KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINDA PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/1)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin “Güncelleme” başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak, Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2012 yılının Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 (1) “İhalenin ilanı ve şekli” başlıklı 14 üncü maddenin;

a) (a) bendinde belirtilen 438.900 TL (Dörtyüzotuzsekizbin dokuzyüz Türk Lirası), 449.653 TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altıyüzelliüç Türk Lirası); 1.755.609 TL (Birmilyon yediyüzellibeşbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.798.621 TL (Birmilyon yediyüzdoksansekizbin altıyüzyirmibir Türk Lirası),

b) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 438.900 TL (Dörtyüzotuzsekizbin dokuzyüz Türk Lirası), 449.653 TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altıyüzelliüç Türk Lirası); 877.805 TL (Sekizyüzyetmişyedibin sekizyüzbeş Türk Lirası), 899.311 TL (Sekizyüzdoksandokuzbin üçyüzonbir Türk Lirası); 1.755.609 TL (Birmilyon yediyüzellibeşbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.798.621 TL (Birmilyon yediyüzdoksansekizbin altıyüzyirmibir Türk Lirası); 3.511.222 TL (Üçmilyon beşyüzonbirbin ikiyüzyirmiiki Türk Lirası), 3.597.247 TL (Üçmilyon beşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası),

c) (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 877.805 TL (Sekizyüzyetmişyedibin sekizyüzbeş Türk Lirası), 899.311 TL (Sekizyüzdoksandokuzbin üçyüzonbir Türk Lirası); 3.511.222 TL (Üçmilyon beşyüzonbirbin ikiyüzyirmiiki Türk Lirası), 3.597.247 TL (Üçmilyon beşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddede belirtilen; 326.746 TL (Üçyüzyirmi altıbin yediyüzkırkaltı Türk Lirası), 334.751 TL (Üçyüzotuzdörtbin yediyüzellibir Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

(3) “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin; (d) bendinde belirtilen 130.698 TL (Yüzotuzbin altıyüzdoksansekiz Türk Lirası), 133.900 TL (Yüzotuzüçbin dokuzyüz Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ 1/2/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.