sekreter, OSBÜK Yönetim Kurulu tarafından atanır ve aynı şekildeazledilir.

Tüzelkişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri zorunludur.

OSBÜK’üngörev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişi, organları, gelirleri ve bütçesiile yönetim ve denetimine dair usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğekonulan yönetmelikle düzenlenir.

Bakanlık,bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları yönetmelik ile belirlemeye,mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Finansal kiralama

Ek Madde 1(Ek: 20/2/2014-6525/23 md.)

OSB içindeyer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir. Bu durumda:

a) OSByönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur.

b) Devlettarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.

c) Satışıyapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.

ç) Finansalkiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülenniteliklere sahip olması zorunludur.

d) Finansalkiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur.

e) Finansalkiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangibir nedenle sona ermesi hâlinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunantaşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahipgerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı niteliktekigerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermekzorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yenialıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralamaşirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSBtarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir.

Bakanlık,bu maddenin uygulanmasında muvazaalı işlem tesisini ve spekülatif amaçlı işlemlerlemülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya yetkilidir.

Bumaddedeki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti hâlinde, arsa kimintasarrufunda olursa olsun satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başkakatılımcıya tahsis ve satışı yapılır.

 

––––––––––––––––

(1) 18/6/2017tarihli ve 7033 sayılı Kanun 57 nci maddesi ile bu madde başlığı “Üst kuruluş,yönetmelikler ve düzenlemeler” iken “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ileyönetmelikler ve düzenlemeler” şeklinde değiştirilmiştir.


7790-1

 

Ek Madde 2- (Ek: 26/2/2014-6527/10 md.)

Katılım,kalkınma ve yatırım bankalarınca bu Kanun kapsamında finansal kiralama işlemleriyapılabilir.

Tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisi

Ek Madde 3- (Ek: 18/6/2017-7033/58 md.)

BakanlarKurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller tamamenveya kısmen bedelsiz tahsis edilebilir. Buna ilişkin uygulamanın süresiBakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

Bakanlıkkredisi kullanan OSB’deki tahsis edilmemiş parseller, OSB’nin yetkili organlarınınkarar almaları hâlinde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişengerçek veya tüzel kişilere, çıkarılacak yönetmelikte belirlenen şartlarıtaşımaları kaydıyla, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilir. Budurumda tahsis edilen parselin değeri, Bakanlık tarafından OSB’ye verilen kredigeri ödemesinden mahsup edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncegerçek ve tüzel kişilere bedelli olarak tahsis edilmiş parseller için ödemelerdurdurulur ve kalan meblağ Bakanlık tarafından OSB’ye verilen kredi geriödemesinden mahsup edilir. Parsellerin mahsup işlemlerine esas değeri,Bakanlıkça her OSB için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerindenhesaplanır.

Bakanlıkkredisi kullanmamış ya da kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerden de yetkili organlarınınkarar almaları hâlinde, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişengerçek veya tüzel kişilere, çıkarılacak yönetmelikte belirlenen şartlarıtaşımaları kaydıyla, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak parsel tahsisiyapılabilir. Bu durumda tahsis edilen parsel bedeli, OSB tüzel kişiliğineBakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten ödenir. Ödemeye esas parselin bedeli,Bakanlıkça her OSB için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerindenhesaplanır.

Yatırımcınınbu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariçöngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti hâlinde, herhangi biryargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda taşınmazınüzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedelödenmeksizin OSB tüzel kişiliğine intikal eder, bundan dolayı adına tahsisyapılan kişiler veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.Ancak öngörülen sürede yatırımın en az %50’sinin gerçekleştirilmesi hâlindeyatırımın bedeli, yeni yatırımcı tarafından önceki yatırımcıya ödenir. Buödeme, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince sağlanır. Yukarıda belirtilenen az on kişilik istihdam şartı Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde aranmaz.

Bu maddeninuygulanması ile bedelsiz arsa tahsis edilecek yatırımlara ilişkin istihdam,yatırıma başlama ve tamamlama süresi, tahsis ve devir işlemleri ile yatırımıncinsi, konusu, tutarı, yapıldığı yer, teknoloji geliştirme potansiyeli veyakapasitesi ve benzeri hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikledüzenlenir. 

Yurtdışında OSB kurulması

Ek Madde 4- (Ek: 18/6/2017-7033/58 md.)

OSB tüzel kişiliklerininveya Türkiye’de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınmasıhâlinde yurtdışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına ve buOSB’lerin işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.


7790-2

Yurtdışında kurulan OSB’lerin kuruluş ve işletilmesine ve bu OSB’lerde Türkiye’deyerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik Devlet yardımlarına ilişkinusul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

OSB’lerin gayrimenkul yatırım ortaklığı kurması

Ek Madde 5- (Ek: 18/6/2017-7033/58 md.)

OSB’ler,6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncumaddelerine göre yönetim ve hisse çoğunluğu OSB tüzel kişiliğinde olmak vemünhasıran OSB’lerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırımortaklıkları kurabilir.

OSB’lerinkuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, katılımcı hak ve yükümlülüklerinesahiptir. Ancak bu Kanunun 18 inci maddesinde yer alan kısıtlamalar ile üretimyapmaktan ve üretim yapma taahhüdünden muaftır.

Bakanlık,OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının üst yapılı veya üst yapısızparsel satışına, kiralanmasına ve üst hakkı kurulmasına ilişkin tavan bedellerveya prensipler ile satış, kiralama ve üst hakkı tesis edilecek sektörleribelirlemeye yetkilidir.

OSB’lerinkuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, işleyişi,faaliyetleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

           

ALTINCI BÖLÜM

Geçici Hükümler

  Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten önce Kanunun amacına uygun biçimde oluşan OSB’ler, Kanununyayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde durumlarını bu Kanuna uygun halegetirirler.

  Bu Kanunun yayımıtarihinden önce kurulmuş olan OSB’lerin organları, bu Kanuna intibak süresiiçinde işlevlerini  sürdürürler. Buorganların almış olduğu kararlar, imzaladıkları malî, idarî ve iltizamî akit vesözleşmeler, intibak işleminin tamamlanmasından sonra da geçerliliğini  aynen korur. OSB’lerde çalışmakta olanlarınözlük hakları mahfuz tutulur.         

  Geçici Madde  2 – (Değişik: 4/7/2012-6353/41 md.)

Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten önce, mülga 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları,Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları veTürkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları BirliğiKanununun 5 inci maddesinin (r) bendinin (5) numaralı alt bendine göre kurulupyönetilmekte olan OSB’ler, bu Kanunda adı geçen OSB’lerden sayılır. BuOSB’lerden sanayi odaları tarafından kurulup yönetilmekte olan OSB’lerde, (…)(1)müteşebbis heyet görevlerini, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiile Odalar ve Borsalar Kanununa göre faaliyette bulunan sanayi oda meclisleriyürütür. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri sanayi oda meclisi üyeleritarafından ve yönetim kurulu üyelerinin en az üçü OSB katılımcıları arasındanseçilir. (Ek cümle: 18/6/2017-7033/59md.) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ilehizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışmaruhsatı alması hâlinde, en geç altı ay içinde yapılacak ilk genel kurultoplantısında oda meclislerinin görevi sona erer. (1)

 

––––––––––––––––

(1) 18/6/2017tarihli ve 7033 sayılı Kanun 59 uncu maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesindeyer alan “genel kurul ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 


7790-3

 

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan OSB’lerinmüteşebbis heyetlerine, 4 üncü maddenin yedinci fıkrasında sayılanlardan başkakurum ve kuruluşlar iştirak etmişler ise bunların hak ve mükellefiyetleri aynendevam eder veya isterlerse, iştirak paylarının iade edilmesi şartıylaayrılabilirler.

  Geçici Madde 4 – Bu Kanunun yürürlüğegirmesinden önce başlatılan kamulaştırma işlemleri, ilgili kurumlarcasonuçlandırılır.

Geçici Madde 5 – (Değişik:16/6/2010-5997/17 md.)

Bu Kanununyürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan küçük sanayi sitelerinden oluşanorganize küçük sanayi bölgeleri içinde bulunan küçük sanayi sitesi yapıkooperatifleri, toplu işyeri yapı kooperatifleri, işletme kooperatifleri, siteyönetimleri, imar planında yer alan ve her birinde bir işletmenin yer alacağıen az 3000 m² veya yönetmelik ile belirlenecek büyüklükteki müstakil sanayiparsel sahipleri ile 3000 m²`den küçük sanayi parseli şeklinde yer almış en az50 parsel malikinin yukarıda belirtilen şekilde örgütlenmesi halinde, buKanunun uygulanmasında bir katılımcı olarak genel kurulda temsil edilir. Aksitakdirde bu şekilde örgütlenmeyenler, temsil haklarından feragat etmiş kabuledilir.

Katılımcılargenel kurulda bir temsilci ile temsil edilir. Ancak tek bir kooperatif alanı,içinde  bulunduğu  OSB alanının % 60`ını geçmesi halinde; buOSB`deki  katılımcıların  genel kurul temsilcileri, her 100 üyesi içinbir kişi olarak tespit edilir. Temsilciler, site yönetimleri ile kooperatiflerinyetkili organları tarafından seçilir. Toplam temsilci sayısının OSB organlarınıoluşturmaya yetmemesi durumunda, Bakanlık tarafından belirlenecek temsilcisayısının katları oranında artırılmış temsilci ile temsil olunur.

  Küçük sanayi sitelerinden oluşan organizesanayi bölgeleri, olağan genel kurul toplantılarını her yılın ilk altı ayıiçerisinde yapmak zorundadır.

  Organize Sanayi Bölgesi; katılımcılarınödemesi gereken arsa ve alt yapı katılım payları, su, elektrik, doğalgaz,arıtma tesisi vb. tüketim bedelleri, işletme ve yönetim aidatları ve bunlarıngecikme cezalarını kooperatif ve/veya site yönetimlerinden, katılımcıların acziveya organ oluşturamaması nedeniyle tahsil edemediği hallerde ise, alacağıhizmetin kullanım oranlarına göre iş yeri sahiplerinden talep ve tahsil eder.

  Küçük sanayi sitelerinden oluşan organizesanayi bölgelerinde temsilciler, ilk genel kurulu yapmak ve organları seçmeküzere Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkgözetiminde toplanır.

Geçici Madde 6 – Kanunun yürürlüğe girmesinden önce OSB kurmak amacı ilemüteşebbis heyeti meydana getiren kurum ve kuruluşlar adına iktisap edilmişbulunan tüm arsalar, araziler ve tüm gayrimenkuller ile bilahare bunlarüzerinde müteşebbis heyeti meydana getiren kurum ve kuruluşlar adına inşaedilmiş olan tüm binalar ve ortak tesisler OSB tüzel kişiliği lehine tapudatashihen tescil edilir.

  (Ek: 20/2/2014-6525/24 md.) Müteşebbisheyeti oluşturan kurum ve kuruluşlarca inşa edilen ve hizmet amaçlı kullanılanbina ve müştemilatı bedelsiz olarak kullanılmaya devam edilir. OSB’nin talebihâlinde ise müştereken kullanılır.

  OSB müteşebbisheyetinin uhdesinde bulunan OSB’ye ait tüm menkul kıymetler ve iştirak hisseleribedelsiz olarak OSB tüzel kişiliğine devredilir.

 


7790-4

 

  Arsa Ofisi GenelMüdürlüğünden satın alınmış olan arsa ve arazilerde Arsa Ofisi Kanununun 11inci maddesine göre tapuya işlenmiş olan şerhler silinir.

Geçici Madde 7 – 4342 sayılı Mera Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadarmera olarak nitelendirilen alanlara yapılmış OSB’ler; Sanayi ve TicaretBakanlığı tarafından onaylanmış ve yatırım programına alınmış olmaları şartıylamera vasfını  kaybetmiş olur. Bu alanlar4342 sayılı Mera Kanununun hükümlerine tabi değildirler. İl mera komisyonlarınınbu alanlarla ilgili daha önce aldıkları kararlar hükümsüzdür.

  (Ekfıkra: 18/2/2009-5838/22 md.) 1/1/2005 tarihinden önce kesinleşen imarplanlarında küçük sanayi sitesi olarak ayrılan veya aynı tarihten önce,Bakanlık tarafından onaylanan ve yatırım programına alınan OSB’lerin bulunduğualanlardaki mera vasıflı taşınmazlar hakkında; ilgili kamu idarelerince dahaönce yapılan kamulaştırma ve diğer işlemler, tezyidi bedel dahil kamulaştırma,faiz ve diğer bedellerin ödenmesi kaydıyla geçerli kabul edilir, bu işlemleredayanılarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler adına tapuda yapılan tescillerkorunur, (…) (1)

Geçici Madde 8 – (Ek: 29/3/2011-6215/19 md.)

Bu maddeninyürürlük tarihinden önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğualanlar için, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisindeyapılan başvuruların, valilikçe uygun görülmesi halinde; hazırlanan gerekçeraporuna istinaden 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca planonama yetkisi bulunan idarelerle alanın özelliklerine göre ilgili kurumlarınkatılımıyla, vali başkanlığında oluşturulacak olan ıslah komisyonununbelirlediği ıslah şartları ve süresinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi ilesöz konusu alanlar OSB olarak değerlendirilebilir. Bakanlık, OSB yer seçimikomisyon üyesi olan kurum ve kuruluşlardan alacağı görüşler doğrultusunda OSBsınırlarını belirler.

Tespitedilen ıslah şartları çerçevesinde, tüzel kişilik kazanan OSB’lerde, bu Kanunlagetirilen tüm izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadargenel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarınıtamamlamayanlar OSB niteliklerini kaybederek sicilden terkin edilir.

Bu maddeninyürütülmesine ilişkin usul ve esaslar OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirlenir.

Geçici Madde  9– (Ek: 29/3/2011-6215/20 md.)

İl veilçelerin sosyoekonomik durumları dikkate alınarak OSB’lerdeki parsellerin tamamenveya kısmen bedelsiz tahsisleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

 

 

 

––––––––––––––––

(1) Bu fıkranın “… mülkiyete yönelik Hazinece dava açılmaz, açılmışdavalardan vazgeçilir açılan davalar sonucunda bu taşınmazların mera olaraksınırlandırılmasına ve özel sicile yazılmasına dair verilen ve kesinleşenmahkeme kararları uygulanmaz ve bu kararlar uyarınca tapu kütüklerine konulanşerhler terkin edilir.” bölümü; Anayasa Mahkemesi’nin 12/5/2011 tarihli ve  E.: 2009/30, K.: 2011/76 sayılı Kararı ileiptal edilmiştir.


7790-5

 

Buna göre;

a) Bakanlıkkredisi kullanan organize sanayi bölgelerindeki tahsis edilmemiş parseller,organize sanayi bölgesinin yetkili organlarının karar almaları halinde en az onkişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere tamamenveya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilir. Bu durumda tahsis edilenparselin değeri, Bakanlık tarafından organize sanayi bölgesine verilen kredigeri ödemesinden mahsup edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncegerçek ve tüzel kişilere bedelli olarak tahsis edilmiş parseller için ödemelerdurdurulur ve kalan meblağ Bakanlık tarafından organize sanayi bölgesineverilen kredi geri ödemesinden mahsup edilir. Parsellerin mahsup işlemlerineesas değeri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkçaher organize sanayi bölgesi için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerindenhesaplanır.

b) Bakanlıkkredisi kullanmamış ya da kredi borcunu ödemiş olan organize sanayi bölgelerindende yetkili organlarının karar almaları halinde, en az on kişilik istihdamöngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsizolarak parsel tahsisi yapılabilir. Bu durumda tahsis edilen parselin değeri,organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine Hazinece ödenir. Ödemeye esas parselindeğeri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça herorganize sanayi bölgesi için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerindenhesaplanır.

Yatırımcınınbu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariçöngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi biryargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda taşınmazınüzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedelödenmeksizin organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine intikal eder, bundandolayı adına tahsis yapılan kişiler veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak vetalepte bulunulamaz. Ancak, öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisiningerçekleştirilmesi halinde yatırımın bedeli, yeni yatırımcı tarafından öncekiyatırımcıya ödenir. Bu ödeme, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğincesağlanır. Yukarıda belirtilen en az on kişilik istihdam şartı Tarıma Dayalıİhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde aranmaz.

Organizesanayi bölgelerinde parsel tahsisine ilişkin uygulama, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten itibaren iki yıl süre için geçerlidir. Bu süre Bakanlar Kurulukararı ile en fazla iki defa ikişer yıl daha uzatılabilir.

Bu maddeninuygulanması ile ilgili istihdam, yatırıma başlama ve tamamlama süresi, tahsisve devir işlemleri ile diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanacak veBakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Madde 10- (Ek : 11/10/2011 - KHK-662/12md.)

Bu maddeninyayımı tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetiminde yürütülmekteolan Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerine ilişkin iş ve işlemler, bütçeleri ilebirlikte bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasındaimzalanacak bir protokolle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilir.Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerine ilişkiniş ve işlemler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülür.


7790-6

 

  Mevzuatta Tarıma Dayalı İhtisasOSB’lerine ilişkin olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılanatıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayılır.

Geçici Madde 11- (Ek: 4/7/2012-6353/21 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 31/10/2013 tarihli ve E.: 2013/49, K.: 2013/125sayılı Kararı ile.)

Geçici Madde 12 ‒(Ek: 20/2/2014-6525/25 md.)

12/11/2012tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçeKurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzelkişiliği kaldırılan il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerdesahip olduğu tüm hak, yetki ve mükellefiyetler, yatırım izleme ve koordinasyonbaşkanlıklarına devredilir.

Geçici Madde 13 – (Ek: 18/6/2017-7033/60 md.)

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerininbulunduğu alanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıliçerisinde yapılan başvuruların, valilikçe uygun görülmesi hâlinde; hazırlanangerekçe raporuna istinaden 3194 sayılı Kanun uyarınca plan onama yetkisibulunan idarelerle alanın özelliklerine göre ilgili kurumların katılımıyla,vali başkanlığında oluşturulacak olan ıslah komisyonunun belirlediği ıslahşartları ve süresinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi ile söz konusualanlar OSB olarak değerlendirilebilir. Bakanlık, OSB yer seçimi komisyon üyesiolan kurum ve kuruluşlardan alacağı görüşler doğrultusunda OSB sınırlarınıbelirler. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi Bakanlıkça yapılacakdeğerlendirme neticesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Kurulunca biryıl daha uzatılabilir.

Tespitedilen ıslah şartları çerçevesinde, tüzel kişilik kazanan OSB’lerde, bu Kanunlagetirilen tüm imar, izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları tamamlanıncayakadar genel hükümlere göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarınıtamamlamayanlar OSB niteliklerini kaybederek sicilden terkin edilir.

Bu Kanunungeçici 8 inci maddesine göre başlatılan başvurulardan, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde ıslah edilerek OSB tüzelkişiliğini kazanamayanların işlemleri Bakanlıkça resen sonlandırılır.

Birincifıkra uyarınca yapılan başvurulardan, başvuru tarihinden itibaren iki yıliçerisinde ıslah edilerek OSB tüzel kişiliğini kazanamayanların işlemleriBakanlıkça resen sonlandırılır.

Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Madde 14 – (Ek: 18/6/2017-7033/60 md.)

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce tüzel kişilik kazanan ve hiçbir taşınmaz mülkiyetiedinmemiş OSB’lere, kamulaştırma işlemlerine başlamaları ve uzlaşılamayanparseller hakkında tespit ve tescil davası açmaları için iki yıl süre tanınır.Sürenin bitiminde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil davasıaçmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde 2942 sayılı Kanunun10 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde bedeli ödemeyen OSB’lerintüzel kişilikleri tasfiye süreci başlatılarak Bakanlık tarafından resen terkinedilebilir.


7790-7

 

Geçici Madde 15 – (Ek: 18/6/2017-7033/60 md.)

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce OSB olarak seçilen alan içinde kalan ve OSBtarafından katılımcıya devri gerçekleştirilen taşınmazların yatırımyapılmayarak boş kaldığının tespit edilmesi hâlinde taşınmaz malikine yapıruhsatını alması ya da OSB’nin uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmesiiçin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre tanınır. Busüre içinde taşınmazın OSB’nin uygun göreceği bir yatırımcıya devredilmemesi yada yapı ruhsatı alınmaması veya yapı ruhsatı alınmış ise yapı ruhsatıtarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçilmemesi hâllerinde, taşınmazkimin tasarrufunda olursa olsun tahsis için ödenen tutar toplamının tahsistarihinden sonraki yıllar için Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Kanunuyarınca açıklanan yeniden değerleme oranlarına göre güncellenmesi ile eldeedilen tutarın ilgilinin banka hesabına yatırılmasını müteakip OSB adına tesciledilir.

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce maliki bulunduğu taşınmazı OSB olarak seçilenalan içerisinde kalan ve bu taşınmazı üzerinde yatırım yapmayarak boş hâldebulunduran taşınmaz malikine, yapı ruhsatını alması ya da OSB’nin uygun gördüğüyatırımcıya taşınmazı devretmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde taşınmazın OSB’nin uygun göreceğibir yatırımcıya devredilmemesi ya da yapı ruhsatı alınmaması veya yapı ruhsatıalınmış ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçilmemesihâllerinde taşınmaz, kamulaştırma yoluyla iktisap edilir.

Birincifıkraya göre OSB adına resen tescil edilen taşınmazlar ile ikinci fıkraya görekamulaştırma yoluyla iktisap edilen taşınmazlar, öncelikli olarak orta yüksekve yüksek teknolojili yatırımlara tahsis edilir. Aynı parsel için birden fazlayatırımcının tahsis talebinde bulunması durumunda teknoloji yoğunluğu, yatırımtutarı ve istihdam oranı yüksek olan yatırıma öncelik tanınır, eşitlik hâlindeise kura yöntemine başvurulur.

Bakanlık,OSB tarafından talep edilmesi durumunda, birinci ve ikinci fıkraların uygulanmasıkapsamında ortaya çıkacak arsa edinim masraflarının tamamına kadar olan kısmınıkredilendirebilir.

Geçici Madde 16 – (Ek: 18/6/2017-7033/60 md.)

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce 15 inci madde hükümlerine göre kredi alacaklısıkuruluşun mülkiyetine geçen taşınmazların iki yıl içerisinde satılamaması veyakiraya verilememesi hâllerinde, OSB’nin başvurusu üzerine ilgili mahkemetarafından belirlenecek bilirkişi marifetiyle tespit edilen taşınmaz bedeli kredialacaklısı kuruluş hesabına yatırılarak taşınmaz OSB adına tescil edilir.Bakanlık, OSB tarafından talep edilmesi durumunda, bu fıkranın uygulanmasıkapsamında ortaya çıkacak taşınmaza ilişkin edinim masraflarının tamamına kadarolan kısmını kredilendirebilir.

  Yürürlük (1)

  Madde 28 – Bu Kanunun 14 üncü maddesinin son fıkrası 31.12.2003 tarihinde,diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme 

  Madde 29 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

––––––––––––––––

(1) 7/1/2003 tarihli ve 4783 sayılı Kanunun 15 incimaddesiyle, bu maddede yer alan “31.12.2002” tarihi, “31.12.2003” olarakdeğiştirilmiştir.


7790-8

 

12/4/2000 TARİHLİ VE 4562 SAYILIKANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

1) 23/10/2008 tarihli ve 5807 sayılı Kanunun hükmü:

GEÇİCİ MADDE 1 – 15/4/2000 tarihinden önce, 4562 sayılı Organize SanayiBölgeleri Kanununun amacına uygun olarak kurulmuş olup, aynı Kanunun geçici 1inci maddesine göre tüzel kişilik kazanamayan veya kazanmamış sayılan ve varsatevsii alanları dahil yer seçimi kesinleşmiş OSB’lerin, 4562 sayılı Kanunun 4üncü maddesine göre hazırlayacakları kuruluş protokolünü, bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Bakanlığa vermeleri halinde, durumlarınıbu Kanuna uygun hale getirmiş sayılırlar ve Bakanlık OSB sicil defterinekaydedilerek tüzel kişilik kazanırlar.


MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.