DEVLET MEMURLARI KANUNU GENELTEBLİĞİ ( SERİNO:161) ( 661 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN )

 

 

Bilindiği üzere, 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelere ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Açıklamalar

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre yapılan genel ek ödeme ile mevzuatı uyarınca yapılmakta olan tüm kurumsal ek ödemeler, ikramiye ödemeleri ve fazla çalışma ücreti gibi çeşitli adlar altında yapılan ilave ödemeler kaldırılmış ve yerine tek bir ek ödeme getirilmiştir.

1-  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

a)             Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olan personele.

b)  Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele,

ç) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara,

15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

2-  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren personelden, anılan maddenin üçüncü ve altıncı fıkraları ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu, geçici 12 nci, geçici 14 üncü ve geçici 16 ncı maddelerinde yer alan hükümlere istinaden;

a)  209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan personel,

b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesine göre ek ödeme yapılanlar hariç olmak üzere yükseköğretim kurumlarının rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter, dekan, dekan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı, enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan personel,

e) Adli Tıp Kurumu personeli,

ç) 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,

d)   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi uyarınca fazla çalışma ücretinden yararlanan personel,

e)  Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve Kurum sağlık kurullarında çalışan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel,

f)  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev yapan tabipler,

g)  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi uyarınca ücret ve tazminat ödenenler ile geçici 12 nci, geçici 14 üncü ve geçici 16 ncı maddeleri uyarınca haklarında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanacak personel,

ğ) Bir kadroya açıktan vekil olarak atananlar,

h)  5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personel,

ı) 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası ile 2955 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yer alanlar,

hiçbir suretle söz konusu ek 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ek ödemeden yararlandırılmayacaktır.

3-  Kamu idarelerinin kapsama dahil personelinden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek ödeme yapılacakların belirlenmesinde; öncelikle ilgili kamu idaresinin ek 10 uncu madde kapsamına girip girmediği tespit edilecek, kapsama girmesi halinde ilgili personelin kadro ve görev unvanlarının ek 10 uncu madde uyarınca ödeme yapılacakların sayıldığı anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alıp almadığına bakılacaktır. Ek 10 uncu madde ve söz konusu Cetveller kapsamında yer almayan personele (I) sayılı Cetvele göre ek ödeme yapılacaktır.

4- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde derece esasına göre belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları dereceler esas alınacaktır.

5-  Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak ve bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacaktır. Bu ödeme, personelin mali haklarına bağlı olarak, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacaktır.

6-  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek ödeme yapılan personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.

Ancak mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenler ile ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında öngörülen tüm şartları bir arada taşımadıkları için tedviren görevlendirildikleri kabul edilecek olanlara ek ödeme farkı ödenmeyecektir.

Söz konusu ek 9 uncu madde 15/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, vekaleten yürütülen görevler için anılan tarihten önceki döneme ilişkin olarak bu maddeye göre ek ödeme farkı ödenmeyecektir.

Örnek 1- Şef kadrosunda bulunan ve 1 inci dereceden aylık alan bir memurun boş şube müdürü kadrosuna vekaleten atanması halinde ilgiliye vekalet nedeniyle yapılacak ek ödeme farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (T) sayılı cetvelde, 1 inci derecedcn aylık alan şef için % 115 ve şube müdürü için %170 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

 

Ek Ödeme

Oranı

(%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

Şef (Asli kadro)

1 15

9500x0,06446x1,15 = 704,23

704,23x0,0066 = 4,65

699,58

Şube müdürü (Vekalet edilen kadro)

170

9500x0,06446x1,70 = 1.041,03

1.041,03x0,0066 = 6,87

1.034,16

Fark ödemesi

Vekalet edilen kadro ek ödeme tutarı - Asli kadro ek ödeme tutan 1.034,16 - 699,58

334,58

Buna göre ilgili personele, asli kadrosu için hesaplanan 699,58 TL net ek ödemeye ilave olarak ayrıca vekaleten atandığı şube müdürü kadrosu için 334,58 TL net ek ödeme farkı, vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir. Ancak, vekalet nedeniyle bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki şartlan taşıması gerekmektedir.

7-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre yapılacak ek ödemeler anılan maddenin sekizinci fıkrası ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi hükümleri uyarınca;

a) Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli için döner sermaye bütçelerinden,

b)  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli için Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarlardan,

karşılanacaktır.

Ek 9 uncu madde uyarınca diğer personele yapılacak ek ödeme ise ilgililerin aylık ve ücretlerinin ödendiği bütçeden yapılacaktır.

8-            375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme istinaden; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretimi teşvik priminden yararlanan personeline anılan maddenin birinci fıkrasına göre ek ödeme yapılmayacaktır. Ancak söz konusu personele, üretimi teşvik primi ödemesinin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda bu ödemenin yapılacağı tarih arasındaki dönemde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren aylıklara ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle ek ödeme yapılmaya başlanacaktır.

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin söz konusu personel için bir önceki yıl yapılan üretimi teşvik primi ödemeleriyle kıyas suretiyle ek ödeme yapılmasını öngören ek 3 üncü maddesi 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldığından, bu kapsamdaki personel yılında üretimi teşvik priminin ödeneceği tarihe kadar, ek 9 uncu madde uyarınca (I) sayılı Cetvelde kadro ve görev unvanları için öngörülen ek ödemeden yararlandırılacaktır.

Üretimi teşvik primi ödemelerinin ayın 15`inden sonraki bir tarihte yapılması halinde peşin olarak ödenmiş olan ek ödemenin, üretimi teşvik primi ödemesinin yapıldığı tarihten sonraya isabet eden kısmı geri alınacaktır.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (e) fıkrasıyla 969 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışmayanlara, anılan Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca üretimi teşvik primi ödenmeyecektir.

Örnek 2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mühendis kadrosunda görev yapan ve 1 inci dereceden aylık alan mühendise, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 150 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Söz konusu personele 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca, 15 Şubat 2012 tarihinde üretimi teşvik primi olarak 6.000 TL tutarında ödeme yapılacağı ve bir sonraki teşvik priminin ise 15 Şubat 2012 tarihinde ödeneceği varsayımı altında 15/2/2012 - 14/2/2013 döneminde yapılacak üretimi teşvik primi ve ek ödemelerin hesaplanması ve karşılaştırılması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

 

 

Mühendis

Ek Ödeme Oranı (%) / Üretimi Teşvik Primi (TL)

Brüt Ek Ödeme / Üretimi Teşvik Primi (TL)

Gelir Vergisi (TL) Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

375 sayılı KHK`niıı ck 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

150

9500x0,06446x1.50 = 918,56

912,50

918,56x0,0066 = 6,06

969 sayılı Kanunun 3 i`ıncü maddesinin son fıkrası uyarınca ödenen üretimi teşvik primi

6.000

(15 Şubat 2012 tarihinde yapılan ödeme)

6.000.00

6.000x0,15 = 900,00

5.060,40

6.000x0,0066 = 39,60

15 Şubat 2012 -14 Şubat 2013 döneminde ilgiliye yapılacak ödemeler

Tarih

Yapılan Ödemelerin net tutan (TL)

Ödemenin Türü

Ek ödemenin teşvik primi ile kıyası (TL)

Kıyaslamada dikkate alınacak kümülatif ek ödeme hesabı

Hesaplamanın açıklaması

15.02.2012

5.060,40

Üretimi Teşvik Primi

912,50

912,50

Prim ödemesinin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde, 375 sayılı KHK`ya göre ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, prim net tutarına ulaşıncaya kadar, ilgiliye ek ödeme yapılmaz. Ek ödemenin toplam net tutarı, ödenen primin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren ek ödeme yapılmaya başlanacaktır.

15.03.2012

-

912,50

1.825,00

15.04.2012

-

-

912,50

2.737,50

15.05.2012

-

912,50

3.650,00

15.06.2012

-

912,50

4.562,50

15.07.2012

414,60

Kist ek ödeme

497,90

5.060,40

15.08.2012

912,50

Ek Ödeme

15.09.2012

912,50

Ek Ödeme

15.10.2012

912,50

Ek Ödeme

15.11.2012

912,50

Ek Ödeme

15.12.2012

912,50

Ek Ödeme

15.01.2013

912,50

Ek Ödeme

 

Diğer taraftan, bu örnekte yer alan verilere ve ek ödeme tutarına ilişkin rakamlar dikkate alındığında, 15/2/2012 tarihinde 10.950 TL veya daha fazla net tutarda üretimi teşvik primi ödenmiş olması halinde, aynı derecedeki mühendislere, 15/2/2012 - 14/2/2013 döneminde hiçbir şekilde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmayacaktır.

9- 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle;

a)  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla ek ödeme, ikramiye, tazminat, döner sermaye ödemesi, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri gibi değişik adlar altında yapılan ödemelere ilişkin yürürlükten kaldırılan hükümler,

b) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin değiştirilmeden önceki hükümleri, uyarınca yapılan ödemelerden yararlanmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödemeden yararlanmaya başlayan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı da dahil olmak üzere 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanacak aylık net ödeme tutarının, (I) sayılı Cetvelde kadro ve görev unvanları için ödenmesi öngörülen aylık net ek ödeme tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek ve aradaki farkın sona erdiği tarihten itibaren sadece ek 9 uncu maddeye göre ek ödeme yapılacaktır.

İlgililer için 14/1/2012 tarihi itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca ve anılan tarih itibarıyla geçerli olan memur aylık katsayısı ile asgari ücret tutarı dikkate alınarak geçici 11 inci maddeye göre hesaplanacak aylık net ödeme tutarı sabit olup hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

Fark tazminatı ödemesine, 14/1/2012 tarihi itibarıyla ilgililerin bulundukları kadro ve pozisyonlarda kaldıkları sürece devam edilecek, personelin kendi isteği olmaksızın aynı kurumda yapılan kadro ve pozisyon unvanı değişiklikleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Ancak isteğe bağlı olarak; kadro veya pozisyon unvanında değişiklik olanlar ile başka kurumlara atananlar hakkında fark tazminatı ödemesine son verilecektir.

Örnek 3- Sosyal Güvenlik Kurumunda memur kadrosunda görev yapan ve 5 inci dereceden aylık alan personele, 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ikinci fıkrasına göre % 95 oranında ek ödeme ve dördüncü fıkrasına göre ikramiye ödemesi yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 90 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele, 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Memur

Ek Ödeme Oranı (%) İkramiye Tutarı (TL)

Brüt Ek Ödeme / İkramiye (TL)

Gelir Vergisi (TL) Damga Vergisi (TL)

Net Tutar

(TL)

5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin kinci fıkrasına  göre hesaplanan ek ödeme

95

9500x0,06446x0,95 - 581,75

581,75x0.0066 = 3,84

577,91

5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin

837

(1 0cak-30 1Haziran 2012 dönemi için asgari ücret tutarı)

İkramiyenin bir aya isabet eden tutan (837/6=139,50)

139,50x0,15 = 20,93

117,65

dördüncü fıkrasına göre hesaplanan ikramiye

139,50x0,0066 = 0,92

375 sayılı KHK`nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

90

9500x0,06446x0,90 = 551,13

551,13x0,0066 = 3,64

547,49

Fark Ödemesi

(5502/28 ek ödeme ve ikramiye toplam net tutarı) - (375/ek 9 ek ödeme net tutarı) (577,91 + 117,65 = 695,56) - 547,49

148,07

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal haklan ödenirken 148,07 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörülen ikinci ve dördüncü fıkraları uyarınca 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanmış olan ikramiye ve ek ödemenin toplam net tutarı olan 695,56 TL sabit olup, bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.

Örnek 4- Birinci sınıf olup, 1 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan kaymakamlara 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen hükümlerden, 1700 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre % 100 oranında ek ödeme yapılmakta ve 5302 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre ise 12.000 gösterge rakamı üzerinden aylık ödenek verilmekte iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 200 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Birinci Sınıf Kaymakam (1 inci derece 1 inci kademeden aylık alan)

Ek Ödeme Oranı (%) / Ödenek Göstergesi

Brüt Ek Ödeme /Ödenek (TL)

Gelir Vergisi (TL) Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

1700 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi hükmüne göre hesaplanan ek ödeme

100

9500x0,06446x1 = 612,37

608,33

612,37x0.0066 = 4,04

5302 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükmüne göre hesaplanan ödenek

12.000

12.000x0,06446 = 773,52

773,52x0,15 = 116,03

652,38

773,52x0,0066 = 5,11

375 sayılı KHK`nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

200

9500x0,06446x2 1.224,74

1.216,66

1.224,74x0,0066 = 8,08

Fark Ödemesi

(1700/ek 5 ek ödeme net tutan 15302/ 63 ödenek net tutarı)-(375/ek 9 ek ödeme net tutarı) (608,33 + 652,38 = 1.260,71) - 1.216,66

44,05

 

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal hakları ödenirken 44,05 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanan ve fark tazminatı hesabına esas net tutar olan 1.260,71 TL sabit olup bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.

Örnek 5- Kaymakam adaylarına, 1700 sayılı Kanunun 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ek 5 inci maddesine göre %145 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre de %145 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca herhangi bir fark tazminatı ödenmeyecektir.

Örnek 6- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatının şube müdürü kadrosunda görev yapan personele, 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmeden önceki hükmüne göre 26.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanan fazla çalışma ücreti, aynı Kanunun 222 nci maddesine göre yapılması öngörülen %155 oranındaki net ek ödeme tutarından mahsup edilerek ödenmekte iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %170 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Şube Müdürü

Fazla Çalışma Ücreti Göst. / Ek

Ödeme Oranı

(%)

Brüt Fazla Çalışma Ücreti/ Ek Ödeme (TL)

Gelir Vergisi (TL) Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

4458 sayılı Kanunun 666 sayılı KIIK ile değiştirilmeden önceki 221 inci maddesi uyarınca ödenen fazla çalışma ücreti

26.000

26.000x0,06446 = 1.675,96

1.675,96x0,15 = 251,39 1.675,96x0,0066 = 11,06

1.413,51

4458 sayılı Kanunun 666 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmadan önceki 222 nci maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen ek ödeme

155

9500x0,06446x1,55 - 949,17

949,17x0,0066 = 6,26

942,91

4458 sayılı Kanuna göre yapılan mahsup işlemi

Fazla çalışına ücretinin net tutarı ek ödemenin net tutarından mahsup edildiği ve örneğimizde de 4458 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken ek ödeme (942,91 TL), fazla çalışma ücretinden (1.413,51 TL) daha düşük olduğu için ilgiliye fazla çalışma ücretinin dışında ek ödeme adı altında ayrıca herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

375 sayılı KHK`nııı ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

170

9500x0,06446x1,70 = 1.041,03

1.041,03x0,0066 = 6,87

1.034,16

Fark Ödemesi

(4458/221 fazla çalışma ücreti net tutarı -375/ek 9 ek ödeme net tutarı)= 1.413,51 - 1,034,16

 

379,35

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal hakları ödenirken 379,35 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanan ve fark tazminatı hesabına esas net tutar olan 1.413,51 TL sabit olup bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.

Örnek 7- 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen yedinci fıkrasına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görev yapan ve 8 inci dereceden aylık alan hizmetli kadrosunda bulunan personele, % 80 oranında ek ödeme verilmekte iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 70 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Hizmetli

Ek Ödeme Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre hesaplanan ek ödeme

80

9500x0,06446x0,80 = 489,90

489,90x0,0066 = 3,23

 486,67

375 sayılı KHK`nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

70

9500x0,06446x0,70 = 428,66

428,66x0,0066 = 2,83

 425,83

Fark Ödemesi

(3146/39 ek ödeme net tutarı - 375/ek 9 ek ödeme net tutarı) 486,67 - 425,83

 60,84

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal haklan ödenirken, 60,84 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen yedinci fıkrasına göre anılan tarih itibarıyla hesaplanmış olan ek ödemenin net tutarı olan 486,67 TL sabit olup, bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.

Örnek 8- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığında 5 inci dereceli kadroda bulunup 1 inci dereceden aylık alan memur unvanlı personele, söz konusu ek 3 üncü maddeye göre % 65 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 110 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

Memur

Ek Ödeme Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

375 sayılı KHK`nın ek 3 üncü maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

65

9500x0,06446x0,65 = 398,04

398,04x0,0066 = 2,63

395,41

375 sayılı KHK`nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

110

9500x0,06446x1,10 = 673,61

673,61x0,0066 = 4,45

669,16

Fark

(375/ek 3 ek ödeme net tutarı - 375/ek 9 ek ödeme net tutarı) 395,41 - 669,16

-273,75

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, ilgiliye 15/1/2012 tarihinde yapılacak ek ödeme tutarı 273,75 TL daha fazla olduğundan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca herhangi bir fark tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.

Örnek 9- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar arasında yer alan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığında görev yapan ve 1 inci dereceden aylık alan mühendis kadrosunda bulunan personele, söz konusu ek 3 üncü maddeye göre % 96 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 150 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

Mühendis

Ek Ödeme Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Damga Vegisi (TL)

Net Tutar (TL)

375 sayılı KHK`nın ek 3 üncü maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

96

9500x0,06446x0,96 = 587,88

587,88 x0,0066 = 3,88

584,00

375 sayılı KHK`nın ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

150

9500x0,06446x1,50 = 918,56

918,56 x0,0066 - 6,06

912,50

Fark

(375/ek 3 ek ödeme net tutarı - 375/ek 9 ek ödeme net tutarı) 584,00 - 912,50

-328,50

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, 15/1/2012 tarihinde yapılacak ek ödeme tutarı 328,50 TL daha fazla olduğundan, ilgiliye 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca herhangi bir fark tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.

10-Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ile yükseköğretim kurumlarının döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele döner sermaye gelirlerinden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının saymanlık hizmetlerini yürüten personele ise 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesine göre Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarlardan, mevzuatı uyarınca herhangi bir ödeme yapılmayacak, ilgililere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılacaktır.

11-           375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin "A- Aylıklarım 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının l/g sırasında "müdür" unvanlı kadrolarda bulunanlar için ek ödeme oranı % 170 olarak belirlenmiştir. Söz konusu "müdür" ibaresi, döner sermaye işletmesi merkez müdürü, işletme müdürü, atölye müdürü, malmüdürü, milli emlak müdürü, bilgi işlem müdürü, ikmal müdürü, meteoroloji istasyon müdürü ve ilçe müdürü gibi kadrolardan, söz konusu Cetvelin diğer sıralarında özel bir ek ödeme oranı belirlenmemiş olan tüm müdür unvanlı kadroları ifade etmektedir.

12-          375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesiyle 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen hükümlere göre ikramiye ödenen personelden 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılacaklara, mevzuatında 2012 yılı Ocak ayında ödenmesi öngörülen ikramiyeler bir defaya mahsus olmak üzere 14/1/2012 tarihine kadar ödenecektir.

13-          15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek ödeme yapılacak personele;

a) Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca 15/1/2012 tarihinden itibaren ek ödeme, ikramiye, fazla çalışma ücreti ve fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri (Öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan yöneticiler hariç) gibi değişik adlar altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

b)            4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca 1/1/2012 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir.

14-          399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde pozisyon unvanları itibarıyla belirlenen oranlar esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacaktır.

15-          Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (11) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelden ek ödeme yapılacak olanlar ve ek ödeme oranları Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca belirlenecektir. Bunlara yapılacak ek ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ile sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

16-İlgili mevzuatı uyarınca bazı kurumların personeline yapılacak ödemelere ilişkin uygulama aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ile 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi kapsamında ödeme yapılan personele, söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre personele her ay yapılacak ödemelerin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödeme net tutarından az olamayacaktır.

Buna göre, ilgili personel için önce, mevzuatı hükümlerine göre ödenecek ödeme net tutarı tespit edilecek, bu tutarın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından;

- Fazla olması halinde ilgililer hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

- Az olması halinde ise ilgililere tabi olunan mevzuatı uyarınca yasal kesintiler de dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarına yükseltilerek ödenecektir.

Sağlık Bakanlığı ile yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama araştırma merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele, döner sermaye gelirlerinden 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yapılan ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

Örnek 10- 1 inci dereceden aylık alan bir hemşireye 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %115 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan ve 1 inci dereceden aylık alan bir hemşireye 2012 yılı Şubat ayında brüt 900 TL ek ödeme yapılması halinde, söz konusu personele 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Hemşire

Ek Ödeme Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Gelir Vergisi (TL) Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre yapılan ek ödeme

900,00

900x0,15 = 135,00

759,06

900x0,0066 = 5,94

375 sayılı KHK`nin ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

115

9500x0,06446x1,15 = 704,23

699,58

704,23x0,0066 = 4,65

Fark

209/5 net ek ödeme tutarı - 375/ek 9 net ek ödeme tutarı 759,06 - 699,58

59,48

Buna göre ilgiliye 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan ek ödeme net tutarından 59,48 TL fazla olduğundan, ilgili hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Örnek 11- 1 inci dereceden aylık alan bir hemşireye 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %115 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Yükseköğretim kurumunun tıp fakültesinde görev yapan, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan ve 1 inci dereceden aylık alan bir hemşireye 2012 yılı Şubat ayında brüt 730 TL ek ödeme yapılması halinde, söz konusu personele 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Hemşire

Ek Ödeme Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Gelir Vergisi (TL) Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yapılan ek ödeme

730,00

730x0,15 = 109,50 730x0,0066 = 4,82

6 T 5,68

375 sayılı KHK`nin ek 9 uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

115

9500x0,06446x1,15 - 704,23

704,23x0,0066 = 4,65

699,58

Fark

2547/58 net ek ödeme tutan - 375/ek 9 net ek ödeme tutarı _ 615,68 - 699,58

-83,90

Fark tutarının hesaplanması

Net llrk / (1-toplam vergi oranı)

99,48x0,15 = 14,92

83,90

83,90 /0,8434-99,48

99,48x0,0066 = 0,66

Buna göre ilgiliye, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılan net ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan net ek ödeme tutarından 83,90 TL düşüktür. Döner sermaye gelirlerinden mevzuatına göre yapılan ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödeme net tutarından az olamayacağından, ilgiliye döner sermaye gelirlerinden anılan ayda ayrıca 83,90 TL ilave net ek ödeme hesaplanacak ve böylece ilgiliye döner sermaye gelirlerinden toplam 699,58 TL net ek ödeme yapılmış olacaktır.

Örnek 12- 2914 sayılı Kanuna tabi olup 3 üncü dereceden aylık alan bir yardımcı doçente 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 67 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Yükseköğretim kurumunun tıp fakültesinde görev yapan, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan ve 3 üncü dereceden aylık alan bir yardımcı doçente 2012 vıh Şubat ayında brüt 3.000 TL ek ödeme yapılması halinde, söz konusu personele 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Yardımcı Doçent

Ek Ödeme Oranı  (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Gelir Vergisi (TL) Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yapılan ek ödeme

3.000,00

3000x0,15 = 450,00

2.530,20

3000x0,0066 = 19,80

375 sayılı KHK`nin ek 9  uncu maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme

67

9500x0,06446x0,67 = 410,29

407,58

410,29x0,0066 = 2,71

Fark

2547/58 net ek ödeme tutarı - 375/ek 9 net ek ödeme tutarı _ 2.530,20 - 407,58

2.122,62

Buna göre ilgiliye; 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan ek ödeme net tutarından 2.122,62 TL fazla olduğundan, ilgili hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

b) Yükseköğretim kurumlarının 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki;

- 657 sayılı Kanuna tabi memurları ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personeline 15/1/2012 tarihinden itibaren sadece 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme yapılacak ve bu ek ödeme ilgililerinin aylık veya ücretlerinin ödendiği bütçeden karşılanacaktır. Anılan tarihten itibaren söz konusu personele 58 inci madde kapsamında herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi 14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığından, 2011 yılında ilgililere 58 inci madde uyarınca ek ödeme yapılmış olması halinde söz konusu ödemeler için 15/1/2012 tarihinden itibaren herhangi bir kıyaslama işlemi yapılmayacaktır.

- Öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca katkılarına bağlı olarak yapılacak ek ödeme döner sermaye bütçesinden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme ise özel bütçeden yapılacaktır.

c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesi uyarınca 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunan personeline, döner sermaye gelirlerinden söz konusu 58 inci madde uyarınca ödeme yapılmaya başlanıncaya kadar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ilgililerin aylık veya ücretlerinin ödendiği bütçeden ek ödeme verilecektir. Ancak, 58 inci madde kapsamında herhangi bir şekilde ödeme yapılmaya başlanılması halinde, yapılan bu ödemelerin bir kısmının döner sermaye bütçesinden, bir kısmının özel bütçeden yapılması söz konusu olmayacak, yapılan ödemelerin miktarına bakılmaksızın 58 inci maddeye göre ek ödeme yapılmaya başlanıldığı tarihten itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesi uyarınca yürütülen uygulamaya son verilerek döner sermaye gelirlerinden anılan 58 inci madde uyarınca ek ödeme verilecektir.

Söz konusu geçici 17 nci madde kapsamında bulunanlar açısından yürütülecek olan uygulamaya maddenin yürürlük tarihi olan 15/1/2012 tarihinden itibaren başlanılacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesinin uygulanmasında; tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin (hastaneler dâhil) kuruluş tarihine bakılmaksızın, üniversitelerin 1/3/2006 tarihinden önce veya sonra kurulup kurulmadığının dikkate alınması gerekmektedir.

17- 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 nci maddesi ve bu maddeler uyarınca yürürlüğe konulan 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı ve 12/5/2008 tarihli ve 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığından, anılan mevzuat hükümlerine göre yapılan mahsup işlemine mevcut durumda olduğu gibi aynı usul ve esaslar dahilinde devam edilecektir.

B) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu Maddesi Uyarınca Ödenecek Ücret ve Tazminata İlişkin Açıklamalar

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinde, bu madde kapsamında bulunan ve ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanlarına yer verilen memurlara (geçici 12 nci maddede öngörülen durumlar hariç), ücret ve tazminattan oluşan iki unsur üzerinden ödeme yapılması öngörülmüştür.

1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinde, madde kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşların kadrolarında olup ücret ve tazminat ödemelerinden yararlanacaklar ve kapsam dışında tutulanlar ile ücret ve tazminat ödemesine ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Buna göre;

a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, sosyal güvenlik kurumlan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliği ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının;

-  Merkez teşkilatlarında bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda bulunanlardan,

-  Taşra teşkilatlarına ait kadrolarda bulunup, kadro unvanları ekli (II) sayılı Cetvelde yer alanlardan,

-  Merkez teşkilatlarında; Dışişleri Meslek Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas Memurları, özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe yardımcı veya stajyer olarak alınıp belirli süreli yetiştirme döneminden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara atananlar (mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile iç denetçilerden ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda yer alanlardan,

aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara (aşağıda kapsam dışında olduğu belirtilen memurlar hariç) ek 10 uncu madde uyarınca ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde belirlenmiş olan göstergeler üzerinden ücret ve tazminat ödemesi yapılacaktır.

b)  Söz konusu ücret ve tazminatlardan yararlanacakların belirlenmesinde, ek 10 uncu madde hükümleri ile ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Kadro unvanları (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer almakla birlikte kadrolarının bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları ek 10 uncu madde kapsamında olmayanların belirtilen ücret ve tazminatlardan yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Örneğin, mahalli idareler ve bunların bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve yargı kuruluşları ek 10 uncu madde kapsamında yer almadığından, bu idarelere ait kadrolarda bulunan memurlara, (II) ve (III) sayılı Cetvellerde öngörülen ücret ve tazminat ödenmeyecektir.

c)  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeli, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında bulunan personel, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatlarında mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına ait kadrolarda bulunan memurlar ek 10 uncu madde kapsamı dışında tutulduğundan, bunlara da bu madde uyarınca ücret ve tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

ç) Ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde belirlenen ücret ve tazminatlara hak kazanılmasında ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Ücret ödemesi gelir ve damga vergisine tabi tutulacak, tazminat ödemesi ise damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacaktır.

d)  Kadro dereceleri esas alınarak belirlenmiş olan ücret ve tazminatlar, personelin atandığı kadro derecesi dikkate alınarak ödenecek, ancak 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre atananlar ile haklarında aynı Kanunun 67 nci maddesi hükmü uygulananlara yapılacak ödemelerde kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınacaktır.

e) Söz konusu ücret ve tazminatlar, ek 10 uncu madde kapsamında bulunan ve ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde belirlenen ücret ve tazminatlardan yararlananların sosyal güvenlik primine esas kazançlarının veya emekli keseneğine esas aylıklarının hesabında dikkate alınmayacak, bunların prime esas kazançları veya emekli keseneğine esas aylıkları 15/1/2012 tarihinden önce olduğu gibi 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre tespit edilmeye devam edilecektir. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinin uygulanmasında, ekli (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendi ile "F- Denetim Tazminatı" bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınacaktır.

2- Ek 10 uncu madde kapsamında ödeme yapılacak personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre ödenen taban aylığı, kıdem aylığı ve görev tazminatı, ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödeme ile bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılan ödemeler, ek 14 üncü maddesi uyarınca yapılan ilave ek ödeme, 657 sayılı Kanunda ödenmesi öngörülen aylık, ek gösterge, zam ve tazminatlar ve makam tazminatı ile avukatlık vekalet ücreti ve temsil tazminatı ödenmeyecektir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi, 2 nci, 28 inci ve ek 13 üncü maddelerinde düzenlenmiş olan ödemeler ile 657 sayılı Kanunda öngörülen sosyal haklar ve yardımlar mevcut durumda olduğu gibi aynı usul ve esaslar dahilinde ödenmeye devam edilecektir.

Örnek 1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma sonucunda, ek 10 uncu maddeye göre kendisine ücret ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılan Genel Müdür unvanlı bir kadroda, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan, 21 yıl hizmeti bulunan vc 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir personele 15/1/2012 tarihinde yapılacak mali haklara ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Unsurlar / Genel Müdür 1/4

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1-Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (67300x0,06446)

4.338,16

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (37050x0,06446)

2.388,24

Brüt Ödeme

(1+2)

6.726,40

3- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 sayılı Kamın hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) l (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı [(1.500x0,06446)+(6.400x0,06446)+(1.000x0,86251)+ (21x20x0,06446) + (9500x1,80x0,06446)]x 0,20

 

 

 

 500,22

4- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Yukarıdaki emekli keseneği matrahı üzerinden %12

300,13

Brüt Gelir

   (1+2+3+4)

7.526,75

5- Emekli Keseneği İşveren Payı

500,22

6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

300,13

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %16

400,17

8- Gelir Vergisi

[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x Matraha bağlı vergi oranı %15]-Asgari Geçim İndirimi Tutarı

530,96

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

44,39

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

1.775,87

Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

5.750,88

Örnek 2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma sonucunda, ek 10 uncu maddeye göre kendisine ücret ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılan Çevre ve Şehircilik Uzmanı unvanlı bir kadroda, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan, 12 yıl hizmeti bulunan ve 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde görev yapan bir personele 15/1/2012 tarihinde yapılacak mali haklara ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Unsurlar/ Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4/1

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1 -Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (39300x0,06446)

2.533,28

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (21625x0,06446)

1.393,95

Brüt Ödeme

(1+2)

3.927,23

3- Emekli Keseneği İşveren Payı

(5434 sayılı Kamın hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı [(915x0,06446)+(l 600x0,06446)+(l .000x0,86251)+ (12x20x0,06446)+ (9500x0,40x0,06446)]x0,20

257,01

4- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Yukarıdaki emekli keseneği matrahı üzerinden %12

154,21

Brüt Gelir

(1+2+3+4)

4.338,45

5- Emekli Keseneği İşveren Payı

257,01

6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

154,21

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden % 16

205,61

8- Gelir Vergisi

[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x Matraha bağlı vergi oranı %15] - Asgari Geçim İndirimi Tutarı

289,41

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

25,92

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

932,16

Net Ödeme

(Brüt Gelir- Kesintiler Toplamı)

3.406,29

Örnek 3- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma sonucunda, ek 10 uncu maddeye göre kendisine ücret ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılan Maliye Uzman Yardımcısı unvanlı bir kadroda, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan, bir yıldan az hizmeti bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde görev yapan bir personele 15/1/2012 tarihinde yapılacak mali haklara ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Unsurlar / Maliye Uzman Yardımcısı 9/1

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1-Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (30575x0,06446)

1.970,86

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (16800x0,06446)

1.082,93

Brüt Ödeme

(1+2)

3.053,79

3- Sigorta Primi İşveren Payı (5510 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (Makam tazminatı göstergesi x Aylık katsayı) + (Temsil veya görev tazminatı göstergesi x Aylık katsayı) + (9500 x 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde öngörülen tazminatlar x Aylık katsayı)] x Prim oranı

[(620x0,06446) ı (0x0,06446)+(l.000x0,86251)+(Ox20xO,06446) -*-(0x0,06446)+(0x0,06446)+(9500xl, 12x0,06446)] x 0,185

293,84

Brüt Gelir

(1+2+3)

3.347,63

4- Sigorta Primi İşveren Payı

293,84

5- Sigorta Primi Kişi Payı

Sigorta prim matrahı üzerinden %14

222,37

6- Gelir Vergisi

[(Ücret Tutarı - Sigorta primi kişi payı) x Matraha bağlı vergi oranı %151 - Asgari Gccim İndirimi Tutarı

202,53

7- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

20,16

Kesintiler Toplamı

(4+5+6+7)

738,90

Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

2.608,73

3-  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan hükümler uyarınca ikramiye ödenen personelden 15/1/2012 tarihinden itibaren ek 10 uncu maddeye göre ödeme yapılacaklara, geçici 13 üncü madde hükmüne istinaden, mevzuatında Ocak ayında ödenmesi öngörülen ikramiye adı altındaki ödemelerin hiçbiri yapılmayacaktır.

4-  (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara vekaleten atananlara, vekalet görevi nedeniyle vekalet ettikleri kadro unvanı için öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri yapılmayacaktır.

Bu durumdakiler ile kadro unvanları (II) ve (III) sayılı Cetvellerde bulunanlardan anılan Cetvellerde yer almayan bir kadroya vekalet edenlere, mevcut uygulamada olduğu gibi 657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri ile 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararının vekalete ilişkin hükümlerine göre, vekaleten atanılan kadrolar için belirlenmiş olan aylık göstergeleri ve ek göstergeler esas alınarak vekalet aylığı, işgal ettikleri kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için belirlenmiş olan zam ve tazminatların toplam tutarı esas alınarak zam ve tazminat farkı ödenecektir.

Örnek 4- Kültür ve Turizm Bakanlığında Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan ve aynı Bakanlıkta boş bulunan Genel Müdür kadrosuna vekaleten atanan bir Devlet memuruna, vekalet görevi nedeniyle vekalet edilen Genel Müdür kadro unvanı için ekli (II) sayılı Cetvelde öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri yapılmayacak, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın "Vekalet" başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilen şartların taşınması halinde, işgal edilen kadro ile vekalet edilen kadroya ilişkin zam ve tazminat farkı ödenecektir.

Bu çerçevede, Genel Müdür Yardımcısı kadrosu için anılan Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 7 nci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (900) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1700) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 5 inci Grubunun 4 üncü sırasından %210 oranında özel hizmet tazminatı, Genel Müdür kadrosu için I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 6 nci sırasından (975) puan iş güçlüğü zammı ile (975) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1950) puan zam ile II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 4 üncü Grubunun 2 nci sırasından %330 oranında özel hizmet tazminatı öngörüldüğü dikkate alınarak, vekalet nedeniyle ödenecek zam ve tazminat farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

(Asli Kadro)

(Vekalet Edilen Kadro)

Hakedişler

Zam Tutarı

1.700x0,02044=34,75

1.950xx0,02044=39,86

Özel Hizmet Tazminatı Tutarı

9.500x0,06446x2,10=1.285,98

9.500x0,06446x3,30=2.020,82

Zam ve ÖHT Toplamı

1.320,73

2.060,68

Kesintiler

Damga Vergisi

1.320,73x0,0066=8,72

2.060,68x0,0066=13,60

Gelir Vergisi

34,75x0,15=5,21

39,86x0,15=5,98

Kesinti Toplamı

13,93

19,58

Net Tutar

(1.320,73-13,93)=1.306,80

(2.060,68-19,58)=2.041,10

Fark

2.041,10-1.306,80=734,30

Görüleceği üzere, vekil memura, vekalet edilen Genel Müdürlük için anılan Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro ve görevi karşılığında fiilen alman zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması nedeniyle, aradaki 734,30 TL`lik fark, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vc vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir.

Örnek 5- Kültür ve Turizm Bakanlığında Şube Müdürü kadrosunda görev yapan ve aynı Bakanlık bünyesinde bir Genel Müdürlükte boş bulunan Daire Başkanı kadrosuna vekaleten atanan bir Devlet memuruna, vekalet görevi nedeniyle vekalet edilen Daire Başkanı kadro unvanı için ekli (II) sayılı Cetvelde öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri yapılmayacak, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar`ın "Vekalet" başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilen şartların taşınması halinde, işgal edilen kadro ile vekalet edilen kadroya ilişkin zam ve tazminat farkı ödenecektir.

Bu çerçevede, Şube Müdürü kadrosu için anılan Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 25/a sırasından (600) puan iş güçlüğü zammı ile (500) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1100) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 10 uncu Grup 5 inci sırasından %135 oranında özel hizmet tazminatı, Daire Başkam kadrosu için, I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 8 inci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (900) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1700) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 6 ncı Grubunun 1 inci sırasından % 200 oranında özel hizmet tazminatı öngörüldüğü dikkate alınarak, vekalet nedeniyle ödenecek zam ve tazminat farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Şube Müdürü (Asli Kadro)

Daire Başkam (Vekalet Edilen Kadro)

Hakediş1er

Zam Tutarı

1.100x0,02044=22,48

1.700xx0,02044=34,75

Özel Hizmet Tazminatı Tutarı

9.500x0,06446x1,35=826,70

9.500x0,06446x2,00=1.224,74

Zam ve ÖHT Toplamı

849,18

1.259,49

Kesintiler

Damga Vergisi

849,18x0,0066=5,60

1.259,49x0,0066=8,31

Gelir Vergisi

22,48x0,15=3,37

34,75x0,15=5,21

Kesinti Toplamı

8,97

13,52

Net Tutar

(849,18-8,97)=840,21

(1.259,49-13,52)=1.245,97

Fark

1.245,97-840,21=405,76

Görüleceği üzere, vekil memura, vekalet edilen Daire Başkanı için anılan Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro ve görevi karşılığında fiilen alman zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması nedeniyle, aradaki 405,76 TL`lik fark, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir.

5- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında olup, geçici 12 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı da dahil olmak üzere fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının; ek 10 uncu madde ve ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre kadro unvanları için öngörülen ücret ve tazminat toplamı net tutarından fazla olması halinde, 15/1/2012 tarihinde anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında, bu tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına, aynı usul ve esaslar çerçevesinde geçici 10 uncu ve geçici 15 inci madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle devam olunacaktır. 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden;

a)  Tebliğin (C) bölümünde de belirtildiği üzere, kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen personel için bu tarihten önce yürürlükte bulunan ve bunlar hakkında uygulanmakta olan mali ve sosyal hakların belirlendiği mevzuat hükümlerinin,

b) Diğer personel için anılan tarihten önce yürürlükte bulunan ve bunlar hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddelerinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca ek ödeme, ikramiye ve tazminat gibi değişik adlar altında yapılmakta olan ödemeler de dahil olmak üzere uygulanmakta olan mali ve sosyal hakların belirlendiği mevzuat hükümlerinin,

anlaşılması gerekmektedir.

 

İlgililerin mali haklar kapsamında herhangi bir hak kaybına uğramaması için, bu maddede öngörülen karşılaştırma yıllık olarak hesaplanacak ortalama aylık tutarlar üzerinden yapılacaktır. Her yılın başında 1 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olan katsayı ve sözleşme ücreti ile hesaplamaya ilişkin diğer tüm hususlar dikkate alınarak yılın tamamı için; ek 10 uncu madde uyarınca ödenebilecek ortalama aylık net tutar ile 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödenebilecek ortalama aylık net tutar karşılaştırılacak ve buna göre işlem yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak karşılaştırmalara, 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ödenecek olan tutarın daha düşük kalacağı yıla kadar devam edilecektir.

Kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için 14/1/2012 tarihinde ve diğerleri için 15/1/2012 tarihinde yardımcı veya stajyer unvanlı kadrolarda bulunanlardan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör ve aktüer unvanlı kadrolara anılan tarihlerden sonra atananlar ile bu mesleklere mensup olup 15/1/2012 tarihinde idari görevlerde bulunanlardan uzman, müfettiş, kontrolör, aktüer, denetçi ve iç denetçi unvanlı kadrolara yeniden atananlar hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak, bunlar dışında kadro unvanı değişenler ile kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için 14/1/2012 tarihinden ve diğerleri için 15/1/2012 tarihinden sonra ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan kadrolara atananlar hakkında ise anılan tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanmayacaktır. Geçici 12 nci maddenin uygulanması açısından müfettiş, kontrolör ve denetçi ibarelerinden, 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge ve makam tazminatı cetvellerinde olduğu gibi başmüfettiş, başkontrolör ve başdenetçilerin de anlaşılması gerekmektedir.

Örııek 6- Başbakanlıkta kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi, 21 yıl hizmeti bulunan ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir Genel Müdür için geçici 12 nci madde uyarınca mali hak karşılaştırması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

a) 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre söz konusu Genel Müdür için hesaplanacak 2012 yılma ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

 

Unsurlar /Genel Müdür 1/4

Hesaplanışı

Tutar

(TL)

1- Sözleşme ücreti

Bakanlar Kurulunca belirlenen brüt sözleşme ücreti

3.002,44

2- İkramiye

Teşvik dahil bir yılda alınacak ikramiyenin bir aya isabet eden tutarı

1.501,22

3- Özel hizmet tazminatı tutarında ödeme

9500 x Aylık Katsayı x Özel Hizmet Tazminatı Oranı (9500x0,06446x3,30)

2.020,82

4- Fazla Çalışma Ücreti

9500 x Aylık Katsayı x Fazla Çalışma Ücreti Oranı (9500x0,06446x0,35)

214,33

Brüt Ödeme

(1+2+3+4)

6.738,81

5- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(1.500x0,06446)+(6.400x0,06446)+(l .000x0,86251)+ (21x20x0,06446)+(9500x0,06446x1,80)] x 0,20

500,22

6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı Çizerinden %12

300,13

Brüt Gelir

(1+2+3+4+5+6)

7.539,16

7- Emekli Keseneği İşveren Payı

500,22

8- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

300,13

9- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden % 16

400,17

10- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Sözleşme ücreti+ İkramiye-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %351 /12}-Asgari Geçim İnd. Tutarı

874,87

11 - Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

44,48

Kesintiler Toplamı

(7+8+9+10+11)

2.119,87

Ortalama Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

5.419,29

b) Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu Genel Müdür için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

 

Unsurlar / Genel Müdür 1/4

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1-Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (67300x0,06446)

4.338,16

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (37050x0,06446)

2.388,24

Brüt Ödeme

(1+2)

6.726,40

3- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı

[(1.500x0,06446)+(6.400x0,06446)+(l.000x0,86251) + (21x20x0,06446) + (9500x1,80x0,06446)] x 0,20

500,22

4- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

300,13

Brüt Gelir

(1+2+3+4)

7.526,75

5- Emekli Keseneği İşveren Payı

500,22

6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

300,13

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden % 16

400,17

8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] /12}-Asgari Geçim İndirimi Tutarı

830,18

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

44,39

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

2.075,09

Ortalama Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

5.451,66

 

Başbakanlıkta kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen bir Genel Müdür için 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı 5.419,29 TL ve ek 10 uncu madde uyarınca hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı ise 5.451,66 TL dir. Buna göre, 15/1/2012 tarihinden itibaren söz konusu Genel Müdüre ek 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde ödeme yapılacaktır. Bu Genel Müdür için daha sonraki dönemlerde bir daha karşılaştırma işlemi yapılmayacağı gibi 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre de herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Örnek 7- Hazine Müsteşarlığında kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi, 12 yıl hizmeti bulunan ve 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde görev yapan bir Hazine Uzmanı için geçici 12 nci madde uyarınca mali hak karşılaştırması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

a) 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre söz konusu Hazine Uzmanı için hesaplanacak 2012 yılma ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

Unsurlar/ Hazine uzmanı  4/1

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1- Sözleşme ücreti

Bakanlar Kurulunca belirlenen brüt sözleşme ücreti

2.485,55

2- İkramiye

Teşvik dahil bir yılda alınacak ikramiyenin bir aya isabet eden tutarı

1.242,78

3- Özel hizmet tazminatı tutarında ödeme

9500 x Aylık Katsayı x Özel Hizmet Tazminatı Oranı (9500x0,06446x1,25)

765,46

4- Fazla Çalışma Ücreti

9500 x Aylık Katsayı x Fazla Çalışma Ücreti Oranı (9500x0,06446x0,30)

183,71

Brüt Ödeme

(1+2+3+4)

4.677,50

5- Emekli Keseneği işveren Payı (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(915x0,06446)+(l 600x0,06446)+( l .000x0,86251)+ (12x20x0,06446)+(9500x0,06446x0,40)] x 0,20

257,01

6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

154,21

Brüt Gelir

(1+2+3+4+5+6)

5.088,72

7- Emekli Keseneği İşveren Payı

257,01

8- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

154,21

9- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %16

205,61

10- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Sözleşme ücrcti+ İkramiye-Emekli keseneği kişi payı) xl2 x matraha bağlı vergi oranı % 15 ila %3 5] /12} - Asgari Geçim İnd. Tutarı

718,06

11- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

30,87

Kesintiler Toplamı

(7+8+9+10+11)

1.365,76

Ortalama Aylık Net Maaş

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

3.722,96

b) Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu Hazine Uzmanı için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

Unsurlar / Hazine Uzmanı 4/1

Hesaplanışı

Tutar (TU)

1-Ücret

Ücret Göstergesi x Avlık Katsayı i (39300x0,06446)

2.533,28

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (21625x0,06446)

1.393,95

Brüt Ödeme

(1+2)

3.927,23

3- Emekli Keseneği İşveren Payı

(5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x `taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oram x Aylık katsayı)] x Prim oranı

[(915x0,06446)+( 1600x0,0644Ğ)+( 1.000x0,86251 )+ (12x20x0,06446)+ (9500x0,40x0,06446)] x 0,20

257,01

4- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

154,21

Brüt Gelir

(1+2+3+4)

4.338,45

5- Emekli Keseneği işveren Payı

257.01

6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

154.21

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %I6

205.61

8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] ,`T2 } - Asgari Geçim İndirimi Tutarı

395,40

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

25,92

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

1.038,15

Ortalama Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

3.300,30

Hazine Müsteşarlığında kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen 4 üncü derecenin birinci kademesindeki bir Hazine Uzmanı için 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı 3.722,96 TL ve ek 10 uncu madde uyarınca hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutan ise 3.300,30 TL dir. Buna göre, söz konusu Hazine Uzmanına 2012 yılında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacaktır. 2013 yılı ve daha sonraki dönemlerde bu şekilde yapılacak karşılaştırmalara, 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ödenecek olan tutarın, ek 10 uncu maddeye göre yapılacak tutardan daha düşük kalacağı yıla kadar devam edilecektir.

Örnek 8- Maliye Bakanlığında sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi, 25 yıl hizmeti bulunan ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir İç Denetçi için geçici 12 nci madde uyarınca mali hak karşılaştırması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

a) 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre söz konusu İç Denetçi için hesaplanacak 2012 yılma ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

Unsurlar / İç Denetçi 1/4

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1- Gösterge Aylığı

Gösterge x Aylık Katsayı / (1500x0,06446)

96,69

2- Ek Gösterge Aylığı

Ek Gösterge x Aylık Katsayı / (3600x0,06446)

232,06

3- Taban Aylığı

Taban Aylığı Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı / (1000x0.86251)

862,51

4- Kıdem Aylığı

Hizmet Yılı x 20 x Aylık Katsayı / (25x20x0,06446)

32,23

5-Yan Ödeme Aylığı

Puan x Yan Ödeme Katsayısı / (2700x0.02044)

55.19

6- Tazminat Tutarı

9500 x Tazminat Oranı x Aylık Katsayı / (9500x(2.10.0.30)x0,06446)

1.469,69

7- Ek Ödeme Tutarı

9500 x Ek Ödeme Oranı x Aylık Katsayı / (9500x1,75x0,06446)

1.071,65

8- Makam Tazminatı

Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı / (2000x0,06446)

128.92

9- Görev Tazminatı

Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı x 0,80 /` (8000x0,06446x0,80)

412,54

Brüt Ödeme

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

4.361,48

10- Emekli Keseneği İşveren Payı

(5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (F.k gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı

[(1500x0.06446)+(3600x0,06446)+( 1.000x0,86251)+ (25x20x0,06446)1- (9500x1.30x0.06446)1 x 0.20

403,91

1 1- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

242,35

Brüt Gelir

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

5.007,74

12- Emekli Keseneği İşveren Payı

403,91

13- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi

242,35

14- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %16

323,13

15- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] / 12} - Asgari Geçim İndirimi Tutarı

92,20

16- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0.0066

28,79

Kesintiler Toplamı

(12+13+14+15+16)

1.090,38

Ortalımla Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

3.917,36

b) Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu İç Denetçi için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

 

Unsurlar / İç Denetçi 1/4

Hesaplanışı

Tutar (TL)

1-Ücret

Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (46450x0,06446)

2.994,17

2-Tazminat

Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (25560x0,06446)

1.647,60

Brüt Ödeme

(1+2)

4.641,77

3- Emekli Keseneği İşveren Payı

(5434 saydı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)

[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı

1/1500x0,06446) ı (3600x0,06446)+( 1.000x0,86251)+ (25x20x0.06446)+ (9500x1,30x0,06446)1 x 0.20

403,91

4- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

Emekli keseneği matrahı üzerinden %12

242,35

Brüt Gelir

(1+2+3+4)

5.288,03

5- Emekli Keseneği işveren Payı

403,91

6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi

242,35

7- Emekli Keseneği Kişi Payı

Emekli keseneği matrahı üzerinden %16

323,13

8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi

{[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] / 12} - Asgari Geçim İndirimi Tutarı

488,1 1

9- Damga Vergisi

Brüt Ödeme x 0,0066

30.64

Kesintiler Toplamı

(5+6+7+8+9)

1.488,14

Ortalama Aylık Net Ödeme

(Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)

3.799,89

Maliye Bakanlığında 1 inci derecenin dördüncü kademesindeki bir İç Denetçi için 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı 3.917,36 TL ve ek 10 uncu madde uyarınca hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı ise 3.799,89 TL dir. Buna göre, söz konusu îç Denetçiye 2012 yılında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacaktır. 2013 yılı ve daha sonraki dönemlerde bu şekilde yapılacak karşılaştırmalara, 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ödenecek olan tutarın, ek 10 uncu maddeye göre yapılacak tutardan daha düşük kalacağı yıla kadar devam edilecektir.

C) Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personele İlişkin Açıklamalar

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile kamu kurum ve kuruluşlarında kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkan sağlayan mevzuat hükümleri 14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış ve bu tarihten sonra söz konusu mevzuat hükümleri kapsamında yeni kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamı uygulamasına son verilmiştir.

Ancak anılan tarihte söz konusu mevzuat hükümleri kapsamında kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, aşağıda belirtilen durumlarda bu tarihten sonra da aynı usul ve esaslar dahilinde istihdam edilmeye devam olunacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası, geçici 10 uncu, geçici 12 nci ve geçici 16 nci maddelerinde yer alan hükümlere istinaden;

1- 14/1/2012 tarihi itibarıyla kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde olup (3056 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre istihdam edilenler dahil), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetveller kapsamında yer alan personel hakkında, geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere, kadrolarına bağlı olarak ikramiyelerin (teşvik ikramiyesi dahil) bir aya isabet eden tutarı dahil mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının; anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesine göre söz konusu kadro unvanları için öngörülen ücret ve tazminat toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin geçici 10 uncu madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunacaktır.

14/1/2012 tarihinde kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen yardımcı veya stajyerlerden 14/1/2012 tarihinden sonra uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör ve aktüer unvanlı kadrolara atananlar ile bu mesleklere mensup olup 15/1/2012 tarihinde idari görevlerde bulunanlardan anılan kadrolara yeniden atananlar hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır. Bunlar dışında kadro unvanı değişenler ile başka unvanlı kadrolara 14/1/2012 tarihinden sonra atananlar hakkında ise bu tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda yer alan personelden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci ve geçici 16 nci madde hükümleri uyarınca haklarında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanmasına devam olunacak sözleşmeli personele, mevzuatında ödenmesi öngörülen teşvik dahil ikramiye ödemeleri (Ocak ayı dahil) aynı usul ve esaslar dahilinde yapılmaya devam olunacaktır.

Diğer taraftan, geçici 12 nci maddede öngörülen mali hak karşılaştırması için bu Tebliğin (B) bölümünde yapılan açıklama ve hesaplamaların dikkate alınması gerekmektedir.

2-            Ek 10 uncu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde, 14/1/2012 tarihinde kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmekte olan, ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetveller kapsamında yer almayan personelin mali ve sosyal hakları hakkında, aynı kadrolarda (yardımcılıktan uzmanlığa atananlar dahil) bulundukları sürece, 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin geçici 10 uncu madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunacaktır. Anılan tarihte aylıksız izinde bulunanlar ile geçici 16 nci madde uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmeye devam olunurken aylıksız izne ayrılanlardan görevlerine dönenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Örneğin, 14/1/2012 tarihinde Spor Genel Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışmakta olan ve unvanı ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer almadığı için geçici 16 ncı madde uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü devam ettirilen bir şube müdürünün anılan tarihten sonra daire başkanı kadrosuna atanması halinde kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü sona erecek ve ekli (II) sayılı Cetvele göre ücret ve tazminattan oluşan ödemeden yararlanmaya başlayacaktır. Aynı şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli olarak mühendis kadrosunda görev yapan personelin 14/1/2012 tarihinden sonra herhangi bir tarihte şube müdürü kadrosuna atanması halinde kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü sona erecektir.

3- 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunurken, 2/11/2011 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan mali ve sosyal haklara ilişkin mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca yapılmış bulunan belirlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve yeni bir unsur cklcnmeyecektir. Yılın belirli dönemlerinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar çerçevesinde sözleşme ücreti ve ikramiye gibi ödeme unsurları mevcut durumda olduğu gibi aynı usul ve esaslar çerçevesinde artırılmaya devam olunacaktır.

4-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci ve geçici 16 ncı maddeleri uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü devam ettirilenler hakkında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağından, mevcut durumda olduğu gibi söz konusu personelle sözleşme yapılmaya devam edilecektir.

D) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personeline İlişkin Açıklamalar

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 2 nci maddeleriyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri ve aynı maddenin ikinci fıkrası ile ek 14 üncü, geçici 10 uncu ve geçici 14 üncü maddeleri, 5 inci maddesinin (o) fıkrasıyla 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde yapılan değişiklik ve 8 inci maddesi hükümlerine göre;

1-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ait kadro veya pozisyonlarda 15/1/2012 tarihi itibarıyla istihdam edilen personel (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile anılan tarih itibarıyla bu kurumlarda istihdam edilen personelden bu tarihten sonra herhangi bir nedenle kadro veya pozisyon unvanları değişenlerin mali ve sosyal hakları hakkında 2/11/2011 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına, kurumlarında istihdam edildikleri sürece aynı usul ve esaslar çerçevesinde devam olunacaktır. Aynı şekilde 15/1/2012 tarihi itibarıyla bu kurumlarda geçici olarak görev yapan personel hakkında da 2/11/2011 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına, görevlendirildikleri kurumda görev yaptıkları sürece aynı usul ve esaslar çerçevesinde devam edilecektir.

2-  2/11/2011 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan mali ve sosyal haklara ilişkin mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca yapılmış bulunan belirlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve yeni bir unsur eklenmeyecektir. Yılın belirli dönemlerinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar çerçevesinde sözleşme ücreti ve ikramiye gibi ödeme unsurları mevcut durumda olduğu gibi aynı usul ve esaslar çerçevesinde artırılmaya devam olunacaktır.

3-  15/1/2012 tarihinden sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ait kadro veya pozisyonlara ilk defa atanacak personel ile bu kurumların kadro veya pozisyonlarında bulunup, ayrılanlardan bu kurumların kadro veya pozisyonlarına yeniden atanacak personelin mali ve sosyal haklan hakkında 657 sayılı Kanun, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile anılan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda yer alan personele, 15/1/2012 tarihi itibarıyla anılan kurumların kadro veya pozisyonlarında yer alan personele uygulanan mali ve sosyal haklar kapsamındaki mevzuat hükümleri uygulanmayacaktır. 15/1/2012 tarihinden sonra bu kurumlarda mali ve sosyal haklan kurumları tarafından ödenmek suretiyle geçici olarak görevlendirilenlere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 14 üncü maddesi ile 2443 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen ödemeler hariç mali ve sosyal haklar kapsamında geçici olarak görev yaptıkları kurum tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4-Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 14 üncü maddesi uyarınca, ilgisine göre Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan tarafından belirlenecek tutarda ilave ek ödeme yapılabilecektir. Bu kapsamda görev yapan personele, görevlendirilmelerinden dolayı mevzuatı uyarınca da herhangi bir ad altında ödeme yapılmasının öngörülmüş olması halinde, bu ödemelerden yalnızca biri yapılacaktır.

E) 5018 sayılı Kanuna Ekli (III) Sayılı Cetvelde Sayılan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, Kalkınma Ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Personeline İlişkin Hükümler

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 2 nci maddeleriyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri ve aynı maddenin ikinci fıkrası ve geçici 10 uncu maddesi, 3 üncü ve 4 üncü maddeleriyle 657 sayılı Kanuna eklenen ek 41 inci ve ek 42 nci maddeleri ve geçici 39 uncu maddesi, 5 inci maddesinin (o) fıkrasıyla 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde yapılan değişiklik ve 8 inci maddesi hükümlerine göre;

1-              15/1/2012    tarihi itibarıyla;

a)  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna ait kadro veya pozisyonlarda;

-  İstihdam edilen personelin (aylıksız izinde bulunanlar dahil),

-  İstihdam edilen personelden bu tarihten sonra herhangi bir nedenle kurumlarında (kurul başkan ve üyeliklerinden kurumu kadrolarına dönenler dahil) kadro veya pozisyon unvanları değişenlerin,

b)Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda kurul başkanı veya kurul üyesi olarak görev yapmakta olanların,

mali ve sosyal haklan hakkında, kurumlarında görev yaptıkları sürece 2/11/2011 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin aynı usul vc esaslar çerçevesinde uygulanmasına devam olunacaktır. Bunlardan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamında yer alanların mali ve sosyal hakları konusunda anılan madde ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri de uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda yer alan personelin mali ve sosyal haklan, yılın belirli dönemlerinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar ile 2002/3729 sayılı Kararda yer alan hükümler çerçevesinde mevcut durumda olduğu gibi aynı usul ve esaslar çerçevesinde artırılmaya devam olunacaktır.

2-             2/11/2011 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan mali vc sosyal haklara ilişkin mevzuatına uygun olarak yürürlüğe konulmuş mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca yapılmış bulunan belirlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve yeni bir unsur eklenmeyecektir.

3- 15/1/2012 tarihinden sonra;

a) Söz konusu kurumlara ait kadro veya pozisyonlara ilk defa atanan personel ile bu kurumların kadro veya pozisyonlarında bulunup, ayrılanlardan bu kurumların kadro veya pozisyonlarına yeniden atanacak personelin,

b) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara kurul başkanı veya kurul üyesi olarak ilk defa veya yeniden atananların,

mali ve sosyal haklan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında yer alacak hükümlere ve belirlemelere göre tespit edilecektir.

F)Fazla Çalışma Ücreti vc Geçici Görevlendirmelerde Yapılan Ödemelere Yönelik Hükümlere İlişkin Açıklamalar

1-            375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ck 12 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla;

a)  213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde,

b)            633 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrasında,

c)3402 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde,

ç) 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesinde,

d)3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

e)4904 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasında,

t) 5003 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında,

g) 5490 sayılı Kanunun 66 nci maddesinde,

ğ) 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasında,

h) 6085 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında,

ı) 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrasında,

yer alan fazla çalışma ücreti ödemelerine ilişkin hükümler 31/12/2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesi uyarınca söz konusu ödemelere ilişkin hükümler 31/12/2012 tarihine kadar uygulanmaya devam olunacak, bu süre içinde 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı personeli için öngörülen fazla çalışma ücretinin yarısı ödenecektir. Söz konusu fazla çalışma ücretleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılacak personele 1/1/2012 tarihinden itibaren ödenmeyecektir.

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi hükmü uyarınca haklarında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaklardan, yukarıda belirtilen hükümlere göre fazla çalışma ücreti ödemelerinden yararlananlar için söz konusu ödemelere ilişkin hükümlerin uygulanmasına, geçici 15 inci maddenin (a) bendi uyarınca 31/12/2012 tarihine kadar devam olunacaktır.

3-  5952 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında ve 6114 sayılı Kanunun 6 nci maddesi uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında geçici olarak görev yapan personele yapılan ödemelere ilişkin hükümlerin uygulanmasına, 31/12/2011 tarihi itibarıyla anılan hükümler uyarınca yapılan ödemelerden yararlanan personel bakanından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 31/12/2014 tarihine kadar devam olunacak, ancak 1/1/2012 tarihinden itibaren görevlendirilenler açısından bu uygulama yapılmayacaktır.

     Diğer Hususlar

1-Bu Genel Tebliğde yer alan örneklerde, 2011 yılının ikinci yarısında uygulanmakta olan memur aylık katsayısı, asgari ücret tutarı ile hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan sözleşme ücretleri dikkate alınmıştır.

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 ve ek 10 uncu maddeleri uyarınca yapılan ek ödeme, ücret ve tazminat ödemelerinden; sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin ek ödemeleri "01.2.2 Zamlar ve Tazminatlar" ekonomik koduna, diğer personelin ücret ödemeleri "01.1.1 Temel Maaşlar", ek ödeme ve tazminat ödemeleri ise "01.1.2 Zamlar ve Tazminatlar" ekonomik kodlarına gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.