KÖYDES ve BELDES 2011 Uygulamasına İlişkin Genelge ( İçişleri Bakanlığından )

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı:B.05.0.MAH.0.10.00.01/250/4329                                 11/02/2011

Konu: 2011 Yılı KÖYDES ve BELDES                               

      Uygulamaları                                           

 

……….………….. VALİLİĞİNE

 

 

6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 17 nci maddesinin (b) bendi ile 12.10.2010 tarih ve 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki 2011 Yılı Yatırım Programı hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2011 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi uygulama usul ve esaslarının tespit edildiği Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun 08/02/2011 tarihli 2011/2 sayılı karar ve ekleri aşağıda bildirilen linkte verilmiştir.

Kararda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde 2011 yılı KÖYDES Projesi çalışmaları için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur:

1.   28/12/2010 tarih ve 2010/40 sayılı YPK Kararı gereğince aktarılan ödenekler ile 08/02/2011 tarih ve 2011/2 sayılı YPK Kararı gereğince uygulayıcı birimler bazında aktarılan ödeneklerin kullanılması için hazırlanacak olan  programın (II, III, IV sayılı cetveller) il tahsisat komisyonu üyelerinin katılımının sağlanarak 18 Şubat 2011 tarihine kadar yapılması ve ihale işlemlerine hemen başlanması,

2.   2010/40 sayılı YPK Kararı ile tahsis edilen ödeneklerin, il yatırım programının Bakanlığımızca onaylanması ve Maliye Bakanlığınca ödenek aktarımının gerçekleştirilmesini müteakip, en geç 10 gün içinde il özel idaresi hesaplarından ilgili hesaplara aktarılmasının sağlanması,

3.   2011/2 sayılı YPK Kararı ile gönderilen ödeneklerin tahsisat komisyonunun programı onaylaması ile kullanılması,

4.   Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM)’nden devredilen projelere ayrılacak ödenek, 2011/2 Sayılı Kararın EK I sayılı tablosunda il özel idaresi ödeneği olarak gösterilmiş olup 2010/40 sayılı YPK Kararı ile tahsis edilen ödenekten mülga KHGM’den devreden projelere kaynak kullandırılmaması,

5.   KÖYDES projelerinin il genelinde planlanması, koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve merkezle yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere en az iki kişiden oluşan bir birimin, Vali tarafından KÖYDES Koordinasyon Birimi olarak görevlendirilmesi ve geçen yıldan farklı bir birimin görevlendirilmesi durumunda geçmiş yıl evraklarının bu birime devredilmesi,

6.   Koordinasyon birimi bünyesinde biri asıl, biri yedek olmak üzere iki kişinin irtibat personeli olarak belirlenmesi ve bu kişilerin zorunlu haller dışında değiştirilmemesi,

7.   İl düzeyinde hazırlanması gereken izleme formlarının, valilerin sorumluluk ve gözetiminde koordinasyon birimi tarafından konsolide edilerek Nisan ayından itibaren her ayın birinci günü düzenli olarak (koydes@icisleri.gov.tr)  adresine gönderilmesi,

8.   İl genelinde köylerin merkeze ulaşımında en çok kullandığı ve mevcutta ham ve tesviye yol niteliğinde olan birinci derece öncelikli yolların asgari stabilize yol standardına çıkarılması esas olduğundan, bu nitelikteki yolların standardı yükseltilmeden, ilçedeki diğer birinci derece yollara ait projelere ödenek kullandırılmaması; il köy yolu ağında olmayan yollara ait proje tekliflerinin değerlendirmeye alınmaması ve il köy yolu ağı içinde de sadece birinci derece öncelikli yollara (bir ünitenin merkeze ve/veya en yakın ana yola ulaşımda en çok kullandığı yol) ait projelere kaynak kullandırılması,

9.   31/12/2010 tarihi itibarıyla köy içmesuları envanterinde susuz ünitesi bulunan ilçelerde bu ünitelere ait projelerin programa alınması ve il KÖYDES ödeneğinden yeterli kaynağın sağlanması zorunlu olduğundan, bu üniteler sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulmadan ilçedeki diğer içme suyu projelerine kaynak tahsisi yapılmaması; susuz ünitelerin projelerinin tamamlanması durumunda kalan ödeneğin suyu yetersiz ünitelerin projeleri için kullandırılması,

10.   Ortak alım ödeneği için öncelikli olarak merkez ilçe KHGB ödeneklerinin kullanılması,

    11. YPK Kararı ekinde bulunan EK-II, EK-III, EK-IV, EK-V sayılı formların, http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Projeler/Koydes.aspx adresinden temin edilerek hazırlanan örnek formlara ve doldurma kılavuzundaki bilgilere uygun olarak (KHGB’ler ve İÖİ tarafından açılan KÖYDES özel hesaplarına ait İÖİ/KHGB’nin tam adı, vergi kimlik numarası, banka adı, şube adı, şube kodu, hesap numarası (IBAN),  hesabın aktif olması gibi konularda) eksiksiz doldurulduktan sonra yazılı ve elektronik posta yoluyla (koydes@icisleri.gov.tr) Bakanlığımıza en geç 25 Şubat 2011 tarihine kadar gönderilmesi,

Ayrıca BELDES Projesi kapsamında devam eden işler, ait olduğu yılın YPK Kararı ve 2007/72 sayılı BELDES Uygulama Genelgesi doğrultusunda yürütülecek olup, projeye ait il düzeyinde hazırlanması gereken izleme formlarının, valilerin sorumluluğunda her ayın birinci günü düzenli olarak (beldes@icisleri.gov.tr) adresine gönderilmesi sağlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

      

Beşir ATALAY

  Bakan

  

                 

 

EKLER :

1 ) 2011/2  Sayılı KÖYDES YPK Kararı ve Ekleri

2) Doldurma Kılavuzu ve Örnek Formlar

 ( Ekler http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Projeler

adresinden temin edilecektir.)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                             Bilgi : 

81 İl Valiliğine                                       DPT Müsteşarlığına

                                                    Maliye Bakanlığına

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.