ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

Resmi Gazete Tarihi: 2012-04-26
Resmi Gazete Sayisi: 28275

 

Kabul Tarihi                                : 19/4/2012


 Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5  Cilt : 52 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun2 nci maddesi gereğince, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerindeğerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilenDevlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkınınyerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ileHazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslarınbelirlenmesidir.

(2) Bu Kanun, 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Hazine adınaorman sınırları dışına çıkarılan yerler ile Hazineye ait tarım arazilerihakkında uygulanır.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) 2/A alanları: 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının(A) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacakyerleri,

b) 2/B alanları: 6831 sayılı Kanunun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılıKanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının(B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre Hazine adına ormansınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri,

c) Emlak vergi değeri: Taşınmazın, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılıEmlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen asgarî metre karebirim değeri üzerinden hesaplanacak bedelini,

ç) Güncelleme listesi: 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı KadastroKanununun ek 4 üncü maddesine göre düzenlenen ve 2/B alanlarından daha öncekullanım kadastrosu yapılan yerlerin fiili kullanım durumlarını gösteren vetescil edilen listeleri,

d) İdare: İllerde defterdarlıkları, ilçelerde malmüdürlüklerini,


11552

 

e) Kadastro tutanağı: 3402 sayılı Kanuna göre düzenlenen ve 2/Balanlarının fiili kullanım durumlarını gösteren ve kesinleşen tutanakları,

f) Proje alanı: 2/B alanlarını ve proje bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerektiğindebu alanların dışında kalan yerleri de kapsayan ve sınırları Çevre ve ŞehircilikBakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ilgili büyükşehir ya da diğerbelediyelerce belirlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanangecekondu veya kentsel dönüşüm projesi uygulanacak alanları,

g) Rayiç bedel: Bu Kanun hükümlerine göre satılacak taşınmazların8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma DeğerVergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespitve takdir edilen bedelini,

ğ) Satış işlemleri: Peşin satışlarda bedelin tahsilinden ferağ dâhildiğer işlemlere, taksitli satışlarda ise sözleşmenin düzenlenmesine kadar olansüreci,

h) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

ifade eder.

Tasarrufa geçme

MADDE 3 – (1) Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışınaçıkartılan yerlerden;

a) 2/A alanları, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veyabitişiğinde bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi içinDevlet eliyle ihya edilerek bu halka devri ve yararlandırılması amacıyla OrmanGenel Müdürlüğünün,

b) 2/B alanları, bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere MaliyeBakanlığının,

tasarrufuna geçer.

(2) 2/A ve 2/B alanlarında bulunan taşınmazların tapu kütüklerinde 6831sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (A) ve (B)bentlerine göre orman sınırları dışına çıkartıldığı yönünde yer alanbelirtmeler, ilgisine göre Orman Genel Müdürlüğünün veya Maliye Bakanlığının yada idarenin talebi üzerine tapu idarelerince terkin edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Orman Köyleri Halkının Nakli veYerleştirilmesi

Nakil, kamulaştırma, ıslah, imar,ihya ve tescil işlemleri

MADDE 4 – (1) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan ve yerindekalkındırılmaları mümkün görülmeyen köyler halkının başvurusu üzerine veyabulundukları yerlerden orman rejimi bakımından kaldırılmaları zorunlu bulunanköyler halkının resen 2/A alanlarına, bu mümkün olmadığı takdirde diğer yerlerekısmen veya tamamen nakline ve yerleştirilmelerine ilgili bakanlıkların görüşüalınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuruluncakarar verilir. Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen bu köylerle ilgili işve işlemler Orman Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarargörülmeyen, aksine tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilenyerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları BakanlarKurulunca belirlenen alanlar; baraj veya gölet rezervuar alanları ile içme suyumaksatlı barajların mutlak koruma alanlarında, askeri yasak bölgelerde, depremveya erozyon ya da heyelan tehlikesi bulunan alanlarda kalmaları sebebiylebulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devletormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının iskânlarınıntemini için, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman GenelMüdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak


11553

 

tapuda Hazine adına tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve ŞehircilikBakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 3402 sayılı Kanunun 22 ncimaddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağınailişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman GenelMüdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespitsırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bufıkra kapsamında yapılacak orman kadastrosu uygulamasındaki işlemlerde bufıkrada belirtilen süreler uygulanır. Bu fıkra kapsamında nakline veyerleştirilmesine karar verilen köyler veya mahallelere ait iskân iş veişlemleri ilgili kamu idaresi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafındanmüştereken yürütülür.

(3) Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulunduklarıyerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içindeveya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkına ait olan ve bu köy ve mahallesınırları içerisinde bulunan taşınmazlardan kamulaştırılması gerekenler,4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre ilgilikamu idaresi tarafından kamulaştırılır. Genel bütçe kapsamındaki kamuidarelerince kamulaştırılan taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilerekOrman Genel Müdürlüğünce Devlet ormanı olarak ağaçlandırmaya uygun alanlarderhal ağaçlandırılır. Diğer kamu idarelerince kamulaştırılan taşınmazlar ise,tapuda kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilir. Tescil edilen bualanlardan ağaçlandırmaya uygun olanlar ağaçlandırılır. Kamulaştırmaişlemlerine yapılan itirazlar iskânla ilgili yapılan işlemleri durdurmaz. Çevreve Şehircilik Bakanlığınca yeni iskân edilecek alanda hak sahiplerine verilecekbina, arsa ve arazilerin bedellerinin borçlandırılması ve trampasındakullanılması gereken kamulaştırma bedeli; birinci fıkra kapsamında yürütülen işve işlemler bakımından Orman Genel Müdürlüğünce, ikinci fıkra kapsamındayürütülen iş ve işlemler bakımından ise ilgili kamu idaresi tarafından Çevre veŞehircilik Bakanlığının ilgili hesabına aktarılır.

(4) Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulunduklarıyerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içindeveya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının yerleştirilmesi amacıyla ormansınırları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilip Orman GenelMüdürlüğünün tasarrufuna geçen veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınıntasarrufuna geçen yerlerin;

a) İklim, toprak ve diğer arazi özellikleri değerlendirilerek tarımsalfaaliyetlere uygun olup olmadığı, ıslah ve imar edilerek tarımsal faaliyetlereuygun hale dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği ile tarım ve tarım dışı amaçlıarazi kullanım planları, arazi ıslahı, imarı ve ihyasına yönelik işlemler veuygulamalar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca,

b) Yerleşim planları ve uygulamaları (a) bendinde belirtilen arazikullanım planları dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,

yapılır veya yaptırılır ve onaylanır.

(5) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca onaylanan planlara uygun olaraktaşınmazların gerekli tescil işlemleri yaptırılmak üzere bu planlar birincifıkra kapsamına giren alanlar için Orman Genel Müdürlüğüne, ikinci fıkrakapsamına giren alanlar için ilgili kamu idaresine gönderilir. Bu taşınmazlarbu Kanun kapsamındaki iskân hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve ŞehircilikBakanlığına resen tahsis edilmiş sayılır.


11554

 

(6) İskân işlemleri bu Kanun ile 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskânKanunu hükümlerine göre yürütülür. Ancak, bu madde kapsamında yapılacak nakilve yerleştirmelerde, 5543 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasıkapsamında bulunan aileler de hak sahibi sayılır ve talepleri hâlinde bunlar daiskân edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme İşlemleri

Yeniden orman olarak ihdas edilecekyerler

MADDE 5 – (1) 2/B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi Orman GenelMüdürlüğünce teklif edilen yerler, Maliye Bakanlığınca bu Genel Müdürlüğetahsis edilir. Bu yerler üzerindeki muhdesat, Orman Genel Müdürlüğünce 2942sayılı Kanun hükümlerine göre kamulaştırılır.

(2) Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulunduklarıyerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içindeveya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının nakledilmesi sonucundaboşaltılan orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğütarafından Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.

(3) 2/A alanlarından amacı doğrultusunda değerlendirilemeyeceği veyabulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devletormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının iskânlarınıntemini için kullanılamayacağı anlaşılan yerlerle ilgili bu uygulama, OrmanGenel Müdürlüğü tarafından resen iptal edilerek bu yerler orman vasfıyla Hazineadına tescil edilir.

Hak sahibi, başvuru ve doğrudansatış

MADDE 6 – (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastrotutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapukütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihindenönce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilenkişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuranve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabuledenler bu Kanuna göre hak sahibi sayılır.

(2) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten sonra düzenlenecek güncelleme listelerine veya kadastrotutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulacak tapukütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihindenönce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecekkişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuranve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabuledenler de hak sahibi sayılır.

(3) Hak sahiplerinden birinci fıkra kapsamında olanlar bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, ikinci fıkra kapsamındaolanlar ise, güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastrotutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareyebaşvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudansatılmasını isteyebilirler.

(4) (Değişik: 30/1/2013-6412/1)Hak sahiplerine doğrudan satılacak olantaşınmazların satış bedeli; dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiçbedelin yüzde ellisi, fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerindenhesaplanır. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması hâlinde yüzde ellisatış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz içinuygulanır. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi hâlinde yüzde ellisatış bedeli hesaplaması, taşınmazın sadece dört yüz metre karesi için ve haksahiplerinin hisselerine oranlanarak uygulanır. (Ek cümle: 6/3/2013-6444/1) Ancak, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlıolarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl,kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayanyerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanır, buşekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması hâlinde,taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerindenhesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikteecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıtmalikinden tahsil edilir.

             (5)Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye vemücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk Lirası, dışındaolan yerler için bin Türk Lirası başvuru bedeli alınarak ilgilileri adınaemanet hesabına kaydedilir. (Ek cümle:30/1/2013-6412/1) Daha önce başvurubedeli yatırmadan yapılan başvurular ile bundan sonra yapılacak başvurularbaşvuru bedeli alınmaksızın geçerli kabul edilir.


11555

 

(6) Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiğitarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncellemelisteleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satışişlemleri, 1/5/2010 tarihinden itibaren tespit edilen rayiç bedeller üzerindenyapılır.

(8) Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinintamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlindeyüzde on oranında indirim uygulanır ve bu bedeller idarece yapılan yazılıtebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Tebliğ edilen satışbedeline itiraz edilemez ve dava açılamaz. Peşinat alınmadan yapılan taksitlesatışlarda ise satış bedelinin tamamen vemünhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsalamaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıylakullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde onu, diğer yerler içinyüzde yirmisi,  yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren engeç üç ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazlabeş yılda on eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla altı yılda on iki eşit taksitte faizsiz olarak ödenir. Taksitli satışlarda kalan miktarı karşılayacaktutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesiveya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı TürkMedenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesihâlinde; taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilir. İdare tarafından yapılantaşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan taşınmaz satış sözleşmeleri ile kanuniipotek sözleşmelerinde resmî şekil şartı aranmaz. Hak sahipliği belgesi; haksahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, imzası, fotoğrafı ve nüfusbilgilerini içerecek şekilde idarece düzenlenir. Düzenlenen hak sahipliğibelgelerinin idarece yazılı olarak tapu idaresine bildirilmesi üzerine, devirve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilir. İpotek tesis edilerekdevredilen taşınmazların üçüncü kişilere satılması hâlinde borcun kalantutarından alıcılar sorumludur. Bu hususta tapu kütüğünde gerekli belirtmeyapılır. Hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda,hak sahibi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilentutar hak sahibine aynen ve faizsiz olarak iade edilir.(1)

(9) Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda isepeşinatı veya taksitleri vadesinde ödememek suretiyle yükümlülüklerini yerinegetirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşer. Ancak, taksitli satışlarda,taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesindeödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmez. Vadesinde ödenmeyen taksittutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammıuygulanır.

(10) Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veyamirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafındandüzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdî halefiyet hükümlerigeçerlidir. Bu fıkraya göre noter tarafından düzenlenecek muvafakatnamelerden2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre elli Türk Lirasımaktu noter harcı alınır.

(11) Hak sahibi olmadığı belirlenen başvuru sahiplerine, bu Kanundanyararlanamayacakları gerekçeleriyle birlikte bildirilerek başvuru bedeli aynenve faizsiz olarak iade edilir.

____________

1) 6/3/2013 tarihli ve 6444 sayılıKanunun 1 inci maddesiyle bu fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan “yüzde onu”ibaresi “tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan veüzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekliikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde onu,diğer yerler için yüzde yirmisi,” olarak, “üç yılda altı eşit taksitte” ibaresi“beş yılda on eşit taksitte” olarak ve “dört yılda sekiz eşit taksitte” ibaresi“altı yılda on iki eşit taksitte” olarak değiştirilmiştir.


11556

 

(12) Bu maddeye göre hak sahiplerine doğrudan satılması gerekentaşınmazlardan ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen,kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amaçla kullanılan ya da Maliye Bakanlığıncabelirlenen taşınmazlar ile ilgili idarelerce bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten itibaren en geç üç ay içerisinde idareye bildirilmesi şartıyla özelkanunlar gereğince değerlendirilmesi gerekenler ile içme ve kullanma suyuhavzalarında maksimum su seviyesinden itibaren üç yüz metrelik bant içerisindekalan yerler hak sahiplerine satılmaz. Bu taşınmazların yerine istenilmesihâlinde hak sahiplerine, hak sahibi oldukları taşınmazın rayiç değerine eşdeğeröncelikle aynı il sınırları içerisinde bulunan 2/B alanlarındaki taşınmaz, bumaddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanacak satış bedeli karşılığındadoğrudan satılabilir.

(13) Hak sahiplerinden idarenin teklifini kabul etmeyenler doğrudansatış hakkından yararlanamazlar, başkaca talepte bulunamazlar, hak ve tazminattalep edemezler ve dava açamazlar.

(14) Bu maddeye göre hak sahibi bulunmayan veya doğrudan satın almayailişkin hak sahipliği kalmayan taşınmazların tapu kütüklerinde yer alan 2/B,kullanıcı ve muhdesat belirtmeleri Maliye Bakanlığının talebi üzerine tapuidaresince terkin edilir ve bu taşınmazlar Maliye Bakanlığınca satış dâhilgenel hükümlere göre değerlendirilir.

(15) Hak sahipliği kalmayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla,4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası kapsamında kalanlar hariçolmak üzere, üzerlerinde bulunan kişilere ait yapı ve eklentiler; o yıla aitÇevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedellerive yıpranma payı düşüldükten sonra kalan bedeli ilgililerine ödenmek suretiyleyıktırılır veya bu şekilde belirlenen bedel, taşınmazın değerine eklenerek sonmüracaat tarihinden itibaren üç yıl içinde satılarak satıştan elde edilengelirden yapı ve eklenti sahiplerine ödenir ve idare tarafından yapılarıntahliyesi sağlandıktan sonra ferağ işlemleri gerçekleştirilir.

(16) Bu maddenin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen süreleri ikikatına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

2/A veya 2/B belirtmelerininterkini ve iade edilecek taşınmazlar

MADDE 7 – (1) İlgililer tarafından idareye başvurulması ve idarece bu başvuruüzerine veya resen yapılan inceleme ve araştırma sonucunda doğruluğu tespitedilmesi hâlinde;

a) Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre ilgilileri adınaoluşturulan ve tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlardan Hazineadına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2/A veya2/B belirtmesi bulunan veya konulan taşınmazların tapu kayıtları bedelalınmaksızın geçerli kabul edilir ve tapu kütüklerindeki 2/A veya 2/Bbelirtmeleri terkin edilerek tescilleri aynen devam eder, aynı gerekçeyle bu niteliktekitaşınmazlar hakkında dava açılmaz, açılan davalardan vazgeçilir, açılan davalarsonucunda tapularının iptaliyle Hazine adına tesciline karar verilen,kesinleşen ve tapuda henüz infaz edilmeyen taşınmazlar hakkında da aynı şekildeişlem yapılır. Ancak bu kararlardan infaz edilerek tapuda Hazine adına tesciledilen taşınmazlar ise, ilgilileri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten itibaren iki yıl içinde idareye başvurulması hâlinde, bedelsiz olarakönceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına iade edilir.


11557

 

b) Özel kanunları gereğince Devlet tarafından kişilere satılan,dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânenverilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özelhukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan ancak daha sonra Hazine adına ormansınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2/A veya 2/B belirtmesikonulan taşınmazların tapu kayıtları geçerli kabul edilir, aynı gerekçeyle bunitelikteki taşınmazlar hakkında dava açılmaz, açılan davalardan vazgeçilir,açılan davalar sonucunda Hazine adına tescil edilenler ise, bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilgilileri tarafındanidareye başvurulması hâlinde önceki maliklerine veya kanuni ya da akdîhaleflerine bedelsiz olarak iade edilir. Ancak, bu kişilerden taşınmazlarınakarşılık daha önce yer verilenlere veya bedeli ödenenlere iade işlemi yapılmaz.

c) Bu fıkra kapsamında kalan taşınmazların kullanıcılarının kayıtmaliklerinden farklı kişiler olmaları ve kayıt maliklerinin bu fıkradanyararlanmak istemeleri hâlinde, kullanıcılar bu Kanunda belirtilen şartlarıtaşısalar dahi doğrudan satış hakkından yararlanamazlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında kalan taşınmazlardan orman sınırı dışınaçıkartılacak yerlerde bulunan ve Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığıgerekçesiyle tapu kütüklerine 2/B belirtmesi konulması gereken taşınmazlarıntapu kütüklerine 2/B belirtmesi konulmaz ve bunlar hakkında dava açılmaz.

(3) Birinci fıkra kapsamında kalan taşınmazlardan tapuda Hazine adınatescilli olan taşınmazlar hakkında aynı fıkrada belirtilen süre içerisindeidareye başvurmayan ilgililerin hakları bu süre sonunda sona erer, bu kişileridareden başkaca talepte bulunamazlar, hak ve tazminat talep edemezler ve davaaçamazlar. Bu taşınmazlardan Hazine adına tescilli olanlar idarece satış dâhilgenel hükümlere göre değerlendirilir.

(4) Bu maddeye göre ilgililerine iade edilmesi gereken taşınmazlardanorman olduğu iddiasıyla Orman Genel Müdürlüğünce açılan davalar sonucunda ormanniteliğiyle Hazine adına tescil edilen, fiilen orman niteliğinde olan veya bunedenle dava açılması gereken, ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğünetahsis edilen, kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amaçla kullanılan, özel kanunlargereğince değerlendirilmesi gereken veya Maliye Bakanlığınca belirlenentaşınmazlar ilgililerine iade edilmez. Bu taşınmazların yerine, idarecebelirlenen ve ilgililerince itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilenrayiç bedelleri ödenebilir veya rayiç bedellerine uygun taşınmazlarverilebilir.

Proje alanlarının belirlenmesi vebu alanda kalan taşınmazların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) 2/B alanlarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten öncekadastro tutanakları kesinleşen veya güncelleme listeleri tescil edilenalanlarda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, buKanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kadastro tutanakları kesinleşecek veyagüncelleme listeleri tescil edilecek alanlarda ise kesinleşme ve tescil tarihindenitibaren üç ay içinde, proje alanı belirlemek isteyen 2 nci maddenin birincifıkrasının (f) bendinde belirtilen idareler tarafından bu alanın sınırlarıtespit edilerek, alana ait uydu fotoğrafları, varsa her tür ve ölçekteki plan,parselasyon planı, mülkiyet bilgileri, kadastral paftaları ve halihazırharitalarıyla birlikte proje alanı sınırı onaylanmak üzere belediyelertarafından valilikler aracılığıyla, TOKİ tarafından doğrudan Çevre veŞehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu alanlar, adı geçen Bakanlık tarafındantalebin intikal tarihinden itibaren otuz gün içerisinde aynen veyadeğiştirilerek onaylanır ya da reddedilir ve teklif sahibi idareye bildirilir.


11558

 

(2) Teklif sahibi idare tarafından onay tarihinden itibaren en geç otuzgün içinde onaylanan proje alanı Maliye Bakanlığına gönderilerek, proje alanıiçinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazların devrinin talep edilmesi üzerine,bu taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler, hak sahipleri ve mevcuthakları da belirtilmek suretiyle emlak vergi değeri üzerinden talep sahibiidareye devredilir. Devir bedeli peşin veya bu Kanunda belirtilen sürelerdetaksitle ödenebilir.

(3) Aynı proje alanı için birden fazla teklif olması hâlinde, önceliksıralaması TOKİ, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler olmak üzeredeğerlendirme yapılır.

(4) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje alanı belirlenmesihâlinde, üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaksızın öncelik Bakanlığındır.Bakanlık tarafından belirlenen ve onaylanan proje alanı içerisinde kalan 2/Balanlarındaki taşınmazlar ise, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmeksuretiyle ve bu Kanun amaçlarında kullanılmak üzere adı geçen Bakanlığa tahsisedilir ve bu alanlar adı geçen Bakanlık tarafından değerlendirilir. Bu fıkrakapsamında kalan taşınmazların bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme koşullarıda dikkate alınarak değerlendirilmesine ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkinusul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığıncamüştereken belirlenir.

(5) Proje alanı olarak belirlenen bölgelerdeki her ölçekteki imarplanları ve değişiklikleri ile bu planlara dayalı olarak yapılacak imaruygulamaları, parselasyon planları, ifraz ve tevhit işlemleri proje alanısahibi idare tarafından yapılır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanır.

(6) Proje alanlarında ihdas edilecek taşınmazlar, tapuda devir alanidare adına tescil edilir. Devredilen taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan2/B, kullanıcı ve muhdesata ilişkin belirtmeler devir alan idarenin talebiüzerine terkin edilir. Devredilen taşınmazlardan imar planları yapılmasısonucunda eğitim, sağlık ve benzeri resmî tesis alanları için ayrılan yerlerile özel kanunları gereğince korunması gereken taşınmazlar, imar uygulamasısonucunda bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına tapuya resen tesciledilir ve bu hususta tapu kütüğüne belirtme yapılır. İmar uygulamasını müteakipimar planlarında yukarıda sayılan kullanımlara ayrılmayan parsellerebelirtmeler taşınmaz.

(7) Devralan idareler devraldıkları taşınmazları; hak sahiplerinintalebi üzerine fiili durumuna uygun olarak ifraz edilmek suretiyle müstakilparsel veya paylı olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlarda ise katmülkiyeti tesisi suretiyle, bunun mümkün olmaması hâlinde paylı olarak haksahipleri ile bunların kanuni veya bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmışolan akdî haleflerine tabi oldukları mevzuatına göre bu Kanunda belirtilensatış ve ödeme koşullarını da dikkate alarak rayiç bedel üzerinden doğrudansatabileceği gibi; hak sahipleri taşınmazı doğrudan satın almış olsaydıHazineye ödeyeceği bedeli devralan idarelere ödemeyi kabul etmesi hâlinde,taşınmaz kendisine ait kabul edilerek hakları karşılanmak kaydıyla devir alanidareler kendi projelerinde ve mevzuatlarına göre değerlendirebilir. Üzerindeyapı ve eklentileri bulunan proje alanında kalan taşınmazların üzerindekiyapılar için; o yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı birim fiyatlarındaneksik imalat bedeli ve yıpranma payı düşüldükten sonra kalan bedel ödenir ya dabu bedel, devralan idareler tarafından gerçekleştirilen projeler kapsamında haksahiplerine verilecek taşınmazların bedelinden mahsup edilir. Bu durumda haksahipleri, bu hakların dışında taşınmazların doğrudan satış hakkındanyararlanamazlar.


11559

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak ve Çeşitli Hükümler

Davalar

MADDE 9 – (1) 2/A alanları için orman sınırları dışına çıkartma ile ormansınırlandırması ve tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan itirazlarve açılan davalar bu Kanuna göre yapılacak işlemleri durdurmaz. Bu konuylailgili davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemez. Bu yerlerde hakiddia edenlerin açtıkları davalar davacılar lehine sonuçlandığında butaşınmazlar genel hükümlere göre kamulaştırılır. Bu taşınmazlarda hak sahipliğiiddiasında bulunanların itirazları ile rayiç bedellere itirazlar yapılanişlemleri durdurmaz, itiraz mahkemeye intikal etmiş ise kesinleşen mahkemekararına göre işlem yapılır.

(2) Bu Kanuna göre yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar 2/B alanlarıhakkında Hazine tarafından kişiler aleyhine açılması gereken davalar açılmaz,açılmış ve devam eden davalar durdurulur. Durdurulan bu davalara konutaşınmazlar hakkında hak sahipleri veya ilgilileri tarafından bu Kanundabelirtilen süreler içinde gerekli başvuruların yapılmaması veya başvuruyapılmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde mahkemelerce budavalara devam edilerek genel hükümlere göre karar verilir.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılmak üzere ilgilileri tarafındansüresi içerisinde başvuruda bulunulmaması veya başvuruda bulunulmasına rağmenyükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle hakkında işlem yapılamayantaşınmazlara ilişkin olarak ikinci fıkra uyarınca açılmamış davalar açılır,durdurulan davalara devam edilir ve kesinleşmiş yargı kararları yerinegetirilir.

(4) Bu Kanun kapsamında kalan 2/B alanları hakkında yapılacak işlemlersonuçlanıncaya kadar, bu alanların aynına yönelik olarak dava açılmasınailişkin hak düşürücü süreler işlemez.

(5) Hak sahipleri veya ilgilileri tarafından taşınmazın satın veyadevralınması hâlinde; satışa veya devre konu taşınmazlar hakkında bu kişilertarafından Hazine aleyhine ya da Hazine tarafından bu kişiler aleyhine açılanve durdurulan davalarda mahkemelerce verilecek kararlarda yargılamagiderlerinin tarafların üzerlerine bırakılmasına karar verilir ve Hazine lehinevekalet ücretine hükmedilmez, verilmiş olan kararlardan henüz infazedilmeyenlerle Hazine lehine hüküm altına alınan bu alacaklar tahsil edilemez.

Yeni orman alanlarının tesisi,Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının desteklenmesi,gelirler, harcamalar ve muafiyetler

MADDE 10 – (1) Orman Genel Müdürlüğü, Devlet ormanları içinde ve bitişiğindeoturan köyler halkının geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirlerialır. Bu maksatla sağlanacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğergirdiler hibe veya kredi desteği yolu ile karşılanır.

(2) Bu Kanunun uygulamasından elde edilen gelirlerin yüzde üçünügeçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, genel bütçe gelir vegider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin tahsilini takip eden ay sonuna kadaryatırım amacıyla kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü muhasebe birimihesabına ödenir. Kalan tutarın yüzde doksanını geçmemek üzere Bakanlar Kurulukararıyla belirlenen orana karşılık gelen bölümü, ilgili yıl genel bütçesinin(B) işaretli cetvelinde özel gelir, kalanı ise gelir olarak öngörülür ve gelirgerçekleşmesine bağlı olarak özel gelir veya gelir kaydedilir.


11560

 

(3) İlgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelirolarak tahmin edilen söz konusu tutarlar karşılığı, Çevre ve ŞehircilikBakanlığı bütçesinde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesindekullanılmak üzere özel ödenek öngörülür. Genel bütçenin (B) işaretli cetvelinegelir kaydedilecek tutarlar karşılığı, nakledilecek orman köylülerine aittaşınmazların kamulaştırılması, 2/A alanlarının ıslah, imar ve ihyası, iskânı,orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, 2/A ve 2/B alanlarının en aziki katı verimsiz orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının tesisiiçin kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü bütçesinde gerekli ödeneköngörülür.

(4) 8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre Çevre ve ŞehircilikBakanlığı tarafından proje alanı olarak belirlenen alanlarındeğerlendirilmesinden elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir.

(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine, proje alanlarındakullanılmak üzere, genel bütçeye kaydedilecek gelirler karşılığı gerekli ödeneköngörülür.

(6) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında yapılacak satış, tescil, devir,kayıt, terkin, düzeltme, ifraz, tevhit, cins değişikliği ve ipotek işlemleriile bunlara bağlı ve tamamlayıcı nitelikteki işlemler veraset ve intikalvergisinden, 492 sayılı Kanun ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı BelediyeGelirleri Kanunu kapsamında alınan harçlardan, bu işlemler nedeniyledüzenlenecek kağıtlar damga vergisinden ve genel yönetim kapsamındaki kamuidarelerince alınan ücretlerden muaftır.

Diğer işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Kanun kapsamında kalan alanların devir ve satışlarından eldeedilen gelirler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası,doğrudan hak sahiplerine satılacak taşınmazların üzerindeki yapılar hakkındaise aynı maddenin son fıkrası hükmü uygulanmaz.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre taşınmazların hak sahiplerine doğrudansatılması, ilgililerine devredilmesi veya iade edilmesi ve bu taşınmazlarıntapu kütüklerindeki 2/B, kullanıcı ve muhdesat belirtmelerinin kaldırılması; butaşınmazların üzerlerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar bakımındankazanılmış hak oluşturmaz.

(3) Fiili durumuna uygun olarak ifraz edilerek müstakil parsel olaraksatılması mümkün olmayan taşınmazlar paylı olarak, üzerinde çok katlı binabulunan taşınmazlar ise kat mülkiyeti tesisi suretiyle, bunun mümkün olmamasıhâlinde paylı olarak satılabilir.

(4) Bu Kanun kapsamında kalan taşınmazlardan hak sahiplerinesatılmaması, ilgililerine devredilmemesi veya iade edilmemesi gerektiği haldebu tasarruflara konu edilenlerden; satılanların satış bedeli kanuni faiziyleiade edilir, devir ve iade edilenler ise bedelsiz olarak geri alınır.

(5) Hak sahibi bulunmayan taşınmazlar ile bu Kanun hükümlerine göreişlem yapılmak üzere hak sahipleri veya ilgilileri tarafından süresi içerisindebaşvuruda bulunulmaması veya başvuruda bulunulmasına rağmen yükümlülüklerinyerine getirilmemesi ya da gerekli şartları sağlayamaması sebebiyle doğrudansatılamamaları veya iade edilmemeleri sebepleriyle haklarında işlem yapılamayantaşınmazların tapu kütüklerinde yer alan 2/B, kullanıcı ve muhdesatbelirtmeleri Maliye Bakanlığının talebi üzerine tapu idaresince terkin edilirve bu taşınmazlar Maliye Bakanlığınca genel hükümlere göre değerlendirilir. Buyerlerden kamu hizmetlerinde kullanılanlar, kamu idarelerinin ihtiyaçları içingerekli olanlar ve özel kanunları gereğince ilgili idarelere tahsisi gerekenlerMaliye Bakanlığınca tahsis edilir.


11561

 

(6) Bu Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine doğrudan satılan, tapukayıtları geçerli kabul edilerek devredilen ve iade edilen taşınmazların tapukütüklerindeki 6831 sayılı Kanunun 2 nci ve 2/B maddesine tabi olduğu yönündekonulmuş belirtmeler, Maliye Bakanlığının talebi üzerine tapu idaresince terkinedilir. Bu taşınmazlardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisillerterkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilenecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilir, bu bedelden fazlası iadeedilmez.

(7) Maki tefrik komisyonlarınca makilik alan olarak tespit edilmesinerağmen, orman kadastro komisyonlarınca orman sayılarak Hazine adına ormansınırları dışına çıkartılan taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan 2/Bbelirtmeleri, Maliye Bakanlığının talebi üzerine tapu idarelerince terkinedilir. Bu taşınmazlar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

(8) Bu Kanun kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin değerlendirme vetasarruf işlemleri, özel kanunları gereğince ilgili idarelerden görüşalınmaksızın yapılır.

(9) Bu Kanun kapsamında yapılacak işlemler sırasında, 2/B alanlarında vebitişiğindeki kadastro parsellerinde 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesindebelirtilen hatanın tespiti hâlinde Maliye Bakanlığının talebi ile anılan maddeesaslarına göre düzeltilir.

(10) 6831 sayılı Kanuna göre kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş ormanharitalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğununtespiti hâlinde, orman işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir ormanyüksek mühendisi ya da orman mühendisi ile kadastro müdürlüğünce görevlendirilecekkontrol mühendisi veya mühendisin iştirak ettirildiği, 3402 sayılı Kanunun 3üncü maddesine göre oluşturulacak kadastro ekibince orman sınır nokta vehatları orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle zemine aplike edilir.Tespit edilen uyumsuzluk yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik mevzuatauygun hale getirilir. Çalışma sonucunda bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt ekipgörevlileri ile orman ve kadastro mühendisleri tarafından birlikte imzalanır.Düzeltme işlemi 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre yapılacak askı ilanıile kesinleşir.

(11) 2/B alanlarından imar planı kapsamında kalan ve kadastro veyagüncelleme çalışması yapılmayan yerlerde 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncümaddesine göre kadastro ve güncelleme çalışmaları yapılır. Bu yerler de, buKanun hükümlerine göre değerlendirilir.

(12) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir AfetlerDolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 10 uncumaddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan alanlar ile bu alanlardananılan Kanun hükümlerine göre değerlendirilemeyen alanlar hakkında bu Kanunhükümleri uygulanır.

(13) Hak sahipliğine esas tarihin tespiti konusunda tereddüt olmasıhâlinde hak sahipliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bildirilen bilgi vebelgelere göre, bunun mümkün olmaması hâlinde başvuru sahipleri tarafındanibraz edilen belgelere göre idarece belirlenir.

(14) Kadastro müdürlüklerince 2/B alanları hakkında bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten sonra düzenlenecek güncelleme listelerinde ve kadastrotutanaklarında; bu alanların fiili kullanım durumları, varsa üzerindekimuhdesatın kime veya kimlere ait olduğu, bu yerlerin ve üzerlerindekimuhdesatın 31/12/2011 tarihinden önce olmak üzere ne zamandan beri kim veyakimler tarafından kullanıldığı gösterilir ve bunlar tescil edildikleri veyakesinleştikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde idareye gönderilir.


11562

 

(15) Bu Kanun kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak 2/Balanlarında kalan taşınmazlardan tek parselde birden fazla hak sahibinin olmasıve bu hak sahiplerine satılacak arazinin ifrazı hâlinde yüzölçümünün 3/7/2005tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilenbölünemez büyüklüğün altına düşmesi hâlinde; bu araziler, 5403 sayılı Kanundabelirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğer haksahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden haksahiplerine satılabilir.

(16) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman vasfınıkaybetmesine rağmen, askeri yasak bölgelerde kalması ve 6831 sayılı Kanunun 17nci maddesi uyarınca ilgili kamu kurumu adına izin verilmesi veya lehineirtifak hakkı tesis edilmesi ve muhafaza ormanı olması nedeniyle, 6831 sayılıKanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin (B) bendi uygulaması ileorman sınırı dışına çıkartılma işlemi yapılamayan yerlerin orman kadastrosu ve6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendi uygulaması en geç altı ayiçerisinde tamamlanır. Bu alanlarda 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinindördüncü fıkrasının izin veya irtifak hakkı tesis edilen yerlerde ormankadastrosu yapılmayacağına ve ormanlık alanın sınırlarında daraltmayapılamayacağına dair hükmü uygulanmaz. Bu yerlerin 31/12/2011 tarihinden öncekullanıcısı veya üzerlerindeki muhdesatın sahibi olduğu tespit edilen kişilerde bu Kanuna göre hak sahibi sayılır ve bu kişilerin bu Kanuna görebelirlenecek rayiç bedeli ödemeyi kabul etmeleri hâlinde, kullandıklarıtaşınmazın rayiç değerine eşdeğer öncelikle aynı il sınırları içerisindebulunan 2/B alanlarındaki taşınmaz, bu Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncüfıkrasına göre hesaplanacak satış bedeli karşılığında doğrudan satılabilir.

Hazineye ait tarım arazilerininsatışına ilişkin işlemler(1)

MADDE 12 – (1) Hazineye ait tarım arazilerinin; 31/12/2011 tarihi itibarıyla en azüç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam edenkiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan vekullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları ya dapaydaşlarından; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıliçerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareyebaşvuran ve idarece bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satışbedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılır.

(2) Bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye aittarım arazilerinin satış bedeli, 6 ncımaddenin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde belirtilen şekildekullanılanlar için rayiç bedelin yüzde ellisidir, bu şekilde satılan tarımarazilerinin sonradan farklı amaçla kullanılması hâlinde aynı cümledebelirtilen şekilde işlem yapılır. Bu tarımarazilerinin satışında da, bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme şartlarıuygulanır.(1)

(3) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olanbelediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerler,  belediye ve mücavir alansınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıklarıplanlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar, denizlerde kıyı kenarçizgisine beş bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine beş yüzmetreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların mutlak vekısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler, satış tarihi itibarıylaarazi toplulaştırılması yapılacak yerler, özel kanunları kapsamında kalan veözel kanunlarına göre değerlendirilmesi gerekenler ile diğer sebeplerlesatılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bumadde kapsamında hak sahiplerine satılmaz. Hazineye ait tarım arazilerindenkadastrosu yapılmayan yerler kadastrosu yapıldıktan, tescil harici olanlar iseHazine adına tapuya tescil edildikten sonra bu maddeye göre değerlendirilir. (Ek cümle : 20/8/2016-6745/69 md.) Ayrıca,26/4/2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılanyerler de bu maddeye göre değerlendirilir.(1)

____________

(1) 6/3/2013 tarihli ve 6444 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bumaddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “satış bedeli rayiç bedelinyüzde yetmişidir.” ibaresi “satış bedeli, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasınındördüncü cümlesinde belirtilen şekilde kullanılanlar için rayiç bedelin yüzdeellisidir, bu şekilde satılan tarım arazilerinin sonradan farklı amaçlakullanılması hâlinde aynı cümlede belirtilen şekilde işlem yapılır.” şeklinde,üçüncü fıkrasında yer alan “belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunanyerler,” ibaresi “bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye vemücavir alan sınırları içinde kalan yerler,” şeklinde değiştirilmiştir.


11563

 

(4) Hazineye ait tarım arazilerinden mülga 28/6/1966 tarihli ve 766sayılı Tapulama Kanununun 37 nci maddesi gereğince tapu kütüklerine şerh veyabelirtme konulan ve 3402 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre ilgililerincetalep ve dava edilmemiş olanlar ile davaları devam edenlerden davasındanvazgeçilenler, şerh veya belirtme lehtarları veya bunların kanunimirasçılarından birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuranlaradoğrudan satılabilir. Süresi içerisinde satın alınma talebinde bulunulmayantaşınmazların tapu kütüklerindeki şerhler ve belirtmeler, idarenin talebiüzerine tapu idarelerince terkin edilir ve bu araziler genel hükümlere göredeğerlendirilir.

(5) Yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satınalma hakları düşer.

(6) Bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye aittarım arazilerinden tek parselde birden fazla hak sahibinin olması ve bu haksahiplerine satılacak arazinin ifrazı hâlinde yüzölçümünün 5403 sayılı Kanundabelirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmesi hâlinde; bu araziler, 5403sayılı Kanunda belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğerhak sahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden haksahiplerine satılabilir.

(7) Bu madde hükümlerine göre hak sahiplerine satılan taşınmazlardanecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvurutarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedellerisatış bedelinden mahsup edilir, bu bedelden fazlası iade edilmez.

(8) Bu maddeye göre yapılacak satış işlemleri idarece, başvurutarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır.

(9) 2/B alanlarında kalan tarım arazilerinin satışında bu maddehükümleri uygulanmaz.

(10) Denizli ili, Beyağaç ve Kale ilçeleri sınırları içerisinde bulunanve 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Hilâfetin İlgasına ve HanedanıOsmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanunhükümleri gereğince millete (Hazineye) intikal eden taşınmazlardan olmamasınave 16/2/1995 tarihli ve 4071 sayılı 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılıKanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine DevriHakkında Kanun kapsamına girmemesine rağmen, yapılan kadastro çalışmalarında431 sayılı Kanuna göre Hazineye intikal eden taşınmazlardan olduğu zannedilereksehven 4071 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi gereğince, 3402 sayılıKanunun 14 üncü maddesinde belirtilen zilyetlik şartlarını taşıdıklarıgerekçesiyle zilyet olarak isimleri kadastro tutanağında belirtilerek Hazineadına tespit ve tescil edilen ve tapu kütüklerine zilyetlik veya 4071 sayılıKanunun 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamında olduğu yönünde şerhler veyabelirtmeler konulan taşınmazların tapu kütüklerindeki şerhler veya belirtmelertapu idaresince resen terkin edilir. Bu taşınmazların tapu kütüklerinde yeralan şerhlerin veya belirtmelerin terkini amacıyla Hazinece açılan davalardanvazgeçilir, dava açılması gerekenler hakkında dava açılmaz. Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu taşınmazların tapukütüklerinde lehine şerh veya belirtme konulmuş olan kişiler veya kanunimirasçıları tarafından bu taşınmazların satın alınması için idareye müracaatedilmesi hâlinde, bu taşınmazlar emlak vergi değeri üzerinden ve bu Kanundabelirtilen ödeme ve taksit koşullarıyla kendilerine doğrudan satılır.


11564

 

(11) Bu maddenin onuncu fıkrası kapsamında kalan taşınmazlar hakkındaanılan fıkrada belirtilen şekilde işlem yapılması hâlinde, bu taşınmazlarıntapu kütüklerinde yer alan şerhlerin veya belirtmelerin terkini amacıyla Hazinetarafından kişiler aleyhine açılan davalarda mahkemelerce verilecek kararlardayargılama giderlerinin tarafların üzerlerine bırakılmasına karar verilir veHazine lehine vekalet ücretine hükmedilmez, verilmiş olan kararlardan henüzinfaz edilmeyenlerle Hazine lehine hüküm altına alınan bu alacaklar tahsiledilmez.

(12) Mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olan, hâlihazırdagerçek kişiler tarafından kullanılan Konya ili, Sarayönü ilçesi, Konuklar Tarımİşletmesi Müdürlüğü ile Adana ili, Ceyhan ilçesi, Çukurova Tarım İşletmesiMüdürlüğü uhdesinde bulunan ve işletme bütünlüğünü bozmayan arazilerinkullanıcıları tarafından; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altıay içinde adı geçen Genel Müdürlüğe başvurulması ve geriye dönük beş yıllıkecrimisil bedelinin ödenmesi kaydıyla, bu araziler anılan Genel Müdürlük tarafındanbelirlenen rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden ve bu Kanunda belirtilen satışve ödeme şartlarıyla kullanıcılarına doğrudan satılır. Birden fazla kullanıcısıbulunan ve bu maddeye göre kullanıcılarına doğrudan satılacak olan arazilerinifrazı hâlinde yüzölçümünün 5403 sayılı Kanunda belirtilen bölünemez büyüklüğünaltına düşmesi durumunda, bu araziler; 5403 sayılı Kanunda belirtilen bölünemezbüyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğer kullanıcıların yazılı olarakmuvafakat vermesi durumunda talep eden kullanıcılarına doğrudan satılabilir.

Değiştirilen ve yürürlüktenkaldırılan hükümler

MADDE 13 – (1) (31/8/1956 tarihli ve 6831sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) (31/8/1956 tarihli ve 6831sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(3) (31/8/1956 tarihli ve 6831sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(4) (31/8/1956 tarihli ve 6831sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(5) (31/8/1956 tarihli ve 6831sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(6) (31/8/1956 tarihli ve 6831sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(7) (31/8/1956 tarihli ve 6831sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(8) (31/8/1956 tarihli ve 6831sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(9) (31/8/1956 tarihli ve 6831sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(10) 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman KöylülerininKalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 16/2/1995 tarihli ve 4070sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlüktenkaldırılmıştır.

Atıflar ve sonuçlandırılamayanişlemler

MADDE 14 – (1) Diğer mevzuatta 2924 sayılı Kanuna ve 4070 sayılı Kanuna yapılanatıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

(2) 2924 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahibi olduğu tespitedilenler hakkında yapılan ve tamamlanamayan işlemler, mali yükümlülüklerinikısmen veya tamamen yerine getiren kişilerin hakları korunarak bu Kanunhükümlerine göre Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılır.

 


11565

 

             (3) 2924 sayılı Kanunhükümlerine göre 2/A alanlarına nakline ve yerleştirilmesine karar verilen vehalen işlemleri devam eden orman içi veya bitişiği köyler halkına ilişkin iskânişlemleri, Orman ve Su İşleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarıncamüştereken yürütülür. Bu köyler halkının yeni iskân edileceği alanda haksahiplerine verilecek bina, arsa ve arazilerin bedelleri peşin veya yirmi yıliçinde ve yıllık eşit taksitlerle faizsiz olarak tahsil edilir. Bu köylerhalkından hak sahibi olanlardan anlaşma yapanların nakledildikleri Devletormanı içinde veya bitişiğinde kalan taşınmazları ile bunların karşılığı olarakyerleştirilecekleri yerlerden kendilerine iskânen verilecek taşınmazlarıntapudaki devir ve tescil işlemleri karşılıklı olarak yapılır.

(4) 4070 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddelerine göre süresi içerisindeidareye başvuruda bulunanlardan hak sahibi olduğu anlaşılanlar, bu Kanunun 12nci maddesine göre hak sahibi sayılır ve işlemleri aynı maddeye göresonuçlandırılır.

(5) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Kanun hükümleriuygulanır.

(6) Bu Kanunun 2/A alanları hakkındaki hükümlerinin uygulanmasınailişkin usul ve esaslar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca; 2/B alanları ileHazineye ait tarım arazileri hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usulve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Ödenek kaydedilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun uygulaması sonucu 2012 yılında gerçekleşen gelirler, 10uncu madde ve bu madde kapsamında belirlenen oranlar dâhilinde genel bütçenin(B) işaretli cetveline gelir ve özel gelir kaydedilir. Genel bütçenin (B)işaretli cetveline özel gelir kaydedilen tutarlar karşılığı, Çevre veŞehircilik Bakanlığı bütçesine afet riski altındaki alanların dönüştürülmesindekullanılmak üzere özel ödenek kaydetmeye Çevre ve Şehircilik Bakanı; gelirkaydedilen bu tutarlar karşılığı ise 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaOrman Genel Müdürlüğü bütçesine Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek üzereödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Başvuru ve ödeme sürelerininuzatımı

             GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: 26/2/2014-6527/22 md.)

   (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihitibarıyla, Kanunun 6 ncımaddesinin;

a) Üçüncü fıkrasındabelirtilen süreler içinde başvurmayanlaraaltı ay başvuru süresi,

b) Sekizinci fıkrası gereğinceyapılan tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemeyenlerealtı ay ödeme süresi,

verilir.

(2) Birinci fıkranın (a)bendi kapsamında kalanlar için satışbedeli; Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındabelirtilen sürenin son gününüizleyen üç aylık süreninbittiği günden, 6 ncı maddekapsamında ödeme yapmak amacıylaidareye başvurulduğu günekadar geçecek süre için Türkiye İstatistikKurumunun her ay için belirlediği tüketicifiyatları endeksi aylık değişimoranları (TÜFE) toplamında artırılarakhesaplanır.

(3) Birinci fıkranın (b)bendi kapsamında kalanlar için satışbedeli; Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasındabelirtilen ödeme süresinin son gününüizleyen günden, bu madde kapsamında ödemeyapmak amacıyla idareye başvurulduğu günekadar geçecek süre için Türkiye İstatistikKurumunun her ay için belirlediği tüketicifiyatları endeksi aylık değişimoranları (TÜFE) toplamında artırılarakhesaplanır.


11566

 

(4) İkinci ve üçüncü fıkrauyarınca yapılacak hesaplamalarda aykesirleri dikkate alınmaz.

(5) Kanunun 12 nci maddesi gereğinceHazineye ait tarım arazilerini satın almakisteyenlere, aynı maddenin birinci fıkrasındabelirtilen sürenin sona erdiğitarihten itibaren bir yıl başvuru süresiverilir.

(6) Kanunun 8 inci maddesine görerevize edilerek onaylanan proje alanlarında kalan taşınmazlardanidarece satılanlar, proje kapsamında değerlendirilmeküzere proje sahibi idareye devredilir. Devirden önce sözkonusu taşınmazları satın alanhak sahiplerinin ödedikleri bedel dâhil hertürlü bilgi ve belgelerproje sahibi idareye Kanunun 8 inci maddesi kapsamında işlemtesis etmesi amacıyla devredilir.

(7) Kanunun 8 inci maddesine göreproje alanında kalan ve Maliye Bakanlığıncaproje sahibi idareye devredilecek taşınmazların bedeli,anılan Bakanlıkçadevrin uygun görüldüğü yıla aitemlak vergi değeri üzerinden tahsil edilir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: 10/9/2014 - 6552/137 md.)

(1) Sakarya ili Kocaali ilçesinde bulunan ve Melen Barajı rezervuaralanı ile mutlak koruma alanında kalan yerleşim yerlerindeki halkın iskânedilmesini teminen Bakanlar Kurulunun 15/3/2013 tarihli ve 2013/4482 sayılıkararına ekli haritada koordinatlarıyla belirlenen orman sınırları dışınaçıkarılmış alan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına resen tescil edilerekdevredilir.

(2) Devredilen bu alan birinci fıkrada belirtilen nakil ve yerleştirmeamacıyla kullanılır ve hak sahipliği ile geri ödemeye ilişkin usul ve esaslarBakanlar Kurulunca belirlenir.

Başvuru ve ödeme sürelerininuzatımı (1)

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek: 20/8/2016-6745/69 md.)

(1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışınailişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Süresi içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisindeödemeyenlere altı ay ödeme süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikidenfazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi,

verilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli;Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son gününüizleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmakamacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistikKurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişimoranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli;kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden,bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadargeçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketicifiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarakhesaplanır.

–––––––––––––––––

(1) Bu maddede yer alan sürelerin uzatılması ileilgili olarak, 3/10/2017 tarihli ve 30199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/9/2017tarihli ve 2017/10842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara bakınız.


11566-1

 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda aykesirleri dikkate alınmaz.

(5) Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerinisatın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren biryıl başvuru süresi verilir ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabuledilir.

(6) Bu maddede belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya BakanlarKurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek: 20/8/2016-6745/70 md.)

(1) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (J) bendikapsamında orman sayılmayan ve tapuda Hazine adına tescil edilen Antalya iliAksu ilçesi Atatürk Mahallesinde bulunan 13322 ada 1 parsel numaralı taşınmazınifraz ve imar uygulamasından oluşan 13322 ada 2 parsel numaralı taşınmaz vediğer taşınmazlar ile Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesinde bulunantaşınmazların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki zilyetleri veya fiilikullanıcıları tespit edilmek ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlereait olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanıldığı kadastro tutanağınınbeyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesihükümlerine göre kadastrosu yapılır. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindekibilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen aktarılır. Bu taşınmazlar,tapu kütüğünün beyanlar hanesine göre kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatınsahibi olarak gösterilen kişilere ya da bunların kanuni veya akdi haleflerinebu Kanunun 2/B alanlarında kalan taşınmazların hak sahiplerine satışına ilişkinhükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle doğrudan satılır.

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek: 28/11/2017-7061/102 md.)

(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6292sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sebeplerlebulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılan, yerleri istimlak edilen vekendilerine yeni yerleşim yeri gösterilmeyen İstanbul ili Şile ilçesi Esencelive Darlık Mahallesi halkının iskanlarının temini için 6292 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler uygulanır. Kamulaştırmabedeli ödenenler de ödenen bedeli iade etmeleri halinde aynı haktanfaydalanırlar.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.