5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 2003-12-24
Resmi Gazete Sayisi: 25326

 

Kabul Tarihi                     :10/12/2003


Yayımlandığı Düstur        : Tertip                       :5  Cilt     : 42

  

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar  Amaç

  Madde1- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika vehedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli birşekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığısağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerininhazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini,raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

  

  Kapsam

Madde2- Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlikkurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamuidarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar.

  Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurtdışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü deuluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerinetâbidir.   

  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, buKanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 68 ve 76 78 ncı maddelerine tâbidir.(1)

  Tanımlar

  Madde3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

  a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri:Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetimkapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî  idareleri,

  b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamuidareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamuidarelerini,

  c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: BuKanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları,

  d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli(IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,

 

__________________

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkraya "25" ibaresinden sonragelmek üzere, "42" ibaresi; "43" ibaresinden sonra gelmeküzere, "44" ibaresi ve "76" ibaresinden sonra gelmek üzere,"78" ibaresi eklenmiştir.


8660

 

  e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bircoğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye,il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye olduklarıbirlik ve idareleri,(1)

f) Bütçe:Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasınailişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulanbelgeyi,  

  g) Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle eldeedilen imkânlar dahil  kamuya aitgelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ileher türlü değerleri,

  h) Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarakyaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları,iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarınıniskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler,verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri,

  i) Kamu geliri: Kanunlarına dayanılaraktoplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz,zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirlerile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışısuretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağışve yardımlar ile diğer gelirleri,

  j) Özel gelir: Genel bütçe kapsamındakiidarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilenfaaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmetteslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirleri,

  k) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesindeödenek tahsis edilen ve harcama  yetkisibulunan birimi,

  l) Kamu malî yönetimi: Kamu kaynaklarınıntanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimlikullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri,

  m) Malî kontrol: Kamu kaynaklarınınbelirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun,etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak içinoluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri,

  n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta veuzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini,performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynakdağılımlarını içeren planı, 

  o) Malî yıl: Takvim yılını,

  İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Maliyesi

  Kamumaliyesi

  Madde4- Kamu maliyesi; gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıklarınfinansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetiminikapsar.

  Kamu maliyesi, merkezden ve yerinden yönetimesaslarına göre yürütülür. Kamu idarelerinin görevleri, ilgili kanunlarındaaçık olarak belirlenir ve kaynakların dağıtımında esas alınır.

__________________

(1) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan "vebunların kurdukları birlik ve idareyi" ibaresi, "ile bunlara bağlıveya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri" olarakdeğiştirilmiştir.


8661

 

Kamu maliyesinin temel ilkeleri

  Madde5- Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır:

  a) Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarakoluşturulur ve yürütülür.

  b) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesapverebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.

  c) Maliye politikası, makroekonomik ve sosyalhedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.

  d) Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük MilletMeclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.

e) Kamu malî yönetimi malî disiplinisağlar.

f) Kamu malî yönetimi ekonomik, malî vesosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması içingerekli ortamı yaratır.

g) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimiile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerineuygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğerekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.

İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmakkaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarMaliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir.  

Hazine birliği

Madde  6- Merkezî yönetimkapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlamasıve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür.

Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yeralan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer, giderleri buveznelerden ödenir. Bu idareler özel vezne açamaz.

Her türlü iç ve dış borçlanma, yurtdışından hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlara ilişkin geriödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarlailgili diğer hususlarda 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı, 28.3.2002 tarihli ve4749 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 25/6/2009-5917/47 md.) BuKanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin muhasebehizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince gerçekleştirilen tahsilât ve ödemeişlemleri, güvenli elektronik imza kullanılarak veya Türkiye Cumhuriyet MerkezBankasınca belirlenecek güvenlik kriterlerine uygun olarak elektronik ortamdaverilecek talimatlar çerçevesinde bu Banka aracılığıyla gerçekleştirilebilir.Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerini uygulama kapsamına almaya veuygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığı ve TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığıyetkilidir.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları

Malî saydamlık

Madde 7- Her türlü kamu kaynağınınelde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyuzamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; 

a) Görev, yetki ve sorumlulukların açıkolarak tanımlanması,


8662

 

b) Hükümet politikaları, kalkınmaplanları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması,yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ileraporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

c) Genel yönetim kapsamındaki kamuidareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzerebelirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması,

d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebesistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebedüzenine göre oluşturulması, 

Zorunludur.

Malî saydamlığın sağlanması için gereklidüzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumluolup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir.

Hesap verme sorumluluğu

Madde 8- Her türlü kamu kaynağınınelde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynaklarınetkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüyekullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkilikılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

Stratejik planlama ve performans esaslıbütçeleme  

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınmaplanları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkelerçerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını öncedenbelirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme vedeğerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planhazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerininistenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve projebazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ileperformans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacakkamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine,stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelikusul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıyetkilidir.

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamuidareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını,performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejikplanlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu veperformans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerininstratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu veidarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslıbütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet PlanlamaTeşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespitedilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır.Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesindegerçekleştirilir.  

 


8663

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap VermeSorumluluğu

Bakanlar (1)

Madde 10- Bakanlar, hükümetpolitikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgilive ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınmaplanlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, buçerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktansorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için MillîEğitim Bakanına, mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir.

(Değişik ikinci fıkra:24/7/2008-5793/31 md.) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik veverimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye BüyükMillet Meclisine karşı sorumludurlar.

Bakanlar; idarelerinin amaçları,hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performansprogramları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler.(1)

Üst yöneticiler

Madde 11- Bakanlıklarda müsteşar,diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali vebelediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. (Mülga ikinci cümle: 3/10/2016-KHK-676/69 md.)

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejikplanlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumunstratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarakhazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili,ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp vekötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sistemininişleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev vesorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde isemeclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğungereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçileraracılığıyla yerine getirirler.(2)

 

__________________

(1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Yükseköğretim Kurulu,” ibaresinden sonragelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,” ibaresi eklenmişve metne işlenmiştir.

(2) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle 10 uncu maddenin son fıkrasında yer alan "planları"ibaresi, "programları" olarak değiştirilmiş; 11 inci maddenin sonfıkrasında yer alan", malî kontrol yetkilisi" ve "ile muhasebeyetkilisi" ibareleri metinden çıkarılmıştır.


8664

 

İKİNCİ KISIM

Kamu İdareBütçeleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

  Bütçe türleri ve kapsamı

  Madde12- Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetimbütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleriolarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi birad altında bütçe oluşturulamaz.

  Merkezî yönetim bütçesi, bu Kanuna ekli (I),(II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerindenoluşur.  

  Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahilolan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerininbütçesidir.

  Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgiliolarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen,bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özelkanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamuidaresinin bütçesidir.

  Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, özelkanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli(III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumunbütçesidir.

  Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, sosyalgüvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan ve bu Kanuna ekli (IV) sayılıcetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.

  Mahallî idare bütçesi, mahallî idarekapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir.

  Bütçe ilkeleri

  Madde13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelereuyulur:

  a) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında,makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır.

  b) Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcamayetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıylakullanılır.

  c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yeralan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejikplanları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır,uygulanır ve kontrol edilir.

  d) Bütçeler, stratejik planlar dikkatealınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür vedeğerlendirilir.

  e) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı vesaydam bir şekilde görünmesini sağlar.(1) 

  f) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarakbütçelerde gösterilir.

  g) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsisedilmemesi esastır.

 

__________________

(1) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu bentte yer alan"Bütçe, hükümetin malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekildegörünmesini sağlar." ibaresi, "Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlıve saydam bir şekilde görünmesini sağlar." olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.


8664-1

 

              h)Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

i)Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veyayetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.

  j) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyenhususlara yer verilmez.

  k) Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomiksonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararasıstandartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularakhazırlanır ve uygulanır.

  l) Bütçe gelir ve gider tahminleri ileuygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esasalınır. 

  m) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleribütçelerinde gösterilir.

  n) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacaködeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarakgerçekleştirilir.

  o) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçlarıgerçekleştirmek üzere tahsis edilir.

  Gelir ve giderleri etkileyecek kanuntasarıları

  Madde14- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerininazalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idareleriniyükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeliprogram ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar vetasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en azyirmi yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına MaliyeBakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya HazineMüsteşarlığının  görüşleri eklenir.(1)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

  Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamı vedüzeni(2)

  Madde15- Merkezî yönetim bütçe kanunu, merkezî yönetim kapsamındaki kamuidarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına veyürütülmesine yetki ve izin veren kanundur.

  Merkezî yönetim bütçe kanununda; yılı veizleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, varsa bütçe açığının veyafazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı,vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniylevazgeçilen vergi gelirleri, borçlanma ve garanti sınırları, bütçelerinuygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı cetveller, malî yıl içinde gelir vegiderlere yönelik olarak uygulanacak (…)(3) hükümler yer alır.Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin her birinin gelir-gider tahminleri, merkezî yönetim bütçe kanununda ayrıbölüm veya cetvellerde gösterilebilir.(3)

 

__________________

(1) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle  bu fıkrada yer alan "ödenek türleriitibarıyla" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) Bumadde başlığı “Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamı” iken, 29/6/2012 tarihlive 6338 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle metne işlendiği şekildedeğiştirilmiştir.

(3) Bufıkrada yer alan “… ve kısmen veya tamamen uygulanmayacak …” ibaresi AnayasaMahkemesinin 2/6/2009 tarihli ve E.: 2004/10, K.: 2009/68 sayılı Kararı ileiptal edilmiştir.


8664-2

 

(Ekfıkra: 29/6/2012-6338/10 md.) Merkezî yönetim bütçe kanununungider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarakfonksiyonlar şeklinde düzenlenir. Fonksiyonlar birinci, ikinci, üçüncü vedördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.

(Ekfıkra: 29/6/2012-6338/10 md.) İlgili mevzuatta giderlere ilişkinolarak yer alan “Fasıl ve bölüm” deyimleri fonksiyonel sınıflandırmanın birincidüzeyini, “Kesim” deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyini, “Madde”deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyini, “Tertip” deyimi kurumsal,fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile ekonomiksınıflandırmanın ilk iki düzeyini, borç ödemeleri yönünden “ilgili hizmettertibi” deyimi borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri ifadeeder.

  Orta vadeli program, malî plan ve bütçehazırlama rehberi(1)

  Madde16- Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısınınhazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonunsağlanmasından sorumludur.

  Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci,Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadartoplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşullarıngerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve göstergeniteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet PlanlamaTeşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiylebaşlar. Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır.   

  Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere,gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedefaçık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerenve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül  ayınınonbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve ResmîGazetede yayımlanır.

Budoğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programınıhazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe HazırlamaRehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım ProgramıHazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar ResmîGazetede yayımlanır.

  Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım ProgramıHazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamuidarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilirstandartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacakcetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması

  Madde17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında;

  a) Orta vadeli program ve malî plandabelirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar,

b) Kalkınmaplanı ve yıllık  program öncelikleri ilekurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları,

 

__________________

(1) 26/9/2011tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle bu maddenin ikinci fıkrasındayer alan “Mayıs ayının sonuna kadar” ibaresi “en geç Eylül ayının ilk haftasısonuna kadar” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Haziran” ibaresi“en geç Eylül” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Haziranayının sonuna kadar” ibaresi “en geç Eylül ayının onbeşine kadar”şeklinde değiştirilmiştir.


8665

 

                          c)Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı,

  d) İdarenin performans hedefleri,

  Dikkate alınır.

  Kamu idareleri, merkez ve merkez dışıbirimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider tekliflerini hazırlar.Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin gelirteklifleri ilgili idarelerce hazırlanır.

  (Değişiküçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)  Giderve gelir teklifleri, ekonomik ve malî analiz yapılmasına imkân verecek, hesapverilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde, Maliye Bakanlığıncauluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine görehazırlanır.

  Kamu idareleri, stratejik planları ile BütçeHazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gidertekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmışolarak en geç Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığınagönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynısüre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir.(1)

  Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığınaverildikten sonra, kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir tekliflerihakkında görüşmeler yapılabilir.  

  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları ve performanshedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine görehazırlarlar.

  Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısınınsunulması

  Madde18- Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç Ekim ayınınilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra, MaliyeBakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçetahmin raporu, malî yıl başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulutarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.   

  Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına,Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere;

  a) Orta vadeli malî planı da içeren bütçegerekçesi,

  b) Yıllık ekonomik rapor,

  c) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleriile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli,

  d) Kamu borç yönetimi raporu,

e) Genelyönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleriile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri,

  f) Mahallî idareler ve sosyal güvenlikkurumlarının bütçe tahminleri,

  g) (Mülga:22/12/2005-5436/10 md.)

  h) Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezîyönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlarınlistesi,

  Eklenir.

 

__________________

(1) 26/9/2011tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Temmuz”ibaresi “en geç Eylül” şeklinde değiştirilmiştir.


8666

 

              Türkiye Büyük Millet Meclisi veSayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini Eylül ayı sonunakadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de MaliyeBakanlığına gönderirler.(1)

  Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısınıngörüşülmesi  

  Madde19- Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısınınmetnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşürve bölümler halinde oylar. Merkezî yönetim bütçe kanunu malî yıl başından önceResmî Gazetede yayımlanır.

  Kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçekanununa uygun olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafındanhazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş güniçinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmî Gazetede yayımlanır.  

  Zorunlu nedenlerle merkezî yönetim bütçekanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunuçıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıçödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. Geçici bütçeuygulaması altı ayı geçemez. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçicibütçe uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilenyüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir.

  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerininbütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyenhizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla,kanunla ek bütçe yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bütçelerin Uygulama Esasları

  Ödeneklerinkullanılması

  Madde20- Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında aşağıda belirtilen esaslarauyulur:  

  (a) (Değişik:22/12/2005-5436/10 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı

harcamaprogramlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bütçeödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakitplanlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları veserbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

  (b) (Değişik:22/12/2005-5436/10 md.) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarıayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygunolarak yaparlar.

  (c) (Değişik:22/12/2005-5436/10 md.) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarınınhazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dairusûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

d) Kamuidareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyleverilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içindeyaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerinkarşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanethesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilamabağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. 

 

__________________

(1) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkranın başına “TürkiyeBüyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


8667

 

              e)(Ek: 29/6/2012-6338/11 md.) İlgili mevzuatınagöre, yılı içinde hizmetin gerektirdiği hâllerde Maliye Bakanlığınca belirlenenusûl ve esaslar çerçevesinde merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerininbütçelerinde yeni tertipler, gelir kodları ve finansman kodları açılabilir.(1)

  f) (Değişik:22/12/2005-5436/10 md.)  Cari yıldakullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.

  g) Genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanıveya Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu askeri hazırlıkların yapıldığıolağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veSahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler, bu idarelerinödenek toplamları aşılmamak şartıyla, birleştirilerek kullanılabilir. Budurumda da mevcut ödeneklerin yeterli olmaması halinde toplam ödenek tutarınınyüzde on beşine kadar ek harcama yapılabilir. Yukarıda sayılan hallerde sevk veintikalle ilgili giderler için, harcama yetkililerinin onayıylagörevlendirilecek mutemetlere gereken miktarda avans verilebilir vegönderilecek ödeneğe istinaden bir ay içinde mahsup edilir.(1)

  Ödenek aktarmaları

  Madde21- (Değişik: 16/11/2016-6761/1 md.) 

Merkezî yönetimkapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunlayapılır. Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçepolitikasını gerçekleştirmek üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunugeçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleriarasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslarmerkezî yönetim bütçe kanununda belirlenir.

Merkezî yönetimkapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzdeyirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Ancak,ihtiyaç halinde yüzde yirmiyi aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum bütçesinin başlangıçödenekleri toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere yapmaya Maliye Bakanlığı,yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklikyapılması halinde değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarmasıişlemlerinin tamamını yapmaya ise ilgili idareler yetkilidir.

  Kamu idarelerininbütçeleri içinde; personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmıştertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplereödenek aktarılamaz. Ancak, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yeralan projelerde değişiklik yapılması halinde, aktarma yapılan tertiplerdendiğer tertiplere ödenek aktarılabilir.

Merkez dışı birimlere ödenek gönderme

Madde 22- Kamu idarelerinin merkezteşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarındakullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ödenekgönderirler.

  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerindeödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanıyetkilidir.  

 

__________________

(1) 29/6/2012 tarihli ve 6338sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu maddeye (d) bendinden sonra gelmek üzere(e) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.


8668

 

              Yedek ödenek

  Madde23- Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçlarıgerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyenhizmetler için, bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II)sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanunundagösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerininyüzde ikisine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. Buödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.(1)

  Malî yıl içinde yedek ödenekten yapılanaktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takipeden on beş gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir.

  Örtülüödenek 

  Madde24- Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletinmillî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi,sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümeticapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerinekonulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarathizmetlerini yürüten diğer   kamuidarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, buamaçlar dışında ve  Cumhurbaşkanının,Başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare,propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsisedilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının bindebeşini geçemez.(2)

  Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerindeyer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafındanyapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesihalinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafındanbelirlenir.

  Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan,Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göregerçekleştirilir ve ödenir.

  (Ekfıkra: 27/3/2015-6639/39 md.) Cumhurbaşkanlığı ile Milli İstihbaratTeşkilatı Müsteşarlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve üçüncüfıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilebelirlenir ve uygulanır.(3)

 

__________________

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, (I) sayılı cetvelde yer alan“idarelerin" ibaresi, "(I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II)sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanunundagösterilecek olanların" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 27/3/2015tarihli ve 6639 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Hükümeticapları” ibaresi “Devlet ve Hükümet icapları” şeklinde, “Başbakanlıkbütçesine” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine” şeklinde ve“Başbakanın ve ailesinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin”şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 15/8/2017 tarihli ve 694sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “bütçesindeki”ibaresinden önce gelmek üzere “ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı”ibaresi eklenmiştir.

 


8668-1

           

              Kamuyatırım projeleri

  Madde25- Kamu yatırım projeleri 19.6.1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun HükmündeKararname, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleriçerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve izlenir.

DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerininyatırım programında yer alan proje ödeneklerinin belirlenmesi sürecinde, bütçebütünlüğünün sağlanması açısından Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapar. 

  (Ekfıkra: 29/6/2012-6338/12 md.)  MillîSavunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığıbütçelerinin mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin tertiplerinde yer alansavunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle NATO altyapıyatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalarile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetler, KalkınmaBakanlığının vizesine bağlı olmayıp yılı yatırım programına ek yatırımcetvellerinde yer almaz.

  Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alanidarelerin yatırım nitelikli projelerine, bilgi için yılı yatırım programındayer verilir. Ayrıca, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerinyatırımlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar DevletPlanlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenir.

  Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme veuygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayısonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına veDevlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

  Proje maliyeti, Yılı Programının Uygulanması,Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirleneceksınırın üzerinde bulunan afetlerle ilgili olanlar hariç yeni kamu yatırımprojesi tekliflerinden; fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri ileçevresel analizleri içerecek şekilde yapılabilirlik etüdü bulunmayan ve DevletPlanlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından incelenerek yapılabilirliğionaylanmamış projeler yatırım programına alınamaz.

  Yüklenmeye girişilmesi

  Madde26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veyakanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınmasıkarşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçedeyeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresimalî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilindeyüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklıtutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

Ertesi yıla geçen yüklenme

  Madde27- Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliğibulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerindeöngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek veyüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıylaertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

  a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım,etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, giyecek ve yiyecekalımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım,onarım ve imalat işleri.

 

 

 


8668-2

 

  b) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağihtiyaçları.

c) Teminive korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri.

d) Süreliyayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.(1)

  e) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Taşıtlarınmalî sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki yapılan silah,silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanmasıamacıyla yaptırılan nakliyat sigortası.

  f) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Makine-teçhizat,yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlüonarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri.

  g) (Ek: 25/4/2007-5628/1 md.; Değişik:3/10/2016-KHK-676/32 md.) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma GenelKomutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yapım, onarım, etüt ve projeişleri, araştırma-geliştirme projeleri, yiyecek ve giyecek alımlarımakine-teçhizat ile silah, mühimmat ve teçhizat alımlarıyla bunların bakım,onarım ve imalat işleri.

  h) (Ek: 24/7/2008-5793/32 md.) Milliİstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirmeprojeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunlarınbakım, onarım ve imalat işleri.

  ı) (Ek: 4/4/2015-6645/77 md.) Türkiye İşKurumu tarafından yürütülen aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs veprogramlar,

  (Ek ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Ancak(d) bendinde sayılan işler için bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisininaşılmayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı için aranmaz.

  Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler(2)

  Madde28- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içindetamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygınyüklenmeye girişebilir.(1)

  Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik HedefPlanında yer alan projeler için 2.7.1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunçerçevesinde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye, (…)(2)Milli Savunma Bakanlığı (…)(2) yetkilidir.(2)

(Ek fıkra: 3/10/2016-KHK-676/33 md.) EmniyetGenel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınınbir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerineyönelik alımları için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye İçişleriBakanlığı yetkilidir.

DışişleriBakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, yabancı ülkelerdedış temsilcilik binası veya arsa satın alınması, bina yaptırılması veyakiralanması için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir.

 

___________________

(1) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, 27 nci maddenin (d) bendine"taşıma," ibaresinden sonra gelmek üzere "koruma vegüvenlik," ibaresi eklenmiş ve 28 inci maddenin birinci fıkrasında yeralan "Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşüüzerine" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

(2) 3/10/2016tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 33 üncü maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasındayer alan “ilgisine göre” ile “veya İçişleri Bakanlığı” ibareleri yürürlüktenkaldırılmıştır.


8669

                         

  (Ekdördüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.; Değişik: 25/4/2007-5628/2 md.) Yılıbütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler içinMaliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyleedinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ilehava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarınınkiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; afet ve acil durumlar içinkurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri,  yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemekhizmetleri hariç) ve personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acilyardım çağrıları hizmetleri, internet erişim hizmetleri, deniz haberleşmesi veseyir güvenliği haberleşme hizmetleri, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılıElektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki elektronik haberleşme hizmetleri,elektrik ve doğalgaz alımları, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlikhizmetleri, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanuna göre yapılan sınavişlemleri ile sınırlı olmak üzere basım, dağıtım, nakil, kamera kaydı veizlenmesi ile sınav güvenliği ve gizliliği kapsamındaki alımlar, ulusalaraştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, ormanağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, ilaç, tıbbi cihaz, aşıve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyletemin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecekyıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. (Ekcümle: 20/8/2016-6745/57 md.) Bu fıkrada sayılanlar dışında, birden fazlayıla yaygın olması zorunluluğu bulunan veya ekonomik olan diğer mal ve hizmetalımlarını, yüklenme süresi 3 yılı geçmemek üzere belirlemeye ve bu fıkradabelirlenen süreleri beş katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığının teklifiüzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)(2)(3)(4)

 

__________________

(1) 24/7/2008tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan"müşavirlik hizmetleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "ulusalaraştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun51 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kit karşılığı cihaz,” ibaresindensonra gelmek üzere “ilaç, tıbbi cihaz,” ibaresi eklenmiştir.

(3) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun14 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “finansal kiralama suretiyle temini;”ibaresinden sonra gelmek üzere “afet ve acil durumlar için kurulan lojistikdepoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri,” ibaresi eklenmiş; “temizlik,yemek, koruma ve güvenlik ile” ibaresi “yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemekhizmetleri hariç) ve” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun57 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve okullara sağlanan internet erişimhizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri,” ibaresi “,internet erişim hizmetleri, deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşmehizmetleri, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunukapsamındaki elektronik haberleşme hizmetleri, elektrik ve doğalgaz alımları,harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, 17/2/2011 tarihli ve 6114sayılı Kanuna göre yapılan sınav işlemleri ile sınırlı olmak üzere basım,dağıtım, nakil, kamera kaydı ve izlenmesi ile sınav güvenliği ve gizliliğikapsamındaki alımlar,” şeklinde değiştirilmiştir.


8670

 

  (Ekfıkra: 10/9/2014-6552/14 md.) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birincifıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlarailişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veyasüresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıylaüst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.

  Bütçelerden yardım yapılması

  Madde29- Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağıkullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genelyönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla;kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık vebenzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

  Bu yardımların yapılması, kullanılması,izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usullerMaliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklebelirlenir.

Bütçe politikası, gelir ve giderlerinizlenmesi

  Madde30- Maliye Bakanı, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulamasına ilişkinolarak; harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçepolitikası yürütmek için gelir ve giderlere ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik vekararnamelerle belirlenmiş konularda uygulamaları düzenlemek üzere gerekliönlemleri almaya, standartları belirlemeye, sınırlamalar koymaya, kamu istihdampolitikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye, bütçe harcama vegerçekleşmelerini izlemeye, ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belirli esaslarabağlamaya ve bu hususlarda kamu idareleri için uyulması zorunlu düzenlemeleriyapmaya yetkilidir.

  Genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ileborç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, genelyönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezî yönetim bütçesinden yardım alankurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküller; gelir ve gidertahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını,personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri, istenilmesi halindeMaliye Bakanlığına vermek zorundadırlar. Bilgi, belge ve hesap durumlarınıibraz etmeyen veya uygun harcama yapmayan kamu idareleri ve diğer kuruluşlarlailgili olarak gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı yetkilidir.

(Değişik son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.)Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulamasonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini;Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulamasonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.


8670-1

 

            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcama Yapılması

  Harcama yetkisi ve yetkilisi

  Madde 31- (Değişik: 22/12/2005-5436/1 md.)

  Bütçeyleödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcamayetkilisidir.

Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumugibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcamayetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından;mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise MaliyeBakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir.

  Kanunlarınverdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzerikurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğansorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.

  (Ek fıkra: 29/6/2012-6338/13 md.)  Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler veyüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiylebelirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilenbirimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisiise harcama yetkilisidir. Bütçe ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımınınplanlanması, ödenek gönderme belgesine bağlanması ve kullanılmasına ilişkinusûl ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

  Genelyönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışıbirimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine,harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine vedevredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcamayetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadankaldırmaz.

  Harcamayetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiylekendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarındaharcama yapabilir.

Harcama talimatı ve sorumluluk

Madde 32- Bütçelerden harcamayapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı,süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeylegörevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilileri, harcamatalimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ilediğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimlikullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerdensorumludur.

Giderin gerçekleştirilmesi

Madde 33- Bütçelerden bir giderinyapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygunolarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veyakomisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olmasıgerekir. (Değişik son cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Giderleringerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafındandüzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarınhak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

 


8670-2

 

Gerçekleştirme görevlileri, harcamatalimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almayailişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gereklibelgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

(Ek üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10md.) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmaksuretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevisayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığıncabelirlenir.

Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanunçerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

(Ek son fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Giderinçeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; kamu borçyönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınmasıkaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca,mahallî idareler için İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için debağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygungörüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmişborçlar(1)

Madde 34-(Değişik: 22/12/2005-5436/2md.)

Ödeme emri belgesine bağlandığı haldeödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır veburadan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyenbeşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlarbütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerineödenir.

Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tümödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınmasırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla kanunları gereğince diğer kamuidarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay vebenzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesihalinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesitalep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.

 İlgiliolduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafındangeçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleriverilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idarelerilehine düşer.

Genel bütçe kapsamındaki kamuidarelerinde, bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkinolup, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçedeödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayangiderler; dayanağını oluşturan harcama belgeleri de eklenmek suretiyle usûlünegöre gerçekleştirilerek ilgili hesaplara alınır ve ödeneğinin gelmesinimüteakip ödenir. Bu tutarlara ilişkin ödenek gönderme belgeleri, en geç malîyılın sonuna kadar muhasebe birimine gönderilerek muhasebeleştirme işlemleritamamlanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar MaliyeBakanlığınca belirlenir.

 

__________________

(1) Bu madde başlığı “Ödenemeyen giderler ve emanethesapları” iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 2 nci maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8671

        

Ön ödeme(1)

Madde 35- (Değişik birinci fıkra:22/12/2005-5436/10 md.) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığıödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ilegerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlugiderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenmetutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığındabütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesineilişkin hükümleri saklıdır.

Açılmış akreditiflere ilişkin krediartıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur.Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamuidarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafındanidare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur. (1)

Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz birkısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmeninuygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süreertesi malî yıla  taşmış  ise; yıl sonunda yüklenme artığı devredilirve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümleruygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerinegetirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yılbütçesine gider kaydıyla ödenir.

Her mutemet ön ödemelerden harcadığıtutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olmasıhalinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermekve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Süresi içerisinde mahsup edilmeyenavanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Merkezî yönetim kapsamındaki kamuidarelerinde ön ödeme şekilleri, devir ve mahsup işlemleri, yapılacak önödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla miktarı ve oranlarınınbelirlenmesi, zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarı vemahsup süresi, mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer işlemlere ilişkin usulve esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir. Diğer kamu idarelerinde ön ödemeye ilişkin usul veesaslar bu madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatlarındadüzenlenir.(1)

2.7.1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanununavans ve kredi işlemlerine ilişkin hükümleri saklıdır.

 

__________________

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan"diğer kamu idarelerinde üst yönetici tarafından ilgili idare bütçesindeaçılacak özel bir tertibe" ibaresi, "diğer kamu idarelerinde ise üstyönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine" şeklindedeğiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan "ve oranlarınınbelirlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "zorunlu hallerdeyapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarı ve mahsup süresi," ibaresieklenmiştir.


8672

 

(Ek fıkra: 3/10/2016-KHK-676/34 md.) EmniyetGenel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınınbir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerineyönelik alımlarının avans ve kredi işlemlerine ilişkin usuller İçişleriBakanlığınca çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirlerin Toplanması

  Gelirpolitikası ve ilkeleri

  Madde36- Gelirlerin toplanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:

  a) Maliye Bakanlığı, gelir politikaları veuygulamaları konusunda ilkelerini, amaçlarını, stratejilerini vetaahhütlerini  her malî yıl başındakamuoyuna duyurur.

  b) Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harçve benzeri malî yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gereklihizmetler sağlanır.

  c) Mükellef ve sorumluların vergiye uyumuteşvik edilir.

  d) Hakların korunması ve yükümlülüklerkonusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafındangerekli önlemler alınır.

  Gelirlerin dayanakları

  Madde37- Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur,değiştirilir veya  kaldırılır.

  Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleriningelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. Bütçelerde yer alangelirler, ilgili kanunlarında belirtilen usullere göre tarh, tahakkuk ve tahsiledilir. Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veyatarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkili idareler tarafından yapılır.(1)  

  Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinintopladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum vekuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu amaçlakonulacak ödeneklerden karşılanır. Malî yıl içinde kullanılabilecek ödenekmiktarı, ilgili kanun hükümleri uyarınca tahsil edilen miktar dikkate alınarakhesaplanacak pay miktarını geçemez. Hesaplanan pay tutarının, bu amaçla tahsisedilen ödenek tutarını aşması halinde, aradaki farkı geçmemek kaydıyla ödenekeklemesi yapmaya genel bütçe kapsamındaki idarelerde Maliye Bakanı, diğer idarelerdeüst yöneticiler yetkilidir.

  Tahsili zamanaşımına uğrayan gelirlerinsilinmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kanunlardaki hükümler saklı kalmaküzere, Maliye Bakanlığınca belirlenir.

  Gelirlerin toplanması sorumluluğu

  Madde38- Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevliolanlar, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerininzamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.

           

__________________

(1) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan"Maliye Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya tarh vetahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkili idareler" ibaresi eklenmiştir.

 


8673

 

Özel gelirler

  Madde39- Özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenekmiktarları, ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir. Malî yıl içindekullanılabilecek özel ödenek miktarı, tahsil edilen özel gelir tutarınıgeçemez. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutarını aşması halinde, ödenekeklenemez.

  Özel gelirlere ilişkin olarak ilgilikanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ileuygulamaya yönelik usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir.

  Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıladevrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezî yönetim bütçe kanunundagösterilir.

Bağış ve yardımlar

  Madde40- Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kamu hizmetininkarşılığı olarak veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardımtoplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz.

  Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış veyardımlar (…)(1) gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar,ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır. (1)

  Kamu yararına kullanılmak üzere kamuidarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, dış finansman kaynağındansağlananlarda 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmakkaydıyla, hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesihalinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmaküzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başkabir tertibe aktarma yapılamaz. 

  Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadarharcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesiyıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden tahsisamacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacınıngerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenentutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeyegenel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamuidarelerinde üst yönetici yetkilidir.

Bağış veyardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiğitakdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış veyardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışıkullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlereödettirilir.

 

__________________

(1) 24/7/2008tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle; bu fıkranın birincicümlesinde yer alan "bütçelerine" ibaresi madde metnindençıkartılmıştır.


8674

           

ALTINCI BÖLÜM

Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap

  Faaliyetraporları

  Madde41- (Değişik: 22/12/2005-5436/3 md.)

  Üstyöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesapverme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üstyönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarınıesas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunudüzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri vesosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştayave Maliye Bakanlığına gönderir.

  Mahallîidarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay veİçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarakkendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunuhazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştaya ve MaliyeBakanlığına gönderilir.

  Merkezîyönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldakifaaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak genel faaliyet raporundagösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin geneldeğerlendirmelere de yer verilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunukamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştaya gönderir.

Sayıştay, mahallî idarelerin raporlarıhariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu vegenel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini debelirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük MilletMeclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının eldeedilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesapverme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veyagörevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.

  İdarefaaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılankaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmalarınnedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum vekuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri;stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri veperformans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

  Buraporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelereverilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usûlve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak Maliye Bakanlığıtarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kesin hesap kanunu

  Madde42- Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulamasonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır.

  Kesinhesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetimbütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu tasarı,bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösterendeğerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın Haziran ayısonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve birörneği Sayıştaya gönderilir.

 


8675

 

              Kesin hesap kanun tasarısınınekinde;

  a) Genel mizan,

  b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli veaçıklaması,

  c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri veaçıklaması,

  d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller veidareler itibarıyla dağılımı,

  e) Devlet borçları ve Hazine garantilerineilişkin cetveller,

  f) Yılı içerisinde silinen kamu alacaklarıcetveli,

  g) (Ek:22/12/2005-5436/10 md.) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri,    

  h) Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülendiğer belgeler,(1)

  Yer alır.

  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerininkesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığıncabelirlenir.(1)

  İdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyetraporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap kanunu tasarısıile merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısı birlikte görüşülür. Ancak, buraporlar ile genel uygunluk bildirimi Türkiye Büyük Millet Meclisikomisyonlarında öncelikle görüşülür.      

  Mahallî idare bütçeleri ile sosyal güvenlikkurumları bütçelerinin uygulama sonuçlarının kesin hesaba bağlanması, ilgilikanunlarındaki hükümlere göre yapılır.

Genel uygunluk bildirimi

  Madde43- Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri içindüzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısınınverilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük MilletMeclisine sunar.

  Genel uygunluk bildirimi; dış denetimraporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu dikkate alınarakhazırlanır.

  Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunlukbildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla aitSayıştayca sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez ve hesapların kesin hükmebağlandığı anlamına gelmez.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşınır ve Taşınmazlar

  Taşınır ve taşınmaz işlemleri

  Madde44- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmazedinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil vetakibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerinyönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgilikanunlarında düzenlenir. (Değişik ikincicümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu malların kaydı ile taşınırlarınmuhafazası,  kullanımı, mal yönetimhesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacakolanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığıncahazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerlebelirlenir.

 

__________________

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, üçüncü fıkraya (g) bendi eklenmiş ve mevcut“(g)” bendi “h” bendi olarak teselsül ettirilmiş; dördüncü  fıkrada yer alan yer alan "Kamuidareleri" ibaresi, "Merkezî yönetim kapsamındaki kamuidareleri" olarak değiştirilmiştir.


8676

 

  (Değişikikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri, JandarmaGenel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Millî İstihbarat Teşkilatı veEmniyet Genel Müdürlüğünün (…)(1) taşınırlarının kayda alınması ilebunların yönetim ve iç denetimine ilişkin usûl ve esaslar Millî Savunma,İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kuruluncayürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.(1)(2)

  Taşınır ve taşınmaz edinme

  Madde45- Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlukıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurtiçinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veyafinansal kiralama suretiyle edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın almaveya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka   kamuidaresi eliyle yürütebilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiğitaşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzelkişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilentaşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu tescil işlemleri, adınatescil yapılan idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir.

  Kamu idarelerince üretilen malların kenditüketimlerinde kullanılması halinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerindenilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir.

  Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırlarıile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygunkullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulmasıkaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir.Devredilmeyecek taşınır ve taşınmazlar ile devir ve kayıt işlemlerine ilişkinusul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

  Kamu idareleri arasındaki taşınmazlarınmülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar, görevli mahkemelerce çözümlenir.

Taşınır ve taşınmaz satışı

  Madde46- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır vetaşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genelbütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazlarınelden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıylamümkündür.

  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinintaşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilensınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır.

Taşınmaz tahsisi          

  Madde47- (Değişik: 22/12/2005-5436/4 md.)

  Kamuidareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek içinmülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler.Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.

 

__________________

(1) 24/7/2008tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan  "savunma ve güvenlik amaçlı"ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.        

(2) 31/10/2016tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “TürkSilahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığıdahil)” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil GüvenlikKomutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.


8677

 

              Hazinenin özel mülkiyetindekitaşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamuihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı;diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamuidaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller MaliyeBakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  Kanunlardakiözel hükümler saklıdır.

  Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk

  Madde48- Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası vekullanımından sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağankullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenenfirelerden dolayı sorumluluk aranmaz.

  Kullanılmak üzere taşınır teslim edilengörevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur.Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamaklayükümlüdür.

  Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama,tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülenkurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumlulukilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacakzararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenlersorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kamu Hesapları veMalî İstatistikler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Hesapları

  Muhasebesistemi

  Madde49- (Değişik: 22/12/2005-5436/5 md.)

  Muhasebesistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacakve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacakşekilde kurulur ve yürütülür.

  Kamuhesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuranve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerlegarantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplarakaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerinsağlanması amacıyla tutulur.

Genel yönetim kapsamındaki kamuidarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararasıstandartlara uygun olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı,Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığıve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan DevletMuhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenir. Bu standartlar ResmîGazetede yayımlanır. Kurulun yapısı, çalışma usûl ve esasları ile diğerhususlar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kurulda görevlendirilenlerin aslîgörevleri devam eder. Başkan ve üyelere, ayda ikiden fazla olmamak üzere hertoplantı günü için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımısonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.


8678

 

              Genelyönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanacak çerçeve hesap planı iledüzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerine ilişkin hususlar, Kurultarafından belirlenen muhasebe ve raporlama standartları çerçevesinde, ilgiliidarelerin de görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlar Kurulukararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.(1)

  Muhasebe işlemlerine, hesap planlarına veişlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerin şekil ve türlerineilişkin düzenleme, beşinci fıkrada belirtilen yönetmeliğe uygun olarak, ilgiliidarelerin görüşü alınmak suretiyle merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleriiçin Maliye Bakanlığınca; sosyal güvenlik kurumları için ilgili idarelerce,mahallî idareler için ise İçişleri Bakanlığınca Maliye Bakanlığının uygungörüşü alınmak suretiyle hazırlanır. Genel yönetim kapsamındaki kamuidarelerinin detaylı hesap planlarına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığıncabelirlenir.(1)

  Kayıt zamanı(1)

  Madde50- Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde,mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğundamuhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebekaydının belgeye dayanması şarttır. (Mülga ikinci ve üçüncü fıkra:22/12/2005-5436/10 md.)

  Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsupdönemi

  Madde51- Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarındagösterilir.

  (Ekfıkra: 29/6/2012-6338/14 md.) Tahakkuk ettirilecek giderler Devletmuhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini dekapsayacak şekilde gösterilir.

  Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçegiderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.

  Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur.Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememişolanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yılınbitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, MaliyeBakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde iki ayıgeçmemek üzere uzatılabilir.(2)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Malî İstatistikler

  Kapsam,temel ilkeler ve kurumsal çevre

  Madde52- Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malîişlemlerini kapsar.

 

__________________

(1) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, 50 maddenin madde başlığındayer alan "ve kullanılacak belgeler" ibaresi metinden çıkarılmış, 18madde ile de 49 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 1/1/2007tarihinde yürürlüğe gereceği hüküm altına alınmıştır.

(2) 24/7/2008tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle; bu fıkranın son cümlesindeyer alan "beş" ibaresi "iki" olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.


8679

 

  Malî istatistikler, uluslararası standartlarauygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik veulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personeltarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistikselyöntemler kullanılarak hazırlanır.

  Malî istatistiklerin hazırlanmasında kamuidarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekliönlemleri alır.

  (Ekfıkra: 24/7/2008-5793/33 md.) Bu Kanunda yer alan genel yönetimkapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerinderlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, DevletPlanlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıcagenel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamuidarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Malî istatistiklerin hazırlanması veaçıklanması

  Madde53- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler,Maliye Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idarelerimalî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenensüreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir.

  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerineait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak  yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları vemahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki kamuidarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genelyönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir veüçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.

  Malî istatistiklerin anlaşılabilir vekullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olması esastır.

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/34 md.) 52nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, maliistatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığıncabir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde,Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileritarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlüaylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamıtutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgiverme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73 üncümaddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

  Malî istatistiklerin değerlendirilmesi

  Madde54- Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde;hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmişstandartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirilir ve buamaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve MaliyeBakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarakMaliye Bakanı gerekli önlemleri alır.

 


8680

 

BEŞİNCİ KISIM

İç Kontrol Sistemi

  İç kontrolün tanımı

  Madde55- (Değişik birinci fıkra:22/12/2005-5436/10 md.) İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmişpolitikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimlibir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebekayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisininzamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulanorganizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontrollerbütünüdür.

  Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetimve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca,iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulutarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca,sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.(1)

  İç kontrolün amacı

  Madde56- İç kontrolün amacı;

  a) Kamu gelir, gider, varlık veyükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

  b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğerdüzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

  c) Her türlü malî karar ve işlemlerdeusulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

  d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli,zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

  e) (Değişik:22/12/2005-5436/10 md.) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemekve kayıplara karşı korunmasını,

  Sağlamaktır.

  Kontrolün yapısı ve işleyişi

  Madde57- (Değişik birinci fıkra:22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolsistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrolve iç denetimden oluşur.

  Yeterli ve etkili bir kontrol sistemininoluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahipolunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerlepersonele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuataaykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun birçalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üstyöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklargöz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

  (Mülgason fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)

 

__________________

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan "harcamaöncesi" ibaresi "iç" olarak değiştirilmiştir.


8681

 

Ön malî kontrol(1)

  Madde 58- (Değişik: 22/12/2005-5436/6 md.)

  Ön malî kontrol, harcama birimlerindeişlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetlerbirimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

  Önmalî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeyegirişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesindenoluşur.

  Kamuidarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesindeyürütülür.

  Harcama birimlerinde işlemleringerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî kontroller, malî hizmetlerbirimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usûlve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler MaliyeBakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırıolmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir.

  Malî kontrol yetkilisinin nitelikleri veatanması

  Madde59- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

  Malî hizmetler birimi

  Madde60- (Değişik: 22/12/2005-5436/7 md.)

  Kamuidarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafındanyürütülür:

  a)İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmekve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

  b)İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik planve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idarefaaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

  c)Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılıharcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğinilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

  d)Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

  e)İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir vealacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

  f)Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

  g)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esasalarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

  h)İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkinicmal cetvellerini düzenlemek.

  i)İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulamasonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

  j)İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemleriniyürütmek ve sonuçlandırmak.

 

__________________

(1) Bu madde başlığı “Harcama öncesikontrol” iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle metneişlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8682

 

              k)Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye veharcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

  m)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesikonularında çalışmalar yapmak.

  n)Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  Alım,satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden;idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadeceharcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafındangerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla,harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destekhizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.

  Malîhizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetlerbirimlerinin çalışma usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkatealınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesinhesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafındanyürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak BakanlarKurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  Harcamayetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetlerbiriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görevalamazlar.

  (Değişik son fıkra: 25/4/2007-5628/3 md.) İdarelerinmalî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî hizmetleruzmanı çalıştırılabilir. Malî hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veyapozisyonlarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak;

  a)En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkilimakamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarındanmezun olmak,

  b)Yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak,

  c)Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

  şartlarıaranır.

  Özelyarışma sınavı, Maliye Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve YerleştirmeMerkezine yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığınca yapılacak sözlüsınavdan oluşur. Özel yarışma sınavında başarılı olanlar, ÖSYM tarafındanbaşarı sırası ve yaptıkları tercihler dikkate alınarak belirlenir ve bunlaridarelerde malî hizmetler uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına atanırlar.Bu kadro veya pozisyonlara atananlar en az üç yıl çalışmak ve başarılı olmakşartıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. MaliyeBakanlığınca yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar malî hizmetleruzmanı kadro veya pozisyonlarına atanırlar. Malî hizmetler uzman yardımcılığıdöneminde veya yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, istihdam şekline göre  bulundukları kamu idarelerinde  durumlarınauygun kadro veya pozisyonlara atanırlar. Özel yarışma sınavına katılacakadayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleştirilmeleri,yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalışma usûl ve esasları MaliyeBakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Malî hizmetler uzmanıkadrolarına atandıktan sonra en az üç yıl süreyle atandıkları idarelerde sözkonusu kadrolarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapanlar,kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakati ile başka bir kamu idaresininaynı unvanlı kadrolarına atanabilirler.


8682-1

 

  Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisininyetki ve sorumlulukları(1)

  Madde61- (Değişik birinci fıkra:22/12/2005-5436/10 md.) Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili,giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerlerile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi vediğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarınınmuhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.

  Muhasebeyetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 9.12.1994 tarihli ve4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındakikamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. Muhasebeyetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak  kamu idarelerineverirler.

  Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödemeemri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

  a) Yetkililerin imzasını, 

  b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılanbelgelerin tamam olmasını,

  c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

  d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

  Kontrol etmekle yükümlüdür.

  Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatındadüzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkinhata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olanödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günüiçinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir.Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemigerçekleştirilir.(2)

  Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkindefter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

 

__________________

(1) Bumadde başlığı “Muhasebe hizmetleri” iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 22/12/2005 tarihli ve 5436sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, dördüncü fıkrada yer alan "Malî kontrolyetkilisine de bildirilmek şartıyla, belgesi eksik veya hatalı" ibaresi,"Belgesi eksik veya hatalı"; yedinci fıkrasında yer alan"muhasebe mutemedidir." ibaresi, "muhasebe yetkilisimutemedidir."; "Muhasebe mutemetleri" ibaresi, "Muhasebeyetkilisi mutemetleri", "Muhasebe mutemetlerinin" ibaresi,"Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin" olarak değiştirilmiştir.


8682-2

 

  Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin ikincifıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasındabelirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur.Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkinsorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/10 md.; Değişik:24/7/2008-5793/35 md.) Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerininyardımcılarına devredilmesine, muhasebe yetkililerinin herhangi bir nedenlegörevlerinden ayrılmalarında muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine ilişkindüzenleme yapmaya ve sertifika sınavlarına girmeye hak kazanılması bakımındanmuhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görevleri belirlemeye Maliye Bakanlığıyetkilidir.(1)

  Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para veparayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeyeyetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir.  Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudanmuhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetleriningörevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler vediğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir.

  Muhasebe yetkilisinin nitelikleri veatanması

  Madde 62 - (Değişik: 22/12/2005-5436/8 md.)

  Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzereatanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindebelirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüşolmak.

  b)Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmakkoşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerdebulunmak.

  c)Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak.

  d)Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak.

e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinindurdurulması cezası almamış olmak.

  f)Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak.

  Ancak,belde ve nüfusu 25.000`in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idarebirliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e)  ve (f) bentlerinde belirtilen şartlarıtaşımaları kaydıyla, en az lise mezunu olmaları ve kamu idarelerinin muhasebehizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir.

  9.12.1994tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel bütçekapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, diğerkamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır.

  Muhasebeyetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkatealınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıylatamamlayanlara sertifika verilir.

 

__________________

(1) 24/7/2008 tarihli ve 5793sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "birinci"ibaresi "ikinci" şeklinde değiştirilmiştir.


8683

 

  (Değişik son fıkra: 24/7/2008-5793/36 md.) Muhasebeyetkilisi sertifika programına başvuru şartları, adayların eğitimi, eğitimsüresi, sertifika sınavı, sertifika verilmesi, bu işlemlerin genel yönetimkapsamındaki kamu idareleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yapılması ilemuhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esasları, Maliye Bakanlığıncahazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikledüzenlenir.

  İç denetim

  Madde63- İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmekiçin kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilipyönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız,nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerinyönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim vekontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönündesistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüşstandartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

  (Düzenlemeikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç denetim, iç denetçiler tarafındanyapılır. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/10md.) Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle,İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiyebağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.(1)

  İç denetçinin görevleri

  Madde64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileride dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yöneticitarafından onaylanır. 

  İç denetçi, aşağıda belirtilen  görevleri yerine getirir:

  a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamuidarelerinin  yönetim ve kontrolyapılarını değerlendirmek.

  b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimlikullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

  c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimiyapmak.

  d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlereilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına,programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemekve değerlendirmek.(1)

e) Malî yönetim vekontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerdebulunmak.

  f) Denetim sonuçları çerçevesindeiyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.

  g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarınagöre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgiliidarenin en üst amirine bildirmek.

   

__________________

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 63 üncü maddenin birinci cümlesinde yer alan"ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir." ibaresi,", nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.”; 64 üncü maddenin(d) bendinde yer alan, "izlemek" ibaresi, "denetlemek"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş olup, 63 üncü maddenin ikinci cümlesiikinci fıkra olarak düzenlenmiştir.


8684

 

  İç denetçi bu görevlerini, İç DenetimKoordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrolve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.

  İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve içdenetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.   

  İç denetçiler, raporlarını doğrudan üstyöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiylegereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. İç denetimraporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geçiki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.

  İç denetçinin nitelikleri ve atanması

  Madde65- İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:  

  a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkatealınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en azdört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. 

  b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak enaz beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en azsekiz yıl çalışmış olmak.

  c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet vetemsil yeteneğine sahip olmak.

  d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekligörülen diğer şartları taşımak.

  Kamu idarelerine iç denetçi olarakatanacaklar, İç Denetim Koordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde, MaliyeBakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulur. Eğitim programı, iç denetçiadaylarına denetim, bütçe, malî kontrol, kamu ihale mevzuatı, muhasebe,personel mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatı ve mesleki diğer konularda yeterlibilgi verilecek şekilde hazırlanır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlarasertifika verilir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim programınınsüresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer hususlar İçDenetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığıncaçıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

   (Değişik ilk cümle: 22/12/2005-5436/10 md.)İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifiüzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylararasından atanır ve aynı usûlle görevden alınır.İç denetçilerin kamu idareleriitibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç DenetimKoordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerineBakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  İç Denetim Koordinasyon Kurulu

  Madde66- Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyedenoluşur. Üyelerden biri Başbakanın, biri Devlet Planlama TeşkilatıMüsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğuBakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisiüzerine beş yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bunların 67 ncimaddede belirtilen görevleri yapabilecek niteliklere sahip olması şarttır.Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye,muhasebe, işletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleriarasından olması şartı aranır. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler.


8685

 

  Gerekli görülen hallerde İç DenetimKoordinasyon Kurulu, oy hakkı olmamak kaydıyla teknik yardım almak ve danışmakamacıyla uzman kişileri de toplantılara davet edebilir. Kurulun çalışma usul veesasları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerineMaliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  İç Denetim Koordinasyon Kurulundagörevlendirilenlerin asli görevleri devam eder. Başkan ve üyelerine, aydadörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için (3000) gösterge rakamınınmemur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantıücreti ödenir.

  İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri

  Madde67- İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin  iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız vetarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere aşağıdaki görevleri yürütür: 

  a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlamastandartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.

  b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıylauyumlu risk değerlendirme yöntemlerini geliştirmek.

  c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ileişbirliğini sağlamak.

  d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadankaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak.

  e) Risk içeren alanlarda iç denetçilereprogram dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine önerilerdebulunmak.

  f) İç denetçilerin eğitim programlarınıdüzenlemek.

  g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasındagörüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.

  h) İdarelerin iç denetim raporlarınıdeğerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halindeMaliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak.

  i) (Değişik:22/12/2005-5436/10 md.) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkatealınmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçiatanıp atanmayacağına karar vermek.

  j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğerusulleri belirlemek.

  k) İç denetçilerin uyacakları etik kurallarıbelirlemek.

  l) (Ek:22/12/2005-5436/10 md.) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemekve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek.

 

ALTINCI KISIM

Dış Denetim

  Dış denetim

  Madde68- Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı,genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğuçerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,  kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunlukyönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisineraporlanmasıdır.          

 


8686

 

Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarıdikkate alınarak;

  a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkinbelgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkinmalî denetimi ile  kamu idareleriningelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukukidüzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,

  b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik veverimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarınınölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,

  Suretiyle gerçekleştirilir.

  Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin içdenetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştaydenetçilerinin bilgisine sunulur.   

  Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve(b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıylakonsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yöneticitarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilencevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunuTürkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

  Sayıştay tarafından hesapların hükmebağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve malhesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olupolmadığına  karar verilmesidir.

  Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasınailişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.

  (…)(1)Sayıştayın denetlenmesi(1)

  Madde69- (…)(1)  Sayıştayındenetlenmesi, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli meslekiniteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından,hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak yapılır.(1)

 

YEDİNCİ KISIM

Yaptırımlar veYetkili Merciler

  Ödenek üstü harcama

  Madde70- Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcamaprogramlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek göndermebelgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcamayetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylıknet ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

  Kamu zararı

  Madde71- (Değişik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamugörevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırıkarar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veyaeksilmeye neden olunmasıdır.

 

__________________

(1) Bumadde başlığı “Sayıştayın denetlenmesi” iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılıKanunun 10 uncu maddesiyle değiştirilmiş ve maddenin başına “Türkiye BüyükMillet Meclisi ve” ibaresi eklenmiş; daha sonra maddenin başlığında ve metninde yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve”ibareleri 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle çıkarılmıştır.


8687

 

  Kamu zararının belirlenmesinde;

  a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarakbelirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

  b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadanödeme yapılması,

  c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazlaveya yersiz ödemede bulunulması,

  d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden dahayüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

  e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veyatahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

  f) (Mülga:22/12/2005-5436/10 md.)

  g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödemeyapılması,

  Esas alınır.

              (Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10md.) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılamasonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgilimevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

  Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış;sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmışveya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamukaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibikanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlarhakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleriuygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam,tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezasıverilir.

  (Değişkson fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararının, bu zarara neden olan kamugörevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usûl veesaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir.  Yetkisiztahsil ve ödeme

  Madde72- Kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veyatüzel kişi, kamu adına tahsilat veya ödeme yapamaz.

  Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, kamuhizmeti karşılığında veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veyayardım toplanması veya başka adlarla tahsilat veya ödeme yapılması hallerinde;söz konusu tutarlar, yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılanlardan alınarak,ilgisine göre bütçeye gelir kaydedilir veya ilgililerine iade edilmek üzereemanet hesaplarına  kaydedilir. Ayrıca,bunlar hakkında ilgili kanunları uyarınca adli ve idari yönden gerekli işlemleryapılır.

  Para cezaları ve yetkili merciler

  Madde73- Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üstyöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen aybaşından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın;ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık netödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.

 


8688

 

Zamanaşımı

  Madde74- Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen paracezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılınbaşından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklıkalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamuzararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar.(1)

 

SEKİZİNCİ KISIM

Diğer Hükümler

  Maliye Bakanlığınca yürütülecek hizmetler

  Madde75- (Mülga birinci fıkra:22/12/2005-5436/10 md.)

  Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüylezaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortayaçıktığı durumlarda; ilgili bakanın talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayıüzerine Maliye Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, kamu idarelerinin tüm malîyönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunlukyönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporların birörneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli işlemlerinyapılması için ilgili bakana gönderilir.

  Kamu idarelerinin sorumluluğu

  Madde76-  Malî karar ve işlemlere ilişkinher türlü kayıt, bilgi ve belgeler, kamu idareleri tarafından düzenli olarakmuhafaza edilir.

  Kamu idareleri ve görevlileri; malî yönetim vekontrol sistemleri ile bütçenin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması,muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemlerine ait bilgi ve belgeleri denetimlegörevlendirilmiş olanlara ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacakönlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır.

  Sosyal güvenlik kurumları ve mahallîidareler

  Madde77- Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idare bütçelerinin hazırlanması veuygulanması ile diğer malî işlemleri, bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla,ilgili kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Ancak, sosyal güvenlik kurumları vemahallî idarelerin ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarıbütçeleriyle birlikte hazırlanır, görüşülür ve onaylanır. Ödenekler de bu usulve esaslara göre kullanılır.  

  Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüylezaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortayaçıktığı durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler için ilgilibelediye başkanının talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayı üzerineİçişleri Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tümmalî yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuatauygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecekraporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekliişlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilir.     

 

__________________

(1) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle,  bu maddede yer alan "başlamaküzere" ibaresinden sonra gelmek üzere, "zamanaşımını kesen vedurduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla" ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.


8688-1

 

Kurumlardan alınacak hasılat payı

  Madde78- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatınınyüzde onbeşine kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelirkaydedilir. Bu kapsamda bedel tahsil edilecek kurum ve kuruluşlar ile hasılatpayı oranları, ödeme yeri ve zamanı Bakanlar Kurulunca belirlenir. Zamanındaödenmeyen hasılat payları, Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda zam  uygulanmak suretiyle  21.7.1953  tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir. Hesaplanan zam, kurum vekuruluşun bu payları ödeme yetkisi verilmiş görevlilerinden alınır. Ancak,Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz.(1)

  (Değişikikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarınüçer aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlaları, her üç ayda birizleyen ayın onbeşine kadar genel bütçeye aktarılır. Bu fıkra hükmü İstanbulMenkul Kıymetler Borsası hakkında da uygulanır. Söz konusu tutarların süresiiçinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre gecikmezammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.

  Kamu alacaklarının silinmesi

  Madde79- (Değişik: 29/6/2012-6338/15 md.)

Özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen kamualacakları dışındakalan;

a) Zarurî veya mücbir sebeplerle takipve tahsil imkânı kalmayan,

b) Tahsili için yapılacak takibatgiderlerinin asılalacak tutarındanfazla olacağı anlaşılan,

kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarlarakadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler yetkilidir.(a) bendine görebelirlenen tutarı aşan kamu alacaklarından silinmesi öngörülenler merkezî yönetim bütçe kanununda ayrıca gösterilir.

  Yetki

  Madde80- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleriyapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

DOKUZUNCU KISIM

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, GeçiciMaddeler ve Yürürlük

  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Madde81- Bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla;

  a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile ekve değişiklikleri,

  b) 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30, 32, 33,36, 37 nci maddeleri ile diğer maddelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri,

 

__________________

(1) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28inci maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "merkezi yönetimbütçe kanununda gösterilir." ibaresi, "Bakanlar Kuruluncabelirlenir." şeklinde ve üçüncü cümlesinde yer alan "merkezi yönetimbütçe kanununda belirtilen" ibaresi, "Bakanlar Kuruluncabelirlenen" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8688-2

 

c) Bu Kanunkapsamındaki kamu idarelerine ilişkin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılıKanunun  98 - 106 ncı maddeleri hariçolmak üzere, diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 6245 sayılıHarcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbi olunmadığına dair istisnaveya muafiyet getiren hükümleri,

  d) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 14üncü maddesinin üçüncü fıkrası,

  e) 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun15 inci maddesi,

  f) Diğer kanunların bu Kanuna aykırıhükümleri,

  Yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ek Madde 1- (Ek: 22/12/2005-5436/11 md.)

  TürkiyeBüyük Millet Meclisi ve Sayıştayın muhasebe hizmetleri Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı muhasebe hizmetleri ise CumhurbaşkanlığıGenel Sekreteri tarafından atanan muhasebe yetkilileri tarafından yerinegetirilir.

  Müşterek fon hesabı

  Ek Madde 2- (1/7/2006-5538/20 md.)

  Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonların hertürlü geliri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Hazine Müsteşarlığıadına açılan müşterek fon hesabına yatırılır. Bu hesaba yatırılan gelirlerdenilgili mevzuatında öngörülen fonlar arası pay ve kesintiler Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası tarafından yapılır.

  Desteklemeve Fiyat İstikrar Fonunun gelirleri, yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlarüzerinden genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Bu Fon,hizmetlerini bütçenin (A) işaretli cetveline konulan ödeneklerle yerinegetirir. Ancak, bu Fon gelirlerinden kredi ana para geri dönüşleri, kredifaizleri, borçlanma ve satış hasılatı, genel bütçenin (B) işaretli cetvelinegelir kaydedilmeksizin doğrudan müşterek fon hesabından ilgili Fonun giderhesabına aktarılır.

  Kapsamdışında bırakılan fonların gelirleri ve harcamaları bütçe ileilişkilendirilmez. Ancak,  bunların  müşterek fon  hesabında  toplanan gelirlerinden  Maliye Bakanı veHazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanınonayı ile belirlenecek oran ve tutarlarda kesinti yapılarak genel bütçeye gelirkaydedilebilir.

  Fonlar,hizmet ve harcamalarını kendi mevzuatında yer alan esas ve usûllere göreyürütürler. Fon gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kaydı, muhasebeleştirilmesive denetimine ilişkin süre, esas ve usûller Maliye Bakanlığı ile HazineMüsteşarlığınca müştereken tespit edilir.

  Kanunve kanun hükmünde kararname ile kurulanlar hariç olmak üzere, hizmet alanıkalmayan fonlar Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanınbirlikte teklifi üzerine Başbakanın onayı ile tasfiye edilebilir. Bunlarıntasfiyesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanı ile HazineMüsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.Maliye Bakanı ile HazineMüsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanın onayıile fonların gider hesapları üzerinden aktarma yapılabilir. Aktarılan tutar,kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden müşterek fon hesabına,buradan da tamamı gider hesabına aktarılır.

  Bütçekapsamı dışındaki fonlardan kendi mevzuatına göre yapılan kesinti ile fonlararası aktarmalardan sonra kalan tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtarafından ilgili fonun gider hesabına aktarılır.


8689

 

FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapımişleri

Ek Madde 3- (Ek: 2/12/2016-6764/53 md.)

EğitimdeFırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesikapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak yazılım, donanım, dijital içerikalımı, internet erişim hizmetleri sağlanması, ağ altyapısı, AR-GE merkezi, verimerkezi kurulumu ve bunlara ilişkin her türlü bakım, onarım ve işletmeişlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygınyüklenmelere girişilebilir.

EkMadde 4- (Ek: 28/11/2017-7061/78 md.)

Bu Kanun kapsamında yer alan tüm iş veişlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarakMaliye Bakanlığı;

a) Defter, kayıt, belge ve benzeriiçeriklerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi,muhafaza ve ibrazına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

b) Elektronik ortamda gerçekleştirilenişlemlerin kaynağı, bütünlüğü, gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasına yöneliksertifika altyapısı oluşturmaya veya mevcut olan altyapıları kullanmaya,

c) İlgili bilişim sistemlerine yönelik hertürlü birlikte işlerlik standartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, bu madde kapsamındayapacağı belirlemelerde Sayıştayın uygun görüşünü alır.

  Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüğegirmesinden önce malî işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olankamu idarelerinde, malî yönetim ve kontrol sistemi kuruluncaya kadar, bu Kanunuyarınca yapılması gereken görevler, Maliye Bakanlığının birimleri tarafındanyürütülür. Maliye Bakanlığınca belirlenecek kriterlerin yerine getirilmesidurumunda, bu kamu idarelerine yetki devri, Maliye Bakanlığının önerisi üzerineidareler itibarıyla gerçekleştirilir.  

  Diğer kamu idarelerinde, bu Kanunun öngördüğümalî yönetim ve kontrol sürecine ilişkin görevler, malî yönetim ve kontrolsistemi kuruluncaya kadar, görev ve yetki bakımından benzeri birim vegörevliler tarafından yürütülür. Bu kamu idarelerinde görev ve yetki bakımındanbenzeri birim ve görevliler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine ilgiliüst yönetici tarafından belirlenir.

  Maliye Bakanlığı, rehberlik ve koordinasyongörevleri çerçevesinde, kamu idarelerinde malî yönetim ve kontrol sistemlerininoluşturulmasına yardımcı olur.

Geçişdönemi 31.12.2007 tarihini geçemez.

  GeçiciMadde 2- Bu Kanunda öngörülen tüzük, yönetmelik ve diğer düzenlemeler engeç 31.12.2004 tarihine kadar yayımlanır.

  GeçiciMadde 3- Bu Kanunun 49 uncu maddesindeki Kurul tarafından belirlemeyapılıncaya kadar, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacakmuhasebe standartları Maliye Bakanlığınca belirlenir.

 


8690

 

GeçiciMadde 4- Bu Kanunda öngörülen malî yönetim ve kontrol sistemine uyumsağlanması amacıyla, Kanun kapsamındaki idarelerle ilgili mevzuatta ve TürkiyeBüyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler, en geç 31.12.2007tarihine kadar yapılır.(1)

  Genel bütçe kapsamındaki idarelerin, kamugörevi ve hizmeti dışında kalan ve ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetleriile mal ve hizmet teslimlerinden fiyatlandırılabilir nitelikte bulunanlardansağlayacakları gelirleri düzenleyen kanun, 31.12.2007 tarihine kadar yürürlüğekonulur. (1)

  GeçiciMadde 5- (Değişik:22/12/2005-5436/9 md.)

  31.12.2005tarihi itibarıyla;

  a)Maliye Bakanlığı kadrolarında Bütçe Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, GelirSaymanlık Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, VergiMüdürü, Askeri Defterdar, Devlet Muhasebe Uzmanı ve Muhasebe Denetmeni olarakgörev yapanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamuidarelerinde Muhasebe Yetkilisi; (Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları ileMuhasebe Denetmen Yardımcıları hariç) bunların yardımcıları ile kadro unvanısayman olanlar ise Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı,

  b)Özel bütçeli idareler, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarınınmuhasebe birimlerinde, birinci derecede sorumlu olarak çalışanlar ile daha öncebu görevi en az beş yıl yapmış olanlarla bu idarelerde bütçe dairesi başkanı,gelir ve gider dairesi başkanı, muhasebe daire başkanı, gelir müdürü, bütçemüdürü ve muhasebe müdürü olanlar anılan idarelerde Muhasebe Yetkilisi,

  c)Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü,Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Millî Emlak Kontrolörü, Tasfiyeİşleri ve Döner Sermaye İşletmeleriKontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolarında çalışmakta olanlar ile daha önceen az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi,

  d)Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolörolanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendiidarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlikkurumlarında İç Denetçi,

  e)Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en azbeş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; BelediyeMüfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en azbeş yıl bulunanlar, mahallî idarelerde İç Denetçi,

  Olarak31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler.

 

__________________

(1) Bu maddede yer alan 31.12.2004ibareleri, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle“31.12.2007” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8690-1

 

  31.12.2005tarihi itibarıyla kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derecesorumlu olarak yürütmekte olanlar, bulundukları kamu idarelerinin muhasebeyetkililiği görevini 1.1.2006 tarihinden itibaren sertifikalı muhasebeyetkilisi atanıncaya kadar yürütürler. Bu kişiler, sertifika alamamalarıhalinde kadrolarına uygun bir göreve atanırlar. Ancak, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten önce saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafındanyürütülen idarelerde muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar muhasebe hizmetleriMaliye Bakanlığının belirleyeceği kişilerce yürütülür.

  (a)ve (b) bentlerinde belirtilen muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzereatanacak olanların Maliye Bakanlığınca verilecek meslekî eğitimden geçmeleri veyapılacak sınavda başarı göstererek sertifika almaları şarttır. Ancak, (a) ve(b) bentlerinde sayılanlardan sınavla bu kadrolara atanmış olanların muhasebeyetkilisi olarak atanmalarında sınav şartı aranmaz.

  (c),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen görevlere atananlar bu Kanunun öngördüğüsistemin uygulanmasına yönelik eğitime tâbi tutulurlar. Atamalarda ilgilinin veidaresinin muvafakati alınır.

  (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/37 md.) Kamuidarelerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere üçüncü fıkraya göresertifika almış olanlar arasından muhasebe yetkilisi atanması esastır. Buşekilde sertifika almış olanlardan atama yapılamaması halinde, MaliyeBakanlığınca sertifika almış muhasebe yetkilisi atama zorunluluğu getirilinceyekadar, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre genel bütçe kapsamındakikamu idarelerinde Maliye Bakanlığı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticilertarafından belirlenen kişiler muhasebe hizmetlerini yapmak üzeregörevlendirilir.

Geçici Madde 6- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

  GeçiciMadde 7- (Mülga: 22/12/2005-5436/10md.)

  GeçiciMadde 8- İç Denetim Koordinasyon Kurulu başkan ve üyeleri, bu Kanununyayımını izleyen iki ay içerisinde atanırlar.

  GeçiciMadde 9- Diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa yapılanatıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır.

  GeçiciMadde 10- İlk kez bu Kanunla Sayıştay denetimine tâbi tutulan düzenleyicive denetleyici kurumlar ile özel bütçeli idarelerin 31.12.2005 tarihine kadarolan işlemlerinin dış denetimi ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılmayadevam edilir.

  Geçici Madde 11- (Mülga birinci fıkra: 24/7/2008-5793/38 md.)

  (Değişikikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu Kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuş  döner  sermaye işletmeleri  31/12/2010  tarihine  kadar  yeniden yapılandırılır.(1)

 

__________________

(1)        28/12/2007tarihli ve 26740 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/12/2007 tarihlive 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci  maddesiyle "31.12.2007"ibaresinin  "31.12.2008" olarakuygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Daha sonra 24/7/2008 tarihli ve 5793sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan yer alan"31.12.2007" ibaresi "31/12/2010" olarak değiştirilmiştir.


8690-2

 

(Değişiküçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Döner sermaye işletmeleri yenidenyapılandırılıncaya kadar bunların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması,sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığıncayürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Fonların muhasebesi de bu Kanununöngördüğü muhasebe sistemine göre yürütülür.

  (Mülgadördüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)

  GeçiciMadde 12- 45 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca Hazine adına tesciledilmesi gereken taşınmazlardan, ilgili kamu idarelerinin mülkiyetindebulunanlar, bu idarelerin tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi izleyen altı ayiçinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın tapuda resen Hazine adına tesciledilir.

  Geçici Madde 13- Bu Kanunun yayımıtarihinden sonra kurulacak kamu idarelerinin kuruluş kanunlarındabelirlenmemesi durumunda kuruluş bütçesinin ekli cetvellerden hangisine dahilolacağı Maliye Bakanlığınca belirlenir.

  GeçiciMadde 14- Bu Kanunla verilmiş olan görevlerin gerektirdiği hizmetlerinetkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Araştırma Planlama veKoordinasyon Kurulu, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü ve Maliye YüksekEğitim Merkezî Başkanlığında kullanılmak üzere, ekli (I) sayılı listede yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerine eklenmiş, ekli (II)sayılı listede yer alan kadrolar ise iptal edilerek anılan Kararnameye ekli (I)sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümünden çıkarılmıştır.Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulunda görevlendirilecek başkanyardımcısı Bakan onayı ile atanır ve bakanlıktaki genel müdür yardımcıları içinilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanır.(1)

  Gelir ve ödenek kaydetme yetkisi

  Geçici Madde 15- (Ek: 1/7/2006-5538/21 md.)

  2006 yılında, ilgili mevzuatı gereğinceözel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarlar ile 40 ıncı maddeye göretahsil edilen bağış ve yardımları, idare bütçelerinde söz konusu mevzuattabelirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin(B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelirgerçekleşmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayanödenekleri (2005 yılından devredenler de dahil) ertesi yıl bütçesine devrengelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlereilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

  Geçici Madde 16- (Ek: 25/4/2007-5628/5 md.)

  Geçici5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenkadrolarda 31/12/2006 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar ile daha önce en azbeş yıl bu görevde bulunanlar da anılan madde hükümlerine göre iç denetçikadrolarına atanabilirler.

 

__________________

(1) Bu maddede sözü edilen kadrolar için,24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.


8690-3

 

Geçici Madde 17- (Ek:25/4/2007-5628/5 md.)

  22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre ihdasedilerek kamu idarelerine tahsis edilen malî hizmetler uzmanı unvanlı boşbulunan kadrolara, ilgili kamu idarelerince talep edilecek sayıyı aşmamaküzere, aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından 31/10/2007tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere Maliye Bakanlığınca, Öğrenci Seçmeve Yerleştirme Merkezine veya Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve DeğerlendirmeMerkezine yaptırılacak yazılı sınav ve yerleştirme sonucuna göre atama yapılır.

  Yapılacaksınava girebilmek ve malî hizmetler uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

  a)5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre ihdas edilerekmalî hizmetler uzmanı kadrosunun tahsis edildiği kamu idarelerinin;

  1)Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, stratejigeliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiğimüdürlükler, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlıkları, İdarî ve Malî İşlerMüdürlükleri ile döner sermayeli işletmeler hariç olmak üzere idarelerinmuhasebe ve malî hizmetlerinin yerine getirildiği daire başkanlıkları veyamüdürlüklerinde,

  2)Mülga Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları, AraştırmaPlanlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlıkları ile Araştırma Planlama veKoordinasyon Müdürlüklerinde,

  b)Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat GenelMüdürlüğünde, kadroları Maliye Bakanlığına ait olmak kaydıyla döner sermayeliişletmeler dahil olmak üzere muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığı MuhasebatGenel Müdürlüğünce yürütülen kamu idarelerinin muhasebe birimlerinde,malmüdürlüklerinin ise vezne ve muhasebe servislerinde,

  genel idare hizmetleri sınıfına dahilkadrolarda sınav tarihi itibarıyla toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak ve malîhizmetler uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenimşartını taşımak gerekir. Hizmet süresinin hesabında sayılan birimler adınatahsis edilmiş kadrolarda fiilen görev yapılan süreler dikkate alınır.

  Sınavkomisyonunun oluşturulması, sınava katılabilecekler, sınav konuları, sınav veyerleştirme ile söz konusu kadrolara atama ve atananların eğitimine ilişkinesas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

  5436sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ve bu madde gereğince malî hizmetler uzmanıkadrolarına atandıktan sonra en az üç yıl süreyle atandıkları idarelerde sözkonusu kadrolarda görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerininmuvafakati ile başka bir kamu idaresinin aynı unvanlı kadrolarınaatanabilirler.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarakortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Geçici Madde 18- (Ek: 24/7/2008-5793/39 md.)

  31/12/2012 tarihine kadar genel yönetimkapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları, muhasebe ve raporlamastandartları ile muhasebe tekniğine uygunluk açısından Maliye Bakanlığıncadenetlenebilir.

 


8690-4

 

GeçiciMadde 19- (Ek: 24/7/2008-5793/39 md.; Değişik: 6/4/2011-6225/16 md.)(1)

  2023 yılına kadar, orman yangınları ilehavadan mücadele hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığıtarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava aracı kiralanmasında,sağlık hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekve tüzel kişilerden her nevi hava ve deniz aracı kiralanmasında, ülkemizde aşıve biyolojik ürün üretimini sağlayacak ileri teknoloji transferine yönelik aşıve biyolojik ürün temininde ve ileri teknoloji ürünü yüksek maliyetli tıbbicihaz temininde bu Kanunun 28 inci maddesinde yer alan üç yıllık süre yedi yılakadar, gemi hastane kiralanmasında ise on beş yıla kadar uygulanır.

  Geçici Madde 20- (Ek: 30/3/2012-6287/25 md.)

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyiİyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlıokullara internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için MillîEğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 2015 yılısonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üstyöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmeleregirişilebilir.

İçdenetçi kadrolarına atanma

GeçiciMadde 21- (Ek: 3/4/2013-6456/ 39 md.)

Merkezî yönetim kapsamındaki idarelerde vesosyal güvenlik kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterliksınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süredâhil, denetçi, müfettiş, kontrolör, sigorta denetleme uzmanı, sigortadenetleme aktüeri, yasama uzmanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakıpve uzman ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin“II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yeralanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yılçalışmış olanlar, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilmek için arananyabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en azelli puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşınıdoldurmamış olmak şartıyla, kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014tarihine kadar atanabilirler.

Bu Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğeözel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihiitibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil mali hizmetler uzmanı olarak en azbeş yıl çalışmış olanlar, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilmek içinaranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından enaz elli puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırkyaşını doldurmamış olmak şartıyla, kendi idareleri, yükseköğretim kurumları vemahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadaratanabilirler. 

 

__________________

(1) 2/1/2014 tarihli ve 6514sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “2008-2015 yıllarıarasında” ibaresi “2023 yılına kadar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddedeyer alan “yedi yıla kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, gemi hastanekiralanmasında ise on beş yıla kadar” ibaresi eklenmiştir.


8690-5

 

Mesleğe özel yarışma sınavıyla giripyeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıktageçen süre dâhil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, millî emlakdenetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak enaz beş yıl çalışmış olanlar, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilmekiçin aranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye TespitSınavından en az elli puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihitibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla, yükseköğretim kurumları vemahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadaratanabilirler.

Geçici 5 inci ve geçici 16 ncı maddeleregöre atanan iç denetçiler, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilmek içinaranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından enaz elli puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırkyaşını doldurmamış olmak şartıyla, diğer idarelerin iç denetçi kadrolarına31/12/2014 tarihine kadar naklen atanabilirler. Bunlar, daha önce kendilerineverilen Kamu İç Denetçi Sertifikalarını kullanmaya devam ederler.

Bu Kanun kapsamındaki idarelerde başvurutarihi itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, biyolog,hukuk müşaviri, Hazine avukatı, avukat, mühendis unvanlı kadrolarda en az beşyıl çalışmış olanlardan, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilmek içinaranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından enaz elli puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırkyaşını doldurmamış olanlar, belirli dönemlerde yapılacak sertifika eğitimlerine31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilirler. Bu eğitimler sonucundayapılacak sınavlarda başarılı olanlar kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarınaatanabilirler ve bunlara atandıkları idarede geçerli Kamu İç DenetçiSertifikası verilir. İdarelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bufıkrada sayılan unvanlar dışında ilave unvanlar belirlemeye, mühendislereilişkin olarak lisans mezuniyetine göre bölüm şartı getirmeye, bu fıkrakapsamındaki sertifika eğitimleri ve sınavlarına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye ve idarelerin özelliklerini göz önünde bulundurarak bu fıkraya göreatananların bir başka idareye naklen atanmalarına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göreatananlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığıtarafından en az iki aylık sertifika eğitimine tabi tutulur ve eğitimtamamlandıktan sonra bunlara atandıkları idarede geçerli Kamu İç DenetçiSertifikası verilir. Fiilen en az üç yıl iç denetçilik yaptıktan sonra İçDenetim Koordinasyon Kurulu tarafından belli dönemlerde yapılacak sertifikasınavına girerek başarılı olanlara, bu Kanun kapsamındaki bütün idarelerin içdenetçi kadrolarına naklen atanmalarına imkân verecek nitelikte Kamu İç DenetçiSertifikası verilir. Bu maddeye aykırı bir şekilde iç denetçi kadrolarınaatananların atamaları ile verilmiş ise Kamu İç Denetçi Sertifikası iptaledilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye vetereddütleri gidermeye İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en azelli puan almış olanlar da bu maddede aranan yabancı dil şartını yerinegetirmiş sayılır.


8690-6

 

Yürürlük

  Madde82- Bu Kanunun;

  a) 30, 66, 67 ve 80 inci maddeleri ile geçici2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 ve 82 ile 83 üncü maddeleri yayımı,

  b) 81 inci maddesinin (e) bendi ilegeçici 6 ncı maddesi 1.1.2004,

  c) Diğer hükümleri 1.1.2005,

  Tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde83- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

t

 

5018 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYENHÜKÜMLER

 

1-24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

GEÇİCİMADDE 1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) tahakkuk ettirilensulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücretlerinden vadesi 1/1/2004tarihinden önce olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsiledilememiş olanlar ile bunlara ilişkin fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir ve bualacaklar ilgili muhasebe birimleri tarafından terkin edilir. Bu alacaklardan,maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tahsilât red ve iadeedilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye MaliyeBakanlığı yetkilidir.

   GEÇİCİ MADDE 2 – Genel bütçe kapsamındakikamu idareleri ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2007 ve 2008yıllarına ilişkin sosyal yardım zammı borçları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleriödeneklerinden ödeme yapılan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin aynı döneme ilişkin,Maliye Bakanlığınca uygun bulunan sosyal yardım zammı borçlarını Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 tertibindeyer alan ödenekten mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

 


8690-7

 

(I) SAYILICETVEL(1)(2)(3)(8)

(Değişik:22/12/2005-5436/12 md.)

GENELBÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

 

  1)Türkiye Büyük Millet Meclisi

  2)Cumhurbaşkanlığı

  3)Başbakanlık

  4)Anayasa Mahkemesi

  5)Yargıtay

  6)Danıştay

  7)Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(4)

  8)Sayıştay

  9)Adalet Bakanlığı

  10)Millî Savunma Bakanlığı

  11)İçişleri Bakanlığı

  12)Dışişleri Bakanlığı

  13)Maliye Bakanlığı

  14)Millî Eğitim Bakanlığı

  15)(8)

  16)Sağlık Bakanlığı

  17)(Değişik: 26/9/2011-KHK-655/44 md.) Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

  18)(8)

  19)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  20)(8)

  21)Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

  22)Kültür ve Turizm Bakanlığı

  21)(8)

  24) Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı(8)

  25)Avrupa Birliği Bakanlığı(8)

  26)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(8)

  27)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(8)

  28)Ekonomi Bakanlığı(8)

  29)Gençlik ve Spor Bakanlığı(8)

  30)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(8)

  31)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(8)

  32)Kalkınma Bakanlığı(8)

  33)Orman ve Su İşleri Bakanlığı(8)

  34)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

  35)Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

  36)Jandarma Genel Komutanlığı

 

* Bu sayfada numarası verilen dipnotlar içinmüteakip sayfa ve devamına bakınız.


8690-8

 

  37) Sahil Güvenlik Komutanlığı

38) Emniyet Genel Müdürlüğü

  39)Diyanet İşleri Başkanlığı

  40)Hazine Müsteşarlığı

  41)(Mülga: 26/9/2011-KHK-655/44 md.)

  42)Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı(5)

  43)Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

  44)Devlet Personel Başkanlığı

  45)Türkiye İstatistik Kurumu(6)

  46)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(6)

  47)Gelir İdaresi Başkanlığı

  48)(Mülga: 11/10/2011-KHK-662/58 md.)

  49)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

  50)Meteoroloji GenelMüdürlüğü(7)

  51) (Mülga: 11/10/2011-KHK-662/58 md.)

  52)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

  53)(Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.; Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203md.)

54) (Ek:11/10/2011-KHK-663/58 md.; Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.)

  55)(Ek:4/4/2013-6458/123) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 

__________________

(1)   1/7/2006 tarihli ve 5538sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu cetvelde yer alan “45) Orman Genel Müdürlüğü”ibaresi çıkarılmış ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsülettirilmiştir.

(2)   16/5/2006 tarihli ve 5502sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu cetvelde bulunan “52) Sosyal GüvenlikKurumu Başkanlığı” ibaresi çıkarılmıştır.

(3)   25/6/2010 tarihli ve 6001sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu cetvelde yer alan “43) Karayolları GenelMüdürlüğü” ibaresi çıkarılmış ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsülettirilmiştir.

(4)   11/12/2010 tarihli ve 6087sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, bu cetvele 6 ncı sırasından sonra gelmeküzere “7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıranumaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(5)   17/2/2010 tarihli ve 5952sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu cetvele 33 üncü sırasından sonra gelmeküzere "34) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı" ibaresi eklenmiş vemüteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(6)   29/5/2009 tarihli ve 5902sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu cetvele “38 – Türkiye İstatistik Kurumu”ibaresinden sonra gelmek üzere “39 – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı”ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(7)   10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu cetveldegeçen “Devlet Meteoroloji İşleri” ibaresi “Meteoroloji” şeklindedeğiştirilmiştir.

 

* Dipnotların devamı müteakip sayfadadır.
8690-9

 

__________________

(8)   3/6/2011 tarihli ve 643sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle; bu cetvelde yer alan “15) Bayındırlık veİskân Bakanlığı”, “18) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı”, “20) Sanayi ve TicaretBakanlığı”, “23) Çevre ve Orman Bakanlığı”, “30) Devlet Planlama TeşkilatıMüsteşarlığı”, “32) Dış Ticaret Müsteşarlığı”, “33) Gümrük Müsteşarlığı”, “36)Avrupa Birliği Genel Sekreterliği”, “39) Özürlüler İdaresi Başkanlığı”, “46)Tarım Reformu Genel Müdürlüğü”, “49) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma GenelMüdürlüğü”, “50) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 51)Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 52) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü”sıraları yürürlükten kaldırılmış olup, aynı cetvele 23 üncü sırasından sonragelmek üzere “24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 25) Avrupa Birliği Bakanlığı, 26) Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığı, 27) Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, 28) EkonomiBakanlığı, 29) Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30) Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığı, 31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 32) Kalkınma Bakanlığı” sıralarıeklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiş, daha sonrabu sıra 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle cetvelde yeraldığı şekilde değiştirilmiş ve teselsül ettirilmiştir.


8690-10

 

(II)SAYILI CETVEL

(Değişik:22/12/2005-5436/12 md.)

ÖZELBÜTÇELİ İDARELER

 

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU,ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

  1)Yükseköğretim Kurulu

  2) (Değişik: 17/2/2011-6114/11 md.) Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

  3)İstanbul Üniversitesi

  4)İstanbul Teknik Üniversitesi

  5)Ankara Üniversitesi

  6)Karadeniz Teknik Üniversitesi

  7)Ege Üniversitesi

  8)Atatürk Üniversitesi

  9)Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  10)Hacettepe Üniversitesi

  11)Boğaziçi Üniversitesi

  12)Dicle Üniversitesi

  13)Çukurova Üniversitesi

  14)Anadolu Üniversitesi

  15)Cumhuriyet Üniversitesi

  16)İnönü Üniversitesi

  17)Fırat Üniversitesi

  18)Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  19)Selçuk Üniversitesi

  20)Uludağ Üniversitesi

  21)Erciyes Üniversitesi           

  22)Akdeniz Üniversitesi

  23)Dokuz Eylül Üniversitesi

  24)Gazi Üniversitesi

  25)Marmara Üniversitesi

  26)Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  27)Trakya Üniversitesi

  28)Yıldız Teknik Üniversitesi

  29)(Değişik: 18/6/2017-7033/81 md.) VanYüzüncü Yıl Üniversitesi

  30)Gaziantep Üniversitesi

31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  32)Adnan Menderes Üniversitesi


8690-11

 

              33)Afyon Kocatepe Üniversitesi

  34)Balıkesir Üniversitesi

  35)(Değişik: 20/8/2016-6745/22 md.) Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  36)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  37)Dumlupınar Üniversitesi

  38)Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  39)(Değişik: 21/10/2014-6562/4 md.) GebzeTeknik Üniversitesi

  40)Harran Üniversitesi

  41)İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

  42)Kafkas Üniversitesi

  43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  44)Kırıkkale Üniversitesi

  45)Kocaeli Üniversitesi

  46)Mersin Üniversitesi

  47)(Ek: 16/5/2012-6307/4 md.) MuğlaSıtkı Koçman Üniversitesi

  48)Mustafa Kemal Üniversitesi

  49)(Değişik: 18/6/2017-7033/81 md.)Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  50)Pamukkale Üniversitesi

  51)Sakarya Üniversitesi

  52)Süleyman Demirel Üniversitesi

  53)(Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) BülentEcevit Üniversitesi

  54)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  55)Galatasaray Üniversitesi

  56)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ahi EvranÜniversitesi

  57)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) KastamonuÜniversitesi

  58) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) DüzceÜniversitesi

  59)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) MehmetAkif Ersoy Üniversitesi

  60)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) UşakÜniversitesi

  61)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.; Değişik:30/3/2012-6287/22 md.) Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi

  62)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) NamıkKemal Üniversitesi

  63) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) ErzincanÜniversitesi

  64)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) AksarayÜniversitesi

  65)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) GiresunÜniversitesi

  66)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) HititÜniversitesi

  67)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) BozokÜniversitesi

  68)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) AdıyamanÜniversitesi

  69)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) OrduÜniversitesi

  70)(Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) AmasyaÜniversitesi


8690-12

 

              71)(Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) KaramanoğluMehmetbey Üniversitesi

  72)(Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Ağrı DağıÜniversitesi(1)

  73)(Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) SinopÜniversitesi

  74) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.)  Siirt Üniversitesi

  75)(Ek: 17/5/2007-5662/9 md.; Değişik:30/10/2013-6501/3 md.)  Nevşehir HacıBektaş Veli Üniversitesi

76) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Karabük Üniversitesi

  77)(Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kilis 7Aralık Üniversitesi

  78)(Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) ÇankırıKaratekin Üniversitesi

79) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Artvin Çoruh Üniversitesi

80) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.; Değişik: 19/4/2012-6296/4 md.) Bilecik Şeyh EdebaliÜniversitesi

81) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Bitlis Eren Üniversitesi

82) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Kırklareli Üniversitesi

83) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

84) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Bingöl Üniversitesi

85) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Muş Alparslan Üniversitesi

86) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Mardin Artuklu Üniversitesi

87) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Batman Üniversitesi

88) (Ek:22/5/2008-5765/3 md.) Ardahan Üniversitesi

89) (Ek:22/5/2008-5765/3 md.) Bartın Üniversitesi

90) (Ek:22/5/2008-5765/3 md.) Bayburt Üniversitesi

91) (Ek:22/5/2008-5765/3 md.) Gümüşhane Üniversitesi

92) (Ek:22/5/2008-5765/3 md.) Hakkari Üniversitesi

93) (Ek:22/5/2008-5765/3 md.) Iğdır Üniversitesi

94) (Ek:22/5/2008-5765/3 md.) Şırnak Üniversitesi

95) (Ek:22/5/2008-5765/3 md.; Değişik: 20/8/2016-6745/22 md.) Munzur Üniversitesi

96) (Ek:22/5/2008-5765/3 md.) Yalova Üniversitesi

  97)(Ek: 1/4/2010-5979/4 md.) Türk-AlmanÜniversitesi

  98)(Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; (Değişik:20/8/2016-6745/22 md.) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  99)(Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) BursaTeknik Üniversitesi

100) (Ek:14/7/2010-6005/2 md.) İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  101)(Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İzmirKâtip Çelebi Üniversitesi

 

__________________

(1) 19/6/2008 tarihli ve 5773sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna eklenenGeçici 38 inci maddede; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi veKontrol Kanununda Ağrı Dağı Üniversitesine yapılmış olan atıfların Ağrı İbrahimÇeçen Üniversitesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.


8690-13

 

  102)(Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; Değişik:30/3/2012-6287/22 md.) Necmettin Erbakan Üniversitesi

103) (Ek:14/7/2010-6005/2 md.; Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) Abdullah GülÜniversitesi

  104)(Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) ErzurumTeknik Üniversitesi

  105)(Ek: 31/3/2011-6218/2 md.) AdanaBilim ve Teknoloji Üniversitesi

  106)(Ek: 22/1/2013-6410/5 md.) AnkaraSosyal Bilimler Üniversitesi

  107)(Ek: 27/3/2015-6639/6 md.) SağlıkBilimleri Üniversitesi

108) (Ek:31/3/2015-6640/7 md.) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

109) (Ek:31/3/2015-6640/7 md.) İskenderun Teknik Üniversitesi

110) (Ek:31/3/2015-6640/7 md.) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

  111) (Ek: 1/4/2015-6641/6 md.) TürkiyeUluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

112) (Ek:20/8/2016-6745/22 md.) İzmir Bakırçay Üniversitesi

  113)(Ek: 20/8/2016-6745/22 md.) İzmirDemokrasi Üniversitesi

114) (Ek:18/6/2017-7033/81 md.) Yükseköğretim Kalite Kurulu

115) (Ek:18/6/2017-7033/81 md.) Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi

 


8690-14

 

  B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER(1)(2)(3)

  1)Savunma Sanayi Müsteşarlığı

  2)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

  3) (Ek:25/6/2009-5917/47 md.) Atatürk Araştırma Merkezi(1)

  4) (Ek:25/6/2009-5917/47 md.) Atatürk Kültür Merkezi(1)

  5) (Ek:25/6/2009-5917/47 md.) Türk Dil Kurumu(1)

  6) (Ek:25/6/2009-5917/47 md.) Türk Tarih Kurumu(1)

  7)Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

  8)Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

  9)Türkiye Bilimler Akademisi

10) Türkiye Adalet Akademisi

  11)Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

  12)(Ek: 25/6/2010-6001/43 md.) KarayollarıGenel Müdürlüğü(2)  

  13)(Değişik: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) SporGenel Müdürlüğü

  14)Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

  15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

  16)(Ek: 1/7/2006-5538/19 md.) OrmanGenel Müdürlüğü(3)

  17)Vakıflar Genel Müdürlüğü

  18)(Değişik: 11/10/2011-KHK-663/58 md.)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

  19)(Mülga: 11/10/2011-KHK-662/58 md.)

  20)Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

  21)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

  22)Türk Akreditasyon Kurumu

  23)Türk Standartları Enstitüsü

  24)(Mülga: 8/8/2011-KHK-649/60 md.)

  25)(Değişik: 22/12/2016-6769/188 md.) TürkPatent ve Marka Kurumu

  26)Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

27) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

 

__________________

(1) 25/6/2009tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle bu bölüme “2) Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “3) Atatürk AraştırmaMerkezi, 4) Atatürk Kültür Merkezi, 5) Türk Dil Kurumu, 6) Türk Tarih Kurumu”ibareleri eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle bu bölüme “11) Yükseköğrenim Kredi veYurtlar Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “12) Karayolları Genel Müdürlüğü”ibaresi eklenmiş vemüteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) Bu bölüme; 1/7/2006 tarihli ve5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu bölüme “Devlet Opera ve Balesi GenelMüdürlüğü” sırasından sonra gelmek üzere “11) Orman Genel Müdürlüğü” ibaresieklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.


8690-15

 

                          28)Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

29) (Mülga: 6/3/2011-643-KHK/13 md.)

  30)(Ek: 24/10/2011-KHK-656/20 md.) Türkİşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

  31)(Mülga: 8/8/2011-648-KHK/19 md.)

  32)GAP Bölge Kalkınma İdaresi

  33)Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

  34)(Ek: 28/9/2006-5548/36 md.; İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılıKararı ile; Yeniden düzenleme: 14/6/2012-6328/35 md.)(1) KamuDenetçiliği Kurumu

35) Ceza ve İnfaz Kurumları ileTutukevleri İş Yurtları Kurumu(1)

36) (Ek:21/9/2006-5544/31 md.) Meslekî Yeterlilik Kurumu(1)

  37)(Ek: 24/3/2010-5978/30 md.) YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

38)(Ek: 28/12/2010-6093/14 md.) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

39)(Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Doğu AnadoluProjesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

40) (Ek:6/3/2011-KHK-643/13 md.) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresiBaşkanlığı

41) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/60 md.)DoğuKaradeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

42)(Ek: 11/10/2011-KHK-662/58 md.) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

43) (Ek: 10/10/2011-KHK-658/12 md.)TürkiyeSu Enstitüsü

  44)(Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türkiyeİlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

  45)(Ek: 21/6/2012-6332/22 md.; Değişik:6/4/2016-6701/28 md.) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

46) (Ek:19/11/2014-6569/40 md.) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

47) (Ek:1/11/2017-7060/13 md.) Helal Akreditasyon Kurumu

 

__________________

(1)       28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bubölüme “29) Kamu Denetçiliği Kurumu” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıranumaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. Daha sonra 5548 sayılı KanunAnayasa Mahkemesinin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılıKararı ile tümüyle iptal edilmesi üzerine söz konusu ibare yürürlükten kalkmış;14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile yenidendüzenlenmiştir.


8690-16

 

(III)SAYILI CETVEL

(Değişik:22/12/2005-5436/12 md.)

DÜZENLEYİCİVE DENETLEYİCİ KURUMLAR

 

  1)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  2) (Değişik: 25/6/2009-5917/47 md.) BilgiTeknolojileri ve İletişim Kurumu

  3)Sermaye Piyasası Kurulu

  4)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

  5)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  6)Kamu İhale Kurumu

  7)Rekabet Kurumu

  8) (Değişik: 25/6/2009-5917/47 md.) Tütünve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

9) (Ek:26/9/2011-KHK-660/32 md.) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarıKurumu

   10) (Ek:24/3/2016-6698/30 md.) Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

 

(IV)SAYILI CETVEL

(Değişik:16/5/2006-5502/42 md.)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1- Sosyal Güvenlik Kurumu

2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  

   

                           

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.

Key İnternet