Karşılama uğurlama genelgesi

T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIİller İdaresi Genel Müdürlüğü

 

Sayı :

B.05.0.İLİ.0.02.02.00-877-3615

29/06/2012

 

Konu :

Başkent Dışında Tören, Kutlama ve Karşılamalar

Genelge: 2012/25

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği, 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, Bakanlığımızca başkent dışında tören, kutlama ve karşılamalar ile ilgili çıkarılan genelgeler, yeni Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gözden geçirilmiştir. Buna göre;

1)Ulusal ve Resmi Bayramlarda Çelenk Düzeni

a) 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 1 nci maddesinde; Cumhuriyet Bayramı ulusal bayram; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı resmi bayramlar olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin “Ulusal Bayram” başlıklı İkinci Bölümü ve “Resmi Bayramlar” başlıklı Üçüncü Bölümünde, bayramların kutlanmasını sağlamak amacıyla yapılacak törenler ile kutlamalar açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda Yönetmeliğin “Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Atatürk anıt veya büstüne gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğü, bulunmaması halinde mülki amirin görevlendireceği bir müdürlük tarafından çelenk konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.” denilerek yalnızca bir çelengin konulacağı vurgulanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında ise; Bayramların dışında anıtlara çelenk koymak isteyen kuruluş, kişi veya kişi topluluklarının kırksekiz saat önceden mülki idare amirinden izin almak zorunda olduğu ve izin alınmadan konulduğu görülen çelenklerin kolluk tarafından kaldırılacağı vurgulanmıştır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; ulusal ve resmi bayramların kutlanmasında önceden mülki idare amirinden izin alınmak suretiyle anıtlara konulacak çelenk sayısının arttırılmasının mümkün olmadığı ve bu konuda mülki idare amirlerinin izin verme yetkilerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

b) Başkent dışındaki illerde çelenkler; ulusal bayramın kanunla ve resmi bayramların programla belirtilmiş başlama saatinde sunuş yerlerine konulur. Örneğin, Cumhuriyet Bayramında çelenkler, bayramın kanunen başladığı 28 Ekim günü saat 13.00’de konulur.

c) Çelenk koyma töreni esnasında; ortada mülki idare amiri, sağında garnizon komutanı ve solunda belediye başkanı bulunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan veya Bakanların başkent dışında törene katılması durumunda,tensipleri halinde çelenkleri mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile diğerlerinden önce konulur.

2) Ulusal ve Resmi Bayramlarda Törenler

a) Başkent dışında tebrikatın kabulü; Başkent dışında TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakanların törene katılması durumunda Cumhuriyet Bayramı ve Zafer Bayramı tebrikatını, mahalli mülki amir ile birlikte kabul eder ve önde yer alırlar.

Milletvekilleri, Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) Sayılı Listeye uygun olarak tebrikata ilk sırada girerler. Milletvekillerinin tebrikata girişlerinde soyadlarına göre alfabetik sıraya uyulur.Ancak, tebrikat yapılan il veya ilçede başkent protokol (öndegelim) listesinde milletvekillerinden önde gelen zevatın bulunması halinde, bu zevat milletvekillerinden önce başkent protokol listesindeki sıralamaya göre tebrikata girerler.

Ayrıca, Başkent protokol listesinde yer alan kişilerin ilde bulunması halinde bunların yeri mülki idare amirince Başkent protokolü esas alınarak belirlenir.

İlçelerde tebrikata giriş sırası ildeki sıraya göre belirlenir.

b) Halkın bayramının kutlanması sırasında; ortada mülki idare amiri, sağında garnizon komutanı ve solunda belediye başkanı bulunur.

c) Cumhuriyet ve Zafer Bayramı tören geçişi; ortada mülki idare amiri, sağında garnizon komutanı ve solunda belediye başkanı olduğu halde şeref tribününden ayakta selamlanır. Tören geçişinde TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda, tören geçişini mahalli mülki amir, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile birlikte şeref tribününde ayakta selamlarlar. TBMM Başkanı ile Başbakanın katılmadığı, birden fazla Bakanın bulunduğu durumlarda Resmi Gazete’deki Bakanlar Kurulu listesinde önde olan Bakan selamlamaya katılır.

ç) Protokole dahil zevatın şeref tribününde oturma sırası aşağıdaki şekilde olacaktır.

aa) Başkent dışında TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda, bu kişiler şeref tribününde mahalli mülki amirden önce yer alır. Bu durumda Yönetmeliğinin ekindeki (1) Sayılı Listede yer alan kişilere şeref tribününün durumuna göre mahalli mülki amir, garnizon komutanı ve belediye başkanından sonra sıra ile yer verilir.

bb) Şeref tribününün ilk sırasında tören geçişini kabul edenler için yer bulunuyor ve başka koltuk koyma imkanı yok ise milletvekilleri ikinci sıranın en ortasındaki yer ile onun sağ ve solundaki yerlere TBMM’ndeki öncelik sırasına veya alfabetik soyadı sırasına göre oturacaklardır.

cc) Şeref tribününün ilk sırasında tören geçişini kabul edenlerin oturacağı yer bulunuyor ve başka koltuk koyma imkanı var ise milletvekilleri TBMM’ndeki protokol önceliklerine veya soyadlarına göre alfabetik sıra ile mülki idare amirinin sağında, belediye başkanının solunda sayılarına göre yerlerini alacaklardır. Ancak, tribünde başkent protokol listesinde milletvekillerinden önde gelen zevatın bulunması halinde bu zevat mülki idare amirinin sağında ve belediye başkanının solunda milletvekillerinden önce bu sıralamaya göre yerlerini alacaklardır.

Tören geçişi anında tören geçişini kabul edenler ayağa kalkarak ve biraz ileri çıkarak tören geçişini selamlayacaklardır.

3) Organizasyon ve Faaliyetlerde Takdim ve Oturma Düzeni

İl ve ilçelerde mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanından müteşekkil üçlü protokolün, sadece anılan milli ve resmi bayramların kutlanması ve tören geçişi esnasında selamlamanın kabulü için oluştuğu açıktır. Bu nedenle;

a) Ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar ile açık ve kapalı yer toplantıları, temel atma ve açılışlar, sosyal, kültürel, sportif, turizm, eğitim ve benzeri amaçlı organizasyon ve faaliyetlerde verilen plaket, şilt, sertifika, diploma, belge ve benzeri ödüllerin ilgililere verilmesi esnasında bunları verecek olanların çağrı sırası Yönetmeliğin ekindeki (1) Sayılı Listeye uygun olarak yapılacak ve il valilerinden hemen sonra milletvekilleri davet edilecektir. Birden fazla milletvekili olması durumunda davetler milletvekillerinin soyadlarının alfabetik sırasına göre yapılacaktır.

      İlçelerdeki bu tür programlarda ise milletvekilleri ilçe kaymakamından hemen sonra davet edilecektir. Eğer ilçelerdeki programlarda il valisi de bulunuyor ise bu takdirde ilçe kaymakamı il valisi ve milletvekillerinden sonra davet edilecektir.

      Bununla birlikte, program ve etkinlik yapılan il ve ilçelerde; Başkent Protokol Listesinde milletvekillerinin önünde yer alan zevat bulunuyor ise bu zevat milletvekillerinden önce bu sıralamaya göre davet edilecektir.

      b) İl ve ilçelerimizde düzenlenecek olan temel atma, açılış, sosyal, kültürel, sportif, turizm, eğitim ve benzeri amaçlı organizasyon ve faaliyetlerde milletvekillerinin protokoldeki oturma yerleri; Yönetmeliğin ekindeki (1) Sayılı Listeye uygun olarak il valilerinden hemen sonra belirlenecektir. Ancak, bu tür organizasyon ve faaliyetlerin yapıldığı il veya ilçede, başkent protokol listesinde milletvekillerinden önde gelen zevatın bulunması halinde, bunlara milletvekillerinden önce yer verilecektir.

      4) Devlet Büyüklerinin Karşılanma ve UğurlanmalarıDevlet büyüklerinin karşılanma ve uğurlanmalarında protokol aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

      a) Sayın Cumhurbaşkanımızın başkent dışında karşılanma ve uğurlanmalarında; TBMM Başkanı, Başbakan, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve Bakanların bulunması halinde protokolde öncelik bu sıraya göre bu zevata verilecektir.

      Daha sonra; il valisi başta olmak üzere milletvekilleri (TBMM’deki öncelik sırasına veya soyadlarının alfabetik sırasına göre), mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı, belediye başkanı, il jandarma komutanı ve il emniyet müdürü karşılamada hazır bulunacaklardır.

      Milletvekillerinin karşılama ve uğurlamada bulunmaları arzularına bağlıdır. Ancak valilik, ilde bulunan milletvekillerine karşılama ve uğurlamanın yeri ve zamanı hakkında bütün imkânları kullanarak bilgi verilmesini sağlayacaktır.

b) TBMM Başkanının karşılanması ve uğurlanmasında da yukarıdaki esaslara göre hareket edilecektir.

      c) Başbakan ve Bakanların karşılanma ve uğurlanmalarına milletvekillerinin katılması halinde milletvekilleri validen sonra yer alacaklar ve TBMM’deki öncelik sırası göz önünde tutulacaktır.

      ç) İlçelerdeki karşılama ve uğurlamalarda o ilçe kaymakamı, il valisi ve milletvekillerinden sonra protokolde yerini alacak ve ildeki protokol sırasına göre benzer sıralama ilçelerde yapılacaktır. Valinin karşılamada bulunmaması halinde ilçenin kaymakamı hükümet temsilcisi olarak milletvekillerinden önde yer alacaktır.

      5) Milletvekillerinin Konumları

      Türk Milletinin temsilcileri olan milletvekillerinin toplumla anlamlı ilişkilerinin sonucu olarak gerek seçildikleri bölgelerden ve gerekse yurdumuzun diğer bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın çeşitli problemlerine muhatap oldukları ve çözüm bekleyen meseleleri kamu kurum ve kuruluşlarına iletmelerinin istendiği bilinmektedir.

      a) Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin görevleri ile ilgili olarak kendilerine intikal edecek her türlü müracaatla ilgilenmeleri ve mevzuata uygun olarak neticelendirmeleri görevlerinin gereği oldu­ğu gibi bu görevlerin yerine getirilmesinde nezaket kurallarına uygun olarak hareket edilmesi ve milletvekillerine Devlet protokolündeki konumlarına uygun davranılması ve çalışmalarının kolaylaştırılması bakımından kurum ve kuruluş­ların otopark yerlerinde milletvekili araçlarına öncelikle yer verilmesi sağlanmalıdır.

      b) Ayrıca, Ankara dışındaki illerde, Başbakan ve Bakanların katılımı ile yapılacak resmi tören, kutlama, açılış merasimi ile ziyaret programlarının o İl’in milletvekillerine önceden haber verilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

      c)Bundan başka, il ve ilçelerde yapılan ulusal ve dini bayramlar, kutlama ve anma törenleri ile diğer önemli günlerde, karşılama ve uğurlama programlarında, katıldıkları takdirde, eski Bakanlar ile milletvekillerine protokolde yer verilmelidir.

     

      6) Dini Bayramlar

      Dini bayramlar; halkımızın heyecanla beklediği, büyük bir coşkuyla kutladığı, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, sevgi ve saygının, hoşgörünün ve dostluğun öne çıktığı günlerdir.

      Milletçe birlik ve beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bu bayram günlerinde il ve ilçelerimizde valilerimiz ve kaymakamlarımızca yıllardan beri bayramlaşma programlarının düzenlendiği malumdur.

      Toplumun tüm kesimlerinin katılımının sağlanması bakımından; bayramlaşmaların valilik ve kaymakamlıklara ait binalarda veya vali ve kaymakamların belirleyeceği yerlerde yapılması ve bayramlaşmayı müteakip mülki idare amiri tarafından belirlenecek yerlerin ziyaret edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

7) Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler

      Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün;

      1- 26/11/1981 tarih ve 430-327/5671 sayılı,

      2- 26/09/1984 tarih ve 430.327.3/5423 sayılı,

      3- 21/11/1984 tarih ve 430.328.2/6495 sayılı,

      4- 18/12/1985 tarih ve 430.326.4/6091 sayılı,

      5- 30/11/1994 tarih ve B050İLİ0070002.440.427.1/7375 sayılı,

      6- 23/02/2000 tarih ve B050İLİ0070002.440.427.1/1545 sayılı,

      7- 08/05/2000 tarih ve B050İLİ0070002.440.427/3301 sayılı,

      8- 15/12/2000 tarih ve B050İLİ0070002.440.427/8730 sayılı,

      9-28/11/2001 tarih ve B050İLİ0070002.440.421.1/8108 sayılı,

      10-05/08/2003 tarih ve B050İLİ0070002.440.421.1/4155    sayılı,

      11- 02/01/2006 tarih ve B050İLİ0070002.440.429.15/15002 sayılı,

      12- 25/02/2006 tarih ve B.05.0.İLİ.0.70002.440-429.13/15052 sayılı,

      13- 20/05/2009 tarih ve B050İLİ0070002.010.07/4308 sayılı,

      14- 18/05/2012 tarih ve B050İLİ0020200-880/2915 sayılı,

      Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

      Uygulamanın buna göre yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

İdris Naim ŞAHİNBakan

DAĞITIM :

Gereği:

Bilgi:

Bakanlık Merkez BirimleriBakanlık Bağlı Kuruluşlara81 İl Valiliğine

CumhurbaşkanlığınaTbmm BaşkanlığınaBaşbakanlığaGenelkurmay BaşkanlığınaBakanlıklara

27/06/2012 Gn.Md.Yrd. : S. BAŞKÖY27/06/2012 Genel Müdür : M. KARABACAK27/06/2012 Müst.Yrd. : M. KOCA27/06/2012 Vali Müsteşar : S. HACIMÜFTÜOĞLU

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.