3213 Sayılı Maden Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 1985-06-15
Resmi Gazete Sayisi: 18785

 

                                         

          Kabul Tarihi                 : 4/6/1985

         

          Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5   Cilt : 24  Sayfa : 446

 

             Amaç:

             Madde 1 – Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde haksahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler.

             Madenler:(1)

    Madde 2 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/1 md.)

            Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarakbulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve sukaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna göre madendir.

Madenler aşağıda sıralanan gruplara göreruhsatlandırılır:

I. Grup madenler

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan vetabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn,Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğergruplarda yer almayan kayaçlar.

            II. (Değişik: 10/6/2010-5995/1 md.) Grup madenler

            a) (Değişik: 4/2/2015-6592/1 md.) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit,Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarakkullanılan kayaçlar.

            b) Mermer, Traverten, Granit,Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçlakullanılan doğal taşlar.

            c) (Ek: 4/2/2015-6592/1 md.) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit,Bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisindekullanılan kayaçlar.

III. Grup madenler (1)

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecekeriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz vepetrollü alanlar hariç) Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı PetrolKanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla).

IV. Grup madenler (1)

a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit,Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit,Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit(Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips,Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum,Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit,Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğerBor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit,Vollastonit,

–––––––––––––––––

(1) 10/6/2010tarihli ve 5995 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu maddenin (III) numaralıbendinin sonuna “Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunuhükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)” ibaresi eklenmiş; (IV) numaralı bendinin (b)alt bendine “taşkömürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kömüre bağlı metangazı,” ibaresi eklenmiş, alt bendin sonunda yer alan “Radyoaktif Mineraller(Uranyum, Toryum, Radyum)” ibaresi çıkarılmış ve alt bendin sonuna “Kokolit veSapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)” ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.


 

 

Talk,Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit,Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit,Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza,Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı,Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtivaeden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika(Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon(Sileks, Çört).

b) Turba, Linyit,Taşkömürü, (…) (2) Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl,(…) (1)  Kokolit ve Sapropel(Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla). (1)(2)

c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun,Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik,Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel,  Kadmiyum,  Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum(Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, YitriyumGrubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit,Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum,Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum,Telluryum, Renyum.

ç) (Ek:4/2/2015-6592/1 md.) Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içerenradyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.

V. Grup madenler

Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt,Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp,Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, SiyahOpal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağkristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars),Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze),Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit,Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veyaJad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit,Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit.

            VI. (Ek: 10/6/2010-5995/1 md.; Mülga: 4/2/2015-6592/1 md. )

Bu gruplarda yer alan madenlerinözellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esasve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kanuna göre verilen ruhsatlar başkaamaçla kullanılmaz.

             Tanımlar:

Madde3 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/2 md.)

               Kanunda geçen deyimler aşağıdaaçıklanmıştır:

              Bakanlık : Enerji ve TabiîKaynaklar Bakanlığı.

Genel Müdürlük: Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü.

Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilkmüracaat edene tanınan öncelik.

Ruhsat Hukuku : Ruhsat sahiplerininruhsattan doğan hak ve yükümlülükleri.

–––––––––––––––––

(1) 10/6/2010tarihli ve 5995 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu alt bentte yer alan“taşkömürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kömüre bağlı metan gazı,” ibaresieklenmiş, bendin sonunda yer alan “Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum,Radyum)” ibaresi çıkarılmış ve alt bendin sonuna “Kokolit ve Sapropel (PetrolKanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)” ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(2) 4/6/2016tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu alt bentte yer alan“kömüre bağlı metan gazı,” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

 

 

Buluculuk : Herhangi bir ruhsat dönemindeyönetmeliğinde belirtildiği şekilde bir maden zuhurunun ortaya çıkartılması.

Arama Ruhsatı : Belirli bir alanda madenarama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesi.

İşletme Ruhsatı : İşletme faaliyetlerininyürütülebilmesi için verilen yetki belgesi.

İşletme İzni : Bir madenin işletmeyealınabilmesi için izin.

Sertifika : V. Grup madenlerin aranması veişletilmesi için yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesindeBakanlıkça verilen belge.

Beyan : İlgililerin resmi kuruluşlaraherhangi bir durumu belirlemek veya açıklamak maksadı ile vermiş olduklarıyazılı belge.

Maden Sicili : Tüm madencilik faaliyetleriile ilgili bilgilerin kaydedildiği yer.

Pasa : Mevcut ekonomik ve teknik şartlaragöre işletilmesi mümkün olmayan, ancak işletme gereği istihsal edilen cevher.

Prospeksiyon : Madencilik aramafaaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işi.

Görünür Rezerv : (Değişik: 4/2/2015-6592/2 md.) Kaynağın üç boyutu ile belirlenmişolan ve bu boyutlar içerisinde sürekliliği konusunda en az risk taşıyan,jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel,sosyal, mali etkenlerin altında ve günün şartlarında işletilebilir kısmı.

Ekonomik Cevher : (Mülga: 4/2/2015-6592/2 md.)

Kamulaştırma : İşletme ruhsat süresiboyunca ruhsat alanında kalan özel mülkiyet arazilerine madencilik faaliyetiiçin alınan kamulaştırma kararı.

Nezaret : İşletmelerin tekniğine veemniyet nizamnamelerine uygun olarak yürütülmesinin kontrolü.

Nezaretçi : İşletmelerin teknik ve emniyetyönünden nezaretini yapan sorumlu ve yetkili maden mühendisi.

Taksir : Ruhsat alanlarının bu Kanungereğince küçültülmesi.

Münfesih : Hakların hiçbir bildirime gerekkalmaksızın otomatik olarak fesholması.

Faaliyet Raporu : (Mülga: 4/2/2015-6592/2 md.)

Teknik Belge : Maden arama ve işletmefaaliyetleri ile Kanunda belirtilen diğer işler için ilgili mühendis ve diğerteknik elemanlar tarafından hazırlanan imalât haritası, jeolojik, jeofizik,hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, raporlar ve bunun gibi teknik içeriklibelge.

Satış Bilgi Formu : (Mülga: 4/2/2015-6592/2 md.)

Faaliyet Bilgi Formu : (Mülga: 4/2/2015-6592/2 md.)

Arama Faaliyet Raporu : Ruhsat sahalarındayürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gerekenbelge.

İmalât Haritası : İşletmelerde üretimyapılan yerleri, miktarları ve yapılış şeklini gösterir ölçekli beyan niteliğindeharita.

Proje : (Değişik: 4/2/2015-6592/2 md.) Yer kabuğundaki maden kaynaklarınındeğerlendirilmesi amacına dönük seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut birpotansiyel talebini karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmalarıdüzenleyen beyan niteliğinde rapor.

Kantar Fişi : Cevher nakillerinde cevherinağırlığını gösterir tartı makbuzu.

Sevk Fişi : 213 sayılı Vergi UsulKanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasının(A) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyanniteliğinde belge.

İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşu : Madenİşleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü, TTKGenel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, EİE İdaresi GenelMüdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri, Çevre veOrman bakanlıklarına bağlı kuruluşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü ve ElektrikÜretim A.Ş. gibi madencilik faaliyetleri ile ilgili konularda ihtisas sahibiDevlet kuruluşları.(1)

Maden Hakları : Madenlerin aranması,bulunması ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarınınbulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddî imkânlar.

Teminat : (Mülga: 4/2/2015-6592/2 md.)

Devlet Hakkı : Maden istihracı ilesağlanacak gelirden Devlet payına düşen kısım.

Kritik Cevher Stokları : Ekonomininbuhranlı dönemleri geçiştirebilmesi için gerekli ekonomik büyüklükteki cevherstokları.

Mücbir Sebep : Sel, yangın, deprem, grizupatlaması, çökme, heyelan ve benzeri haller.

Beklenmeyen Haller : Tenör, jeoloji,pazarlama, ulaştırma ve alt yapı şartlarındaki beklenmeyen değişiklikler ileilgili mevzuat gereğince diğer kurumlardan alınması gereken izinlerinalınamaması durumları.

            Altyapı Tesisi: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) Madencilik faaliyetleri için zorunlu vetemdit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakilhattı, bant konveyör, havai hat, kuyu tesisleri, şantiye binası, yemekhane,atölye, kantar tesisleri, maden stok alanı, pasa döküm alanı, atık barajı,trafo, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu gibi geçici yapı ve binaları.

            Geçici Tesisler: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) Madenruhsatının süresine bağlı olarak yapılan tesis ve altyapı tesisleri.

            Kurul: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) Devlet Planlama Teşkilatının bağlıolduğu bakanın başkanlığında oluşturulan, maden işletme faaliyetleri ile diğeryatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit ederek kararveren kurulu.

            Tesis: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) Madencilik faaliyetleri için zorunluolan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işlemetesisi kapsamında asfalt üretim, hazır beton, yapı elemanı tesisleri,sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyonve benzeri cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama,stoklama, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri gibi geçici üniteleri.

            Maden Arama Projesi: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) Arama ruhsatsahasında bir termin planı dahilinde, ekonomik olarak işletilebilecek bir maden  yatağı  bulabilmek için arama süresi  boyunca yapılacak olan arama faaliyetlerinive bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım bilgilerini ve maliyeterliliği içeren projeyi.

            Ön İnceleme Raporu: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) Hedef sahayıseçmenin gerekçeleri, nedenleri ve aranacak maden/madenlerin belirtildiği;mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlanmış yorum ve değerlendirmeleri içerenraporunu.

            Ön Arama Faaliyet Raporu: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.; Değişik:4/2/2015-6592/2 md.)  Ön aramadöneminde maden arama projesinde belirtilen madene yönelik elde edilen verilerdoğrultusunda tenör/kalite tahminini içeren kaynak raporu.

            Genel Arama Faaliyet Raporu: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.; Değişik:4/2/2015-6592/2 md.) Genel arama döneminde madene yönelik maden arama projesindebelirtilen yöntem ve uygulamalar ile detay arama dönemine ilişkin öngörülensondaj, yarma, kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ait bilgileri içerenkaynak raporu.

–––––––––––––––––

(1) 10/6/2010tarihli ve 5995 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu tanımda yer alan“Karayolları ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel müdürlükleri” ibaresi“Karayolları Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim A.Ş.” olarak değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.


 

           

            Detay Arama Faaliyet Raporu: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.; Değişik:4/2/2015-6592/2 md.) Detay arama döneminde madene yönelik maden aramaprojesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile sondaj, yarma, kuyu, galerigibi arama faaliyetlerine ilişkin bilgileri ve diğer belgeleri kapsayan kaynakraporu.

            Kaynak: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.; Değişik: 4/2/2015-6592/2 md.) Yerkabuğundaveya derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel ekonomikbeklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimleri.

            Oda Sicil Belgesi: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) Mühendislerinodaya üyeliklerinin devam ettiğine dair yılda bir kez alınan belgeyi. 

            Muhammen Bedel: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) I. Grup (a) bendi madenler için mülksahibinin izni alınarak verilen ruhsatlarda veya ruhsat süre uzatımişlemlerinde madenin cinsi, rezervi ve yeri dikkate alınarak ilgili il özelidaresi tarafından belirlenen bedeli.

   İşletme Faaliyet Raporu: (Ek: 4/2/2015-6592/2 md.)Yıllık işletmefaaliyetine ilişkin üretim, satış tutarı ve miktarı, stok ve bunun gibibilgiler ile toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumugösteren ve şekli yönetmelikle belirlenen belge.

Rezerv: (Ek: 4/2/2015-6592/2 md.)Kaynağın, boyutları ve tenörü/kalitesi belirlenmiş ve günün şartlarındaekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı.

Muhtemel Rezerv: (Ek:4/2/2015-6592/2 md.) Sürekliliği görünür rezervde olduğu kadar tarifedilemeyen, ekonomik işletilebilirliği jeolojik, madencilik, metalürjik,ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel, sosyal ve mali etkenler ile ilgilibelirsizlikler içeren cevher miktarı.

Ruhsat Bedeli: (Ek:4/2/2015-6592/2 md.) Taban bedelinin, maden grubu ve alan büyüklüklerinegöre belirlenen katsayılarla çarpılarak ekli (1) ve (2) sayılı tablolardagösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl ocak ayının sonuna kadar; aramaruhsatlarında tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebebirimi hesabına, işletme ruhsatlarında ise %70’i genel bütçeye gelirkaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planıçalışmalarını temin etmek üzere maden gruplarına göre teminat olarak ruhsatıveren idarenin muhasebe birimi hesabına yatırılması gereken tutarı.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler: (Ek:4/2/2015-6592/2 md.) Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun kapsamındaGenel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyihazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibininmühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri yönetmelikle belirlenenmühendisler çalıştıran maden arama ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzelkişiler.

Fizibilite Dönemi: (Ek:4/2/2015-6592/2 md.) Detay arama faaliyetleri sonunda belirlenen madenkaynağının ekonomik değer olarak işletilebilirliğini göstermek amacıylayapılacak çalışmaların gerçekleştiği dönemi.

Fizibilite Raporu: (Ek: 4/2/2015-6592/2md.) Bir cevher kaynağının ekonomik olarak işletilebilirliğini göstermekamacıyla jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama, yasal,çevresel, sosyal ve mali etkenlerin önerilen maden projesinde yeterli ayrıntıdaincelendiği kapsamlı raporu.

İşletme Projesi Uygulama Raporu: (Ek:4/2/2015-6592/2 md.) Üretim faaliyetine geçilinceye kadar işletmeprojesinin uygulanmasına ilişkin olarak yönetmelikte belirtilen süre ve esaslarkapsamında Genel Müdürlüğe sunulması gereken rapor.

Daimi Nezaretçi: (Ek:4/2/2015-6592/2 md.) İşletmede daimi olarak istihdam edilen madenmühendisini.

             Devletin hüküm ve tasarrufu:

             Madde 4 – Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulunduklarıarzın mülkiyetine tabi değildir.

             Haklarınbölünmezliği, devir ve intikali:

             Madde 5 – Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat(takaddüm),(…), arama ruhsatnamesi, buluculuk, (…) ve işletme ruhsatıhaklarının hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde muameleyetabi tutulur. (1)

   (Değişik fıkra: 4/2/2015-6592/3 md.) Maden ruhsatları ve buluculukhakkı devredilebilir. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarınındevredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır.Devir Bakanlık onayı ile gerçekleşir.

             Durum maden siciline şerhedilir. Devir muamelesi maden siciline şerh edilmesi ile tamam olur.

––––––––––––––

 (1)Bu fıkrada yer alan "ihbar“ibaresi ve “ön işletme ruhsatı“ibaresi,26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle yürürlüktenkaldırılmıştır.

 


6730

 

             Maden hak ve vecibelerimiras yolu ile intikal eder. Bu hak ve vecibeler, bütün mirasçıların vekaletinihavi bir vekaletname ile 6 ncı maddede belirtilen niteliklere sahipmirasçılardan birine veya üçüncü bir şahsa devredilir. Mirasçıların ittifakedememeleri halinde mirasçılardan birinin müracaatı ile mahkeme mirasçılardanbu hakkın en ehil olana tahsisine veya bu da mümkün olmazsa ruhsatınsatılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme usulü ile halleder.Eger dava söz konusu değil ise 6 ay içerisinde intikal işlemleri tamamlanmayanruhsatlar fesh edilir. (Mülgason cümle: 4/2/2015-6592/3 md.)  

                (Ek fıkra:4/2/2015-6592/3 md.) Devir ve intikalişlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Madenler üzerindeki hakların devir ve intikali bu Kanunve yönetmelikte gösterilen hükümlerin tatbikini geciktirmez.

             Madenhakkı:

             Madde 6 – Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C.vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye CumhuriyetiKanunlarına göre kurulmuş tüzelkişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisibulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları veiştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir.

             Maden hakları gerçek veyatüzel tek kişi adına verilir.

             Devlet memurları, diğerkamu görevlileri, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışanyevmiyeli ve mukaveleli personel, arama, (...) ve işletme ruhsatı alamaz. (1)

             Maden arama veya işletmehakkını haiz iken memur olanlar memuriyete geçişlerinden itibaren 6 ay zarfındabu haklarını devretmeye mecburdurlar.

             3 üncü fıkradakiyasaklamaya tabi olup miras yoluyla kendisine maden ruhsatı intikal edenmirasçı, durumundaki mani hal ortadan kalkmadığı takdirde 5 inci maddenin 4 üncüfıkrası hükmü uygulanır.

Madencilikfaaliyetlerinde izinler (2)

Madde 7 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/3 md.)

(İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 15/1/2009tarihli ve E.: 2004/70, K.: 2009/7 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme:10/6/2010-5995/3 md.) Madencilikfaaliyetlerinin yapılması ve ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesi ile ilgiliolarak yeni verilecek ruhsat alanlarına maden işletme yöntemi, faaliyetinyapıldığı bölge, madenin cinsi, yapılacak yatırımın çevresel etkileri,şehirleşme ve benzeri hususlar dikkate alınarak, temdit talepleri dahil ruhsatverilen alanlarda kazanılmış haklar korunmak kaydıyla, ilgili kurumlarıngörüşleri alınarak Bakanlık tarafından kısıtlama getirilebilir. İlk müracaatveya ihale yolu ile yapılacak ruhsatlandırmalarda müracaatın yapılacağı alanlardiğer kanunlar ile getirilen kısıtlamalar gözönüne alınarak Bakanlıkça ruhsatmüracaatına kapatılabilir. Kısıtlama gerekçesi  ortadan  kalkan alanlar ihale  yoluyla aramalara açılır. Bu Kanun dışındamadencilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü kısıtlama ancakkanun ile düzenlenir.

–––––––––––––––––––––

(1) Bu fıkrada yer alan “ön işletme”ibaresi, 26/5/2004tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, aynıKanunun 37 nci maddesi ile de fıkrada yer alan “ilgili dairenin ibaresi”GenelMüdürlüğün” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  Bu maddebaşlığı “Maden faaliyeti izne tabi yerler:” iken , 26/5/2004 tarihli  ve 5177 sayılı  Kanunun 3 üncü maddesiyle  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


 

 

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar,yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inciderece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1inci derece sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve GenelMüdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayibölgeleri, petrol, doğalgaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlarınaait koordinatlar ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Bu alanlara yapılan ruhsat müracaatlarının haksağlaması halinde iki ay içinde ruhsat bedeli yatırılmasından sonra bu alanlarailişkin ilgili kurumlardan izin alınması için müracaat sahibine bir yıl süreverilir. Bu süre içinde izin alınması durumunda Kanunun 16 ncı maddesine göreruhsat düzenlenir, izin alınamaması halinde müracaat reddedilir. Müraacatalanının bir kısmının bahse konu alanlarla çakışması halinde, çakışan alandışındaki serbest alana ilişkin olarak iki aylık süre içinde Kanunun 16 ncımaddesine göre müracaatta bulunulması halinde ruhsat düzenlenir. Aksi halde tümmüracaat alanı bu süre sonunda müracaatlara açık hale gelir.(1)

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Devlet ormanları içinde yapılacak maden aramave işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresinebağlı olarak yapılan geçici tesislere 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı OrmanKanunu hükümlerine göre izin verilir.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındamaden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için gerekli geçicitesislere çevresel etki değerlendirme raporunda belirlenen esaslar dahilindeizin verilir. Alınan izinler, temditler dahil ruhsat hukuku sonuna kadar devameder.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Uygulanan yöntem, teknoloji ve derinliğe bağlıolarak projesi Genel Müdürlükçe uygun bulunan yeraltı madencilikfaaliyetlerinin tekabül ettiği yüzey alanı için herhangi bir izin alınmaz.Yeraltı madencilik faaliyetlerine bağlı olarak gerekli olan yerüstü tesisleriveya galeri ağzının isabet ettiği alan için gerekli izinlerin alınmasızorunludur.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Madencilik faaliyeti yapılan alanların, iznetabi alan olmaları halinde, ilgili olduğu kanun hükümlerine göre gerekliizinlerin alınması zorunludur. Ancak, Genel Müdürlükçe işletme ruhsatıverildikten sonra, işletme ruhsat alanının diğer kanunlara göre izne tabi alanhaline gelmesi durumunda ilgili kanunların öngördüğü yükümlülüklerin yerinegetirilmesi suretiyle kazanılmış haklar korunarak faaliyetler sürdürülür. Diğerkanunlara göre izne tabi alanlar, Genel Müdürlüğün görüşü alınarakbelirlenir. 

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Kazanılmış haklar korunmak kaydıyla içme vekullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 1000-2000 metre mesafegenişliğindeki şeritte galeri usulü patlatma yapılmaması, alıcı ortama arıtmayapılmadan doğrudan su deşarj edilmemesi şartıyla çevre ve insan sağlığınazarar vermeyeceği bilimsel ve teknik olarak belirlenen maden arama ve işletmefaaliyetleri ile altyapı tesislerine izin verilir. 2000 metreden sonraki korumaalanı içinde çevresel etki değerlendirmesi raporuna  göreyapılması uygun bulunan  maden istihracıve her türlü tesis yapılabilir. Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacakdeşarjlarda ilgili yönetmelikte belirtilen limitlere uyulması zorunludur.

______________

(1) 4/2/2015tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “harç veteminatın” ibaresi “ruhsat bedeli” şeklinde değiştirilmiştir.


 

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetleredayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları ilözel idareleri tarafından verilir. Bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiğiişyeri açma izni harcı il özel idaresi tarafından tahsil edilir. Bu bedelin %50’si ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarındakullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet GötürmeBirlikleri hesabına aktarılır. Bu alanların belediyelerin mücavir alanı içerisindekalması durumunda tahsil edilen harcın % 50’si ilgili belediyenin hesabınaaktarılır.

İlgilibakanlıkların mevzuatı gereği yapacakları inceleme ve denetimlerde; ruhsatalanlarında ilgili Kanun esaslarına uygun çalışılmadığının tespiti halinde,mevzuat çerçevesinde yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Çevre veinsan sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri gerekliönlemler alınıncaya kadar durdurulur. (1)

Çevresel etkideğerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlereilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıncaçevresel etki değerlendirmesi sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir. Bakanlıkve diğer bakanlıkların mevzuatının gerektirdiği maddî yükümlülükler ruhsat sahibitarafından karşılanır.

(Değişik fıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) İmar alanlarıiçinde kalan madencilik faaliyetleri, ilgili yerel merciden izin alınarakyapılır. Ruhsat alındıktan sonra imar alanları içine alınan maden sahalarına buhüküm uygulanmaz. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak olanmadencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve bunlarınmüştemilatı için imar planı yapılmaz. İşletme ruhsatları çevre düzeni ve imarplanları notuna işlenir. İmarsız alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleriiçin gerekli olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı, inşaat ve yapıkullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapıların fen ve sağlık kurallarına uygunolması ve ilgili il özel idaresine bildirilmesi zorunludur. İmarsız alanlardayürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve bunlarınmüştemilatı niteliğindeki yapıların, ruhsat sahibi tarafından madencilikfaaliyetinin sonlandırılmasını müteakip bir yıl içinde kaldırılması, bunlardançevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı alınmış olanların, çevresel etkideğerlendirmesi raporunda belirtildiği şekli ile her iki alanda da yol, su,haberleşme, enerji nakil hattı, bant konveyör, havai hat ve kuyu tesislerininilgili idarenin onayı ve talebi doğrultusunda bedelsiz olarak kalmasına izinverilebilir. Diğerlerinin ise süresinde yerinden kaldırılması veya çevre ileuyumlu hale getirilmesi zorunludur. Ruhsat sahibinin bu yükümlülüklerini yerinegetirmemesi halinde, çevre ve insan sağlığı bakımından sorumlulukları devameder. Ruhsat sahibi tarafından yapılması gereken işlemler valilik veya ilgiliidare tarafından yerine getirilerek yapılan masraflar 21/7/1953 tarihli ve 6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsiledilir.

Kamu hizmeti veyaumumun yararına ayrılmış yerlere ve bu tür tesislere 60 metre mesafe dahilindemadencilik faaliyetleri Bakanlığın, binalara 60 metre, özel mülkiyetekonu araziye 20 metremesafe dahilinde ise mülk sahibinin iznine bağlıdır. Bu mesafeler, ihtiyaçhalinde madencilik faaliyetlerinin boyutu, emniyet tedbirleri ve arazininyapısı dikkate alınarak Bakanlıkça artırılabilir. Mesafeler yatay olarakhesaplanır.

–––––––––––

(1)10/6/2010 tarihli ve 5995 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan“bu yönetmelik” ibaresi “ilgili Kanun” şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.


 

Maden arama faaliyetleri, bu Kanundasayılanlar dışında herhangi bir izne tâbi değildir. İşletme faaliyetleri ise,bu Kanuna göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe göre yürütülür.

            (Değişik  fıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Madencilik faaliyetleri ile Devlet ve il yolları,otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, petrol,doğalgaz, jeotermal boru hatları, su isale hatları gibi kamu yararı niteliğitaşıyan veya gerçek/tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirleriniengellemesi, maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale gelmesi, yatırım içinbaşka alternatif alanların bulunamaması durumunda, madencilik faaliyeti veyatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilir.(1)

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Herhangi bir yatırım yapılmamış I. Grup ve II.Grup (a) bendi madenler, mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibiyapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddeleri için verilen ruhsatlar ilegörünür rezervi belirlenmemiş diğer grup maden ruhsat sahaları ile çakışan aynıyerdeki diğer yatırımlara Genel Müdürlükçe izin verilir. Ruhsatlı sahalardagörünür rezervi belirlemek üzere yapılan sondaj, kuyu, galeri, desandre gibiişler için yapılan yatırımların ve maden varlığının  belgelenmesi durumunda tespit edilen  görünürrezerv alanı dışındaki  alanlar için,diğer yatırımların madencilik faaliyetlerini engellemeyeceğine Genel Müdürlükçekarar verilmesi halinde diğer yatırım için izin verilir. Bu alanlarda ruhsatsahibi tarafından yapılmış yatırımı etkileyen bir husus var ise bu alanlailgili karar Kurul tarafından verilir. İşletme ruhsat alanı içerisinde ancakişletme izni veya görünür rezerv alanı dışındaki bir alanda diğer yatırımlaraGenel Müdürlükçe izin verilebilir. Yatırımın işletme izni veya görünür rezervalanı ile çakışması durumunda, Kurul tarafından karar verilir. Arama ruhsatıdöneminde hiçbir yatırım yapılmamış ise diğer yatırımlara engel teşkil etmez.(2)

            (İptalfıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 15/1/2009 tarihli ve E.: 2004/70, K.: 2009/7sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 10/6/2010-5995/3 md.) Kurul,Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, diğeryatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan/bakanlar ve yatırım kararınaonay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari üç kişiden oluşur.Ancak, yatırımcı kuruluşun Kalkınma Bakanlığına veya Bakanlığa bağlı ilgiliveya ilişkili bir kurum ve katılımcı sayısının üçün altında olması halindeBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kurula katılır. Kurul, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı veya ilgili taraf bakanlardan herhangi birinin daveti üzerinetoplanır ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alır. Kurultarafından alınan karar, kamu yararı kararı yerine geçer. Kurulun sekretaryası,Genel Müdürlük tarafından yürütülür.(3)

(Değişikfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Kurul tarafından verilecek kararlarda;görünür rezerv alanı ile diğer yatırımın çakışması halinde öncelikle madeninmakul bir sürede üretilebilme imkanının olup olmadığı,  ara ve uç ürüne yönelik madenciliğe dayalısanayi tesislerinin hammadde ihtiyacını karşılayan ruhsatlı sahalarda, tesisinhammadde ihtiyacını karşılayacak şekilde alternatif alanların bulunupbulunmadığı dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

(Ekfıkra: 10/6/2010-5995/3 md.; Değişik: 4/2/2015-6592/4 md.) Kurul veya GenelMüdürlük tarafından gerekli görülmesi hâlinde hazırlatılan rapor, danışmanlıkücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve benzeritüm harcamalar yatırımcı veya ruhsat sahibi tarafından karşılanır. Ayrıca Kurulveya Genel Müdürlük kararı ile faaliyeti kısıtlanan maden işletmecisinin veyayatırım sahibinin yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazminedilir. Yatırım giderlerinin tespiti ve tazmin esasları Genel Müdürlüktarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

______________

(1) 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 4 üncümaddesiyle bu fıkrada yer alan “kamu yararı niteliği taşıyan” ibaresinden sonragelmek üzere “veya gerçek/tüzel kişilere ait diğer” ibaresi eklenmiştir.

(2) 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 4 üncümaddesiyle bu fıkrada yer alan “I. Grup” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve II.Grup (a) bendi” ibaresi eklenmiştir.

(3) 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 4 üncümaddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğubakanın” ibaresi “Kalkınma Bakanının”, “Devlet Planlama Teşkilatının bağlıolduğu Bakanlığa” ibaresi “Kalkınma Bakanlığına”, “Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Bilim,Sanayi ve Teknoloji” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Madencilik faaliyetleri ve/veya bufaaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş izinler, ruhsat hukuku devam ettiğisürece geçerlidir.

(Değişikfıkra: 10/6/2010-5995/3 md. Değişik: 4/2/2015-6592/4 md.) Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeriaçma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya on üçüncü fıkraya aykırıfaaliyette bulunulduğunun tespiti hâlinde 30.000 TL tutarında idari para cezasıuygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlallerin üç yıliçinde üç kez veya daha fazla yapıldığının tespiti hâlinde ise ruhsat iptaledilir.

             Madenhakkının verilmeyeceği durumlar:

Madde 8 –(Mülga: 26/5/2004 – 5177/38 md.)

Maden teşviktedbirleri:

             Madde 9 - (Değişik: 26/5/2004 – 5177/4 md.)

(Değişik birinci fıkra: 10/6/2010-5995/4 md.) Madencilik faaliyetleri Bakanlar Kurulutarafından belirlenen teşviklerden yararlandırılır. Ancak hazır beton, asfaltve yapı elemanları üretim tesisleri, imalat sanayi sektörü dışında madencilikfaaliyeti kapsamında değerlendirilmez.

Ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisindeişleyip ek katma değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilenmaden miktarı için Devlet hakkının % 50`si alınmaz. (Ek cümle: 29/12/2005-5446/1 md.; Değişik ikinci cümle: 4/2/2015-6592/5md.) Buhüküm I. Grup madenler, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler ve mıcır ile kabainşaat, baraj, gölet, liman, yol ve benzeri yapılarda kullanılan her türlü yapıhammaddesi için uygulanmaz.

             (Mülgaüçüncü fıkra: 29/12/2005-5446/1 md.)

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/47 md.) Bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaihale edilecek II. Grup (c) bendi ve IV. Grup maden sahaları, 47 nci maddesinindördüncü fıkrası kapsamında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlıortaklıklarına devredilen maden sahaları, bu kuruluşlar ve bunların bağlıortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecekmaden sahaları için işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk onyıl süreyle 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında ağaçlandırma bedeli hariçherhangi bir bedel alınmaz. 

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/47 md.) IV. Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi,rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdamı, yatırım ve ülke ihtiyaçlarıdikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu ruhsatlardan işletme iznidüzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl süreyle 6831 sayılı Kanunkapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp alınmayacağınıbelirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/47 md.) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamıdışındaki sahalardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere ilk onyıl süreyle 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır.Alınan arazi izin bedelinde her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarıncabelirlenen yeniden değerleme oranı nispeti artışı dışında başkaca bir artışyapılmaz.

             Beyanusulü:

Madde 10 – Madencilik faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine göredevamı süresince teknik ve mali konularda yapılan yazılı beyanlar ile yetkilikişilerce tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir.

Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyandabulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknikkonular dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar.

 

 

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/5 md.; Mülga: 4/2/2015-6592/6md.)  

(Değişik fıkra: 26/5/2004 – 5177/5md.) Beyanlardaki hata ve noksanlıklar,idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki ay içerisindedüzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idaripara cezası uygulanır.(1)

            (Değişik fıkra: 10/6/2010-5995/5 md.) Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiylebu Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisabınasebep olan teknik elemanlar uyarılır. Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanların üçyıl içinde tekrarı halinde teknik elemanların bu Kanun gereğince yapacaklarıbeyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin her tekrarında hak mahrumiyetiuygulamasına devam edilir. Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanınbağlı bulunduğu mesleki teşekküle bildirilir.

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/5 md.; Değişik:4/2/2015-6592/6 md.) Daiminezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekildedenetleyerek tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine kaydetmesizorunludur. Aksi takdirde daimi nezaretçi uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ileilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda daimi nezaretçihakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır. Daimi nezaretçi defterini, daiminezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin ibraz edilmemesi veyadüzenli tutulmaması hâlinde, ruhsat sahibine 20.000 TL idari para cezasıverilir.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Gerçek dışı veyayanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasınıengelleyen ve haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 50.000 TLidari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlâli halinde bir önceki cezakatlanarak uygulanır. Üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlâl edilmesihalinde (…)(3) ruhsat iptal edilir. (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

____________

(1) 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 6 ncımaddesiyle bu fıkrada yer alan “teminat irad kaydedilir” ibaresi “20.000 TLidari para cezası uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  10/6/2010 tarihli ve 5995 sayılı Kanunun 5inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “beş” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmişve metne işlenmiştir.

(3) 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 6 ncımaddesiyle bu fıkrada yer alan “ruhsat sahiplerinin teminatları iradkaydedilerek iki katına çıkarılır” ibaresi “ruhsat sahiplerine 50.000 TL idaripara cezası verilir” şeklinde değiştirilmiş ve yine bu fıkranın üçüncücümlesinde yer alan “teminat irad kaydedilerek” ibaresi madde metnindençıkarılmıştır.


 

6731

 

           

            (Ek fıkra:26/5/2004 – 5177/5 md.; İptal altıncı fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 15/1/2009tarihli ve E.: 2004/70, K.: 2009/7 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme:10/6/2010-5995/5 md.) Bu Kanuna göre;

            a) Ruhsatın ait olduğu grup dışında,üretim hakkı olmayan diğer grup madenin üretilmesi ve/veya sevk edilmesi,

            b) (Değişik: 4/2/2015-6592/6 md.) Arama ruhsat döneminde aramafaaliyetleri yapılırken zorunlu olarak maden çıkarılması veya numune alınmasıdışında izinsiz üretim ve/veya satış yapılması,

            c) Ruhsat sahibinin kamulaştırılanalanı kamulaştırma amacı dışında kullanması,

            ç) Galeri atımı yöntemi ile patlatmayapılması,

            d) Genel Müdürlükçe faaliyetidurdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması,

            e) Ruhsat sahasında yapılan üretimveya satışların beyan edilmemesi,(1)

            haksız yere hak iktisabı sayılır.Haksız yere hak iktisabına imkan veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanlarda gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar olarak kabul edilir.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Bu maddedebelirtilen şekilde iktisap edilen haklar geri alınır.

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri mahfuzdur.

(Ek fıkra: 4/2/2015-6592/6 md.) Bu Kanunkapsamında tanımlanan işlemleri yapmak üzere kurulan yetkilendirilmiş tüzelkişiler veya maden arama ya da işletmecileri, Genel Müdürlükten yetki belgesialmakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş tüzel kişiler ile maden arama ya daişletmecilerine yetki belgesinin verilmesi, denetimi, uyarılması, yetkibelgelerinin askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul veesaslar yönetmelikle belirlenir.

             Faaliyetlerindenetimi:

Madde 11 – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden hakları ile ilgili bütünfaaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini kontrol vedenetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konuları yerindeincelemek maksadıyla ihtisaslaşmış diğer Devlet kuruluşlarından da yararlanarakinceleme raporu hazırlatır.

Birinci fıkraya göre yapılan inceleme sonunda gerçek dışıve/veya yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında 10 uncu maddehükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 4/2/2015-6592/7 md.) Ruhsatsahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmamasıveya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesihâlinde 20.000 TL, bu fiilin tekrarı hâlinde ise iki katı tutarında idari paracezası uygulanır.

İnceleme yapacakların nitelikleri, incelemenin nasılyapılacağı ve raporların tanzimi ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.

 

–––––––––––

(1) 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 6 ncımaddesiyle bu bentte yer alan “üretimlerin” ibaresi “üretim veya satışların”şeklinde şeklinde değiştirilmiştir.


6732

 

             Üretimve sevkiyat (1)(2)

             Madde 12 - (Değişik: 26/5/2004 – 5177/6 md.)

Üretilen madeninsevk fişi ile sevkiyatı zorunludur.

Konveyör ve boruhattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherintüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne alınaraksevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin entegretesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilenürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmeliklebelirlenir.

(Değişik üçüncü fıkra: 10/6/2010-5995/6md.)Sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin, mülkî idare amirlikleri veya ilözel idareleri tarafından tespit edilmesi halinde, sevk edilen madene elkonulur. Söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idaripara cezası verilir. Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevkedildiğinin, mülkî idare amirlikleri veya il özel idareleri tarafından tespitedilmesi halinde ise söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin beş katıtutarında idari para cezası verilir.

Denetim veinceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilenruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyenmiktar için hesaplanacak Devlet hakkının beş katı tutarında idarî para cezasıverilir.(2)

            (Değişik beşinci fıkra: 10/6/2010-5995/6 md.) Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanıiçerisinde üretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetler  durdurularak  üretilen madene  mülki idare  tarafından el konulur. Bufiili işleyenlere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulmaimkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin ocak başı satış bedelinin iki katıtutarında idari para cezası uygulanır. Ruhsat alanında ruhsat grubu dışındaüretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madenemülkî idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, bu fıkrakapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olantüm madenin, ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezasıuygulanır. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli ilözel idaresi hesabına aktarılır.(2)

            (Ek fıkra: 10/6/2010-5995/6md.; Değişik: 4/2/2015-6592/8 md.) Hammaddeüretim izni olmadan üretim yapıldığının ve hammaddenin kamuya ait projelerdekullanıldığının tespit edilmesi hâlinde faaliyetler durdurulur. Bu alandaüretilen hammadde için faaliyeti gerçekleştirene ocak başı satış bedeli kadaridari para cezası uygulanır. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılanhammaddeler için ocak başı satış bedeli, tüvenan hammaddenin ocak başı fiyatınagöre hesaplanır. Hammadde üretim izin alanından üretilen hammaddenin kamu kurumve kuruluşlarınca yapılan projeler dışında kullanıldığının, ticarete konuedildiğinin veya satışının yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyetigerçekleştirene amaç dışı kullanılan hammaddenin ocak başı satış bedelinin ikikatı tutarında idari para cezası verilir. Yapılan üretimin projede belirtilenamaç dışında kullanımının ikinci kez tespiti hâlinde hammaddenin ocak başısatış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanarak izin iptaledilir.

            (Ek fıkra: 10/6/2010-5995/6md.) Ruhsatlı, ancak üretim veyaişletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının tespiti halinde, üretimfaaliyetleri durdurularak 20.000 TL idari para cezası uygulanır.(2)

Ticarî amaçtaşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köymuhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri için bu maddehükmü uygulanmaz. Ruhsat bedeli ve Devlet hakkı alınmaz. (2)

––––––––––––––––

(1)  Bumadde başlığı “Kantar ve sevk fişi:” iken , 26/5/2004  tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 6 ncımaddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 8inci maddesiyle bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “on katı” ibaresi “beşkatı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “üç katı” ibaresi “iki katı”şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “teminat irad kaydedilir” ibaresi “20.000TL idari para cezası uygulanır” şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan“Harç” ibaresi “Ruhsat bedeli” şeklinde değiştirilmiştir.


6732-1

 

         Ruhsat bedeli, cezalar ve diğer yaptırımlar: (1)

Madde 13 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/9md.)

Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsatbedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’igenel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’uçevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idareninmuhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankadaaçılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsatbedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabınayatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanmasıistenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptaledilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsildairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyetsonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini müteakip, çevre ile uyumbedeli iade edilir.

Arama ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 1.000 TL, işletme ruhsatlarındaruhsat taban bedeli 10.000 TL olup, bu bedeller ile bu Kanun gereğinceuygulanan idari para cezaları her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarıncabelirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır. Ruhsat bedeli, tabanbedelinin maden grubu ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarlaçarpılarak arama ruhsatlarında ekli (1) sayılı tabloda, işletme ruhsatlarındaise ekli (2) sayılı tabloda gösterildiği şekilde hesaplanır. Kuruşlar lirayaiblağ edilir.

Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri tarafından buKanuna göre verilen idari para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Bu Kanuna göre verilen idari paracezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Tahakkuk eden ve ödenmeyenDevlet hakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzereilgili tahsil dairesine bildirilir.

Ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanlarınihalesi, devir talepleri, işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletmeruhsat taban bedelinin genel bütçeye yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılıKanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkinbelge ile müracaat edilir. I. Grup (a) bendi madenlerde ise büyükşehirbelediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına gelir kaydedilmek üzereyatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesigeçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile müracaat edilir.

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––

(1)Bu madde başlığı “Harç, teminat, cezalar ve diğer yaptırımlar” iken, 4/2/2015  tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 9 uncumaddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 


6732-2

 

              Devlet hakkı ve özel idare payı (1)

              Madde14 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/8 md.)

            (Değişikbirinci fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Devlethakkı, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından alınır.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/8 md.; Değişik: 4/2/2015 – 6592/10 md.) Üretilenmadenin hammadde olarak kullanılması veya satılması hâlinde, aynı pazarortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulananfiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olanemsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrıayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocakbaşı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz. Bu fıkranınuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Tüvenan madenin, herhangi bir zenginleştirmeişlemine tabi tutulduktan veya bir prosesten geçirildikten sonra satışfiyatının oluştuğu durumlarda,  ocak başısatış fiyatı, madenin ocakta üretiminden ilk satışının yapıldığı aşamaya kadaroluşan nakliye, zenginleştirme ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis veekipmanın amortismanı dahil giderler çıkarılarak oluşan fiyattır.

   (Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md. Değişik: 4/2/2015 – 6592/10 md.) Devlethakkı;

a) I. Grup (a) bendi madenlerin valilik veya il özel idaresincebelirlenen ve ilan edilen boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatıüzerinden %4 oranında,

b) I. Grup (b) bendi madenlerden %4 oranında,

c) II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerden %4 (Kaba inşaat, baraj, gölet,liman gibi yapılarda kullanılan tüvenan hammadde dışında bu maddedeki Devlethakkı boyutlandırılmış fiyat üzerinden alınır.) oranında,

ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğubölgeye göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,

d) III. Grup kaynak tuzlarından %1 oranında, bu grubun diğermadenlerinden %5 oranında,

e) IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko,krom, alüminyum ve uranyum oksit madenlerinden ekli (3) sayılı tablodabelirtilen oranlarda, uranyum oksit dışındaki radyoaktif mineraller ve diğerradyoaktif maddelerden %8 oranında, diğerlerinden ise %2 oranında,

f) V. Grup madenlerden %4 oranında,

alınır.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/8 md.; Değişik: 4/2/2015 – 6592/10 md.) Ruhsat sahibitarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Bakanlık tarafından denetlenirve eksik beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan maden ruhsatlarından heryıl en az ruhsat taban bedeli kadar Devlet hakkı alınır. Ancak, kaynaktuzlalarında alınacak Devlet hakkında bu şart aranmaz.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde vekendi entegre tesisinde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesigereken Devlet hakkının % 50’si alınmaz.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılmasıdurumunda ödenmesi gereken Devlet hakkının % 50’si alınmaz.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/8 md.)Altın, gümüş ve platin madenleri bu madde ilegetirilen herhangi bir özel indirimden istifade edemez. Ayrıca, diğermadenlerden bu madde kapsamında belirtilen özel indirimlerden istifade edenler,bu Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teşviklerdenyararlanamaz.

–––––––––––––––

(1)  Bumadde başlığı “Devlet hakkı:” iken, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 8inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 


6733

 

Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlamasıve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı geçmemesi halinde,fazla alınan Devlet hakkı, Orman Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır.Ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın rehabiliteedilerek teslim edilmesinden sonra, talep edilmesi halinde teslim edilen sahakadar aynı şartlarda izin verilir.

Bir ruhsat sahasında defaten verilen izninbeş hektarı geçmesi halinde, aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine görefon bedelleri hariç diğer bedeller alınır. Bu alanlardaki madencilikfaaliyetlerinden birinci fıkrada öngörülen % 30 fazla Devlet hakkı alınmaz.

Ruhsatın temdit edilmesi durumunda, aynıruhsat sahası içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilen sahanın beşhektarı geçmemesi halinde Devlet hakkı ve ağaçlandırma bedeli, beş hektarıgeçmesi halinde beş hektardan fazla olan alan için fon bedelleri hariç ormanmevzuatı hükümlerine göre bedel alınır.

            (Mülgafıkra: 10/6/2010-5995/8 md.)

            (Değişikfıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Ruhsatsahibi tarafından yatırılan Devlet hakkının % 25’i il özel idare payı olarakruhsatın bulunduğu ilin özel idaresine, % 25’i ruhsatın bulunduğu bölgeylesınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçeveya ilçelerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesabına, % 50’si de Hazinehesabına yatırılır.

            (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Bakanlık, Devlet hakkının, bu Kanunhükümlerine uygun ve doğru bir şekilde hesap ve beyan edilmesine ilişkin tümhususları, ruhsat sahasının büyüklüğü, maden grubu veya türü, işletme cirosuveya işletmenin kamuya ait olup olmaması hususlarını dikkate alarak, 3568sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlerin tasdikine tabitutabilir. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde,tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, kaybına uğratılan Devlet hakkından vekesilecek cezalardan ruhsat sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilensorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirlerin tasdik raporlarına ilişkin usul veesaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelikle belirlenir.

Devlet hakkı oranlarında, madenin cinsi, üretildiğibölge ve benzeri kriterler gözetilerek Bakanlar Kurulunca en fazla % 25oranında indirim yapılabilir.

Devlet hakkı ve özel idare payı, her yılhaziran ayının son günü mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafındanyatırılır.

             Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol,köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı veinşaat hammaddelerinin üretimi için Bakanlıkça ilgili kamu kurum vekuruluşlarına izin verilir. Üretim yapılacak yerlerde ruhsatlı alanlar var isekamu yatırımının ihtiyacı olan üretim madencilik faaliyetlerine engel olmayacakve kaynak kaybına yol açmayacak şekilde yapılır. Bu izinler çerçevesindeyapılacak üretimden Devlet hakkı alınmaz ve izinler proje süresini aşamaz. (Ek cümleler: 4/2/2015 – 6592/10 md.) 8/6/1994 tarihli ve 3996sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımlarıiçin, ihale sözleşmelerinde hammadde temin sorumluluğunun görevli şirketyükümlülüğüne bırakılması hâlinde hammadde üretim izni sözleşme konusu iştekullanılmak ve proje süresiyle sınırlı olmaküzere görevli şirkete de


 

6734

 

verilir.Bu durumda kullanılan hammaddenin ocak başı satış fiyatı üzerinden ihaleyialandan her yıl haziran ayı sonuna kadar Devlet hakkı ile aynı grupta bulunanişletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedelinin %30’u oranında çevre ile uyumplanı çalışmalarını temin etmek üzere her yıl ocak ayının sonuna kadar teminatalınır. Devlet hakkı ve teminatın eksik yatırılması veya hiç yatırılmamasıhâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve üç ay içinde tamamlanmasıistenir. Aksi hâlde üretim faaliyeti durdurulur.(1)

(Ek fıkra: 4/2/2015 – 6592/10 md.) Bu Kanun kapsamında ruhsat sahipleri için öngörülenidari para cezaları hammadde üretim izin belgesi ile çalışılan sahalardafaaliyeti yürüten gerçek ya da tüzel kişiler için geçerlidir.

Süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlethakkına, tahakkuk ettirilmesi gereken ayın son gününden tahakkuk ettirildiğitarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine görehesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

             Buluculuk hakkı (2)

Madde15 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/9 md.)

 Ruhsat sahibi, arama ve/veya işletmeruhsatı süresince hazırlanan teknik raporlar ile görünür rezerv olarakbildirdiği madenlerin bulucusu sayılır. Bu hakkı talep eden ruhsat sahibinebuluculuk belgesi verilir. (Ek cümle:18/5/2017-7020/9 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca buluculuk belgesi talepedilmesi hâlinde kaynak veya rezerv raporu verilmesi yeterlidir.

Buluculuğa konu madenin bulucusu dışındabir başkası tarafından işletilmesi halinde, bu alandan üretilen maden içintahakkuk eden buluculuk hakkı her yıl haziran ayı sonuna kadar bu alanda üretimyapan kişiler tarafından hak sahibine ödenir.

Buluculuk hakkı, yıllık ocak başı satıştutarının % 1`idir.

             İlk müracaat ve ruhsatlandırma (3)

 Madde 16 –(Değişik: 26/5/2004 – 5177/10md.)

 (Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) II.Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I.Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir.II. Grup (b) bendi, III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grupmadenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenleriçin yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılmasızorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

 

 

 

____________

(1) 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 10 uncumaddesiyle bu fıkrada yer alan “kamu kurumunun” ibaresi “kamu yatırımının”şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı “İhbar ve buluculukhakkı:” iken, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle metneişlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu madde başlığı “İlk müracaat aramaruhsatı:” iken, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


 

6734-1

              

 I. Grup (a) bendi madenler için alanlar ilözel idarelerince ihale edilerek işletme ruhsatı verilir. İhale edilecekalanlar Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir. Bu madenlerin ihalebedeli büyükşehir belediyesi dışındaki illerde ilözel idarelerinin hesabına yatırılır. Özel mülkiyete tâbi alanlar ihaleedilemez. Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat talep etmesihalinde bir bedel alınmaz. (Ek cümle:10/6/2010-5995/9 md.) Bu madenler için, özel mülkiyete tabi alanlarda mülksahibinin izninin alınması halinde büyükşehir belediyesi olan illerdevaliliklerce, diğer illerde İl Özel İdaresi tarafından belirlenen muhammenbedelin yatırılmasını müteakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir. I. Grup (a)bendi maden ruhsatlarının alanları 10 hektarı geçemez.(1)

(Değişikfıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO2 oranına bakılmaksızın I. Grup (a) bendi madensayılır ve bu alanlarda 20 hektara kadar ruhsat verilir.

I. Grup (a) bendi madenlerin ihale edilmesi,ruhsatlandırılması, işletilmesi, işletmelerin denetlenmesi ile ilgili usul veesaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.

(Değişikfıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) I. Grup (b) bendi madenlerde 50 hektarı,II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerde 100 hektarı geçmeyecek şekilde doğrudanişletme ruhsatı; II. Grup (b) bendi madenlerde 100 hektarı, III. Grupmadenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 2.000 hektarı geçmeyecek şekilde vetamamı denizlerde verilen III. ve IV. Grup madenlerde 50.000 hektarı geçmeyecekşekilde arama ruhsatı düzenlenir. V. Grup madenlerde 1.000 hektarı geçmeyecekşekilde arama sertifikası düzenlenir.

(Değişikfıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) Ruhsatlar hak sahiplerinin işletme ruhsattaban bedeli ile müracaatta bulunmaları hâlinde birleştirilebilir. Birleştirmesonucunda ortaya çıkan alan, bu maddede belirtilen alan sınırlamasını geçemez.Ancak işletme ruhsatı safhasında görünür maden rezervinin mücavir ruhsatalanlarında bir bütünlük teşkil etmesi, ortak işletme yapılmasının zorunlu veyaüretimin entegre tesisi beslemeye yönelik olması hâlinde bu alan kısıtlamasıaranmaz. Mevcut işletme ruhsat alanında uygun ve yeterli yer bulunamamasıhâlinde zorunlu tesis ve altyapı tesisleri için bitişik alandaki ruhsat sahasıile safhasına bakılmaksızın ve alan sınırlaması aranmaksızın birleştirmeyapılarak işletme ruhsatı düzenlenir. I. ve II. Grup ruhsatlar, birleştirmesonucunda alan sınırlamasını geçemez.

(Değişikfıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) İhale yolu ile hak sağlanan sahaların ihâlebedelinin yatırılmasını müteakip iki ay içinde ön inceleme raporu ile aramadönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan maliyeterliliği de içeren maden arama projesinin verilmesi ve ruhsat bedelininyatırılması hâlinde arama ruhsatı verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve bubelgelerin tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir işleme gerekkalmaksızın ihalelik saha konumuna gelir.

 

––––––––––––––

(1) 4/2/2015tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “ihalebedeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “büyükşehir belediyesi dışındakiillerde” ibaresi ve “izninin alınması hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere“büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklerce, diğer illerde” ibaresieklenmiştir.


 

6734-2

 

 (Ek fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) II.Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için müracaatlar, 1/25.000 ölçeklitopoğrafik harita koordinatları esas alınarak tespit edilen noktalarlasınırlandırılmış alanlar için Genel Müdürlüğe doğrudan yapılır. Talep edilenalanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir ve iki ayiçinde ön inceleme raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesiiçin gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin verilmesi,ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde arama ruhsatı verilir. Ruhsat bedelininyatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka birişleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir. II. Grup (b) bendi veIV. Grup madenler için yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda haksağlanan alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması durumunda, müracaat sahibinintalebi hâlinde bu alanlardan her birine ayrı ayrı ruhsat verilir. Ruhsatıalınmayan alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâlegelir.

(Mülgafıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.)  

Ruhsatlar, sicile kaydedildiği tarihteyürürlüğe girer.

Bir grup için verilen ruhsat, diğergruptaki madenler için hak sağlamaz. Ancak ruhsata konu madenin üretilmesiiçin, işletme faaliyetinin zarurî neticesi olarak çıkarılan diğer grup madenlerGenel Müdürlükten izin almak sureti ile değerlendirilebilir. İşletme projesindebelirtilen termin plânına göre belirtilen süre içinde ruhsata konu madeninekonomik olarak işletilmemesi halinde, üretilmiş olan diğer grup madenlerinsatış bedelinin iki katı tutarında idarî para cezası alınarak bu madenlerinüretimi için verilmiş izin iptal edilir.

Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerineverilemez. Kazanılmış haklar korunmak kaydı ile ayrı grup ruhsatların birbiriüzerine verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(Ekfıkra: 10/6/2010-5995/9 md.) Denizlerde alınan; Kokolit, Sapropel veHidrojen Sülfür ruhsat sahipleri, arama ruhsat yürürlülük tarihinden itibarenbir yıl içerisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı veya Türkiye PetrolleriAnonim Ortaklığına bağlı bir şirketi en az bir yönetim kurulu üyeliği ile birdenetçi üye verme ve sermaye koyma şartı aramaksızın, en az yüzde on hisseolmak kaydıyla şirketine ortak almak zorundadır.

             Aramafaaliyeti (1)

Madde17 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/12 md.)

Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonrakiilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, asgarifaaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarınıgösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinderaporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. GenelMüdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerinuygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsatsahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin busürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama kalemlerineait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde de 20.000 TL idari para cezasıverilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yılolmak üzere genel arama dönemine hak sağlar.

––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Arama faaliyetidönemleri:” iken, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 11 inci maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


 

6734-3

 

(Değişikikinci fıkra: 28/11/2017-7061/48 md.) Genel arama dönemi süresi sonuna kadarmaden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve budönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösterengenel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Genel arama dönemi sonunakadar ön arama ve genel arama faaliyet raporları ile yatırım harcamakalemlerine ait belgelerin Genel Müdürlüğe verilmemesi halinde arama ruhsatıiptal edilir. Genel Müdürlüğe verilen ön arama ve genel arama raporlarının veyayatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde 20.000 TLidari para cezası verilir ve eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsatsahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerinverilen sürede tamamlanmaması veya verilen ön arama ve genel arama faaliyetraporları ile yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmamasıhalinde arama ruhsatı iptal edilir. İlgili mevzuat kapsamında diğer kurumların,ruhsat sahibinin gerekli izinlere ilişkin başvurusunu olumsuz sonuçlandırmasıveya bu izinlerin ruhsat sahibinden kaynaklanan nedenlerle alınamaması halindearama ruhsatı iptal edilir. Bu fıkradaki yükümlülükleri yerine getirilen aramaruhsatı, IV. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. II. Grup(b) bendi, III. ve V. Grup ruhsatlarda ise genel arama dönemi sonuna kadarişletme ruhsat talebinde bulunulmaması halinde ruhsat iptal edilir.

Arama dönemlerinin süresinden önce tamamlanması hâlinde dönem sonubeklenmeden sonraki aşamalara geçilebilir.

Arama dönemleri ile ilgili proje, arama faaliyet raporları ve diğerbelgeler yetkilendirilmiş tüzel kişilerce hazırlanır.

Detay arama dönemi sonuna kadar görünür maden kaynağına ilişkinbilgilerin ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırımharcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.

(Değişik birinci cümle:28/11/2017-7061/48 md.) IV. Grup madenruhsatlarında detay arama dönemi sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilenraporların ve yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmamasıhalinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarakbildirilir. Tebliğ tarihindenitibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporların veyatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde ya daarama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmamasıdurumunda ruhsat iptal edilir.

IV. Grup (b), (c) ve (ç) bendi maden arama ruhsatlarında detay aramadönemini takiben fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duyularak gerekçesi ilebirlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunmaları ve talebin uygun bulunmasıhâlinde, detay arama dönemi sonrasında iki yıllık bir fizibilite dönemine haksağlar. İki yıllık süre sonuna kadar fizibilite raporunun verilmesi zorunludur.Fizibilite döneminin sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilen fizibilite raporununuygun bulunmaması hâlinde eksikliklerinin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibineyazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden sonra eksikliklerin verilen süredetamamlanmaması hâlinde ya da arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsattalebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Bu dönemde detay aramadönemi ruhsat bedelinin iki katı tutarında ruhsat bedeli alınır.

Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar vepazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaateden ruhsat sahibine, arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırkenzorunlu olarak çıkan madenden numune alınmasına ve sevk edilmesine izinverilebilir.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/48 md.) Jeolojik haritalama, jeofizik etüd, sismik, karot,kırıntı ve numune alma ile bunlara yönelik sathi hazırlık işlemleri içerenfaaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi kararı aranmaz.

 

6734-4

 

   Aramanın sınırları:

Madde 18 – Arama ruhsat sahibi, aramafaaliyetinin teknik gereklerini yerine getirebilmek için çevresindeki ruhsatsahalarında, saha veya işletmeye zarar vermeyecek şekilde prospeksiyonyapabilir. (Mülga ikincicümle :26/5/2004 – 5177/38 md.)

   Ön işletme ruhsatı:

 Madde 19 – (Mülga :26/5/2004 –5177/38 md.)

   Ön işletme faaliyeti:

Madde 20 –(Mülga :26/5/2004 – 5177/38 md.)

   Arama ve ön işletme dönemlerinde cevheristihracı:

Madde 21 –(Mülga :26/5/2004 – 5177/38 md.)

   Sahaların yeni aramalara açılması:

 Madde 22 – (Mülga :26/5/2004 – 5177/38 md.)

   Ön işletme ruhsatının feshi:

 Madde 23 – (Mülga :26/5/2004 – 5177/38 md.)

   İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi (1)

 Madde 24 –(Değişik: 26/5/2004 – 5177/12 md.)

(Değişik birinci fıkra: 4/2/2015 – 6592/13 md.) I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi madenleriçin ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer madengrupları için arama ruhsat süresi sonuna kadar, yetkilendirilmiş tüzelkişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ruhsatsahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir. Proje ile birlikte projeninuygulanabilmesi için gerekli olan mali yeterliliğine ilişkin belgeler ve genelbütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına işletme ruhsattaban bedelinin yatırıldığına dair belgenin Genel Müdürlüğe verilmesizorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir.

(Değişikikinci fıkra: 4/2/2015 – 6592/13 md.) Projedeki teknik eksiklikler, 6183 sayılıKanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkinbelge ve işletme ruhsat bedeli yapılan bildirimden itibaren üç ay içindetamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 20.000 TL idari paracezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerinitamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve yatırılan işletme ruhsat bedeliiade edilir. Taleplerin uygun görülmesi hâlinde bir ay içinde işletme ruhsatıdüzenlenir. Süre uzatım işlemlerinde birinci fıkra ve bu fıkra hükümleriuygulanır.

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––

(1)  Bu madde başlığı “İşletme ruhsatı içinmüracaat:” iken, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 12 nci maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


6735

 

 (Değişik üçüncü fıkra: 4/2/2015 – 6592/13 md.)I.Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldır. Diğer grupmadenlerin işletme ruhsat süresi, on yıldan az olmamak üzere projesine görebelirlenir. I. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki maden işletme ruhsatlarınınsüresi, sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinin olması veuygun bulunması hâlinde uzatılabilir. I. Grup (a) bendi maden işletme ruhsatsüresini uzatma taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazlaolmamak üzere büyükşehir belediyesi olan illerde valilik, diğer illerde ise ilözel idaresi tarafından belirlenen uzatma bedeli alınır. Toplam işletme ruhsatsüresi I. Grup madenlerde otuz yılı, II. Grup madenlerde kırk yılı, diğer grupmadenlerde ise elli yılı geçemez. I. Grup madenlerde otuz yıldan, II. Grupmadenlerde kırk yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakan, diğer grupmadenlerde ise elli yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(Değişikdördüncü fıkra: 10/6/2010-5995/11 md.) Arama ruhsatlı sahalara, geçici tesisalanı ile arama süresince belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezerv alanıüzerinden işletme ruhsatı, geçici tesis alanı ve görünür rezerv alanına daişletme izni verilir. Arama ruhsatının diğer kısımları taksir edilir. (Değişik üçüncü cümle: 4/2/2015 – 6592/13md.) Mümkün rezerv alanlarının IV. Grup maden işletme ruhsat sahalarındabeş yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür veyamuhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir.

III. Grup madenlerde, projede üretilmesiöngörülen madenler için gerekli su miktarı ve gaz debisi esas alınır. Bu grupmadenler, rezervuar, beslenme alanı ve havzanın tabiî dengesini bozmayacak,kapasitesini aşmayacak ve işletme tesislerini kapsayacak şekilderuhsatlandırılır.

V. Grup madenlerin üretimi işletmesertifikası ile yapılır. Arama sertifikası süresi sonuna kadar yapılançalışmaları içeren arama faaliyet raporu ve ruhsat taban bedelinin ödendiğinedair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme sertifikası hakkı doğar.(1)

İşletme sertifikası süresi beş yıl olup busüre uzatılabilir.

V. Grup madenlerin üretimi araziyüzeyinden toplanarak yapılır. Bu madenlerin işletilmesi için yarma, galerigibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi durumunda, yetkilendirilmiş tüzelkişilerce işletme projesi hazırlanarak Genel Müdürlükten izin alınmasızorunludur.(2)

Görünür rezervi belirlenen alanlarüzerine, maden işletmeciliğine engel olacak şekilde başka grup işletme ruhsatıverilemez. Ancak farklı gruptaki ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait olmasıveya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemelerihalinde bu şart aranmaz.

Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara aitruhsat faaliyetlerinin çakışmasından dolayı, ruhsat sahipleri arasındauyuşmazlık çıkması veya kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları halinde,Bakanlık, projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucundabu alanda, ayrı ayrı çalışma imkânının tespiti halinde, çalışma esaslarıBakanlıkça belirlenir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyeteizin verilir.

_______________

(1) 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 13 üncümaddesiyle bu fıkrada yer alan “talep harcının” ibaresi “ruhsat tabanbedelinin” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 4/2/2015 tarihli ve6592 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “en az bir madenmühendisi tarafından” ibaresi “yetkilendirilmiş tüzel kişilerce” şeklindedeğiştirilmiştir.

6736

 

(Değişikonbirinci fıkra: 4/2/2015 – 6592/13 md.) 7 nci maddeye göre gerekli izinlerinalınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihtenitibaren Devlet hakkı alınır. Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlüktarihinden itibaren üç yıl içinde 7 nci maddeye göre alınması gerekli olançevresel etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışmaruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerinGenel Müdürlüğe verilmesini müteakip, işletme izni düzenlenir. Süresi içindeyükümlülükleri yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari paracezası verilir. İşletme ruhsat süresi sonuna kadar bu fıkrada belirtilenizinlerden dolayı işletme izninin alınamaması hâlinde ruhsat süresi uzatılmaz.

(Değişikonikinci fıkra: 28/11/2017-7061/49 md.) Beşyıllık dönemde, üretimin en az olduğu herhangi üç yılında yaptığı toplam üretimmiktarı projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %30’undan az olmasıdurumunda, ruhsat sahiplerine 50.000 Türk lirası idari para cezası verilir.İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye doğru üç yıllıkdönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen yıllık üretimmiktarının %30’undan daha az olması durumunda ruhsat sahiplerine 50.000 Türk lirasıidari para cezası verilir. Bu fıkra kapsamında beş yıl içerisinde iki defaidari para cezası uygulanması halinde ruhsat iptal edilir. Yıllarınbelirlenmesi, takvim yılı hesabına göre yapılır. Dönemlerin hesaplanmasında,işletme izninin verildiği yıl ile üretime ilişkin tespitin yapıldığı yıldikkate alınmaz. Ancak mücbir sebepler, beklenmeyen haller veya Genel Müdürlüktarafından kabul edilen işletme projesi ve termin planına göre madene ulaşmakamacıyla galeri, kuyu ve/veya dekapaj için geçirilen süreler, projede beyanedilen yıllık üretim miktarı ile orantılı olarak dikkate alınır. Bu fıkradageçen idari para cezası hariç diğer oranları iki katına kadar artırmaya,yarısına kadar indirmeye ve ruhsat türlerine göre farklılaştırmaya BakanlarKurulu yetkilidir.

(Ekfıkra: 10/6/2010-5995/11 md.) Üretilecek madenin kullanıldığı entegremetalurji, seramik, çimento, kireç ve kimya tesisleri termik santral ve IV.Grup madenlerin zenginleştirme tesislerini beslemeye yönelik aynı tesissahibine ait, kurulu tesislerinden uzaklığı, hangi tesislerin bu uygulamayatabi olacağı ve diğer usul ve esasları yönetmelikle belirlenen ruhsatlara onikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak, üretim yapılamayan her bir ruhsatiçin, projede belirtilen üretim miktarının % 10’u üzerinden Devlet hakkıalınır.

Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ve2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer EnerjiHammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesiniDüzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için bumaddede yazılı süreler uygulanmaz.

             İşletmeruhsat süresi:

             Madde 25 – (Mülga :26/5/2004 – 5177/38 md.)

             İşletmeizni:

             Madde 26 – (Mülga :26/5/2004 – 5177/38 md.)

İşletme izninin devir edilemeyeceği:

             Madde 27 – İşletme izni devredilemez. İşletme ruhsatı bir bütünolarak ve yönetmelikte belirtilecek esaslar çerçevesinde devredilebilir.

             Madenlerinişletmeye alınması:

             Madde 28 – (Mülga :26/5/2004 – 5177/38 md.)


 

 

6736-1

 

             İşletmefaaliyeti:

            Madde 29 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/14 md.)

             İşletme faaliyeti, projesine ve bu Kanunun ilgilihükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğununtespit edilmesi hâlinde, projeye uygun faaliyette bulunulması için ruhsatsahibine altı aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyettebulunulmaması hâlinde 50.000 TL idari para cezası verilerek üretim faaliyetidurdurulur. Ancak, projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından tehlikeliolduğunun tespit edilmesi hâlinde tehlikeli durum giderilinceye kadar üretimfaaliyetleri doğrudan durdurulur.

İşletme projeleri ve değişikliklerinin uygulamaya konulmadan önce GenelMüdürlüğe sunulması zorunludur. Aksi takdirde üretim faaliyeti durdurulur.İşletme projeleri ve değişiklikleri ile ilgili dokümanlar ve işletmelerinfaaliyetlerinin durdurulmasına dair işlemler Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı ile Bakanlık tarafından karşılıklı olarak elektronik ortamda erişimeaçılır.

Yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanan rapor, proje ve tümteknik belgeler ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir.

Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içindegerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletmefaaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgilibilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerinegetirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerinegetirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.

I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl ocak ayı sonunakadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgiliişletme faaliyet raporunu, büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere,diğer illerde il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerinegetirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerinegetirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.

Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim izin sahalarında rezervinverimli bir şekilde değerlendirilmesi, can ve mal güvenliği tedbirlerininalınması amacıyla birden fazla ruhsatın birbirine mücavir olarak bulunduğusahalarda faaliyetlerin ortak bir proje çerçevesinde yapılmasına haksahiplerinin rızasının olması hâlinde Genel Müdürlük kararı ile, ruhsatsahiplerinin rızasının olmaması hâlinde Bakan onayı ile karar verilebilir. Buamaçla, ortak ruhsat alanları içinde belirlenecek termin planları dikkatealınarak işletme izin alanları yeniden düzenlenebilir.

(Değişik fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılanüretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimliişletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlamaçerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilebilir.Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya birden fazla ruhsatta birleştirilmesiGenel Müdürlükçe yapılır.

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzelkişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı ayakadar süre verilir. Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki ortaklıkpayları, maden rezervi de göz önüne alınarak belirlenir. Ruhsatlarınbirleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabüleden ruhsat sahiplerinin talebi hâlinde gerçekleştirilir. Bu talep sahipleriikiden az olamaz. Talep sahibinin iki olması hâlinde ise hissedarlardan birininrezerv oranı en az yüzde on olmalıdır. Yeterli talebin sağlanamaması durumundabelirlenen alandaki tüm ruhsatlar iptal edilir. Bu sahalar, alan sınırlamasınabağlı kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere göre ihaleedilerek ruhsatlandırılır. İptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel Müdürlükçetespit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. Birleşenruhsatların alan sınırlarını belirleme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Madenbölgesi içerisinde bulunan ihalelik sahalar, ihale taban bedeli yatırılarakbirleşen ruhsata ilave edilebilir.


6736-2

 

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısınatekabül eden ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi hâlinde,birleştirmeye dâhil olmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. İptal edilenruhsatların Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri, birleştirmeyapılan ruhsat sahibince ödenir ve bu ruhsat alanları birleştirilmiş ruhsatailave edilir. Tespit edilen yatırım giderinin ruhsat sahibince altı ay içindeödenmemesi hâlinde ise belirlenen alandaki ruhsatların tümü iptal edilir.

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkatealınarak bazı alanlardaki I. Grup ve II. Grup (a) madencilik faaliyetlerivalilik görüşü ile Bakanlık tarafından kısıtlanabilir. Bakan onayı ilekısıtlanan alandaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatları, rezervidikkate alınmak suretiyle maden bölgesine ya da başka bir alana taşınarakruhsatlandırılabilir. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerinde deihalesiz yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma alanlarındaki rezerv tespitleri valiliklerceyapılır.

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Maden bölgesi olan illerde bu bölgeleri yönetmek üzeremaden bölgesi komisyonu kurulur. Bu komisyon, büyükşehirlerde Yatırım İzleme veKoordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise il özel idaresibünyesinde faaliyet gösterir. Komisyon; valilik, ilgili belediye ve ruhsatsahibi şirket temsilcilerinden oluşur.

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Komisyon, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin projeye,çevre ve insan sağlığına uygun yürütülmesini kontrol ederek madencilikfaaliyetlerinin geçici olarak durdurulması dâhil gerekli tedbirlerin alınmasınısağlar. Komisyon geçici olarak durdurma faaliyetlerini Genel Müdürlüğebildirir. Genel Müdürlük, komisyonun maden bölgeleri ile ilgili faaliyetleriniinceler ve denetler.

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Ruhsat sahibi tarafından, ocak başı satış tutarının%0,5’i, komisyonun maden bölgesi için yapacağı harcamaları karşılamak üzere,büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, diğer illerde ise ilözel idaresi hesabına yatırılır. Maden bölgesindeki her grup maden işletmeruhsatı için bu Kanun kapsamında irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilirve kamulaştırma yapılabilir. Maden bölgesi alanında rödövans sözleşmesiyapılamaz ve varsa mevcut sözleşmeler iptal edilir.

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Maden bölgesi ilan edilmesi, ruhsatlarınbirleştirilmesi, taksiri ve iptal edilmesi, yatırım giderlerinin belirlenmesive ödenmesi, maden sahalarının ihale edilmesi, rezerv tespiti veruhsatlandırma, bir veya birden fazla il sınırına giren maden bölgelerikomisyonunun oluşturulması, toplanma ve çalışma süresi, görev ve yetkileri,faaliyetlerin inceleme ve denetimi ile ruhsatların taşınması, proje veplanlaması gibi uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafındançıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

             İhale:

Madde30 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/15 md.)

Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmişalanlar ile II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanlar ihaleyolu ile ruhsatlandırılır. İhale ilanı Resmî Gazete’de yayımlanır.

İhale bedeli işletme ruhsat taban bedelinden az olamaz.


 

6736-3

            

Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü,istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarakşartnamelerde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını içerenihaleler yapılabilir. Bu ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alınarakihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli vesüresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlarşartnameler ile belirlenebilir.

Ruhsat sahaları arasında tek başına madencilik yapılamayacakbüyüklükteki alanlara ruhsat verilmez. Bu alanlar bitişik ruhsat sahipleriarasında ihale edilir. İhalelik durumda olan ve madencilik yapılabilmesi içinuygun büyüklükte olmayan sahalar, çevresindeki ruhsatsız alanlar veya diğerihalelik sahalarla birleştirilerek ihale edilir.

Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıylayeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmişveya taksir edilmiş sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerekihale edilebilir. Bu şekilde ihale edilen sahaların ruhsatlandırılmasında 16ncı maddedeki alan sınırlaması aranmaz.

Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve buKanuna göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yenibir maden bulunması hâlinde, çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat sahipleriarasında ihale edilerek ruhsatlandırılır.

Sahaların ihalesinden elde edilen gelirler genel bütçeye gelirkaydedilir. Bu Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan ödeneklerBakanlık bütçesinde öngörülür.

   Daiminezaret ve teknik eleman (1)        

   Madde 31 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/16md.)

   Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere maden ruhsatsahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. Madenruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimiolmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarakdiğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunludur. Daiminezaretçi ile vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliğiesas alınarak her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi vegörevlendirilecek diğer mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları, atanmausul ve esasları, eğitimi, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğekonulan yönetmelikle belirlenir.

Birincifıkrada belirtilen istihdam şartlarını sağlamadan maden işletme faaliyetindebulunulması hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanarak maden işletmefaaliyetleri durdurulur. İstihdam şartlarının sağlanması hâlinde faaliyete izinverilir.

   Ruhsatın hükümden düşmesi ve terk edilen alanlardaalınacak tedbirler:(2)

   Madde 32 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/17md.)

Ruhsatsahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunugösterir imalat haritası ve maden jeoloji haritasını Genel Müdürlüğe vermeksuretiyle terk talebinde bulunabilir.

––––––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “İşletmede fenni nezaretçi:”iken, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 15 inci “Teknik nezaret:” olarakdaha sonra, 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle metneişlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı “Ruhsatın hükümden düşmesi vealınacak tedbirler:” iken, 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunun 17 ncimaddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


 

6736-4

 

Herhangi birnedenle hükümden düşmüş veya ruhsat hukuku yürürlükte olan sahalarda terkedilen alanlarda ruhsat sahibi gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanınson durumunu gösterir teknik belgeleri Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.

Ruhsatsahibi yukarıda belirtilen tedbirleri en geç bir yıl içinde almak ve işletmefaaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda çevreye uyumlu halegetirmek zorundadır.

Verilen busürede çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin veçevresel önlemlerin alınmaması durumunda tedbir alınana kadar sorumluluk ruhsatsahibinin olması şartıyla, bu durum valiliğe bildirilir. Çevre ile uyumçalışması için gerekli tedbirler, çevreye uyum planına uygun olarak ormanarazilerinde ilgili orman idaresi, diğer alanlarda il özel idareleri veya valiliklertarafından yerine getirilir. Orman idaresi, il özel idaresi veya valiliktarafından çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan masraflar, ruhsatbedelinden çevre ile uyum planı çalışmaları için emanete yatırılan tutarlardankarşılanır. Teminatların yeterli olmaması durumunda çevre ile uyum planıçerçevesinde eksik kalan masrafların ödenmesi için ruhsat sahibine bir ay ödemesüresi verilir. Süresinde ödenmeyen ve Bakanlık tarafından ilgili vergidairesine bildirilen tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat sahiplerindentahsil edilir. İlgili idare tarafından çevreye uyum planı dışında başkaca birproje veya uygulama yapılması hâlinde buna ilişkin masraflar, ilgili idaretarafından karşılanır ve ruhsat sahibinden herhangi bir bedel talep edilmez.

Çevre ileuyum çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler ile Devletin hüküm vetasarrufu altındaki yerlerde yapılması hâlinde uygulamanın yürütülmesineilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

   Tesislerin intikali:

   Madde 33 – Arama, (…) (1) veişletme ruhsatının fesholunması, yürürlük sürelerinin bitmesi veya terksebebiyle sona ermesi hallerinde ruhsat sahibine tazminat verilmeksizinkuyular, galeriler ve bunların muhafazası için yapılmış olan iksa tesisleriDevlete intikal eder. (1)

   1inci fıkra şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzeme ruhsat sahibineaittir.

   Madencilik fonu:

   Madde 34 – (Mülga: 21/2/2001 - 4629/1 md.)

             İnceleme ve denetim giderleri (2)

Madde 35 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/17md.)

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi vedenetimi için yapılacak masraflar, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi HakkındaKanunun geçici 1 inci maddesi gereğince genel bütçeye özel gelir ve Bakanlıkbütçesine özel ödenek kaydedilen tutarlardan karşılanır.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi vedenetimleri için görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa görehak ettikleri gündeliklerin iki katı tutarında gündelik ödenir.

Bu maddeye göre yapılacak ödemelerdendamga vergisi hariç herhangi bir vergi alınmaz ve kesinti yapılmaz.

––––––––––––––––––––

(1) Bu fıkrada yer alan “ön işletme” ibaresi,26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle yürürlüktenkaldırılmıştır.

(2)          Bu madde başlığı “İncelememasraflarının karşılanması:” iken, 26/5/2004 tarihli ve     5177 sayılı Kanunun 17 nci maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


6737

            

Pasa, bakiyeyığını ve cürufların muhafazası:

Madde 36 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/18md.)

Madencilik ve müteakip safhalarındakifaaliyetler sırasında; cevher, metal veya ekonomik değer ihtiva eden, gününşartlarında teknik veya ekonomik değerlendirmesi mümkün olmayan pasa,zenginleştirme bakiye yığını ve cüruflar, çevre kirliliği açısından mahzurteşkil etmiyorsa geçirildikleri son işlemden çıktıkları şekliyle ayrı ayrımuhafaza edilir. Bu bakiye ve pasa yığınlarının miktarları, fizikî özellikleri,usulüne göre alınmış numunelerin analiz raporları ve döküm alanları, faaliyetraporları, plân ve haritalarda gösterilir.

İşletme ruhsatının herhangi bir sebeplesona ermesi halinde, sahadan üretilmiş madenlerin, pasa, bakiye yığınları vecürufların, ruhsat sahibince nakledilmesi için bu Kanunda zikredilen mücbirsebepler dışında altı aylık süre verilir. Bu süre içerisinde nakledilmeyen veekonomik değeri olan madenler valilik tarafından ihale edilerek satılır.Satıştan sağlanan gelir özel idareye aktarılır. Ekonomik değeri olmayanmaddeler için 32 nci madde hükümleri uygulanır.

(Değişikfıkra: 4/2/2015 – 6592/18 md.) Birinci fıkraya aykırı hareket edenlereişletme ruhsat taban bedeli kadar idari para cezası verilir.

Mücbirsebeplerle geçici tatil (1)

Madde 37 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/19md.)

(Değişikfıkra: 4/2/2015 – 6592/19 md.) Mücbir sebep veya beklenmeyen hâllerdolayısıyla işletme izni alınmış işletme ruhsat sahalarında faaliyetin geçiciolarak tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine Genel Müdürlükçe kararverilebilir. Ruhsat sahibince müracaat tarihi, geçici tatilin başlama tarihiolarak kabul edilir. Geçici tatili kabul edilen işletme ruhsatlarına 24 üncümaddenin on ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ruhsat hukukundan kaynaklanandiğer yükümlülükler devam eder.

(Mülgafıkra: 4/2/2015 – 6592/19 md.)  

(Mülgafıkra: 4/2/2015 – 6592/19 md.)  

(Mülga fıkra: 4/2/2015 – 6592/19 md.)  

Sicilin teşkilive özellikleri:

Madde 38 – Bütün maden hakları ve faaliyetleri ile ilgili teknik ve mali konuları havimaden sicili, yönetmelikte belirtildiği şekilde Genel Müdürlük tarafından tutulur. (2)

Maden haklarının devir, intikal, haciz, rehin ve ipotek veyasona erme durumları bu sicile işlenir.

Maden sicili alenidir. İlgililer sicil kayıtlarının madensicil memurlarından biri huzurunda gösterilmesini isteyebilir. Madensicilindeki kayıtların bilinmediği iddia edilemez.

Madenler üzerine iktisap edilecek haklar tesciledilmedikçe hüküm ifade etmez.

——————————

(1)          Bu madde başlığı “Mücbirsebeplerle tatil:” iken, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 19 uncumaddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bufıkrada yer alan “ilgili daire” ibaresi, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılıKanunun 37 nci maddesiyle “Genel Müdürlük” olarak  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


6738

 

             Cevherlerin rehni:

             Madde 39 – Madenlerden çıkarılan cevherler, arama, (...) ve işletmeruhsat sahibinin Genel Müdürlüğe yazılı müracaatları üzerine bildirildiğişahıslara kabzedilmeksizin rehnedilebilir. Bu durum maden siciline kaydedilir. (1)

             Bu kabil cevherlerinrehin süresi içinde satışı, rehin alan şahısların yazılı muvafakatı ilemümkündür.

             Rehinle ilgili sicilin nasıltutulacağı ve diğer işlemler, yönetmelikte belirtilir.

             Hacizve ihtiyati tedbir:

             Madde 40 – Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar vegaleriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan hertürlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherinkıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletmemalzemesinin üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz.

             Ancak işletme hakkı ilebir bütün teşkil eden 1 inci fıkrada yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenintamamı veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin bakiyeleri ve cürufu üzerinehaciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. Üçüncü şahsın rehin hakları saklıdır.

             Bir madenin tamamınınicra yolu ile satışı 43 üncü maddede yazılı usule tabidir.

             Haciz ve ihtiyati tedbir dolayısıyla madenin faaliyetine müdahaleedilemeyeceği:

             Madde 41 – Madenin tamamına veya çıkarılmış cevherlerle bakiyeyığını ve cürufuna gerek haciz veya ihtiyati tedbir konulması ve gereksebunların icraen satışına teşebbüs edilmesi hallerinde alacaklı veya icradairesince madenin faaliyeti durdurulamayacağı gibi bu faaliyete müdahale deedilemez.

             İpotekve kapsamı:

             Madde 42 – Maden (...)işletme ruhsat sahibinin maden için yapmışolduğu borcunu veya ileride bu maksatla borçlanmasının temini için madenüzerinde bir veya müteaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. (2)

             İpotekli takyit edilmiş(...)işletme ruhsatının alanlarında değişiklik olduğu takdirde mevcut ipotek,hiçbir muameleye tevessül edilmeden yeniden ita edilen ruhsat üzerinde de aynışartlarla devam eder. (2)

             (...)işletme ruhsatı ilebir bütün teşkil eden 40 ıncı maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis, vasıta,alet ve malzemenin heyeti umumiyesi ipoteğin şümulune girer. (2)

             Tesis olunacak ipotekruhsat süresini geçemez.

             İpotek alacaklısı, maden(...) işletme ruhsatı ile kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı bulunangayrimenkuller üzerinde, (...)işletme ruhsat sahibinin tasarruflarına maniolmak için umumi hükümler dairesinde tapu siciline şerh verilmesiniisteyebilir. (2)

             Maden işletme hakkınınsona ermesi halinde ipoteğin hükmü 33 üncü maddenin birinci fıkrası şümulüdışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzemeye inhisar eder.

             Maden ipoteği sicilkütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt olur.

             İpoteğinparaya çevrilmesi:

             Madde 43 – İpoteğin vadesi sonunda veya alacağın muacceliyetkesbetmiş olması halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taallukettiği maden (...) (2) işletme ruhsatını genel hükümler dairesindesattırabilir. (2)

–––––––––––––––––

(1) Bu fıkrada yer alan “ön işletme”ibaresi, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyleyürürlükten kaldırılmış,aynı Kanunun 37 nci maddesi ile de “ilgili daireye”ibaresi, “Genel Müdürlüğe”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)           Bufıkralarda yer alan “ön işletme ve” ibaresi, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılıKanunun 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 


6739

 

             Maden(…)işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı içinaranan kanuni şartları haiz olması lazımdır. Talip bu şartları haizbulunduğunu, Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi buvesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar. (1)

             Satışın neticesi icradairesi tarafından Bakanlığa bildirilir. Keyfiyet madenin sicil kütüğüne şerhve ipotek kaydı terkin edilir. Devir muamelesi bu surette tekemmül eder.

             Şahsi mesuliyet:

             Madde 44 – Maden ipoteğiyle temin edilen alacaktan dolayı maden(…)işletme ruhsat sahibi şahsen de mesuldür. (1)

             İpotekle takyit edilmişbir maden (…)işletme ruhsatının ahara devri halinde, bu hakkı devredeninborçluluk durumunda bir değişiklik husule gelmeyeceği gibi, alacağın teminatınıteşkil eden ipotek de aynen baki kalır. (1)

             Ancak, maden (…)işletmeruhsatını devralan şahıs ipotekle temin edilmiş olan borcu da şahsen kabul vetaahhüt ettiği ve alacaklı, keyfiyetin Bakanlıkça kendisine tebliğindenitibaren, bir yıl içinde hakkını evvelki borçluya karşı muhafaza eylediğiniyazı ile bildirmediği takdirde (…) işletme ruhsatını devreden evvelki borçluborcundan kurtulur. (1)

             MedeniKanunu atıf:

             Madde 45 – Türk Medeni Kanununun ipoteğe ait hükümleri madenipoteklerine de uygulanır.

             İrtifak,intifa hakkı ve kamulaştırma:

             Madde 46 – Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özelmülkiyete konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere bellisüreler için madenci, Bakanlığa müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkıtesisi isteyebilir.

             İrtifak ve/veya intifahakkı karşılığı, Kamulaştırma Kanununa uygun olarak seçilecek bilirkişilertarafından tespit edilir.

             (Değişik : 15/6/2001 - 4683/4 md.) Arama süresi sonunda (...) (2)işletme talebi söz konusu olduğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifahakkının süresi (...) (2) işletme süresini geçmemek kaydıylauzatılabildiği gibi yeni irtifak ve/veya intifa hakkı talebinde debulunulabilir. (Ek cümle: 4/2/2015 – 6592/20 md.) İşletme ruhsat sahasında ve/veya mücavirindekurulacak tesislerde kullanılacak ve ruhsat sahası dışından getirilecek olansu, doğalgaz, elektrik ve haberleşme hatları için ruhsat sahibi Bakanlığamüracaat ederek irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.

             Faaliyetler sırasındasahaya zarar verilmesi durumunda ruhsat sahibi adli merciler tarafından tespitedilecek tazminatı arazi sahibine ödemek ve sahayı kullanılabilir durumda terketmekle yükümlüdür.

             (Son fıkra İptal: Ana. Mah.’nin22/9/1993 tarih ve E. 1993/8, K: 1993/31 sayılı Kararı ile).

(Ek fıkra:  26/5/2004 – 5177/20 md.)İşletme ruhsatısafhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmaz,taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerineBakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılır.

–––––––––––––

(1)   43üncü maddenin ikinci fıkrasında  yer alan”ön işletme ve” ibaresi ile 44 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncüfıkralarında yer alan”ön işletme veya ” ibareleri,  26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 38inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)   Buaralarda yer alan ”ön işletme ve/veya”ibaresi ile”ön işletme ve” ibaresi26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle metindençıkarılmıştır.


6740

 

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/20 md.) Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılıKamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu husustaki masraflar vekamulaştırma bedeli işletme ruhsatı sahibi tarafından ödenir.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/20 md.)Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adınatescil edilip ruhsat hukuku devam ettiği sürece madencilik faaliyetlerindekullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis edilir.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/20 md.)Kamulaştırılan taşınmazın, maden işletmefaaliyetleri için lüzum kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde, KamulaştırmaKanununda öngörülen usul ve esaslara göre belirlenecek rayiç bedeli ödenmekkaydıyla kamulaştırılan yerin eski sahibine iade edileceği hususu, ruhsatsahibi ve taşınmazın eski sahibine tebliğ edilir. Eski sahibinin taşınmazı altıay içerisinde almak istememesi durumunda taşınmaz Hazineye kalır.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/20 md.)Tapu siciline konulan şerhler Bakanlığınmüracaatı üzerine ayrıca mahkeme kararına gerek kalmadan silinir.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/20 md.)Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletinhüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için buKanunun yürürlük tarihinden sonra kira, ecrimisil alınmaz.

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/20 md.)I. Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat,baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesiiçin kamulaştırma hükümleri uygulanmaz.

             Maden Tetkik ve AramaGenel Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili haklar:

             Madde 47 – ( Değişik:26/5/2004 – 5177/21  md.)

Maden Tetkik veArama Genel Müdürlüğü herhangi bir ruhsat veya izne gerek kalmadan, madencilikyapılabilecek bütün sahalarda, Kurumun yürüttüğü bir projeye bağlı olarak aramafaaliyetlerinde bulunabilir. Üçüncü kişilere ait ruhsatlı alanlarda yaptıklarıarama faaliyetleri sonucunda bulduğu aynı grup madenler ile ilgili hiçbir haktalebinde bulunamaz. Bu alanlar içinde arama ruhsatını aldığı diğer grupmadenler, ruhsat süresi sonunda Genel Müdürlük tarafından 30 uncu maddehükümlerine göre ihale edilir. İşletme izin sınırları içerisindeki aramafaaliyetleri ruhsat sahibinden izin alınarak yapılır.

Maden Tetkik veArama Genel Müdürlüğü, ruhsatlı alanlarda yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiğibilgi ve belgeleri, bir rapor halinde Genel Müdürlüğe ve talebi halinde ruhsatsahibine verebilir.

(Değişiküçüncü fıkra: 3/6/2007-5686/18 md.) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bu Kanunhükümlerine göre arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için 15 inci maddeyegöre buluculuk hakkını kazanır. Arama ruhsat süresi sonuna kadar GenelMüdürlüğe devredilen bu ruhsatlar 30 uncu madde hükümlerine göre ihale edilir.İhale sonucu elde edilen gelirin %50’si MTA’ya kaynak geliri olarak aktarılır.


6741

 

   (Ek fıkra: 10/6/2010-5995/16 md.; Değişik dördüncüfıkra: 18/5/2017-7020/11 md.) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafındanbuluculuk hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığındaihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına Bakan onayıile devredilebilir. Devir aşamasında bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilensüreler bu kararların uygulanması esnasında aranmaz. Maden Tetkik ve AramaGenel Müdürlüğü, Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen arama dönemi faaliyetraporları yerine kaynak/rezerv raporu verir.

   (Ekfıkra: 10/6/2010-5995/16 md.) Bakanlık tarafından, ruhsat müracaatlarınakapatılan alanlar ile havza ve kuşak madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyıaydınlatmak için herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksiredilmiş alanlarda, Bakanlıkça da gerekli görüldüğü takdirde Maden Tetkik veArama Genel Müdürlüğüne arama faaliyeti yaptırılmak gayesiyle ruhsat verilir.İşletilebilecek maden varlığının belirlenmesi halinde, bu alanlardan ruhsatmüracaatına kapatılan alanlardaki madenlerin işletilmesi için Bakanlar Kurulukararı, diğer alanlar için ise bu madde ve 30 uncu madde hükümlerine göre GenelMüdürlük tarafından ihale edilir.

Maden Tetkik veArama Genel Müdürlüğü tarafından arama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaküzere memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele Harcırah Kanununun 50nci maddesi ile ilişkilendirilmeksizin, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenengündelik harcırah miktarının iki katı tutarında, Harcırah Kanunu hükümlerinegöre gündelik ödenir. Bu şekilde görevlendirilen personele Harcırah Kanununun50 nci maddesine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz. Yapılacak söz konusu ödemetutarının yarısı, Kurumun ücretli işlerinden sağladığı gelirlerden karşılanır. (Ek cümle: 10/6/2010-5995/16 md.; Mülga son cümle:4/2/2015-6592/25 md.)  

Yeminli teknik büroların kuruluşu, yetki alanları vesorumlulukları:

Madde 48 – (İptal : Ana. Mah. 24/12/1986 tarih ve E. 1985/20, K. 1986/30sayılı Kararı ile.)

Madde 49 – (Değişik birinci fıkra: 26/5/2004 – 5177/22md.) 2840 sayılıKanun hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bulunmuş ve sonrabulunacak bor madenlerinin aranması ve işletilmesi 2840 sayılı Kanun hükümlerinetâbidir.

Bunların ihracatına ait usul ve esaslar BakanlarKurulunca tespit edilir.

Madde 50 – Bu Kanununyürürlük tarihinden sonra toryum ve uranyum madenlerinin aranması veişletilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir.

Üretilen cevher Devlete veya Bakanlar Kurulunca tespitedilecek yerlere satılır.

Kaldırılan hükümler:

Madde 51 – 6309 sayılıMaden Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Maden Dairesi:

Madde 52 – Bu Kanununyürürlüğe girmesini müteakip 6 ay zarfında Maden Dairesi, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığınca, teknik ve idari bakımdan ihtiyacı kafi kadro ile teçhizedilir.

Ek Madde 1 –(Ek : 30/7/1999 - 4424/1 md.;Değişik: 26/5/2004 – 5177/23  md.)

3867 sayılıEreğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun ileDevletçe işlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür Havzasındaki madencilikfaaliyetleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.

Ruhsat süresi buKanunla getirilen süre sınırlamasına tâbi değildir.

(Değişiküçüncü fıkra: 28/11/2017-7061/50 md.) Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri,uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerekyeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir. Ancak,Türkiye Taşkömürü Kurumunun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletmeizin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.


 

6742

 

(Değişik fıkra: 4/2/2015 –6592/21  md.) Ereğli KömürHavzasındaki taşkömürü için kamu tarafından yürütülecek faaliyetler, bu Kanununhak düşürücü ve mali hükümlerine tabi değildir, ruhsat bedeli ve Devlethakkından muaftır. Ancak taşkömüründen özel idare payı ve köylere hizmetgötürme birliği payı alınır. Diğer madenler için yürütülen faaliyetlerden deDevlet hakkı, özel idare payı ve köylere hizmet götürme birliği payı alınır.

3303 sayılı Taşkömürü HavzasındakiTaşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun ile maden işletmeciliğine tanınanhaklar, Ereğli Kömür Havzası içerisindeki taşkömürü madenciliği içingeçerlidir.

Ereğli Kömür Havzasının imtiyaz alanınınBakanlar Kurulu kararıyla küçültülmesi sonucu serbest kalan alanlar,koordinatları Genel Müdürlükçe belirlenerek bu Kanunun 30 uncu maddesine göreihale edilir.

             Ek Madde 2 – (Ek :26/5/2004– 5177/24  md.)

Bakanlık, Genel Müdürlüğün bu Kanunda belirtilenyetkilerinden uygun gördüklerini valiliklere verebilir.

EkMadde 3 – (Ek :26/5/2004 – 5177/24  md.)

Kömür ve petrokok ithalatı ile ilgiliusul ve esaslar Çevre ve Orman Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ileBakanlıkça müştereken düzenlenir. Bakanlar Kurulu kararı ile maden ve petrokokithalatından, gümrük resmine esas bedelin % 2`sine kadar ek ödeme alınabilir.

EkMadde 4 – (Ek :26/5/2004 – 5177/24  md.)

            Maden Kanununun uygulanması ileilgili eylem ve işlemler nedeni ile İdareye karşı açılan davaları, İdare ruhsatsahiplerine bildirir. Ruhsat sahipleri İdarenin yanında davaya katılabilir.

             Ek Madde 5 – (Ek:26/5/2004 – 5177/24  md.)

Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alankadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III)sayılı cetvelin "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü" ile ilgilibölümünden çıkarılmış ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere buKanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin "Enerji ve TabiîKaynaklar Bakanlığı" ile ilgili bölümüne eklenmiştir.

             Ek Madde 6 – (Mülga: 4/2/2015-6592/25 md.)     

            EkMadde 7 – (Ek: 10/6/2010-5995/17 md.)

(Ek fıkra: 4/2/2015 – 6592/22  md.) Ruhsatsahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Bakanlığın izninetabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilikfaaliyetleri durdurulur.

(Ek fıkra: 4/2/2015 – 6592/22  md.) Kamukurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere yer altı kömürişletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veyatamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödövanssözleşmeleri yapamaz. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile yapılan madencilikfaaliyetleri durdurulur.


6742-1

 

            Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının birkısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövanssözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İşKanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklarrödövansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğansorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

            EkMadde 8 – (Ek: 10/6/2010-5995/17 md.)

            Ruhsat sahası ile ilgili bir öncekiyıla ait teknik nezaretçilik ücretinin ödendiğine dair belgelerin her yıl Nisanayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi taktirde Kanunun 10uncu maddesinde yer alan hata ve noksanlık kapsamında değerlendirilir.

            EkMadde 9 – (Ek: 10/9/2014-6552/9 md.)

            Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan4. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yer altındaçalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiuyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.

             Yönetmelik:

Ek Madde 10 –(Ek: 4/2/2015 – 6592/23  md.)

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Bakanlık tarafındanyürürlüğe konulur.

İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren ve işletme projesinde yer almasızorunlu olan yapısal ve teknik hususlarla ilgili yönetmeliklerde Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşü alınır.

Ek Madde 11 – (Ek: 4/2/2015 –6592/23  md.)

II. Grup (a) bendi maden ruhsat sahiplerinin proje ile başvurması vetalep ettiği bendin alanına taksir edilmesi hâlinde, II. Grup (b) ve (c) bendimaden ruhsatlarından birine geçilebilir. Ancak, bu Kanuna göre hak sağlayan II.Grup (b) bendi maden ruhsatlarından II. Grup (a) ve (c) bendi madenruhsatlarına geçiş yapılamaz.

Ek Madde 12 – (Ek: 4/6/2016-6719/6md.)

BuKanun uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına ait IV. Grup (b) bendi madenlereilişkin ruhsatlar, rezerv kaybına sebep olmayacak şekilde, elektrik üretimineyönelik olmak üzere Bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlara bağlanabilir.

Ek Madde 13 – (Ek: 20/8/2016-6745/37md.)

Maden arama,araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından üretilenyerbilimleri verileri, sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzerinumuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivlemek,yayımlamak, kullanıcıların hizmetine sunmak ve numunelerin yurt dışınaçıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak amacıyla Maden İşleri GenelMüdürlüğünün koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğübünyesinde Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kurulmuştur.Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasına veri, numune ve dokümankabulü, arşiv sisteminin oluşturulması, bu sistemden yararlanılması,numunelerin yurt dışına çıkarılması ve diğer uygulamalar ile ilgili usul veesaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Kamu ve özelsektöre ait veri, numune ve dokümanlar bu usul ve esaslara göre TürkiyeYerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasına gönderilir.


6742-2

 

Ek Madde 14 – (Ek: 20/8/2016-6745/38md.)

Uluslararasıstandartlar ile bilimsel ve teknik esaslara göre yetkin kişi  ve/veyayetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından, madenlerin aranması, araştırılmasıve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezervbilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartları ve kriterler belirlemek,sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayımlamak, bu faaliyetler ile ilgilistrateji ve hedefler oluşturmak, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzelkişilerde aranan nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek,sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtarvermek, belgeleri askıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzerikuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına girenkonularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak amacıyla, kısa adı UMREK olanUlusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kurulmuştur. UMREK’in maliişleri dâhil her türlü sekretarya hizmetleri Maden İşleri Genel Müdürlüğütarafından yürütülür. UMREK eğitim, sertifika, aidat, yayın ve diğerfaaliyetlerinden gelir elde edebilir.

UMREK,görevini yerine getirirken bağımsızdır. UMREK, görevlerini yerine getirirkenresmî ve özel kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir.

UMREKüyelerine verilecek huzur hakkı Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kuruluncatespit edilir.

UMREK’inteşkili, yönetimi ve çalışması ile üyelerin atanmasında aranacak nitelikler,görev süresi ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıktarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceherhangi bir nedenle hükümden düşmüş bütün GMD (Genel maden dosyası), AR (Aramaruhsatı), İT (İlk tetkik), PRT (Proje tetkik), İR (İşletme ruhsatı), İİ(İşletme imtiyazı) safhasındaki ruhsatlar paftalardan silinerek sınırlarınabakılmaksızın otomatk olarak aramalara açılır.

             Bu hüküm Osmanlı İmparatorluğuzamanındaki mekşuf madenlere ait ruhsatlar için de geçerlidir.

             Müracaatlar Geçici 5 inci maddeyegöre ilan edilen günden başlayıp ilk hafta yapılacak müracaatların tamamı aynıgün yapılmış kabul edilecektir. Aramalara açılan sahaların Bakanlıkçaonaylanmış listeleri ise müracaat kabul tarihinden bir ay önce ilgili dairedeasılarak bütün madencilere açık tutulacaktır.

             Aynı sahaya aynı anda birden fazlamüracaat var ise bunlardan açık artırma şeklinde, (Değişik ibare: 21/2/2001 - 4629/6 md.) en yüksek bedeli ödemeyitaahhüt eden ruhsat almaya hak kazanacaktır. Bu bedeller bütçeye özel geliryazılır.

             İşletme ruhsatı ve işletme imtiyazıolan sahaların buluculuk hakkı saklıdır.

             Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüktebulunan GMD, AR, İT, PRT, İR, İİ safhasındaki bütün ruhsatlar 6309 sayılı MadenKanununda hangi madenler için verilmişse yalnız o madenlere mahsus olmak üzerekaldıkları yerden bu Kanun hükümlerine göre devam ederler.


 

6742-3

 

             GMD safhasındaki müracaatlar buKanunun yayımı tarihinden itibaren 5 ay içerisinde ilgili daireye müracaatederek hak sağladıkları alana tekabül eden teminatlarını kanun gereğiyatırmadıkları takdirde müracaatları iptal olur.

             Ruhsat süresi bitimine sekiz aydanaz zaman kalmış, AR, İT, PRT safhasındaki ruhsatlar Kanunun yürürlük tarihindenitibaren sekiz ay içerisinde gerekli teminat ve harçlarını yatırarakYönetmelikte belirtildiği şekilde arama faaliyet raporlarını, ön işletmeprojesini veya işletme projesini vererek, ön işletme ya da işletme ruhsatıtalebinde bulunmakla yükümlüdür.

             Bu ruhsat sahipleri, ruhsat alanınıilgili daireye müracaatla bir defaya mahsus olmak üzere küçülterek işletmesınırları dahilinde girebilir.

             Sahada ruhsat sahibinin bulduğu vebunu faaliyet raporları ile tespit ve beyan ettiği başka madenler mevcut ve bumadenlere o sahada verilmiş yürürlükte bulunan başka haklar yok ise, projeverilmesi suretiyle o madenler için de ön işletme veya işletme ruhsatı şümulünealınma hakkı doğar.

             Yürürlükteki işletme ruhsatları veişletme imtiyaz sahipleri projelerini sekiz ay içinde bu Kanunda belirtilenşartlara uygun şekilde tadil etmekle yükümlüdür. Ayrıca, faaliyet raporlarını,bilançosunu Yönetmelikte belirtildiği şekilde tanzim etmek ve Devlet hakkı,varsa buluculuk hakkı, teminat ve harçlarını bu Kanun hükümlerine göre ödemekzorundadır. Ancak ödemelerin mükerrer olanları borçtan mahsup edilir.

             Süresi içinde tadilat yapmayan,vecibelerini yerine getirmeyen ruhsatlar feshedilir.

             Yanıltıcı, eksik, yanlış beyandabulunanlar hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

             Bu madde gereği feshedilenruhsatlarla ilgili alanlar, başka ruhsat yok ise otomatik olarak aramalara açılır.

                O ruhsat sahasındadeğişik kişilere ait başka ruhsat alanları varsa ruhsat sahipleri de aralarındaanlaşamazlarsa (...) (1) en büyük hibeyi yapan, o madenin kendiruhsatı içinde kalan kısmının, ruhsat şümulüne alınmasına hak kazanır. Teklifruhsat sahiplerinin anında ilgili dairede karşılıklı beyanı ve açık artırmaşeklinde yapılır.

             Geçici Madde 3 – 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince arza tatbik içinruhsat sahipleri tarafından yatırılmış olan masraf avansları bu Kanununyürürlük tarihi itibariyle bütçeye aktarılır. (2)

             Geçici Madde 4 – (Mülga : 12/6/1987 - 3382/2 md.)

             Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay süreile hiçbir maden arama ruhsatı müracaatı kabul edilmeyecektir.

             Geçici Madde 6 – Vilayetler bu Kanunla ilgili işlemleriyürütebilecek şekilde gerekli doküman ve ekipmanla teçhiz edilinceye kadarmaden hak ve müracaatları Ankara`daki ilgili daireye yapılır.

             Geçici Madde 7 – 2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer alan bortuzları sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiyeyığınları, cüruf stokları ve pasalar üzerinde bunları çıkaranların her türlühakları için belirtilen 18 aylık pasa değerlendirme süresi 1986 Aralık ayı sonuolarak değiştirilmiş ve hakları ihya edilmiştir. Adı geçen malzemelerinnakliyeleri, ödenecek Devlet hakkı ile (...) (3) yapılacak beyanlarbu Kanun  hükümlerine tabidir.

——————————

(1)  Bu arada yer alan “Madencilik Fonuna” ibaresi,21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metindençıkarılmıştır.

(2)  Bu madde de yer alan “Madencilik Fonuna”ibaresi, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle “bütçeye”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  Bu maddede yer alan “madencilik fon katkısıve” ibaresi, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun 1 inci maddesiylemetinden çıkarılmıştır.


 

6742-4

 

             Geçici Madde 8 – (Ek: 12/6/1987 - 3382/3 md.)

             3213 sayılı Maden Kanununun yayımıtarihinden bu Kanunun yürürlük tarihine kadar Taşocakları Nizamnamesine görealdıkları ruhsatları Maden Kanunu kapsamına intibak ettirenler, müktesep hakolarak Maden Kanunu kapsamında kalabilir. 3213 sayılı Kanun kapsamından çıkmakisteyenlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Maden Sicilinden silinmek üzeremüracaat etmeleri gereklidir. Sicilden silinen haklar Taşocakları Nizamnamesihükümlerine göre işleme tabi tutularak yürütülür.

             3213 sayılı Maden Kanunununkapsamına alınması için intibak yaptırmamış olan ve Taşocakları Nizamnamesinegöre verilen ruhsatların 15/6/1985`den itibaren her türlü temdit ve ruhsatverme işlemlerinin ise Taşocakları Nizamnamesine göre yürütülmesine il özelidareleri yetkilidir.

             Geçici Madde 9 – (Ek : 15/6/2001 - 4683/5 md.)

             Tekel GenelMüdürlüğü uhdesinde bulunan tuz işletme hakları Tekel Genel Müdürlüğü adına, buKanunun yürürlük tarihine kadar 3078 sayılı Tuz Kanunu ve ilgili Tüzük uyarıncaverilmiş veya uzatma talebinde bulunulmuş tuz işletme izinleri hak sahipleriadına, işletme izni müracaatları müracaat sahibi adına intibak ettirilir.

             Yukarıdaki fıkrada belirtilen haksahipleri bu Kanunun uygulamasına dair Yönetmeliğin yürürlük tarihindenitibaren üç ay içinde harç ve teminatlarını yatırarak ve işletme projesivererek ilgili Daireye müracaat ettikleri takdirde işletme ruhsatı almaya hakkazanırlar.

             Tuz Kanununa göre yatırılmış yıllıkharçlar mükerrerliği önlemek için intibaktan sonra maden yıllık harçları ilemahsup edilir.

             Süresi içinde intibak içinbaşvuruda bulunulmayan haklar iptal edilir ve 30 uncu madde hükümlerine göreihale edilir.

                       İntibakların yapılmasına dair esas ve usulleryönetmelikle belirlenir.

             Geçici Madde 10 – (Ek : 15/6/2001 - 4683/5 md.)

             Kaya tuzuruhsatlarının intibakının yapılacağı alanda maden veya göl suyu ruhsatlarımevcut ise intibak, sadece tuz işletme hakkına sahip olmak kaydıyla, söz konusuruhsat üzerine gelecek şekilde yapılır.

             Geçici Madde 11 – (Ek : 15/6/2001 - 4683/5 md.)

             Bu Kanununuygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirtmek üzere Kanunun yayım tarihindenitibaren altı ay içinde bir yönetmelik çıkarılır.

    Geçici Madde 12– (Ek : 26/5/2004 – 5177/25 md.)

    Elektronik posta ile yapılacakmüracaatların başlama tarihi Genel Müdürlükçe ilân edilir.

            Geçici Madde 13– (Ek: 10/6/2010-5995/18 md.)

            Maden Tetkik veArama Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe iade edilen veya bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten önce iade edilmiş olup ihalesi yapılmayan sahalar,talep edilmesi halinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne iade edilir.


 

6742-5

 

            Geçici Madde 14– (Ek: 10/6/2010-5995/18 md.)

            Maden ve mermerarama, ön işletme ruhsatları, işletme projesi verilen maden grubunda, Maden,Mermer, II., III. ve IV. Grup işletme ruhsatları ise işletme izninin bulunduğugrupta ruhsatlandırılır. İşletme ruhsatları, 6 ay içinde hak sağladığı diğergrup madenler için işletme izni talebinde bulunabilir. Aksi halde işletmeizninin bulunduğu maden grubu dışındaki madenlere hak sağlamaz. Farklıgruplarda işletme iznine sahip işletme ruhsatları için bu gruplara ruhsatdüzenlenir.

            IV. Grup arama ruhsat sahipleri VI.Grup kapsamındaki madenler için 6 ay içinde VI. Gruba intibak yaptırmakzorundadır. Aksi halde bu ruhsatlar VI. Grup madenler için hak sağlamaz. Busüre içinde yapılan VI. Grup yeni müracaatlar intibaklar ile doğan haklar korunarak6 aylık süre sonunda değerlendirilir. VI. Gruba intibak yaptıran ruhsatlarınIV. Grup hakları arama ruhsat süresi sonuna kadar devam eder. Arama ruhsatsüresi sonunda işletme projesindeki maden grubunda ruhsatlandırılır.

            Geçici Madde 15– (Ek: 10/6/2010-5995/18 md.)

            5177 sayılıKanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ruhsatın talep edilenruhsat grubu alanına taksir edilmesi, talep edilen alanda aynı gruba ait başkabir ruhsat bulunmaması ve aynı alan içinde öncelik hakkı olan diğer grup ruhsatalanlarındaki faaliyetlere engel olmaması şartı ile 3213 sayılı Kanun kapsamınaalınan madenler için arama, ön işletme ve işletme ruhsatlarından; mermerruhsatları II. Grup madenler, maden ruhsatları ise I (b), III., IV., V. ve VI.Gruplardan birine hak sağlar.

            Geçici Madde 16 – (Ek: 10/6/2010-5995/18 md.)

            Bu Kanunun yayımtarihinden önce işletme ruhsatı yürürlüğe girdiği halde işletme iznidüzenlenmeyen ruhsatlar için ruhsat yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içindeKanunun 7 nci maddesine göre gerekli izinlerin alınarak Genel Müdürlüğeverilmesi zorunludur. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinde 3 yıllık süresi dolmuşveya 3 yıllık sürenin dolmasına 1 yıldan az süresi kalmış ruhsatlar için sözkonusu izinlerin 1 yıl içinde alınarak Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur.Aksi takdirde bu ruhsatlar feshedilir.

            Geçici Madde 17– (Ek: 10/6/2010-5995/18 md.)

            Bu Kanunun yürürlük tarihinden öncearama ruhsatı almaya hak kazanan müracaatlar ve mevcut arama ruhsatları, aramaruhsat süresi bakımından 3213 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin bu Kanunladeğiştirilmeden önce kazanılmış haklar dikkate alınarak işlemleri yürütülür.

            Bu Kanunun yürürlük tarihindenitibaren yapılan müracaatlarda hak sağlayanlardan iki ay içinde harç veteminatını yatıranlar, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve maliyeterlilik raporunu, yönetmelik yayımlandıktan sonraki bir ay içinde vermekzorundadır.

            Geçici Madde 18– (Ek: 10/6/2010-5995/18 md.)

            II. Grup arama ruhsat sahipleri, II(a) Grubu madenler için işletme ruhsatı almak istemeleri halinde, bu Kanununyürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde Kanunun 24 üncü maddesine göreişletme ruhsat talebinde bulunmak zorundadır. Bu sürede işletme ruhsattalebinde bulunmayan II. Grup arama ruhsatları II (a) Grubuna hak sağlamaz, II(b) Grubu maden ruhsatı olarak değerlendirilir. Ancak II (a) Grubu madenişletme ruhsatları talebi halinde II (b) Grubu madenler için hak sağlar.


 

6742-6

 

            Geçici Madde 19– (Ek: 10/6/2010-5995/18 md.)

             Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzerehazırlanacak yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ayiçinde çıkarılır ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcutyönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devamolunur.

Geçici Madde 20– (Ek: 4/7/2012-6353/16 md.)

2840 sayılı Kanuna ekli listedeki linyit ruhsatları ile dahasonra bu sahalarla birleştirilmek suretiyle 2840 sayılı Kanun kapsamına dahilolan linyit sahaları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleştirmeUygulamaları Hakkında Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafındanözelleştirilir.

             Ruhsat bedelinintamamlattırılması:

Geçici Madde 21– (Ek: 4/2/2015-6592/24 md.)

Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli yatırma yükümlülüğü 1/1/2016 tarihindebaşlar. Ruhsat bedelinin süresinde yatırılmaması hâlinde 13 üncü maddehükümleri uygulanır. Ruhsat bedelleri yatırılan ruhsatların, ruhsat teminatlarıiade edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teminat iradı yapılmasıgerekmesine rağmen yapılamayan veya teminat irat işlemleri başlatılıp sonuçlandırılamayanişlemler için bu Kanuna göre uygulanmamış teminat iradı kadar idari para cezasıuygulanır.

Teminat iradı işlemleri nedeniyle iptal durumuna gelmesine rağmen iptaledilmeyen ruhsatların iptal işlemleri sonuçlandırılır.

             7 nci madde kapsamındakiizinler:

Geçici Madde 22– (Ek: 4/2/2015-6592/24 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 24 üncü maddenin on birincifıkrası gereğince 7 nci maddeye göre alınması gerekli olan izinler ile GenelMüdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgili diğer izinler için müracaatedilmiş olmasına rağmen süresi içinde izinleri alınamamış ruhsatlar ile anılanizinlerin süresi içinde alınarak Genel Müdürlüğe verilemeyen ruhsatlar hakkında30.000 TL idari para cezası uygulanır. İdari para cezası yatırılan ruhsatlariptal edilmez, bu ruhsatlar hakkında 24 üncü maddenin on birinci fıkrasıhükümleri uygulanır.

             Mevcut rödövans sözleşmeleri:

Geçici Madde 23– (Ek: 4/2/2015-6592/24 md.)

Mevcut rödövans sözleşmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi takdirderödövans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere, yer altıkömür madenciliğine dair rödövans sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsatsahalarının süre uzatım talepleri kabul edilmez.

Mevcut ruhsat müracaatları:

Geçici Madde 24– (Ek: 4/2/2015-6592/24 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce müracaatı yapılmış ancakişlemleri tamamlanmamış, harç ve ruhsat teminatları yatırılmamış ruhsatmüracaatları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinderuhsat bedelinin ödenmesi hâlinde, ruhsat işlemleri müracaat tarihindekimevzuat hükümlerine göre tamamlanır. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altıay süreyle II. Grup (b) ve IV. Grup maden ruhsat müracaatları alınmaz.


6742-7

 

Mevcut teknik nezaretçiler:

Geçici Madde 25 – (Ek: 4/2/2015-6592/24md.)

Teknik nezaretçisi bulunan ancak daimi nezaretçisi bulunmayan sahalarda,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde daiminezaretçinin atanması zorunludur. Bu süre içinde teknik nezaretçinin istifaetmesi veya azledilmesi hâlinde ise daimi nezaretçi derhâl atanır.

Birinci fıkradaki yükümlülüklere uymayan ruhsat sahiplerine 30.000 TLidari para cezası verilir ve ruhsat sahasındaki maden işletme faaliyetleridurdurulur.

VI. Grup maden ruhsatlarının IV. Grubaalınması:

Geçici Madde 26 – (Ek: 4/2/2015-6592/24md.)

Yürürlükteki VI. Grup maden ruhsatları IV. Grup olarak ruhsatlandırılır.Aynı alanda IV. Grup maden ruhsatı bulunması hâlinde IV. Grup ve VI. Grup madenruhsatlarının işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncekikazanılmış haklarına göre yürütülür. Ruhsatların birbirleri ile çakışmamasıhâlinde, yürürlükteki VI. Grup maden ruhsatları, IV. Gruptaki alansınırlamasına uymak kaydıyla tüm madenlere hak sağlar.

Mevcut kalker, kalsit ve dolomitruhsatları:

Geçici Madde 27 – (Ek: 4/2/2015-6592/24md.)

100 hektardan büyük kalker, kalsit ve dolomit ruhsat sahaları GenelMüdürlükçe incelenerek uygun bulunan görünür ve muhtemel rezerv alanlarınaproje ile talepte bulunulması durumunda, 100’er hektarlık alanlar hâlinde II.Grup (a) bendi maden işletme ruhsatı verilir.

İşletme ruhsatlarının süresi:

Geçici Madde 28 – (Ek: 4/2/2015-6592/24md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan işletmeruhsatları, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplam ruhsat süresibakımından eski hükümlere tabidir.

Yer altındaki maden işlerinde maliyetartışlarının ödenmesi:

Geçici Madde 29 – (Ek: 4/2/2015-6592/24md.)

(Değişik birinci fıkra: 18/1/2017 -6770/11 md.) Bu Kanun kapsamında yeraltındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yeraltındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi ve bu maddenin yürürlüğegirdiği tarih itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleSözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler ile bu Kanun kapsamındakirödövans sözleşmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41, 53ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılandeğişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıylameydana gelen maliyet artışları fiyat farkı olarak ödenir. Fiyat farkıödenmesine ilişkin esas ve usuller; 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanansözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklifi, rödövans sözleşmeleri için iseBakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.


 

6742-8

 

 (Ek fıkra: 14/1/2016-6661/6 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grupmadenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerininruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerine,  22/5/2003tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncumaddesiyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destekverilebilir. Bu destekler Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır.Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul veesasların uygulanma süresi Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kuruluncabelirlenir.

Geçici Madde 30 – (Ek: 4/2/2015-6592/24md.)

Bu Kanunla getirilen yetkilendirilmiş tüzel kişilere ilişkinuygulamalar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer.Bu süre içinde bu Kanuna göre verilmesi gereken faaliyet raporları, projeler veher türlü teknik belgeler ile ilgili olarak 3213 sayılı Kanunun bu Kanundanönceki hükümleri uygulanır.

Bu bir yıllık süre içinde, teknik nezaretçinin görevinin herhangi birnedenle sona ermesi hâlinde, teknik nezaretçinin tüm görev ve yetkileri busürenin sonuna kadar daimi nezaretçi tarafından yürütülür.

             Yürürlük:

             Madde 53 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 54 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(Ek:4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanun ile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6742-10

 

(Ek: 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanun ile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6742-11

 

(Ek: 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanun ile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6742-12

 

(Ek: 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanun ile)

 

 

 


6743

 

 


4/6/1985 TARİHVE 3213 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

1)26/5/2004tarih ve 5177 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:

 

Geçici Madde 1 - BuKanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay süre ile I.Grup (a) bendi madenleriçin işletme ruhsatı müracaatı ile dokuz ay süre ile I.Grup (b) bendi madenleriçin işletme ruhsatı, II.Grup, III.Grup ve IV.Grup madenler için arama ruhsatı,V.Grup madenler için sertifika müracaatları kabul edilmez. Maden Kanununun buKanun ile değişik 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen, kamukurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi yapılarıninşasında kullanılacak hammadde izinlerinin alınması bu kısıtlamaya tâbideğildir. Bu süre sonunda ilk hafta yapılan müracaatlar aynı anda yapılmışkabul edilir ve öncelik sıralaması kur’a ile belirlenir. İlk hafta içerisindeyapılan müracaatlardan işletme ruhsat harcı kadar müracaat harcı alınır.

Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş;

a) Mermer aramaruhsatları bir yıl uzatılır. Maden arama ruhsatlarında ise talep halinde sürebeş yıla tamamlanır.

b) Ön işletmeruhsatları süresi sonuna kadar devam eder. Bu süre içinde arama ruhsatı hukukuhükümleri uygulanır.

c) Arama ruhsatsüresi bitmiş olup ön işletme ruhsat talebinde bulunulan sahaların harç veteminatlarının üç ay içinde yatırılması halinde mermer ruhsatları için bir yıl,maden ruhsatları için iki yıl süreli arama ruhsatı verilir. Süresi içinde harçve teminatları tam olarak yatırılıp müracaatta bulunulmayan haklar iptaledilir.

d) İşletmeruhsat talepli sahaların işlemleri, talep tarihindeki kanun hükümlerine göre yürütülür.

e) Dolomitişletme izin alanları Maden İşleri Genel Müdürlüğünce incelenerek belirlenecekgörünür ve muhtemel rezerv alanlarına II. Grup ruhsat verilir.

Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihe kadar ihale edilmek üzere ilân edilen sahaların ihaleişlemleri, ilân tarihindeki yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu ihalelerdenalınan ruhsatlar Maden Kanununun bu Kanunla değişik 16 ncı maddesindebelirtilen alan sınırlamasına tâbi değildir.

Bu Kanununyürürlük tarihinden önce verilmiş ruhsatlar, Maden Kanununun bu Kanunla değişik16 ncı maddesinde belirtilen alan sınırlamasına tâbi değildir.

Bu Kanunuyarınca çıkarılacak Maden Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin yürürlüktarihinden itibaren altı ay içinde ruhsat sahibinin talebi ile bir defayamahsus olmak üzere işletme ruhsat alanı rezerv kaybına neden olmayacak şekilde,ekonomik olarak ayrı işletilmesinin imkân dahilinde olması ve Maden İşleriGenel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunması halinde, en fazla dört ayrıruhsata bağlanabilir.

Bor tuzu ruhsatsahalarının rezervi (görünür+muhtemel) bu Kanunun yürürlük tarihinden itibarenbeş yıl içerisinde ilgili kamu kuruluşu tarafından belirlenir ve bu alanlarüzerine aynı grup ruhsat verilmez. Bu ruhsatlar Maden Kanununun bu Kanunladeğişik 16 ncı maddesinde belirtilen alan sınırlamasına tâbi değildir.

 

Bor tuzuruhsatlarını işletmekle görevli kamu kuruluşunca, sahalarında yapılacak aramaçalışmalarından sonra terk edilen veya taksir edilen alanlar, sicil kayıtlarınaişlenerek Maden Kanununun ilgili maddelerine göre 2000 hektarı geçmeyecekalanlar şeklinde ihale edilir. Daha sonra bu alanlarda bulunacak bor tuzurezervleri ile ilgili hakların kullanımı ilgili kamu kuruluşuna aittir.

Bu Kanununyürürlük tarihinden önce verilmiş işletme ruhsat sahalarında, yürürlük tarihindenitibaren, mermer ruhsat sahalarında üç yıl, maden ruhsat sahalarında ise beşyıl içerisinde ruhsat sahipleri sahalarındaki rezerv alanlarını(görünür+muhtemel) belirleyerek Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirmekzorundadır. Bu süreler sonunda görünür ve muhtemel rezerv alanı olarakbelirlenmeyen alanlar taksir edilir.

Bu Kanununyürürlük tarihinden önce verilmiş işletme ruhsatları, bu Kanunla kapsama alınanmadenler için hak sağlamaz. Mevcut ruhsatın talep edilen ruhsat grubu alanınataksir edilmesi, talep edilen alanda aynı gruba ait başka bir ruhsatbulunmaması ve aynı alan içinde öncelik hakkı olan diğer grup ruhsatalanlarındaki faaliyetlere engel olmaması şartı ile, bu Kanunla kapsama alınanmadenler için arama ve ön işletme ruhsatları hak sağlar. Bu şekilde haksağlayan I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsatları da Genel Müdürlük tarafındanverilir.

Ruhsatlı veruhsat talepli sahaların bu Kanun ile ilgili işlemlerinin yürütülmesine ilişkinusul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunile Maden Kanunu kapsamına alınan madenler için Taşocakları Nizamnamesine göreverilmiş yürüyen ruhsatların intibakı yapılır.

Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarih itibarı ile Taşocakları Nizamnamesine göre süresiiçinde temdit talebinde bulunulmuş ruhsatlar ile ruhsat almak üzere yapılanyeni müracaatlar, il özel idarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olanTaşocakları Nizamnamesine göre sonuçlandırılarak uygun görülenlerruhsatlandırılır.

Valilikler, ilsınırları içindeki taşocağı ruhsatlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren üç ay içinde, hak sahibi, sınır koordinatları, cinsi, süresi, ruhsatalanı, mülkiyet durumu ve diğer bilgileri ile birlikte Maden İşleri GenelMüdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Ruhsatsahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde harçve teminatını yatırarak; I. Grup (a) bendi madenler için faaliyet alanınınkoordinatları ile il özel idarelerine, diğer grup madenler için işletme projesiile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat ederek Maden Kanununa intibakyaptırmak zorundadır.

Taşocağıruhsatlarının faaliyet koordinatları ile ruhsat koordinatlarında farklılıkolması durumunda, valiliklerin görüşü alınarak intibak yapılır.

Çimento, kireçfabrikası veya asfalt üretim tesisinden herhangi birine sahip olan taşocağıruhsat sahipleri, bu Kanuna intibaklarında mevcut taşocağı intibak alanlarınıbir defaya mahsus olmak üzere azami 50 hektarı geçmeyecek şekilde genişletmetalebinde bulunabilir. Genişletme talebinde bulunulan alanda maden veya mermerruhsatı bulunmaması halinde, genişletme elli hektarı geçmeyecek şekilde Madenİşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülecek alan kadar yapılır.

Süresindeintibakı yaptırılmayan ruhsatlar iptal edilir.

 

Geçici Madde 3 - BuKanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ruhsat sahipleri tarafından yatırılanyolluk avansları, genel bütçeye özel gelir ve Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir.

Geçici Madde 4 -Jeotermalkaynaklar ve mineralli sularla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılıncayakadar bu kaynaklara ilişkin faaliyet izni verilmeden önce Maden İşleri Genel Müdürlüğününuygun görüşünün alınması zorunludur. Talepler Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüneincelettirilir. Uygun bulunmayan faaliyetlere izin verilmez.

Jeotermalkaynaklar ve mineral suların bulunduğu yerlerde; bu kaynakların işletilmesi vedeğerlendirilmesine yönelik tesisler için ihtiyaç duyulan araziler, çevresindebulunan arazilere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, kullanımşekline ve niteliğine ve vasfına bakılmaksızın bu amaçla kullanılmak üzeretahsis edilir.

Jeotermal kaynakve mineralli su sahalarında kaynak koruma alanlarının belirlenmesi zorunluolup, bu alanlara ilişkin öngörülen tedbirlerin uygunluğu ve denetlenmesi MadenTetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

Maden Tetkik veArama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, faaliyetlerinbilim ve tekniğine, kaynağın ve çevrenin korunmasına ve koruma alanları içinöngörülen tedbirlere uygun yürütülmediğinin tespiti halinde, alınacak tedbirlerMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. İlgili kişi, kurumve kuruluşlar bu tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirdefaaliyetlere izin verilmez.

Maden Tetkik veArama Genel Müdürlüğünün almış olduğu buluculuk hakları saklıdır. Ayrıca MadenTetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yatırım programları çerçevesinde yaptığı çalışmalarile kaynak varlığını ortaya çıkardığı alanların veya sondaj ile elde ettiğiakışkanın bulucusu olarak tescil edilir.

Geçici Madde 5 - 26.3.1322tarihli mülga Maadin Nizamnamesi veya 17.6.1942 tarihli ve 4268 sayılıMadenlerin Aranma ve İşletilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince içmece,maden suları, ılıca ve kaplıcalara verilmiş işletme imtiyazı süreleri, imtiyazsahibince bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde temdit projesiverilerek temdit talebinde bulunulması halinde projenin niteliğine göre Madenİşleri Genel Müdürlüğü tarafından yirmi yıla kadar uzatılabilir. Devlet hakkıolarak yıllık cironun % 1`i alınır. Ayrıca geçmiş yıllara ait temettü hissesinemahsup edilmek üzere ilk yılki cironun % 10`u da Devlet hakkı olarak alınır.

Geçici Madde 6 -4683sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun YürürlüktenKaldırılmasına İlişkin Kanunun yürürlük tarihi olan 26.6.2001 tarihinden önce,tuz işletme izni için müracaat edilmiş, ihalesi yapılmakla birlikte, TEKELYönetim Kurulu tarafından ihalesi onaylanmamış tuzlalarla ilgili ihaleleronanmış sayılır.

Geçici Madde 7 -10.6.1983tarihli ve 2840 sayılı Kanunun eki listedeki demir ruhsatları 24.11.1994tarihli ve 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafındanözelleştirilir.

Geçici Madde 8-Bu Kanunun uygulamasına ilişkin tüm yönetmelikler Kanunun yürürlüktarihinden itibaren sekiz ay içinde çıkarılır.

        

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.