5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 2003-12-24
Resmi Gazete Sayisi: 25326

 


Kabul Tarihi                                :10/12/2003

YayımlandığıDüstur                  : Tertip : 5                           Cilt  : 42

  

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1- Bu Kanunun amacı, kalkınmaplanları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamukaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi vekullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamumalî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını,uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını vemalî kontrolü düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2- Bu Kanun, merkezi yönetimkapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerdenoluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünükapsar.

   Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamuidarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararasıanlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerinetâbidir.   

   Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bu Kanunun sadece 3, 7, 8,12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68 ve 76 78ncı maddelerine tâbidir.(1)

   Tanımlar

   Madde 3- Münhasıran bu Kanununuygulanmasında;

   a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri:Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetimkapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî  idareleri,

   b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli(I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

   c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III)sayılı cetvelde yer alan kurumları,

   d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetveldeyer alan kamu kurumlarını,

 

__________________

(1)  22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkraya "25"ibaresinden sonra gelmek üzere, "42" ibaresi; "43" ibaresindensonra gelmek üzere, "44" ibaresi ve "76" ibaresinden sonragelmek üzere, "78" ibaresi eklenmiştir.


8660

 

   e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan vehizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üyeoldukları birlik ve idareleri,(1)

f) Bütçe: Belirli birdönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkinhususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,  

   g) Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlardahil  kamuya ait gelirler, taşınır vetaşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri,

   h) Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan malve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri,borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğanfarklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ilediğer giderleri,

   i) Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim,harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri,taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığıelde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilengelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ilediğer gelirleri,

   j) Özel gelir: Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi vehizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilirnitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilengelirleri,

   k) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen veharcama  yetkisi bulunan birimi,

   l) Kamu malî yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlarauygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal veyönetsel sistem ve süreçleri,

   m) Malî kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlardoğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik veverimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemiile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri,

   n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeliamaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini,bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerenplanı, 

   o) Malî yıl: Takvim yılını,

   İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Maliyesi

   Kamu maliyesi

   Madde 4- Kamu maliyesi; gelirlerintoplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık veborçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsar.

   Kamu maliyesi, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göreyürütülür. Kamu idarelerinin görevleri, ilgili kanunlarında açık olarakbelirlenir ve kaynakların dağıtımında esas alınır.

__________________

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle, bu bentte yer alan "ve bunların kurdukları birlik veidareyi" ibaresi, "ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veyaüye oldukları birlik ve idareleri" olarak değiştirilmiştir.


8661

 

Kamumaliyesinin temel ilkeleri

   Madde 5- Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır:

   a) Kamu malîyönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür.

   b) Kamumaliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekildeuygulanır.

   c) Maliyepolitikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulurve yürütülür.

   d) Kamu malîyönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.

e) Kamu malîyönetimi malî disiplini sağlar.

f) Kamu malîyönetimi ekonomik, malî ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusaltercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır.

g) Kamuidarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomikveya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veyamaliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerinyapılması esastır.

İlgilikanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerininuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir veizlenir.  

Hazine birliği

Madde 6- Merkezî yönetim kapsamındaki kamuidarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimiHazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür.

Bu Kanunaekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazineveznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir. Bu idareler özel vezneaçamaz.

Her türlü içve dış borçlanma, yurt dışından hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlarailişkin geri ödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi vebunlarla ilgili diğer hususlarda 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı, 28.3.2002tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(Ekfıkra: 25/6/2009-5917/47 md.) Bu Kanunaekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin muhasebe hizmetleriniyürüten muhasebe birimlerince gerçekleştirilen tahsilât ve ödeme işlemleri,güvenli elektronik imza kullanılarak veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıncabelirlenecek güvenlik kriterlerine uygun olarak elektronik ortamda verilecektalimatlar çerçevesinde bu Banka aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Genelyönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerini uygulama kapsamına almaya veuygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığı ve TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığıyetkilidir.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu KaynağınınKullanılmasının Genel Esasları

Malîsaydamlık

Madde 7- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi vekullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanındabilgilendirilir. Bu amaçla; 

a) Görev,yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,


8662

 

b) Hükümetpolitikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ilebütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması veuygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

c) Genelyönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik vedesteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyunaaçıklanması,

d) Kamuhesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebeprensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması, 

Zorunludur.

Malîsaydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerinalınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığıncaizlenir.

Hesapverme sorumluluğu

Madde 8- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi vekullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik,verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından,muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması içingerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesapvermek zorundadır.

Stratejikplanlama ve performans esaslı bütçeleme  

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgilimevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon vevizyonlarını oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflersaptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusundaölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcıyöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamuidareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi içinbütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejikplanlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmakzorundadırlar.

Stratejikplan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecineilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarlailişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet PlanlamaTeşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

(Ekfıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamuidareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını,performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamuidareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejikamaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamuidarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performansgöstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetlerile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye MaliyeBakanlığı yetkilidir.

MaliyeBakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresitarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşlarınbütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesindegerçekleştirilir.  

 


8663

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bakanların veÜst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu

Bakanlar (1)

Madde 10- Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ilebakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejikplanları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarakhazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyonve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu,Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksekteknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına, mahallî idareler içinİçişleri Bakanına aittir.

(Değişikikinci fıkra: 24/7/2008-5793/31 md.) Bakanlar,kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve malikonularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar.

Bakanlar;idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri veyıllık performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunubilgilendirirler.(1)

Üstyöneticiler

Madde 11- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üstyönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üstyöneticidir. (Mülga ikinci cümle:3/10/2016-KHK-676/69 md.)

Üstyöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınmaplanına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ilehizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumluluklarıaltındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi vekullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malîyönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanundabelirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallîidarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üstyöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetlerbirimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.(2)

 

__________________

(1)  17/2/2011 tarihlive 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “YükseköğretimKurulu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziBaşkanlığı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 10 uncu maddenin sonfıkrasında yer alan "planları" ibaresi, "programları"olarak değiştirilmiş; 11 inci maddenin son fıkrasında yer alan", malîkontrol yetkilisi" ve "ile muhasebe yetkilisi" ibarelerimetinden çıkarılmıştır.


8664

 

İKİNCİ KISIM

Kamu İdare Bütçeleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

   Bütçe türlerive kapsamı

   Madde 12- Genel yönetim kapsamındakiidarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumlarıbütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamuidarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz.

   Merkezî yönetim bütçesi, bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılıcetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur.  

   Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli(I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.

   Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli birkamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerdenharcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunladüzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamuidaresinin bütçesidir.

   Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, özel kanunlarla kurul,kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli (III) sayılıcetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir.

   Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, sosyal güvenlik hizmeti sunmaküzere, kanunla kurulan ve bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her birkamu idaresinin bütçesidir.

   Mahallî idare bütçesi, mahallî idare kapsamındaki kamuidarelerinin bütçesidir.

   Bütçe  ilkeleri

   Madde 13- Bütçelerin hazırlanması,uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

   a) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında,makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır.

   b) Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarladüzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

   c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika,hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ileperformans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır vekontrol edilir.

   d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılınbütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

   e) Bütçe, kamu malîişlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.(1) 

   f) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.

   g) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.

 

__________________

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle bu bentte yer alan "Bütçe, hükümetin malî işlemlerininkapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar." ibaresi, "Bütçe,kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar."olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8664-1

 

                   h) Bütçelerdegelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

i) Bütçeler, ait olduğu yılbaşlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabuledilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.

   j) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.

   k) Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesinisağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarakbelirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.

   l) Bütçe gelir ve gidertahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malîsaydamlık esas alınır. 

   m) Kamuidarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.

   n) Kamuhizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilkeve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

   o) Bütçelerde,ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.

   Gelir ve giderleri etkileyecek kanuntasarıları

   Madde 14- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerininazalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idareleriniyükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeliprogram ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar vetasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en azyirmi yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarınaMaliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veyaHazine Müsteşarlığının  görüşlerieklenir.(1)

 

İKİNCİ BÖLÜM

MerkezîYönetim Bütçe Kanunu

   Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamıve düzeni(2)

   Madde 15- Merkezî yönetim bütçe kanunu, merkezî yönetim kapsamındaki kamuidarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına veyürütülmesine yetki ve izin veren kanundur.

   Merkezî yönetimbütçe kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, varsabütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanınnasıl kullanılacağı, vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeriuygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri, borçlanma ve garantisınırları, bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı cetveller, malîyıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak (…)(3)hükümler yer alır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin her birinin gelir-gider tahminleri, merkezî yönetimbütçe kanununda ayrı bölüm veya cetvellerde gösterilebilir.(3)

 

__________________

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle  bu fıkrada yer alan"ödenek türleri itibarıyla" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2)  Bu madde başlığı “Merkezî yönetim bütçekanununun kapsamı” iken, 29/6/2012 tarihli ve 6338 sayılı Kanunun 10 uncumaddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3)  Bu fıkrada yer alan “… ve kısmen veya tamamenuygulanmayacak …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 2/6/2009 tarihli ve E.: 2004/10,K.: 2009/68 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.


8664-2

 

(Ek fıkra: 29/6/2012-6338/10 md.) Merkezîyönetim bütçe kanununun gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçesınıflandırmasına uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenir. Fonksiyonlarbirinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.

(Ek fıkra: 29/6/2012-6338/10 md.) İlgilimevzuatta giderlere ilişkin olarak yer alan “Fasıl ve bölüm” deyimlerifonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyini, “Kesim” deyimi fonksiyonelsınıflandırmanın ikinci düzeyini, “Madde” deyimi fonksiyonel sınıflandırmanınüçüncü düzeyini, “Tertip” deyimi kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipikodların bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, borçödemeleri yönünden “ilgili hizmet tertibi” deyimi borç konusu hizmetlerinyürütüldüğü ilgili tertipleri ifade eder.

   Orta vadeli program, malî plan ve bütçehazırlama rehberi(1)

   Madde 16- Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısınınhazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonunsağlanmasından sorumludur.

   Merkezî yönetimbütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun en geç Eylülayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejikplanlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makropolitikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomikbüyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıncahazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program,aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır.   

   Orta vadeliprogram ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gidertahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerininödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ortavadeli malî plan, en geç Eylül  ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulutarafından karara bağlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır.

Bu doğrultuda, kamuidarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama süreciniyönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi MaliyeBakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi iseDevlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazetede yayımlanır.

   Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi,bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulmasıgereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplamayöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerinive diğer bilgileri içerir.

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması

   Madde 17- Gelir ve gider tekliflerininhazırlanmasında;

   a) Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklüklerile ilke ve esaslar,

b) Kalkınma planı veyıllık  program öncelikleri ile kurumunstratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları,

 

__________________

(1)  26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 ncimaddesiyle bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Mayıs ayının sonuna kadar”ibaresi “en geç Eylül ayının ilk haftası sonunakadar” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Haziran” ibaresi “en geçEylül” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Haziran ayınınsonuna kadar” ibaresi “en geç Eylül ayının onbeşine kadar”şeklinde değiştirilmiştir.


8665

 

                                   c)Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı,

   d) İdarenin performans hedefleri,

   Dikkate alınır.

   Kamu idareleri, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerinidikkate alarak gider tekliflerini hazırlar. Genel bütçe gelir teklifi MaliyeBakanlığınca, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır.

   (Değişik üçüncü fıkra:22/12/2005-5436/10 md.)  Gider ve gelir teklifleri, ekonomik ve malî analizyapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacakşekilde, Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenensınıflandırma sistemine göre hazırlanır.

   Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberindeyer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeliolarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak en geç Eylül ayı sonuna kadar MaliyeBakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmeküzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir.(1)

   Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra, kamuidarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında görüşmeleryapılabilir.  

   Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini üç yıllıkbütçeleme anlayışı, stratejik planları ve performans hedefleri ile kurumsal,işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar.

   Merkezî yönetimbütçe kanun tasarısının sunulması

   Madde 18- Makroekonomik göstergeler vebütçe büyüklüklerinin en geç Ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek PlanlamaKurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetimbütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yıl başından en azyetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinesunulur.   

   Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük MilletMeclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere;

   a) Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi,

   b) Yıllık ekonomik rapor,

   c) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeriuygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli,

   d) Kamu borç yönetimi raporu,

e) Genel yönetim kapsamındakikamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yılaait gelir ve gider tahminleri,

   f) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçetahminleri,

   g) (Mülga:22/12/2005-5436/10 md.)

   h) Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesindenyardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi,

   Eklenir.

 

__________________

(1)  26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 ncimaddesiyle bu fıkrada yer alan “Temmuz” ibaresi “en geç Eylül”şeklinde değiştirilmiştir.


8666

 

                   Türkiye BüyükMillet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini Eylül ayı sonunakadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de MaliyeBakanlığına gönderirler.(1)

   Merkezî yönetimbütçe kanun tasarısının görüşülmesi  

   Madde 19- Türkiye Büyük MilletMeclisi, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının metnini maddeler, gider vegelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve bölümler halinde oylar.Merkezî yönetim bütçe kanunu malî yıl başından önce Resmî Gazetede yayımlanır.

   Kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun olarakDevlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanununyürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu kararıylaResmî Gazetede yayımlanır.  

   Zorunlu nedenlerle merkezî yönetim bütçe kanununun süresindeyürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçeödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esasalınarak belirlenir. Geçici bütçe uygulaması altı ayı geçemez. Cari yılbütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer ve o tarihekadar yapılan harcamalar ve girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirlercari yıl bütçesine dahil edilir.

   Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindekiödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerinegetirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla, kanunla ek bütçeyapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bütçelerin Uygulama Esasları

   Ödeneklerin kullanılması

   Madde 20- Bütçe ödeneklerininkullanılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:  

   (a) (Değişik: 22/12/2005-5436/10md.) Genel bütçe kapsamındaki kamuidareleri, ayrıntılı

harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzereMaliye Bakanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecekesaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilenayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

   (b) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Özelbütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarınıhazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.

   (c) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Ayrıntılıharcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasınave uygulamanın izlenmesine dair usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerinüzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleriamaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetlerile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yıldaödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllarborçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesindenödenir. 

 

__________________

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle, bu fıkranın başına “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştayile” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


8667

 

                   e) (Ek:29/6/2012-6338/11 md.) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde hizmetingerektirdiği hâllerde Maliye Bakanlığınca belirlenen usûl ve esaslarçerçevesinde merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yenitertipler, gelir kodları ve finansman kodları açılabilir.(1)

   f) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.)  Cari yılda kullanılmayan ödenekler yılsonunda iptal edilir.

   g) Genel veyakısmi seferberlik, savaş ilanı veya Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu askerihazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı, JandarmaGenel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcutödenekler, bu idarelerin ödenek toplamları aşılmamak şartıyla, birleştirilerekkullanılabilir. Bu durumda da mevcut ödeneklerin yeterli olmaması halindetoplam ödenek tutarının yüzde on beşine kadar ek harcama yapılabilir. Yukarıdasayılan hallerde sevk ve intikalle ilgili giderler için, harcama yetkililerininonayıyla görevlendirilecek mutemetlere gereken miktarda avans verilebilir vegönderilecek ödeneğe istinaden bir ay içinde mahsup edilir.(1)

   Ödenek aktarmaları

   Madde 21- (Değişik: 16/11/2016-6761/1 md.) 

Merkezîyönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarıkanunla yapılır. Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili birbütçe politikasını gerçekleştirmek üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunugeçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleriarasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslarmerkezî yönetim bütçe kanununda belirlenir.

Merkezîyönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğinyüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler.Ancak, ihtiyaç halinde yüzde yirmiyi aşan ödenek aktarma işlemlerini kurumbütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzereyapmaya Maliye Bakanlığı, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yeralan projelerde değişiklik yapılması halinde değişikliğin gerektirdiğitertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya ise ilgiliidareler yetkilidir.

   Kamuidarelerinin bütçeleri içinde; personel giderleri tertiplerinden, aktarmayapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğertertiplere ödenek aktarılamaz. Ancak, yılı yatırım programına ek yatırımcetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde, aktarma yapılantertiplerden diğer tertiplere ödenek aktarılabilir.

Merkez dışıbirimlere ödenek gönderme

Madde 22- Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri,merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesidüzenlemek suretiyle ödenek gönderirler.

   Merkezî yönetimkapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.  

 

__________________

(1)  29/6/2012tarihli ve 6338 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu maddeye (d) bendindensonra gelmek üzere (e) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsülettirilmiştir.


8668

 

                   Yedek ödenek

   Madde 23- Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçlarıgerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyenhizmetler için, bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II)sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanunundagösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerininyüzde ikisine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. Buödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.(1)

   Malî yıl içindeyedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyladağılımı, yılın bitimini takip eden on beş gün içinde Maliye Bakanlığınca ilanedilir.

   Örtülü ödenek 

   Madde 24- Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletinmillî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi,sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümeticapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerinekonulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarathizmetlerini yürüten diğer   kamuidarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, buamaçlar dışında ve  Cumhurbaşkanının,Başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare,propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsisedilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının bindebeşini geçemez.(2)

   Başbakanlık vediğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri,giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi,gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağıBaşbakan tarafından belirlenir.

   Örtülüödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafındanimzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.

   (Ek fıkra: 27/3/2015-6639/39 md.) Cumhurbaşkanlığıile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesindeki ödenekler bakımındanikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığıkararnamesi ile belirlenir ve uygulanır.(3)

 

__________________

(1)  22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, (I) sayılı cetvelde yer alan“idarelerin" ibaresi, "(I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II)sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanunundagösterilecek olanların" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  27/3/2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanunun 39uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Hükümet icapları” ibaresi “Devlet veHükümet icapları” şeklinde, “Başbakanlık bütçesine” ibaresi “Cumhurbaşkanlığıve Başbakanlık bütçelerine” şeklinde ve “Başbakanın ve ailesinin” ibaresi“Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

(3)  15/8/2017tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan“bütçesindeki” ibaresinden önce gelmek üzere “ile Milli İstihbarat TeşkilatıMüsteşarlığı” ibaresi eklenmiştir.

 


8668-1

               

                   Kamu yatırım projeleri

   Madde 25- Kamu yatırım projeleri 19.6.1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun HükmündeKararname, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleriçerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve izlenir.

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, merkezî yönetimkapsamındaki kamu idarelerinin yatırım programında yer alan proje ödeneklerininbelirlenmesi sürecinde, bütçe bütünlüğünün sağlanması açısından MaliyeBakanlığı ile işbirliği yapar. 

   (Ek fıkra: 29/6/2012-6338/12 md.)  Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma GenelKomutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin mal ve hizmet alımgiderlerine ilişkin tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa,iskân ve tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesislerve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alanalım ve hizmetler, Kalkınma Bakanlığının vizesine bağlı olmayıp yılı yatırımprogramına ek yatırım cetvellerinde yer almaz.

   Bu Kanuna ekli(III) sayılı cetvelde yer alan idarelerin yatırım nitelikli projelerine, bilgiiçin yılı yatırım programında yer verilir. Ayrıca, sosyal güvenlik kurumları vemahallî idarelerin yatırımlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin usul veesaslar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenir.

   Kamu yatırımprojelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafındanizleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına,Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

   Proje maliyeti,Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar KuruluKararında belirlenecek sınırın üzerinde bulunan afetlerle ilgili olanlar hariçyeni kamu yatırım projesi tekliflerinden; fayda-maliyet veya maliyet-etkinlikanalizleri ile çevresel analizleri içerecek şekilde yapılabilirlik etüdübulunmayan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından incelenerekyapılabilirliği onaylanmamış projeler yatırım programına alınamaz.

   Yüklenmeye girişilmesi

   Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veyakanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınmasıkarşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçedeyeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresimalî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilindeyüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklıtutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

Ertesi yılageçen yüklenme

   Madde 27- Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliğibulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerindeöngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek veyüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıylaertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

   a) Türk SilahlıKuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirmeprojeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat,silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

 

  

 


8668-2

 

   b) Yiyecek,yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.

c) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum vetıbbi sarf malzemeleri.

d) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik,temizlik ve yemek hizmetleri.(1)

   e) (Değişik:22/12/2005-5436/10 md.) Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurtdışından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlüriske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası.

   f) (Değişik:22/12/2005-5436/10 md.) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar vehaberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronikbilgi erişim hizmetleri.

   g) (Ek:25/4/2007-5628/1 md.; Değişik: 3/10/2016-KHK-676/32 md.) Emniyet GenelMüdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yapım,onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, yiyecek vegiyecek alımları makine-teçhizat ile silah, mühimmat ve teçhizat alımlarıylabunların bakım, onarım ve imalat işleri.

   h) (Ek:24/7/2008-5793/32 md.) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt veproje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizatve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

   ı) (Ek:4/4/2015-6645/77 md.) Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen aktif işgücühizmetleri kapsamında kurs ve programlar,

   (Ekikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Ancak (d) bendinde sayılan işler içinbütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aşılmayacağı hükmü Millî EğitimBakanlığı için aranmaz.

   Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler(2)

   Madde 28- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içindetamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygınyüklenmeye girişebilir.(1)

   Türk SilahlıKuvvetleri Stratejik Hedef Planında yer alan projeler için 2.7.1992 tarihli ve3833 sayılı Kanun çerçevesinde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye,(…)(2) Milli Savunma Bakanlığı (…)(2) yetkilidir.(2)

(Ek fıkra:3/10/2016-KHK-676/33 md.) EmniyetGenel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınınbir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerineyönelik alımları için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye İçişleriBakanlığı yetkilidir.

Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüşünüalmak kaydıyla, yabancı ülkelerde dış temsilcilik binası veya arsa satınalınması, bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara yaygınyüklenmelere girişebilir.

 

___________________

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle, 27 nci maddenin (d) bendine "taşıma," ibaresindensonra gelmek üzere "koruma ve güvenlik," ibaresi eklenmiş ve 28 incimaddenin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı ve Devlet PlanlamaTeşkilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

(2)  3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 33üncü maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ilgisine göre” ile“veya İçişleri Bakanlığı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.


8669

                                 

   (Ek dördüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.;Değişik: 25/4/2007-5628/2 md.) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezîyönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınmasıkaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlümakine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadeleamacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyletemini; afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyleilgili hizmetleri,  yemek (beşinci fıkrakapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleriile acil yardım çağrıları hizmetleri, internet erişim hizmetleri, denizhaberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri, 5/11/2008 tarihli ve5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki elektronik haberleşmehizmetleri, elektrik ve doğalgaz alımları, harita, plan, proje, etüt vemüşavirlik hizmetleri, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanuna göre yapılansınav işlemleri ile sınırlı olmak üzere basım, dağıtım, nakil, kamera kaydı veizlenmesi ile sınav güvenliği ve gizliliği kapsamındaki alımlar, ulusalaraştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, ormanağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, ilaç, tıbbi cihaz, aşıve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyletemin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecekyıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. (Ekcümle: 20/8/2016-6745/57 md.) Bu fıkrada sayılanlar dışında, birden fazlayıla yaygın olması zorunluluğu bulunan veya ekonomik olan diğer mal ve hizmetalımlarını, yüklenme süresi 3 yılı geçmemek üzere belirlemeye ve bu fıkradabelirlenen süreleri beş katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığının teklifiüzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)(2)(3)(4)

 

__________________

(1)  24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan "müşavirlik hizmetleri,"ibaresinden sonra gelmek üzere "ulusal araştırma geliştirme kurumlarınınsüreli ve süresiz yayın alımları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 2/1/2014tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kitkarşılığı cihaz,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilaç, tıbbi cihaz,” ibaresieklenmiştir.

(3) 10/9/2014tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan“finansal kiralama suretiyle temini;” ibaresinden sonra gelmek üzere “afet veacil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgilihizmetleri,” ibaresi eklenmiş; “temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile”ibaresi “yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve” şeklindedeğiştirilmiştir.

(4) 20/8/2016tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “veokullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt vemüşavirlik hizmetleri,” ibaresi “, internet erişim hizmetleri, denizhaberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri, 5/11/2008 tarihli ve5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki elektronik haberleşmehizmetleri, elektrik ve doğalgaz alımları, harita, plan, proje, etüt vemüşavirlik hizmetleri, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanuna göre yapılansınav işlemleri ile sınırlı olmak üzere basım, dağıtım, nakil, kamera kaydı veizlenmesi ile sınav güvenliği ve gizliliği kapsamındaki alımlar,” şeklindedeğiştirilmiştir.


8670

 

   (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/14 md.) Genelyönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamuİhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olanişlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresiüç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde busüre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.

   Bütçelerden yardım yapılması

   Madde 29- Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağıkullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genelyönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla;kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık vebenzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

   Bu yardımlarınyapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasınailişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kuruluncaçıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bütçepolitikası, gelir ve giderlerin izlenmesi

   Madde 30- Maliye Bakanı, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulamasına ilişkinolarak; harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçepolitikası yürütmek için gelir ve giderlere ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik vekararnamelerle belirlenmiş konularda uygulamaları düzenlemek üzere gerekliönlemleri almaya, standartları belirlemeye, sınırlamalar koymaya, kamu istihdampolitikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye, bütçe harcama vegerçekleşmelerini izlemeye, ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belirli esaslarabağlamaya ve bu hususlarda kamu idareleri için uyulması zorunlu düzenlemeleriyapmaya yetkilidir.

   Genel yönetimintüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibininyapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezîyönetim bütçesinden yardım alan kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeriteşekküller; gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olanborç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi vebelgeleri, istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına vermek zorundadırlar. Bilgi,belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen veya uygun harcama yapmayan kamuidareleri ve diğer kuruluşlarla ilgili olarak gerekli önlemleri almaya MaliyeBakanı yetkilidir.

(Değişik sonfıkra: 22/12/2005-5463/10 md.) Genelyönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları,ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; MaliyeBakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulamasonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.


8670-1

  

                DÖRDÜNCÜBÖLÜM

HarcamaYapılması

   Harcama yetkisi ve yetkilisi

   Madde 31-(Değişik: 22/12/2005-5436/1 md.)

   Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcamabiriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Ancak,teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerininbelirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimlerisınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üstyöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleriBakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerineyürütülebilir.

   Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetimkurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılanharcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyonaait olur.

   (Ek fıkra:29/6/2012-6338/13 md.)  Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler veyüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiylebelirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilenbirimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisiise harcama yetkilisidir. Bütçe ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımınınplanlanması, ödenek gönderme belgesine bağlanması ve kullanılmasına ilişkinusûl ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

   Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde;idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcamayetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesindebirleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığıncabelirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarîsorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

   Harcama yetkilileri bütçede öngörülenödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcamayetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

Harcamatalimatı ve sorumluluk

Madde 32- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcamayetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarındahizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilirödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkinbilgiler yer alır.

Harcamayetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük veyönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomikve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğerişlemlerden sorumludur.

Gideringerçekleştirilmesi

Madde 33- Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, malveya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veyagerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması vegerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. (Değişik son cümle:22/12/2005-5436/10 md.) Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerincebelirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcamayetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

 


8670-2

 

Gerçekleştirmegörevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetinalınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi veödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

(Eküçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Elektronik ortamda oluşturulan ortakbir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri girişişlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esasve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Gerçekleştirmegörevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

(Ek sonfıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Giderin çeşidine göre aranacakgerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; kamu borç yönetimine ilişkinolanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, merkezîyönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca, mahallî idareleriçin İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgilioldukları bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmaksuretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Ödenemeyengiderler ve bütçeleştirilmiş borçlar(1)

Madde34-(Değişik: 22/12/2005-5436/2 md.)

Ödeme emribelgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanethesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetinyapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanethesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar,mahkeme kararı üzerine ödenir.

Kamuidarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler,muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla kanunlarıgereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fonkesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara,ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara veödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.

 İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarakbeş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın,yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyenborçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.

Genel bütçekapsamındaki kamu idarelerinde, bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayangiderlere ilişkin olup, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik kodlardanyapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamandaödeneği bulunmayan giderler; dayanağını oluşturan harcama belgeleri de eklenmeksuretiyle usûlüne göre gerçekleştirilerek ilgili hesaplara alınır ve ödeneğiningelmesini müteakip ödenir. Bu tutarlara ilişkin ödenek gönderme belgeleri, engeç malî yılın sonuna kadar muhasebe birimine gönderilerek muhasebeleştirmeişlemleri tamamlanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar MaliyeBakanlığınca belirlenir.

 

__________________

(1)  Bu maddebaşlığı “Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları” iken, 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8671

        

Ön ödeme(1)

Madde 35-(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığıödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ilegerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlugiderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

Sözleşmesindebelirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere,teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların bütçe dışıavans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Açılmışakreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikteödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçekapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde ise üstyönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur.(1)

Sözleşmelerinbitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlunedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece eksüre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla  taşmış  ise; yıl sonundayüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerleilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süreiçinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetinyapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.

Her mutemetön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgilikanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ayiçinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Merkezîyönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön ödeme şekilleri, devir ve mahsupişlemleri, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla miktarıve oranlarının belirlenmesi, zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için önödemenin tutarı ve mahsup süresi, mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğerişlemlere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve BakanlarKurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Diğer kamu idarelerinde ön ödemeyeilişkin usul ve esaslar bu madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle ilgilimevzuatlarında düzenlenir.(1)

2.7.1992tarihli ve 3833 sayılı Kanunun avans ve kredi işlemlerine ilişkin hükümlerisaklıdır.

 

__________________

(1)  22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasınınikinci cümlesinde yer alan "diğer kamu idarelerinde üst yöneticitarafından ilgili idare bütçesinde açılacak özel bir tertibe" ibaresi,"diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesininilgili tertibine" şeklinde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan"ve oranlarının belirlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere"zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarı ve mahsupsüresi," ibaresi eklenmiştir.


8672

 

(Ek fıkra:3/10/2016-KHK-676/34 md.) EmniyetGenel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınınbir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerineyönelik alımlarının avans ve kredi işlemlerine ilişkin usuller İçişleriBakanlığınca çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirlerin Toplanması

   Gelir politikası ve ilkeleri

   Madde 36- Gelirlerin toplanmasındaaşağıdaki ilkelere uyulur:

   a) Maliye Bakanlığı, gelir politikaları veuygulamaları konusunda ilkelerini, amaçlarını, stratejilerini vetaahhütlerini  her malî yıl başındakamuoyuna duyurur.

   b) Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri malîyükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetlersağlanır.

   c) Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilir.

   d) Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerinbilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınır.

   Gelirlerindayanakları

   Madde 37- Vergi, resim, harç vebenzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya  kaldırılır.

   Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanunidayanakları bütçelerinde gösterilir. Bütçelerde yer alan gelirler, ilgilikanunlarında belirtilen usullere göre tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Genelbütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkiliidareler tarafındanyapılır.(1)  

   Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim,harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar,geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerdenkarşılanır. Malî yıl içinde kullanılabilecek ödenek miktarı, ilgili kanunhükümleri uyarınca tahsil edilen miktar dikkate alınarak hesaplanacak paymiktarını geçemez. Hesaplanan pay tutarının, bu amaçla tahsis edilen ödenektutarını aşması halinde, aradaki farkı geçmemek kaydıyla ödenek eklemesiyapmaya genel bütçe kapsamındaki idarelerde Maliye Bakanı, diğer idarelerde üstyöneticiler yetkilidir.

   Tahsili zamanaşımına uğrayan gelirlerin silinmesine ilişkin usulve esaslar, ilgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, MaliyeBakanlığınca belirlenir.

   Gelirlerin  toplanması sorumluluğu

   Madde 38- Kamu gelirlerinin tarh,tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanlar, ilgili kanunlarda öngörülentarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarakyapılmasından sorumludur.

               

__________________

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresindensonra gelmek üzere "veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkiliidareler" ibaresi eklenmiştir.

 


8673

 

Özelgelirler

   Madde 39- Özel gelirler karşılığındaidarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları, ilgili idarelerin bütçelerindegösterilir. Malî yıl içinde kullanılabilecek özel ödenek miktarı, tahsil edilenözel gelir tutarını geçemez. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutarınıaşması halinde, ödenek eklenemez.

   Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilenfiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usulve esaslar,  Maliye Bakanlığının görüşüalınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir.

   Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıladevrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezî yönetim bütçe kanunundagösterilir.

Bağış ve yardımlar

   Madde 40- Herhangi bir gerçek veyatüzel kişi tarafından, kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmetleriyleilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilatyapılamaz.

   Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar (…)(1)gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göredeğerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır. (1)

   Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlıbağış ve yardımlar, dış finansman kaynağından sağlananlarda 28.3.2002 tarihlive 4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmeti yapacak idareninüst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibegelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenekkaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. 

   Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar,bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devirolunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden tahsis amacıgerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleştirilmesibakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan veiki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye genel bütçekapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üstyönetici yetkilidir.

Bağış ve yardımlar,kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde,bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımınzamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanımnedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.

 

__________________

(1)  24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46ncı maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "bütçelerine"ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.


8674

               

ALTINCI BÖLÜM

Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap

   Faaliyet raporları

   Madde 41- (Değişik: 22/12/2005-5436/3 md.)

   Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilenharcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyetraporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlananbirim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarınıgösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezîyönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idarefaaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir.

   Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyetraporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleriBakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallîidareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birerörneği Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

   Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ilesosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığıncahazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallîidarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilir.Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğiniSayıştaya gönderir.

Sayıştay,mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idarelergenel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarınıdikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük MilletMeclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmelerçerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarakkamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bugörüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanlabirlikte katılması zorunludur.

   İdare faaliyet raporu, ilgili idarehakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef vegerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık veyükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerineilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performansprogramı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecekşekilde düzenlenir.

   Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporlarınhazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlereilişkin süreler ile diğer usûl ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştayıngörüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklebelirlenir.

Kesin hesapkanunu

   Madde 42- Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulamasonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır.

   Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebekayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygunolarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu tasarı, bir yıllık uygulamasonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içerengerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın Haziran ayı sonuna kadar BakanlarKurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştayagönderilir.

 


8675

 

                   Kesinhesap kanun tasarısının ekinde;

   a) Genel mizan,

   b) Bütçegelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,

   c) Bütçegiderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,

   d) Bütçe gelirve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı,

   e) Devletborçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller,

   f) Yılıiçerisinde silinen kamu alacakları cetveli,

   g) (Ek: 22/12/2005-5436/10 md.) Malyönetim hesabı icmal cetvelleri,    

   h) MaliyeBakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler,(1)

   Yer alır.

   Merkezî yönetimkapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkinusul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.(1)

   İdarelerinfaaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirmeraporu ve kesin hesap kanunu tasarısı ile merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısıbirlikte görüşülür. Ancak, bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi TürkiyeBüyük Millet Meclisi komisyonlarında öncelikle görüşülür.              

   Mahallî idarebütçeleri ile sosyal güvenlik kurumları bütçelerinin uygulama sonuçlarınınkesin hesaba bağlanması, ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılır.

Genel uygunlukbildirimi

   Madde 43- Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri içindüzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısınınverilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük MilletMeclisine sunar.

   Genel uygunlukbildirimi; dış denetim raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyetraporu dikkate alınarak hazırlanır.

   Kesin hesapkanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisineverilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetimleriönlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşınır veTaşınmazlar

   Taşınır ve taşınmaz işlemleri

   Madde 44- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmazedinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil vetakibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerinyönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgilikanunlarında düzenlenir. (Değişik ikincicümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası,  kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi vemal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesineilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulutarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

 

__________________

(1)  22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, üçüncü fıkraya (g) bendieklenmiş ve mevcut “(g)” bendi “h” bendi olarak teselsül ettirilmiş; dördüncü  fıkrada yer alan yer alan "Kamuidareleri" ibaresi, "Merkezî yönetim kapsamındaki kamuidareleri" olarak değiştirilmiştir.


8676

  

   (Değişik ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10md.) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil GüvenlikKomutanlığı ile Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (…)(1)taşınırlarının kayda alınması ile bunların yönetim ve iç denetimine ilişkinusûl ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birliktehazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.(1)(2)

   Taşınır ve taşınmaz edinme

   Madde 45- Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlukıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurtiçinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veyafinansal kiralama suretiyle edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın almaveya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka   kamuidaresi eliyle yürütebilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiğitaşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzelkişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilentaşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu tescil işlemleri, adınatescil yapılan idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili biriminebildirilir.

   Kamuidarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halindebunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider vekarşılığı gelir kaydedilir.

   Kamu idareleri,ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerindekullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dairtapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerinebedelsiz olarak devredebilir. Devredilmeyecek taşınır ve taşınmazlar ile devirve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

   Kamu idareleriarasındaki taşınmazların mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar, görevlimahkemelerce çözümlenir.

Taşınır ve taşınmaz satışı

   Madde 46- Genel bütçe kapsamındakikamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına MaliyeBakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğerkamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özelkanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür.

   Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarındandeğeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerindeolanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır.

Taşınmaz tahsisi      

   Madde 47- (Değişik: 22/12/2005-5436/4 md.)

   Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamuhizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletinhüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerinebedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışıkullanılamaz.

 

__________________

(1)  24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan  "savunmave güvenlik amaçlı" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.        

(2)  31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 10uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma GenelKomutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)” ibaresi “Türk SilahlıKuvvetleri, Jandarma GenelKomutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.


8677

 

                   Hazineninözel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleritahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmayaMaliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya isemaliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas veusûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

   Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.

   Mal yönetimindeetkililik ve sorumluluk

   Madde 48- Kamu idareleri, taşınırlarınyönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. Taşınırlarınözelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygunolarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.

   Kullanılmak üzere taşınır teslim edilengörevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur.Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamaklayükümlüdür.

   Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim,kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilindehizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır.Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimiveya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kamu Hesapları ve Malîİstatistikler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Hesapları

   Muhasebe sistemi

   Madde 49- (Değişik: 22/12/2005-5436/5 md.)

   Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap vermesüreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ilekesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür.

   Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir,gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veyaazalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerinbelirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetimyetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur.

Genelyönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlamastandartları, uluslararası standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığıbünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeşkilâtıMüsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerininkatılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafındanbelirlenir. Bu standartlar Resmî Gazetede yayımlanır. Kurulun yapısı, çalışmausûl ve esasları ile diğer hususlar Maliye Bakanlığınca çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir.

Bu Kuruldagörevlendirilenlerin aslî görevleri devam eder. Başkan ve üyelere, ayda ikidenfazla olmamak üzere her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının memuraylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücretiödenir.


8678

 

                   Genel yönetim kapsamındakikamu idarelerince uygulanacak çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporlarınşekil, süre ve türlerine ilişkin hususlar, Kurul tarafından belirlenen muhasebeve raporlama standartları çerçevesinde, ilgili idarelerin de görüşü alınarakMaliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacakyönetmelikle düzenlenir.(1)

   Muhasebeişlemlerine, hesap planlarına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesindekullanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin düzenleme, beşinci fıkradabelirtilen yönetmeliğe uygun olarak, ilgili idarelerin görüşü alınmak suretiylemerkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca; sosyalgüvenlik kurumları için ilgili idarelerce, mahallî idareler için ise İçişleriBakanlığınca Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır.Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına ilişkinhususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.(1)

   Kayıt zamanı(1)

   Madde 50- Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde,mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğundamuhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebekaydının belgeye dayanması şarttır.   (Mülga ikinci ve üçüncü fıkra:22/12/2005-5436/10 md.)

   Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsupdönemi

   Madde 51- Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarındagösterilir.

   (Ek fıkra: 29/6/2012-6338/14 md.) Tahakkukettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanındördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir.

   Bütçegelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yıldamuhasebeleştirilir.

   Kamu hesaplarımalî yıl esasına göre tutulur. Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olanödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle,mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunluhallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay,diğer işlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir.(2)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Malîİstatistikler

   Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre

   Madde 52- Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malîişlemlerini kapsar.

 

__________________

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle, 50 maddenin madde başlığında yer alan "ve kullanılacakbelgeler" ibaresi metinden çıkarılmış, 18 madde ile de 49 uncu maddeninbeşinci ve altıncı fıkralarının 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe gereceği hükümaltına alınmıştır.

(2)  24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46ncı maddesiyle; bu fıkranın son cümlesinde yer alan "beş" ibaresi"iki" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


8679

 

   Malîistatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik,kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde;yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındakiverilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır.

   Malîistatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsalçevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri alır.

   (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/33 md.) BuKanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlıkalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararasısınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, HazineMüsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumununda görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsambelirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya MaliyeBakanlığı yetkilidir.

   Malî istatistiklerin hazırlanması veaçıklanması

   Madde 53- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler,Maliye Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idarelerimalî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenensüreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir.

   Merkezî yönetimkapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylıkolarak  yayımlanır. Sosyal güvenlikkurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetimkapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek,genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilirve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.

   Malîistatistiklerin anlaşılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olmasıesastır.

(Ek fıkra:24/7/2008-5793/34 md.) 52 nci maddeninson fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esasverilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süreverilir. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, MaliyeBakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafındanmali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık,ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarındaidari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi vermeyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73 üncümaddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

   Malî istatistiklerin değerlendirilmesi

   Madde 54- Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde;hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmişstandartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirilir ve buamaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve MaliyeBakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarakMaliye Bakanı gerekli önlemleri alır.

 


8680

 

BEŞİNCİ KISIM

İç KontrolSistemi

   İç kontrolün tanımı

   Madde 55- (Değişik birinci fıkra:22/12/2005-5436/10 md.) İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmişpolitikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimlibir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebekayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisininzamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulanorganizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontrollerbütünüdür.

   Görev ve yetkileriçerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar veyöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler iseİç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir veuyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamuidarelerine rehberlik hizmeti verir.(1)

   İç kontrolün amacı

   Madde 56- İç kontrolün amacı;

   a)Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli birşekilde yönetilmesini,

   b) Kamuidarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyetgöstermesini,

   c) Her türlümalî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

   d) Kararoluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgiedinilmesini,

   e) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Varlıklarınkötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

   Sağlamaktır.

   Kontrolün yapısı ve işleyişi

   Madde 57- (Değişik birinci fıkra:22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolsistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrolve iç denetimden oluşur.

   Yeterli veetkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere vedürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgilive yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlarauyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı biryönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasıbakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafındangörev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekliönlemler alınır.

   (Mülga son fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)

  

__________________

(1)  22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan"harcama öncesi" ibaresi "iç" olarak değiştirilmiştir.


8681

 

Önmalî kontrol(1)

   Madde58- (Değişik: 22/12/2005-5436/6 md.)

   Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemleringerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimitarafından yapılan kontrolleri kapsar.

   Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerinhazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi vebelgelendirilmesinden oluşur.

   Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi,yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

   Harcamabirimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarîkontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacakmalî karar ve işlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standartve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart veyöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir.

   Malî kontrolyetkilisinin nitelikleri ve atanması

   Madde 59- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

   Malî hizmetlerbirimi

   Madde 60- (Değişik:22/12/2005-5436/7 md.)

   Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malîhizmetler birimi tarafından yürütülür:

   a) İdarenin stratejik plan ve performansprogramının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesiçalışmalarını yürütmek.

   b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içerenidare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarakhazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek vedeğerlendirmek.

   c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilkeve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmetgereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinisağlamak.

   d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulamasonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ilemalî istatistikleri hazırlamak.

   e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idaregelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsilişlemlerini yürütmek.

   f) Genel bütçe kapsamı dışında kalanidarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

   g) Harcama birimleri tarafından hazırlananbirim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunuhazırlamak.

   h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımındabulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

   i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasınıkoordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirmeraporunu hazırlamak.

   j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibigereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 

__________________

(1)  Bumadde başlığı “Harcama öncesi kontrol” iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılıKanunun 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


8682

 

                   k) Malî kanunlarla ilgilidiğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerinegerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l) Ön malîkontrol faaliyetini yürütmek.

   m) İç kontrol sisteminin kurulması,standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

   n) Malî konularda üst yönetici tarafındanverilen diğer görevleri yapmak.

   Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme,bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenlerdestek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenlerise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiğigörevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üstyöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafındanyapılabilir.

   Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilâtkanunlarında gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usûl ve esasları;idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe veperformans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrolfonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacakşekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacakyönetmelikle belirlenir.

   Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisigörevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrolgörevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar.

   (Değişikson fıkra: 25/4/2007-5628/3 md.) İdarelerin malî hizmetler birimlerindemalî hizmetler uzman yardımcısı ve malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Malîhizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veya pozisyonlarına atanabilmek için 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlarailave olarak;

   a) En az dört yıllık lisans eğitimi verenhukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimlerfakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içiveya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

   b) Yapılacak özel yarışma sınavında başarılıolmak,

   c) Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30yaşını doldurmamış olmak,

   şartları aranır.

   Özel yarışma sınavı, Maliye Bakanlığıtarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav veMaliye Bakanlığınca yapılacak sözlü sınavdan oluşur. Özel yarışma sınavındabaşarılı olanlar, ÖSYM tarafından başarı sırası ve yaptıkları tercihler dikkatealınarak belirlenir ve bunlar idarelerde malî hizmetler uzman yardımcısı kadroveya pozisyonlarına atanırlar. Bu kadro veya pozisyonlara atananlar en az üçyıl çalışmak ve başarılı olmak şartıyla, açılacak yeterlik sınavına girmehakkını kazanırlar. Maliye Bakanlığınca yapılacak yeterlik sınavında başarılıolanlar malî hizmetler uzmanı kadro veya pozisyonlarına atanırlar. Malîhizmetler uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavında başarılıolamayanlar, istihdam şekline göre bulundukları  kamu idarelerinde  durumlarına uygun kadro veya pozisyonlaraatanırlar. Özel yarışma sınavına katılacak adayların belirlenmesi, sınavlarınyapılması, atama ve yerleştirilmeleri, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ileçalışma usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikledüzenlenir. Malî hizmetler uzmanı kadrolarına atandıktan sonra en az üç yılsüreyle atandıkları idarelerde söz konusu kadrolarda 657 sayılı DevletMemurları Kanununa göre görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerininmuvafakati ile başka bir kamu idaresinin aynı unvanlı kadrolarınaatanabilirler.


8682-1

 

   Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisininyetki ve sorumlulukları(1)

   Madde 61- (Değişik birinci fıkra:22/12/2005-5436/10 md.) Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili,giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerlerile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi vediğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarınınmuhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.

   Muhasebeyetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 9.12.1994 tarihli ve4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındakikamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. Muhasebeyetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak  kamu idarelerineverirler.

   Muhasebeyetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

   a) Yetkililerinimzasını, 

   b) Ödemeyeilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

   c) Maddi hatabulunup bulunmadığını,

   d) Haksahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

   Kontrol etmekleyükümlüdür.

   Muhasebeyetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz.Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödemeyapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veyatamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcamayetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksiklikleringiderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.(2)

   Muhasebeyetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder vedenetime hazır bulundurur.

 

__________________

(1)  Bu madde başlığı “Muhasebe hizmetleri”iken,  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılıKanunun 10 uncu maddesiyle  metne işlendiğişekilde değiştirilmiştir.

(2)  22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, dördüncü fıkrada yer alan"Malî kontrol yetkilisine de bildirilmek şartıyla, belgesi eksik veyahatalı" ibaresi, "Belgesi eksik veya hatalı"; yedinci fıkrasındayer alan "muhasebe mutemedidir." ibaresi, "muhasebe yetkilisimutemedidir."; "Muhasebe mutemetleri" ibaresi, "Muhasebeyetkilisi mutemetleri", "Muhasebe mutemetlerinin" ibaresi,"Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin" olarak değiştirilmiştir.


8682-2

 

   Muhasebeyetkilileri, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ilebu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrolyükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göreyapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemelerigereken belgelerle sınırlıdır. (Ekcümle: 22/12/2005-5436/10 md.; Değişik: 24/7/2008-5793/35 md.) Muhasebeyetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine, muhasebeyetkililerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmalarında muhasebehizmetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapmaya ve sertifika sınavlarınagirmeye hak kazanılması bakımından muhasebe yetkilisi yardımcısı eşitigörevleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.(1)

   Muhasebeyetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçiciolarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisimutemedidir.  Muhasebe yetkilisimutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisimutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter vebelgeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığıncaçıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

   Muhasebe yetkilisinin nitelikleri veatanması

   Madde 62 - (Değişik:22/12/2005-5436/8 md.)

   Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzereatanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindebelirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) En azdört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.

   b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerindeen az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisiyardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.

   c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almışolmak.

   d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamışolmak.

e) Aylıktankesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

   f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsilyeteneğine sahip olmak.

   Ancak, belde ve nüfusu 25.000`in altında olanilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisigörevini  yürütmek üzere atanacakların,yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e)  ve (f)bentlerinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, en az lise mezunu olmalarıve kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir.

   9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindemuhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, diğer kamu idarelerinde ise üstyöneticiler tarafından atanır.

   Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, MaliyeBakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbitutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir.

 

__________________

(1)  24/7/2008tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan"birinci" ibaresi "ikinci" şeklinde değiştirilmiştir.


8683

 

   (Değişikson fıkra: 24/7/2008-5793/36 md.) Muhasebe yetkilisi sertifika programınabaşvuru şartları, adayların eğitimi, eğitim süresi, sertifika sınavı, sertifikaverilmesi, bu işlemlerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri itibarıylaayrı ayrı veya birlikte yapılması ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul veesasları, Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafındanyürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

   İç denetim

   Madde 63- İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmekiçin kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilipyönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız,nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerinyönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim vekontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönündesistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüşstandartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

   (Düzenleme ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10md.) İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin yapısı vepersonel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulununuygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimibaşkanlıkları kurulabilir.(1)

   İç denetçinin görevleri

   Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileride dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yöneticitarafından onaylanır. 

   İç denetçi,aşağıda belirtilen  görevleri yerinegetirir:

   a) Nesnel riskanalizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

   b) Kaynaklarınetkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak veönerilerde bulunmak.

   c) Harcamasonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

   d) İdareninharcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç vepolitikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performansprogramlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.(1)

e) Malî yönetim ve kontrolsüreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

   f) Denetimsonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.

   g) Denetimsırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek birduruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

    

__________________

(1)  22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 63 üncü maddenin birincicümlesinde yer alan "ve nesnel güvence sağlayan danışmanlıkfaaliyetidir." ibaresi, ", nesnel güvence sağlama ve danışmanlıkfaaliyetidir.”; 64 üncü maddenin (d) bendinde yer alan, "izlemek"ibaresi, "denetlemek" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş olup, 63üncü maddenin ikinci cümlesi ikinci fıkra olarak düzenlenmiştir.


8684

 

   İç denetçi bugörevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararasıkabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.

   İçdenetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görevverilemez ve yaptırılamaz.   

   İç denetçiler,raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafındandeğerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetlerbirimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üstyönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kurulunagönderilir.

   İç denetçinin nitelikleri ve atanması

   Madde 65- İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:  

   a) İlgili kamuidaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulutarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüşolmak. 

   b) Kamuidarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim KoordinasyonKurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

   c) Mesleğingerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

   d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğerşartları taşımak.

   Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İç DenetimKoordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetimeğitimine tâbi tutulur. Eğitim programı, iç denetçi adaylarına denetim, bütçe,malî kontrol, kamu ihale mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, Avrupa Birliğimevzuatı ve mesleki diğer konularda yeterli bilgi verilecek şekilde hazırlanır.Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. İç denetçi adayları içinuygulanacak eğitim programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacakişlemler ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafındanhazırlanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

    (Değişik ilk cümle: 22/12/2005-5436/10md.) İç denetçiler, bakanlıklar vebağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üstyöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usûllegörevden alınır.İçdenetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ilediğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, MaliyeBakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklebelirlenir.

   İç DenetimKoordinasyon Kurulu

   Madde 66- Maliye Bakanlığına bağlı İçDenetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur. Üyelerden biri Başbakanın,biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biriHazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanıdahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine beş yıl süre ile Bakanlar Kurulutarafından atanır. Bunların 67 nci maddede belirtilen görevleri yapabilecek nitelikleresahip olması şarttır. Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birininekonomi, maliye, muhasebe, işletme alanlarından birinde doktora derecesinesahip öğretim üyeleri arasından olması şartı aranır. Üyeler, bu sürenin sonundayeniden atanabilirler.


8685

 

   Gerekli görülen hallerde İç Denetim Koordinasyon Kurulu, oy hakkıolmamak kaydıyla teknik yardım almak ve danışmak amacıyla uzman kişileri detoplantılara davet edebilir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğerhususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığıncaçıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

   İç Denetim Koordinasyon Kurulunda görevlendirilenlerin asligörevleri devam eder. Başkan ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere hertoplantı günü için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımısonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

   İç DenetimKoordinasyon Kurulunun görevleri

   Madde 67- İç Denetim KoordinasyonKurulu, kamu idarelerinin  iç denetimsistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzereaşağıdaki görevleri yürütür: 

   a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarınıbelirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.

   b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu riskdeğerlendirme yöntemlerini geliştirmek.

   c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak.

   d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması içingerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak.

   e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetimyaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.

   f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.

   g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığıbulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.

   h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarınıkonsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak vekamuoyuna açıklamak.

   i) (Değişik:22/12/2005-5436/10 md.) İşlemhacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe vebelde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.

   j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.

   k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.

   l) (Ek: 22/12/2005-5436/10 md.) Kalitegüvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bukapsamda değerlendirmek.

 

ALTINCI KISIM

Dış Denetim

   Dış denetim

   Madde 68- Sayıştay tarafındanyapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamuidarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet,karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi vesonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.    

  


8686

 

Dış denetim, genel kabul görmüşuluslararası denetim standartları dikkate alınarak;

   a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esasalınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimiile  kamu idarelerinin gelir, gider vemallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelereuygun olup olmadığının tespiti,

   b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarakkullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi veperformans bakımından değerlendirilmesi,

   Suretiyle gerçekleştirilir.

   Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafındandüzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisinesunulur.   

   Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindebelirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilirve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafındancevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevaplarıdikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu TürkiyeBüyük Millet Meclisine sunar.

   Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetimkapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarlailgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına  karar verilmesidir.

   Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğerhususlar ilgili kanununda düzenlenir.

   (…)(1) Sayıştayındenetlenmesi(1)

   Madde 69- (…)(1)  Sayıştayındenetlenmesi, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli meslekiniteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından,hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak yapılır.(1)

 

YEDİNCİ KISIM

Yaptırımlar ve YetkiliMerciler

   Ödenek üstüharcama

   Madde 70- Kamu zararı oluşturmamaklabirlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarınaaykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcamatalimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminatdahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar paracezası verilir.

   Kamu zararı

   Madde 71- (Değişik birincifıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamuzararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklananmevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışaengel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

 

__________________

(1)  Bu madde başlığı “Sayıştayın denetlenmesi”iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyledeğiştirilmiş ve maddenin başına “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve” ibaresieklenmiş; daha sonra maddenin başlığında ve metnindeyer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve” ibareleri 23/7/2010 tarihlive 6009 sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle çıkarılmıştır.


8687

 

   Kamu zararınınbelirlenmesinde;

   a) İş, mal veyahizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

   b) Malalınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

   c) Transferniteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

   d) İş, mal veyahizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

   e) İdaregelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekildeyapılmaması,

   f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

   g) Mevzuatındaöngörülmediği halde ödeme yapılması,

   Esas alınır.

                   (Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kontrol, denetim,inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamuzararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacakfaiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

   Alınmamış para,mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat,onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belgedüzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye nedenolanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veyaonaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bufiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek,zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadarpara cezası verilir.

   (Değişk son fıkra:25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararının,bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerdentahsiline ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine BakanlarKurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.            Yetkisiz tahsil ve ödeme

   Madde 72- Kanunların öngördüğü şekildeyetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya tüzel kişi, kamu adına tahsilat veyaödeme yapamaz.

   Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, kamu hizmeti karşılığındaveya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanması veyabaşka adlarla tahsilat veya ödeme yapılması hallerinde; söz konusu tutarlar,yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılanlardan alınarak, ilgisine göre bütçeyegelir kaydedilir veya ilgililerine iade edilmek üzere emanet hesaplarına  kaydedilir. Ayrıca, bunlar hakkında ilgilikanunları uyarınca adli ve idari yönden gerekli işlemler yapılır.

   Para cezalarıve yetkili merciler

   Madde 73- Bu Kanunda belirtilen paracezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Paracezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi birhüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek,zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerektahsil olunur.

  


8688

 

Zamanaşımı

   Madde 74- Kamu zararının meydanageldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilinişlendiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklıkalmak kaydıyla onuncuyılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezalarızamanaşımına uğrar.(1)

 

SEKİZİNCİ KISIM

Diğer Hükümler

   MaliyeBakanlığınca yürütülecek hizmetler

   Madde 75- (Mülga birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)

   Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüylezaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortayaçıktığı durumlarda; ilgili bakanın talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayıüzerine Maliye Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, kamu idarelerinin tüm malîyönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunlukyönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporların birörneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli işlemlerinyapılması için ilgili bakana gönderilir.

   Kamuidarelerinin sorumluluğu

   Madde 76-  Malî karar ve işlemlere ilişkin her türlükayıt, bilgi ve belgeler, kamu idareleri tarafından düzenli olarak muhafazaedilir.

   Kamu idareleri ve görevlileri; malî yönetim ve kontrol sistemleriile bütçenin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması,muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemlerine ait bilgi ve belgeleri denetimlegörevlendirilmiş olanlara ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacakönlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır.

   Sosyal güvenlikkurumları ve mahallî idareler

   Madde 77- Sosyal güvenlik kurumları vemahallî idare bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması ile diğer malîişlemleri, bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili kanunlarındakihükümlere tâbidir. Ancak, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerinayrıntılı harcama programları ile finansman programları bütçeleriyle birliktehazırlanır, görüşülür ve onaylanır. Ödenekler de bu usul ve esaslara görekullanılır.  

   Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüylezaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortayaçıktığı durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler için ilgilibelediye başkanının talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayı üzerineİçişleri Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tümmalî yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuatauygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecekraporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekliişlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilir.               

 

__________________

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle,  bu maddede yer alan"başlamak üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere, "zamanaşımınıkesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla" ibaresi eklenmişve metne işlenmiştir.


8688-1

 

Kurumlardan alınacak hasılat payı

   Madde 78- Kamu iktisadi teşebbüslerive kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeşine kadar tutarda birbedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir. Bu kapsamda bedel tahsiledilecek kurum ve kuruluşlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanı BakanlarKurulunca belirlenir. Zamanında ödenmeyen hasılat payları, Bakanlar Kuruluncabelirlenen oranda zam  uygulanmak  suretiyle 21.7.1953  tarihli  ve 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.Hesaplanan zam, kurum ve kuruluşun bu payları ödeme yetkisi verilmişgörevlilerinden alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zamuygulanmaz.(1)

   (Değişik ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Düzenleyici ve denetleyici kurumların üçer aylıkdönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlaları, her üç ayda bir izleyen ayınonbeşine kadar genel bütçeye aktarılır. Bu fıkra hükmü İstanbul MenkulKıymetler Borsası hakkında da uygulanır. Söz konusu tutarların süresi içindeödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı dauygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.

   Kamu alacaklarının silinmesi

   Madde 79- (Değişik: 29/6/2012-6338/15 md.)

Özel mevzuatındaki hükümlersaklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı AmmeAlacaklarının Tahsil Usulü HakkındaKanun kapsamında izlenen kamu alacakları dışındakalan;

a)Zarurî veya mücbir sebeplerle takipve tahsil imkânı kalmayan,

b)Tahsili için yapılacak takibatgiderlerinin asıl alacak tutarındanfazla olacağı anlaşılan,

kamualacaklarından merkezî yönetim bütçekanununda gösterilen tutarlara kadar olanların kayıtlardançıkarılmasına üst yöneticileryetkilidir. (a) bendine göre belirlenen tutarı aşan kamualacaklarından silinmesi öngörülenlermerkezî yönetim bütçekanununda ayrıca gösterilir.

   Yetki

   Madde 80- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleriyapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

DOKUZUNCU KISIM

YürürlüktenKaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük

   Yürürlükten kaldırılan hükümler

   Madde 81- Bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla;

   a) 1050 sayılıMuhasebei Umumiye Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

   b) 832 sayılıSayıştay Kanununun 30, 32, 33, 36, 37 nci maddeleri ile diğer maddelerinin buKanuna aykırı hükümleri,

  

__________________

(1)  21/4/2005tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu fıkranın ikincicümlesinde yer alan "merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir."ibaresi, "Bakanlar Kurulunca belirlenir." şeklinde ve üçüncücümlesinde yer alan "merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen"ibaresi, "Bakanlar Kurulunca belirlenen" şeklinde değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.


8688-2

 

c) Bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerine ilişkinolarak, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun 98 - 106 ncı maddeleri hariç olmak üzere, diğer kanunlarla 1050 sayılıMuhasebei Umumiye Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı SayıştayKanununa tâbi olunmadığına dair istisna veya muafiyet getiren hükümleri,

   d) 28.3.2002tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası,

   e) 26.11.1999tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 15 inci maddesi,

   f) Diğerkanunların bu Kanuna aykırı hükümleri,

   Yürürlüktenkaldırılmıştır.

   Ek Madde 1- (Ek:22/12/2005-5436/11 md.)

   TürkiyeBüyük Millet Meclisi ve Sayıştayın muhasebe hizmetleri Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı muhasebe hizmetleri ise CumhurbaşkanlığıGenel Sekreteri tarafından atanan muhasebe yetkilileri tarafından yerinegetirilir.

   Müşterekfon hesabı

   EkMadde 2- (1/7/2006-5538/20 md.)

   Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonların her türlü geliriTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına açılanmüşterek fon hesabına yatırılır. Bu hesaba yatırılan gelirlerden ilgilimevzuatında öngörülen fonlar arası pay ve kesintiler Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası tarafından yapılır.

   Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunungelirleri, yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlar üzerinden genel bütçenin(B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Bu Fon, hizmetlerini bütçenin (A)işaretli cetveline konulan ödeneklerle yerine getirir. Ancak, bu Fongelirlerinden kredi ana para geri dönüşleri, kredi faizleri, borçlanma ve satışhasılatı, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmeksizin doğrudanmüşterek fon hesabından ilgili Fonun gider hesabına aktarılır.

   Kapsam dışında bırakılan fonların gelirlerive harcamaları bütçe ile ilişkilendirilmez. Ancak,  bunların müşterek  fon  hesabında toplanan  gelirlerinden  Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlıolduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanın onayı ile belirlenecek oranve tutarlarda kesinti yapılarak genel bütçeye gelir kaydedilebilir.

   Fonlar, hizmet ve harcamalarını kendimevzuatında yer alan esas ve usûllere göre yürütürler. Fon gelirlerinintahsili, takibi, gelir kaydı, muhasebeleştirilmesi ve denetimine ilişkin süre,esas ve usûller Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespitedilir.

   Kanun ve kanun hükmünde kararname ilekurulanlar hariç olmak üzere, hizmet alanı kalmayan fonlar Maliye Bakanı veHazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanınonayı ile tasfiye edilebilir. Bunların tasfiyesine ilişkin her türlüdüzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanyetkilidir.Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanınbirlikte teklifi üzerine Başbakanın onayı ile fonların gider hesaplarıüzerinden aktarma yapılabilir. Aktarılan tutar, kendisine aktarma yapılan fonungelir hesabı üzerinden müşterek fon hesabına, buradan da tamamı gider hesabınaaktarılır.

   Bütçe kapsamı dışındaki fonlardan kendimevzuatına göre yapılan kesinti ile fonlar arası aktarmalardan sonra kalantutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili fonun gider hesabınaaktarılır.


8689

 

FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmetalımları ile yapım işleri

Ek Madde 3- (Ek:  2/12/2016-6764/53 md.)

EğitimdeFırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesikapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak yazılım, donanım, dijital içerikalımı, internet erişim hizmetleri sağlanması, ağ altyapısı, AR-GE merkezi, verimerkezi kurulumu ve bunlara ilişkin her türlü bakım, onarım ve işletmeişlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygınyüklenmelere girişilebilir.

Ek Madde 4- (Ek: 28/11/2017-7061/78 md.)

Bu Kanunkapsamında yer alan tüm iş ve işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Bu maddeninuygulanması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı;

a) Defter,kayıt, belge ve benzeri içeriklerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi,iletilmesi, muhafaza ve ibrazına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

b)Elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerin kaynağı, bütünlüğü, gizliliği vegüvenliğinin sağlanmasına yönelik sertifika altyapısı oluşturmaya veya mevcutolan altyapıları kullanmaya,

c) İlgilibilişim sistemlerine yönelik her türlü birlikte işlerlik standartlarına ilişkinusul ve esasları belirlemeye,

yetkilidir.

MaliyeBakanlığı, bu madde kapsamında yapacağı belirlemelerde Sayıştayın uygungörüşünü alır.

   GeçiciMadde 1- Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce malî işlemleri MaliyeBakanlığı tarafından yürütülmekte olan kamu idarelerinde, malî yönetim vekontrol sistemi kuruluncaya kadar, bu Kanun uyarınca yapılması gerekengörevler, Maliye Bakanlığının birimleri tarafından yürütülür. MaliyeBakanlığınca belirlenecek kriterlerin yerine getirilmesi durumunda, bu kamuidarelerine yetki devri, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine idareleritibarıyla gerçekleştirilir.  

   Diğer kamuidarelerinde, bu Kanunun öngördüğü malî yönetim ve kontrol sürecine ilişkingörevler, malî yönetim ve kontrol sistemi kuruluncaya kadar, görev ve yetkibakımından benzeri birim ve görevliler tarafından yürütülür. Bu kamuidarelerinde görev ve yetki bakımından benzeri birim ve görevliler, Maliye Bakanlığınınuygun görüşü üzerine ilgili üst yönetici tarafından belirlenir.

   Maliye Bakanlığı, rehberlik ve koordinasyon görevleriçerçevesinde, kamu idarelerinde malî yönetim ve kontrol sistemlerininoluşturulmasına yardımcı olur.

Geçiş dönemi 31.12.2007 tarihinigeçemez.

   Geçici Madde 2- BuKanunda öngörülen tüzük, yönetmelik ve diğer düzenlemeler en geç 31.12.2004tarihine kadar yayımlanır.

   Geçici Madde 3- Bu Kanunun 49 uncumaddesindeki Kurul tarafından belirleme yapılıncaya kadar, genel yönetimkapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe standartları MaliyeBakanlığınca belirlenir.

  


8690

 

Geçici Madde 4-Bu Kanunda öngörülen malî yönetim ve kontrol sistemine uyum sağlanmasıamacıyla, Kanun kapsamındaki idarelerle ilgili mevzuatta ve Türkiye BüyükMillet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler, en geç 31.12.2007 tarihinekadar yapılır.(1)

   Genel bütçekapsamındaki idarelerin, kamu görevi ve hizmeti dışında kalan ve ilgilikanunlarında belirtilen faaliyetleri ile mal ve hizmet teslimlerinden fiyatlandırılabilirnitelikte bulunanlardan sağlayacakları gelirleri düzenleyen kanun, 31.12.2007tarihine kadar yürürlüğe konulur. (1)

   Geçici Madde 5- (Değişik: 22/12/2005-5436/9 md.)

   31.12.2005 tarihi itibarıyla;

   a) Maliye Bakanlığı kadrolarında BütçeDairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, SaymanlıkMüdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Askeri Defterdar, Devlet MuhasebeUzmanı ve Muhasebe Denetmeni olarak görev yapanlar ile daha önce en az beş yılbu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde Muhasebe Yetkilisi; (DevletMuhasebe Uzman Yardımcıları ile Muhasebe Denetmen Yardımcıları hariç) bunlarınyardımcıları ile kadro unvanı sayman olanlar ise Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı,

   b) Özel bütçeli idareler, mahallî idareler vesosyal güvenlik kurumlarının muhasebe birimlerinde, birinci derecede sorumluolarak çalışanlar ile daha önce bu görevi en az beş yıl yapmış olanlarla buidarelerde bütçe dairesi başkanı, gelir ve gider dairesi başkanı, muhasebedaire başkanı, gelir müdürü, bütçe müdürü ve muhasebe müdürü olanlar anılanidarelerde Muhasebe Yetkilisi,

   c) Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi,Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, MaliyeMüfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü,Gelirler Kontrolörü, Millî Emlak Kontrolörü, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Kontrolörü, Hazine Kontrolörükadrolarında çalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bugörevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi,

   d) Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve GenelMüdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör olanlar ile daha önce en az beş yıl bugörevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallîidarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi,

   e) Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleriile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ilemahallî idarelerde; Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bugörevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, mahallî idarelerde İç Denetçi,

   Olarak 31.12.2007 tarihine kadaratanabilirler.

 

__________________

(1)  Bumaddede yer alan 31.12.2004 ibareleri, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılıKanunun 10 uncu maddesiyle “31.12.2007” olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.


8690-1

 

   31.12.2005 tarihi itibarıyla kamuidarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derece sorumlu olarak yürütmekteolanlar, bulundukları kamu idarelerinin muhasebe yetkililiği görevini 1.1.2006tarihinden itibaren sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar yürütürler.Bu kişiler, sertifika alamamaları halinde kadrolarına uygun bir göreveatanırlar. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce saymanlıkhizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen idarelerde muhasebe yetkilisiatanıncaya kadar muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının belirleyeceğikişilerce yürütülür.

   (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muhasebeyetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak olanların Maliye Bakanlığıncaverilecek meslekî eğitimden geçmeleri ve yapılacak sınavda başarı gösterereksertifika almaları şarttır. Ancak, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan sınavlabu kadrolara atanmış olanların muhasebe yetkilisi olarak atanmalarında sınavşartı aranmaz.

   (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen görevlere atananlar bu Kanununöngördüğü sistemin uygulanmasına yönelik eğitime tâbi tutulurlar. Atamalardailgilinin ve idaresinin muvafakati alınır.

   (Ekfıkra: 24/7/2008-5793/37 md.) Kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi göreviniyürütmek üzere üçüncü fıkraya göre sertifika almış olanlar arasından muhasebe yetkilisiatanması esastır. Bu şekilde sertifika almış olanlardan atama yapılamamasıhalinde, Maliye Bakanlığınca sertifika almış muhasebe yetkilisi atamazorunluluğu getirilinceye kadar, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul veesaslara göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı,diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler tarafından belirlenen kişiler muhasebehizmetlerini yapmak üzere görevlendirilir.

Geçici Madde 6- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

   Geçici Madde 7- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

   Geçici Madde 8- İç Denetim KoordinasyonKurulu başkan ve üyeleri, bu Kanunun yayımını izleyen iki ay içerisindeatanırlar.

   Geçici Madde 9- Diğer kanunlarla 1050 sayılıMuhasebei Umumiye Kanununa yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır.

   Geçici Madde 10- İlk kez bu Kanunla Sayıştaydenetimine tâbi tutulan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeliidarelerin 31.12.2005 tarihine kadar olan işlemlerinin dış denetimi ilgilikanunlarındaki hükümlere göre yapılmaya devam edilir.

   Geçici Madde 11- (Mülgabirinci fıkra: 24/7/2008-5793/38 md.)

   (Değişik ikinci fıkra:22/12/2005-5436/10 md.) Bu Kanunkapsamında kamu idarelerinde  kurulmuş  döner  sermaye işletmeleri  31/12/2010  tarihine  kadar  yeniden yapılandırılır.(1)

  

__________________

(1)           28/12/2007tarihli ve 26740 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/12/2007 tarihlive 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci  maddesiyle "31.12.2007"ibaresinin  "31.12.2008" olarakuygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Daha sonra 24/7/2008 tarihli ve 5793sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan yer alan"31.12.2007" ibaresi "31/12/2010" olarak değiştirilmiştir.


8690-2

 

(Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılıncayakadar bunların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması vemuhasebesi ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacakyönetmelikle belirlenir. Fonların muhasebesi de bu Kanunun öngördüğü muhasebesistemine göre yürütülür.

   (Mülga dördüncü fıkra:22/12/2005-5436/10 md.)

   Geçici Madde 12- 45 inci maddenin birincifıkrası uyarınca Hazine adına tescil edilmesi gereken taşınmazlardan, ilgilikamu idarelerinin mülkiyetinde bulunanlar, bu idarelerin tüzel kişiliğinin sonaerdiği tarihi izleyen altı ay içinde herhangi bir işleme gerek olmaksızıntapuda resen Hazine adına tescil edilir.

   Geçici Madde 13- Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra kurulacak kamuidarelerinin kuruluş kanunlarında belirlenmemesi durumunda kuruluş bütçesininekli cetvellerden hangisine dahil olacağı Maliye Bakanlığınca belirlenir.

   Geçici Madde 14- Bu Kanunla verilmiş olan görevlerin gerektirdiğihizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla AraştırmaPlanlama ve Koordinasyon Kurulu, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü veMaliye Yüksek Eğitim Merkezî Başkanlığında kullanılmak üzere, ekli (I) sayılılistede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyeekli (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerine eklenmiş,ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ise iptal edilerek anılanKararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümündençıkarılmıştır. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulunda görevlendirilecekbaşkan yardımcısı Bakan onayı ile atanır ve bakanlıktaki genel müdüryardımcıları için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanır.(1)

   Gelir ve ödenekkaydetme yetkisi

   GeçiciMadde 15- (Ek: 1/7/2006-5538/21 md.)

   2006 yılında, ilgili mevzuatı gereğince özel gelirkaydedilmek üzere tahsil edilen tutarlar ile 40 ıncı maddeye göre tahsil edilenbağış ve yardımları, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlariçin tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetvelinegelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgilitertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2005 yılındandevredenler de dahil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye,bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleribelirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

   GeçiciMadde 16- (Ek: 25/4/2007-5628/5 md.)

   Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kadrolarda 31/12/2006 tarihi itibarıylaçalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevde bulunanlar da anılanmadde hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atanabilirler.

  

__________________

(1)  Bu maddedesözü edilen kadrolar için, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’yebakınız.


8690-3

 

GeçiciMadde 17- (Ek: 25/4/2007-5628/5 md.)

   22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 16ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre ihdas edilerek kamu idarelerine tahsisedilen malî hizmetler uzmanı unvanlı boş bulunan kadrolara, ilgili kamuidarelerince talep edilecek sayıyı aşmamak üzere, aşağıda belirtilen şartlarıtaşıyan adaylar arasından 31/10/2007 tarihine kadar bir defaya mahsus olmaküzere Maliye Bakanlığınca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya MillîEğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav veyerleştirme sonucuna göre atama yapılır.

   Yapılacak sınava girebilmek ve malî hizmetleruzmanı kadrolarına atanabilmek için;

   a) 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesininaltıncı fıkrasına göre ihdas edilerek malî hizmetler uzmanı kadrosunun tahsisedildiği kamu idarelerinin;

   1) Strateji Geliştirme Başkanlığı, StratejiGeliştirme Daire Başkanlığı, strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkinhizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler, İdarî ve Malî İşler DairesiBaşkanlıkları, İdarî ve Malî İşler Müdürlükleri ile döner sermayeli işletmelerhariç olmak üzere idarelerin muhasebe ve malî hizmetlerinin yerine getirildiğidaire başkanlıkları veya müdürlüklerinde,

   2) Mülga Araştırma Planlama ve KoordinasyonKurulu Başkanlıkları, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlıklarıile Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinde,

   b) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali KontrolGenel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğünde, kadroları Maliye Bakanlığınaait olmak kaydıyla döner sermayeli işletmeler dahil olmak üzere muhasebehizmetleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülen kamuidarelerinin muhasebe birimlerinde, malmüdürlüklerinin ise vezne ve muhasebeservislerinde,

   genel idare hizmetlerisınıfına dahil kadrolarda sınav tarihi itibarıyla toplam en az üç yıl hizmetibulunmak ve malî hizmetler uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek içingerekli öğrenim şartını taşımak gerekir. Hizmet süresinin hesabında sayılanbirimler adına tahsis edilmiş kadrolarda fiilen görev yapılan süreler dikkatealınır.

   Sınav komisyonunun oluşturulması, sınavakatılabilecekler, sınav konuları, sınav ve yerleştirme ile söz konusu kadrolaraatama ve atananların eğitimine ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığıncabelirlenir.

   5436 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi vebu madde gereğince malî hizmetler uzmanı kadrolarına atandıktan sonra en az üçyıl süreyle atandıkları idarelerde söz konusu kadrolarda görev yapanlar,kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakati ile başka bir kamu idaresininaynı unvanlı kadrolarına atanabilirler.

   Bu maddeninuygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye MaliyeBakanlığı yetkilidir.

   GeçiciMadde 18- (Ek: 24/7/2008-5793/39md.)

   31/12/2012 tarihine kadar genel yönetim kapsamındakikamu idarelerinin mali tabloları, muhasebe ve raporlama standartları ilemuhasebe tekniğine uygunluk açısından Maliye Bakanlığınca denetlenebilir.

  


8690-4

 

Geçici Madde 19- (Ek: 24/7/2008-5793/39 md.; Değişik: 6/4/2011-6225/16md.)(1)

   2023 yılına kadar, orman yangınları ile havadanmücadele hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığıtarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava aracı kiralanmasında,sağlık hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekve tüzel kişilerden her nevi hava ve deniz aracı kiralanmasında, ülkemizde aşıve biyolojik ürün üretimini sağlayacak ileri teknoloji transferine yönelik aşıve biyolojik ürün temininde ve ileri teknoloji ürünü yüksek maliyetli tıbbicihaz temininde bu Kanunun 28 inci maddesinde yer alan üç yıllık süre yedi yılakadar, gemi hastane kiralanmasında ise on beş yıla kadar uygulanır.

   Geçici Madde 20- (Ek:30/3/2012-6287/25 md.)

EğitimdeFırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesikapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara internet erişim hizmetlerive ağ altyapısının sağlanması için Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal vehizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadargelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.

İç denetçi kadrolarına atanma

Geçici Madde 21- (Ek: 3/4/2013-6456/ 39 md.)

Merkezîyönetim kapsamındaki idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında mesleğe özelyarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihiitibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil, denetçi, müfettiş, kontrolör,sigorta denetleme uzmanı, sigorta denetleme aktüeri, yasama uzmanı, düzenleyicive denetleyici kurumlarda murakıp ve uzman ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel HizmetTazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzmanunvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar, iç denetçi aday belirlemesınavına katılabilmek için aranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil BilgisiSeviye Tespit Sınavından en az elli puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiğitarih itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu idarelerinin içdenetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

Bu Kanunkapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavındabaşarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil malihizmetler uzmanı olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, iç denetçi adaybelirleme sınavına katılabilmek için aranan yabancı dillerin birinde YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli puan almış ve bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla,kendi idareleri, yükseköğretim kurumları ve mahalli idarelerin iç denetçikadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler. 

 

__________________

(1)  2/1/2014tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle, bu maddede yer alan“2008-2015 yılları arasında” ibaresi “2023 yılına kadar” şeklinde değiştirilmişve aynı maddede yer alan “yedi yıla kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “,gemi hastane kiralanmasında ise on beş yıla kadar” ibaresi eklenmiştir.


8690-5

 

Mesleğe özelyarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihiitibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil il eğitim denetmeni, muhasebedenetmeni, millî emlak denetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalliidarelerde müfettiş olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, iç denetçi adaybelirleme sınavına katılabilmek için aranan yabancı dillerin birinde YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli puan almış ve bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla,yükseköğretim kurumları ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014tarihine kadar atanabilirler.

Geçici 5inci ve geçici 16 ncı maddelere göre atanan iç denetçiler, iç denetçi adaybelirleme sınavına katılabilmek için aranan yabancı dillerin birinde YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli puan almış ve bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla,diğer idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar naklenatanabilirler. Bunlar, daha önce kendilerine verilen Kamu İç DenetçiSertifikalarını kullanmaya devam ederler.

Bu Kanunkapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diştabibi, eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, Hazine avukatı, avukat,mühendis unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlardan, iç denetçi adaybelirleme sınavına katılabilmek için aranan yabancı dillerin birinde YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli puan almış ve bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olanlar, belirlidönemlerde yapılacak sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudankatılabilirler. Bu eğitimler sonucunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlarkamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanabilirler ve bunlara atandıklarıidarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir. İdarelerin ihtiyaçlarınıgöz önünde bulundurarak bu fıkrada sayılan unvanlar dışında ilave unvanlarbelirlemeye, mühendislere ilişkin olarak lisans mezuniyetine göre bölüm şartıgetirmeye, bu fıkra kapsamındaki sertifika eğitimleri ve sınavlarına ilişkinusul ve esasları belirlemeye ve idarelerin özelliklerini göz önündebulundurarak bu fıkraya göre atananların bir başka idareye naklen atanmalarınailişkin usul ve esasları belirlemeye İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

Birinci,ikinci ve üçüncü fıkralara göre atananlar İç Denetim Koordinasyon Kurulukoordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı tarafından en az iki aylık sertifikaeğitimine tabi tutulur ve eğitim tamamlandıktan sonra bunlara atandıklarıidarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir. Fiilen en az üç yıl içdenetçilik yaptıktan sonra İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından bellidönemlerde yapılacak sertifika sınavına girerek başarılı olanlara, bu Kanunkapsamındaki bütün idarelerin iç denetçi kadrolarına naklen atanmalarına imkânverecek nitelikte Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir. Bu maddeye aykırı birşekilde iç denetçi kadrolarına atananların atamaları ile verilmiş ise Kamu İçDenetçi Sertifikası iptal edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul veesasları belirlemeye ve tereddütleri gidermeye İç Denetim Koordinasyon Kuruluyetkilidir.

KamuPersoneli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya ÜniversitelerarasıKurul Yabancı Dil Sınavından en az elli puan almış olanlar da bu maddede arananyabancı dil şartını yerine getirmiş sayılır.


8690-6

 

Yürürlük

   Madde 82- Bu Kanunun;

   a) 30, 66, 67 ve 80 inci maddeleri ile geçici 2, 3, 4, 5, 7, 8,10, 12, 13, 14 ve 82 ile 83 üncü maddeleri yayımı,

   b) 81 inci maddesinin (e) bendi ile geçici 6ncı maddesi 1.1.2004,

   c) Diğer hükümleri 1.1.2005,

   Tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 83- Bu Kanun hükümleriniBakanlar Kurulu yürütür.

 

t

 

5018 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun geçicimaddeleri:

GEÇİCİ MADDE 1 –Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) tahakkuk ettirilen sulama ve kurutmatesisleri işletme ve bakım ücretlerinden vadesi 1/1/2004 tarihinden önce olupbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilememiş olanlar ilebunlara ilişkin fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir ve bu alacaklar ilgilimuhasebe birimleri tarafından terkin edilir. Bu alacaklardan, maddeninyürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tahsilât red ve iade edilmez. Bumaddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığıyetkilidir.

    GEÇİCİ MADDE 2– Genel bütçe kapsamındaki kamuidareleri ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2007 ve 2008 yıllarınailişkin sosyal yardım zammı borçları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleriödeneklerinden ödeme yapılan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin aynı döneme ilişkin,Maliye Bakanlığınca uygun bulunan sosyal yardım zammı borçlarını Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 tertibindeyer alan ödenekten mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

 


8690-7

 

(I) SAYILI CETVEL(1)(2)(3)(8)

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.)

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

 

   1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

   2) Cumhurbaşkanlığı

   3) Başbakanlık

   4) Anayasa Mahkemesi

   5) Yargıtay

   6) Danıştay

   7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(4)

   8) Sayıştay

   9) Adalet Bakanlığı

   10) Millî Savunma Bakanlığı

   11) İçişleri Bakanlığı

   12)Dışişleri Bakanlığı

   13) Maliye Bakanlığı

   14) Millî Eğitim Bakanlığı

   15) (8)

   16) Sağlık Bakanlığı

   17) (Değişik:26/9/2011-KHK-655/44 md.) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

   18) (8)

   19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

   20) (8)

   21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

   22) Kültür ve Turizm Bakanlığı

   21) (8)

   24)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı(8)

   25) Avrupa Birliği Bakanlığı(8)

   26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(8)

   27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(8)

   28) Ekonomi Bakanlığı(8)

   29) Gençlik ve Spor Bakanlığı(8)

   30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(8)

   31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(8)

   32) Kalkınma Bakanlığı(8)

   33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı(8)

   34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

   35) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

   36) Jandarma Genel Komutanlığı

 

* Bu sayfadanumarası verilen dipnotlar için müteakip sayfa ve devamına bakınız.


8690-8

 

   37)Sahil Güvenlik Komutanlığı

38) Emniyet Genel Müdürlüğü

   39) Diyanet İşleri Başkanlığı

   40) Hazine Müsteşarlığı

   41) (Mülga:26/9/2011-KHK-655/44 md.)

   42) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı(5)

   43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

   44) Devlet Personel Başkanlığı

   45) Türkiye İstatistik Kurumu(6)

   46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(6)

   47) Gelir İdaresi Başkanlığı

   48) (Mülga:11/10/2011-KHK-662/58 md.)

   49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

   50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü(7)

   51) (Mülga:11/10/2011-KHK-662/58 md.)

   52) Basın-Yayın ve Enformasyon GenelMüdürlüğü

   53) (Ek:11/10/2011-KHK-663/58 md.; Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.)

54) (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.; Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203md.)

   55) (Ek:4/4/2013-6458/123)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 

__________________

(1)     1/7/2006tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu cetvelde yer alan “45) OrmanGenel Müdürlüğü” ibaresi çıkarılmış ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsülettirilmiştir.

(2)     16/5/2006tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu cetvelde bulunan “52) SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığı” ibaresi çıkarılmıştır.

(3)     25/6/2010tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu cetvelde yer alan “43)Karayolları Genel Müdürlüğü” ibaresi çıkarılmış ve müteakip sıra numaraları bunagöre teselsül ettirilmiştir.

(4)     11/12/2010tarihli ve 6087 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, bu cetvele 6 ncı sırasındansonra gelmek üzere “7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” ibaresi eklenmiş ve müteakipsıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(5)     17/2/2010tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu cetvele 33 üncü sırasındansonra gelmek üzere "34) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı"ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(6)     29/5/2009tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu cetvele “38 – Türkiyeİstatistik Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “39 – Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsülettirilmiştir.

(7)     10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 16ncı maddesiyle bu cetvelde geçen “Devlet Meteoroloji İşleri” ibaresi“Meteoroloji” şeklinde değiştirilmiştir.

 

* Dipnotlarındevamı müteakip sayfadadır.
8690-9

 

__________________

(8)     3/6/2011tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle; bu cetvelde yer alan “15)Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”, “18) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı”, “20)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”, “23) Çevre ve Orman Bakanlığı”, “30) DevletPlanlama Teşkilatı Müsteşarlığı”, “32) Dış Ticaret Müsteşarlığı”, “33) GümrükMüsteşarlığı”, “36) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği”, “39) Özürlüler İdaresiBaşkanlığı”, “46) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü”, “49) Sosyal Yardımlaşma veDayanışma Genel Müdürlüğü”, “50) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme KurumuGenel Müdürlüğü, 51) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 52) KadınınStatüsü Genel Müdürlüğü” sıraları yürürlükten kaldırılmış olup, aynı cetvele 23üncü sırasından sonra gelmek üzere “24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,25) Avrupa Birliği Bakanlığı, 26) Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 27) Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı,28) Ekonomi Bakanlığı, 29) Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30) Gıda, Tarım veHayvancılık Bakanlığı, 31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 32) Kalkınma Bakanlığı”sıraları eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiş,daha sonra bu sıra 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiylecetvelde yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve teselsül ettirilmiştir.


8690-10

 

(II) SAYILI CETVEL

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.)

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

 

A)  YÜKSEKÖĞRETİMKURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

   1) Yükseköğretim Kurulu

   2) (Değişik:17/2/2011-6114/11 md.) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

   3) İstanbul Üniversitesi

   4) İstanbul Teknik Üniversitesi

   5) Ankara Üniversitesi

   6) Karadeniz Teknik Üniversitesi

   7) Ege Üniversitesi

   8) Atatürk Üniversitesi

   9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

   10) Hacettepe Üniversitesi

   11) Boğaziçi Üniversitesi

   12) Dicle Üniversitesi

   13) Çukurova Üniversitesi

   14) Anadolu Üniversitesi

   15) Cumhuriyet Üniversitesi

   16) İnönü Üniversitesi

   17) Fırat Üniversitesi

   18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi

   19) Selçuk Üniversitesi

   20) Uludağ Üniversitesi

   21) Erciyes Üniversitesi       

   22) Akdeniz Üniversitesi

   23) Dokuz Eylül Üniversitesi

   24) Gazi Üniversitesi

   25) Marmara Üniversitesi

   26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

   27) Trakya Üniversitesi

   28) Yıldız Teknik Üniversitesi

   29) (Değişik:18/6/2017-7033/81 md.) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

   30) Gaziantep Üniversitesi

31) Abantİzzet Baysal Üniversitesi

   32) Adnan Menderes Üniversitesi


8690-11

 

                   33) Afyon KocatepeÜniversitesi

   34) Balıkesir Üniversitesi

   35) (Değişik:20/8/2016-6745/22 md.) Manisa CelalBayar Üniversitesi

   36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

   37) Dumlupınar Üniversitesi

   38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi

   39) (Değişik:21/10/2014-6562/4 md.) Gebze Teknik Üniversitesi

   40) Harran Üniversitesi

   41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

   42) Kafkas Üniversitesi

   43) Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi

   44) Kırıkkale Üniversitesi

   45) Kocaeli Üniversitesi

   46) Mersin Üniversitesi

   47) (Ek:16/5/2012-6307/4 md.) Muğla SıtkıKoçman Üniversitesi

   48) Mustafa Kemal Üniversitesi

   49) (Değişik:18/6/2017-7033/81 md.) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

   50) Pamukkale Üniversitesi

   51) Sakarya Üniversitesi

   52) Süleyman Demirel Üniversitesi

   53) (Değişik:30/3/2012-6287/22 md.) Bülent EcevitÜniversitesi

   54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

   55) Galatasaray Üniversitesi

   56) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ahi Evran Üniversitesi

   57) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Kastamonu Üniversitesi

   58) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Düzce Üniversitesi

   59) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

   60) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Uşak Üniversitesi

   61) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.; Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) RecepTayip Erdoğan Üniversitesi

   62) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Namık Kemal Üniversitesi

   63) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Erzincan Üniversitesi

   64) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Aksaray Üniversitesi

   65) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Giresun Üniversitesi

   66) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Hitit Üniversitesi

   67) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Bozok Üniversitesi

   68) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Adıyaman Üniversitesi

   69) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ordu Üniversitesi

   70) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Amasya Üniversitesi


8690-12

 

                   71) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

   72) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Ağrı Dağı Üniversitesi(1)

   73) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Sinop Üniversitesi

   74)(Ek: 17/5/2007-5662/9 md.)  SiirtÜniversitesi

   75) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.; Değişik: 30/10/2013-6501/3 md.)  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

76) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) KarabükÜniversitesi

   77) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   78) (Ek:17/5/2007-5662/9 md.) Çankırı Karatekin Üniversitesi

79) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Artvin ÇoruhÜniversitesi

80) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.; Değişik:19/4/2012-6296/4 md.) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

81) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bitlis ErenÜniversitesi

82) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) KırklareliÜniversitesi

83) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Osmaniye KorkutAta Üniversitesi

84) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) BingölÜniversitesi

85) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) MuşAlparslan Üniversitesi

86) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) MardinArtuklu Üniversitesi

87) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) BatmanÜniversitesi

88) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) ArdahanÜniversitesi

89) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) BartınÜniversitesi

90) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) BayburtÜniversitesi

91) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) GümüşhaneÜniversitesi

92) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) HakkariÜniversitesi

93) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) IğdırÜniversitesi

94) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) ŞırnakÜniversitesi

95) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.; Değişik:20/8/2016-6745/22 md.) Munzur Üniversitesi

96) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) YalovaÜniversitesi

   97) (Ek:1/4/2010-5979/4 md.) Türk-Alman Üniversitesi

   98) (Ek:14/7/2010-6005/2 md.; (Değişik: 20/8/2016-6745/22 md.) Ankara YıldırımBeyazıt Üniversitesi

   99) (Ek:14/7/2010-6005/2 md.) Bursa Teknik Üniversitesi

100) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İstanbulMedeniyet Üniversitesi

   101) (Ek:14/7/2010-6005/2 md.) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

  

__________________

(1)  19/6/2008tarihli ve 5773 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 28/3/1983 tarihli ve 2809sayılı Kanuna eklenen Geçici 38 inci maddede; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılıKamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Ağrı Dağı Üniversitesine yapılmış olanatıfların Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yapılmış sayılacağı hüküm altınaalınmıştır.


8690-13

 

   102) (Ek:14/7/2010-6005/2 md.; Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) NecmettinErbakan  Üniversitesi

103) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; Değişik:30/3/2012-6287/22 md.) Abdullah Gül Üniversitesi

   104) (Ek:14/7/2010-6005/2 md.) Erzurum Teknik Üniversitesi

   105) (Ek:31/3/2011-6218/2 md.) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

   106) (Ek:22/1/2013-6410/5 md.) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

   107) (Ek:27/3/2015-6639/6 md.) Sağlık Bilimleri Üniversitesi

108) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) BandırmaOnyedi Eylül Üniversitesi

109) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) İskenderunTeknik Üniversitesi

110) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) AlanyaAlaaddin Keykubat Üniversitesi

   111)(Ek: 1/4/2015-6641/6 md.) Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve TeknolojiÜniversitesi

112) (Ek: 20/8/2016-6745/22 md.) İzmirBakırçay Üniversitesi

   113) (Ek:20/8/2016-6745/22 md.) İzmir Demokrasi Üniversitesi

114) (Ek: 18/6/2017-7033/81 md.) YükseköğretimKalite Kurulu

115) (Ek: 18/6/2017-7033/81 md.; Değişik:6/12/2017-7063/6 md.) Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

 


8690-14

 

   B) ÖZEL BÜTÇELİDİĞER İDARELER(1)(2)(3)

   1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı

   2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

   3) (Ek: 25/6/2009-5917/47md.) Atatürk Araştırma Merkezi(1)

   4) (Ek: 25/6/2009-5917/47md.) Atatürk Kültür Merkezi(1)

   5) (Ek: 25/6/2009-5917/47md.) Türk Dil Kurumu(1)

   6) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.)Türk Tarih Kurumu(1)

   7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresiEnstitüsü

   8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraştırmaKurumu

   9) Türkiye Bilimler Akademisi

10) TürkiyeAdalet Akademisi

   11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

   12) (Ek:25/6/2010-6001/43 md.) Karayolları Genel Müdürlüğü(2)  

   13) (Değişik:6/3/2011-KHK-643/13 md.) Spor Genel Müdürlüğü

   14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

   15) Devlet Opera ve BalesiGenel Müdürlüğü

   16) (Ek:1/7/2006-5538/19 md.) Orman Genel Müdürlüğü(3)

   17) Vakıflar Genel Müdürlüğü

   18) (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

   19) (Mülga:11/10/2011-KHK-662/58 md.)

   20) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

   21) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

   22) Türk Akreditasyon Kurumu

   23) Türk Standartları Enstitüsü

   24) (Mülga:8/8/2011-KHK-649/60 md.)

   25) (Değişik:22/12/2016-6769/188 md.) Türk Patent ve Marka Kurumu

   26) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

27) TürkiyeAtom Enerjisi Kurumu

  

__________________

(1)  25/6/2009tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle bu bölüme “2) Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “3) Atatürk AraştırmaMerkezi, 4) Atatürk Kültür Merkezi, 5) Türk Dil Kurumu, 6) Türk Tarih Kurumu”ibareleri eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsülettirilmiştir.

(2)  25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle bu bölüme “11) Yükseköğrenim Kredi veYurtlar Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “12) Karayolları Genel Müdürlüğü”ibaresi eklenmiş ve müteakipsıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3)  Bubölüme; 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu bölüme“Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü” sırasından sonra gelmek üzere “11)Orman Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göreteselsül ettirilmiştir.


8690-15

 

                                  28) Küçük veOrta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

29) (Mülga:6/3/2011-643-KHK/13 md.)

   30) (Ek:24/10/2011-KHK-656/20 md.) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

   31) (Mülga: 8/8/2011-648-KHK/19 md.)

   32) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

   33) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

   34) (Ek:28/9/2006-5548/36 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.:2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 14/6/2012-6328/35md.)(1) Kamu Denetçiliği Kurumu

35) Ceza veİnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu(1)

36) (Ek: 21/9/2006-5544/31 md.) MeslekîYeterlilik Kurumu(1)

   37) (Ek:24/3/2010-5978/30 md.) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

38) (Ek: 28/12/2010-6093/14 md.) Türkiye Yazma Eserler KurumuBaşkanlığı

39) (Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

40) (Ek:6/3/2011-KHK-643/13 md.) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

41) (Ek:8/8/2011-KHK-649/60 md.)Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresiBaşkanlığı

42) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/58 md.) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

43) (Ek:10/10/2011-KHK-658/12 md.)Türkiye Su Enstitüsü

   44) (Ek:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

   45) (Ek:21/6/2012-6332/22 md.; Değişik: 6/4/2016-6701/28 md.) Türkiye İnsan Haklarıve Eşitlik Kurumu

46) (Ek: 19/11/2014-6569/40 md.) TürkiyeSağlık Enstitüleri Başkanlığı

47) (Ek: 1/11/2017-7060/13 md.) HelalAkreditasyon Kurumu

 

__________________

(1)           28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiylebu bölüme “29) Kamu Denetçiliği Kurumu” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıranumaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. Daha sonra 5548 sayılı KanunAnayasa Mahkemesinin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılıKararı ile tümüyle iptal edilmesi üzerine söz konusu ibare yürürlükten kalkmış;14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile yenidendüzenlenmiştir.


8690-16

 

(III) SAYILI CETVEL

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.)

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

 

   1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

   2) (Değişik:25/6/2009-5917/47 md.) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

   3) Sermaye Piyasası Kurulu

   4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

   5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

   6) Kamu İhale Kurumu

   7) Rekabet Kurumu

   8) (Değişik:25/6/2009-5917/47 md.) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

9) (Ek: 26/9/2011-KHK-660/32 md.) KamuGözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

     10) (Ek: 24/3/2016-6698/30md.) Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

 

(IV) SAYILI CETVEL

(Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.)

SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARI

1- SosyalGüvenlik Kurumu

2- Türkiyeİş Kurumu Genel Müdürlüğü  

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.