ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

Resmi Gazete Tarihi: 2013-03-20
Resmi Gazete Sayisi: 28603

    


Kabul Tarihi                               : 14/3/2013

Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5                       Cilt  : 53

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşükmaliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasıiçin, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, maliaçıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasınınoluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasınınsağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veyaperakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerleilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bağlantı anlaşması: Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya datüketicinin iletim sistemine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması içinyapılan genel ve özel hükümleri içeren anlaşmayı,

b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerindennaklini,

d) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmişdağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

e) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigaleden tüzel kişiyi,

f) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesindenbağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadansonraki nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapıbina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç, elektrikdağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhizedilen ya da devralınan sayaçları,

g) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

h) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,


11982

 

ı) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollükarayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak,alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsizkullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerininaydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,

i) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerininhukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsüolarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,

j) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukukhükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıpsatılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

k) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlarüzerinden naklini,

l) İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsiledilebilecek ücreti,

m) İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

n) İletim tesisi: Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilimseviyesinden bağlı olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonrakinihayet direğinden itibaren iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri dedâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olantesisleri,

o) İmdat grupları: Can ve mal kaybını önlemek amacıyla sadece elektrikenerjisi kesilmelerinde kullanılan elektrojen gruplarını,

ö) İştirak: Kamu iktisadi teşebbüsü olanlar hariç olmak üzere; doğrudanveya dolaylı olarak tek başına veya başka şirket ve şirketler veya gerçek kişive kişilerle birlikte piyasada faaliyet gösteren herhangi bir tüzel kişiyikontrol eden şirket veya doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veyabirlikte, başka herhangi bir şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve kişilertarafından kontrol edilen, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiyi ve buşirketlerin ve/veya piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin birinindiğeriyle veya birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkisini,

p) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesisteeş zamanlı olarak üretimini,

r) Kontrol: Bir tüzel kişi üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen yada hukuken belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan hakları, sözleşmelerveya başka araçlarla ve özellikle bir tüzel kişinin malvarlığının tamamı veyabir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma hakkıyla veyabir tüzel kişinin organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde belirleyicietki sağlayan hakları veya sözleşmelerle meydana getirilen hakları,

s) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ş) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

t) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için buKanun uyarınca verilen izni,

u) Merkezî uzlaştırma kuruluşu: Piyasa katılımcıları arasındaki ilgiliyönetmelikle belirlenecek olan mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan,6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takaskuruluşu olarak kurulan kuruluşu,


11983

 

ü) Mevcut sözleşmeler: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı ElektrikPiyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi,İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 8/6/1994tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret ModeliÇerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılıYap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması veİşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 21/1/2000 tarihlive 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve SözleşmelerindenDoğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gerekenİlkelere Dair Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanansözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmelerini,

v) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 100kilovat ve altında olan kojenerasyon tesisini,

y) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesiveya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansınasahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen günöncesi piyasası, gün içi piyasası ile sermaye piyasası aracı niteliğindekistandardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisive/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul AnonimŞirketi tarafından işletilen piyasaları ve Türkiye Elektrik İletim AnonimŞirketi tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yanhizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

z) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretimtesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat vebenzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli verilen izni,

aa) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,

bb) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış,perakende satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

cc) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisimiktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlıolduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu içintedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

çç) Sistem kontrol anlaşması: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketiveya dağıtım şirketi ile özel direkt hattın mülkiyet sahibi veya işletmecisiolan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi arasında, iletim ve dağıtım sistemlerininkararlılığının ve işletme bütünlüğünün korunmasını sağlayan hükümleri içeren veözel hukuk hükümlerine göre yapılan anlaşmaları,

dd) Sistem kullanım anlaşması: Bir üretim şirketi, tedarik lisansısahibi şirket veya tüketicinin iletim sistemini ya da dağıtım sisteminikullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili kullanıcıya özgü koşul vehükümleri içeren anlaşmayı,

ee) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâldeelektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedariklisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilereelektrik enerjisi tedariğini,

ff) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımıve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içerendüzenlemeleri,

gg) Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veyaperakende satışını,


11984

 

ğğ) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretimşirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketi,

hh) Tedarik şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptanve/veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ileiştigal edebilen tüzel kişiyi,

ıı) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

ii) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

jj) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyetiyürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,

kk) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

ll) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrarsatışı için satışını,

mm) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,

nn) Türev piyasalar: İleri bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşmasıyapılmak üzere elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, bugünden alımsatımının yapıldığı piyasaları,

oo) Uluslararası enterkonneksiyon: Ulusal elektrik sisteminin diğerülkelere ait elektrik sistemi ile senkron paralel, asenkron paralel, üniteyönlendirmesi veya izole bölge yöntemlerinden birinin kullanılmasıylaişletilmesini esas alan enterkonneksiyonu,

öö) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrikenerjisine dönüştürülmesini,

pp) Üretim şirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluylaedindiği veya işletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerindeelektrik enerjisi üretimi ve ürettiği elektriğin satışıyla iştigal eden özelhukuk hükümlerine tabi tüzel kişiyi,

rr) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,

ss) Yan hizmetler: İletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzelkişilerce sağlanan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletiminive elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzereilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri,

şş) (Ek: 4/6/2016-6719/15 md.) Teknikve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sistemindetüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan vemaliyeti etkileyen; teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerdenkaynaklanan ve teknik bir sebebe dayanmayan kaybı,

tt) (Ek: 4/6/2016-6719/15 md.) Dağıtımşebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesisedilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektrik Piyasası Faaliyetleri veLisanslar

Elektrik piyasası faaliyetleri

MADDE 4 – (1) Piyasada, bu Kanun hükümleri uyarınca lisans almak koşuluylayürütülebilecek faaliyetler şunlardır:

a) Üretim faaliyeti

b) İletim faaliyeti

c) Dağıtım faaliyeti

ç) Toptan satış faaliyeti

d) Perakende satış faaliyeti

e) Piyasa işletim faaliyeti

f) İthalat faaliyeti

g) İhracat faaliyeti

(2) Piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin faaliyetlerindeuymaları gereken usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.


11985

 

(3) Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk hükümlerine tabi tüzelkişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre anonim şirket veya limited şirketolarak kurulması ve anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre borsadaişlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olması şarttır. Bu şirketlerinana sözleşmelerinde bulunması gereken hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Lisans esasları

MADDE 5 – (1) Lisans, bu Kanun hükümleri uyarınca üzerinde kayıtlı piyasafaaliyetlerinin yapılabilmesi için tüzel kişilere verilen izin belgesidir. 11inci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen piyasalara ilişkin hükümler saklıkalmak üzere, lisanslara ilişkin olarak aşağıdaki hususlar Kurum tarafındançıkarılan yönetmelikle düzenlenir:

a) Başvuru ve değerlendirme usul ve esasları ile lisansların verilmesi,tadili, sona erdirilmesi, iptali, süreleri, süre uzatımı, yenilenmesi ve lisanskapsamındaki hak ve yükümlülüklerin belirli bir süre askıya alınmasına ilişkinusul ve esaslar

b) Faaliyetin türü ve işin niteliğine göre belirlenecek lisans bedelleri

c) Lisans sahibi tüzel kişilerin lisansları kapsamında sahip olduklarıhakları, yükümlülükleri, görevleri, sermaye yeterlilikleri, istihdam edilmesigereken nitelikli personele ilişkin hükümler ile tarifesi düzenlemeye tabilisans sahiplerinin haklarının temlikine ilişkin usul ve esaslar

(2) Bu Kanun kapsamında verilecek lisansların tabi olacağı ve lisanssahiplerinin uymakla yükümlü olduğu esaslar şunlardır:

a) Bu Kanundaki istisnalar hariç piyasa faaliyetleri ile iştigal edecektüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, her faaliyet için ve söz konusufaaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis içinayrı lisans almak zorundadır.

b) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet gösteren tüzel kişiler, tarifesidüzenlemeye tabi her faaliyet ve bu faaliyetin lisansı kapsamında sınırlandığıher bölge için ayrı hesap ve kayıt tutmakla yükümlüdür.

c) Lisanslar, en çok kırk dokuz yıl için verilir. Üretim, iletim vedağıtım lisansları için geçerli olan asgari süre on yıldır.

ç) Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen lisans alma, lisansyenileme, lisans tadili, lisans sureti çıkartma ve yıllık lisans bedelleriniKuruma ödemek zorundadır.

d) Lisans sahibi tüzel kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarınıKurum denetimine hazır bulundurmak, Kurum tarafından talep edildiğinde denetimeaçmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı hertürlü bilgi ve belgeyi zamanında, tam ve doğru olarak Kuruma vermek zorundadır.

e) Tüzel kişiler lisans almanın yanı sıra faaliyet alanlarına göremevzuatın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

f) Birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynıtür yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri sisteme aynınoktadan bağlanmak kaydıyla tek üretim lisansı kapsamında değerlendirilebilir.Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.


11986

 

(3) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin aşağıda belirtilenişlemleri Kurul iznine tabidir. Kurul izni alınmasına dair usul ve esaslarKurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

a) Halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindekisermaye payı değişiklikleri

b) Kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem

c) Tesislerin mülkiyetinin veya kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuraniş ve işlemler

(4) Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişiler için aşağıdabelirtilen hususlara ilişkin hükümler Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikteyer alır:

a) Lisans kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişiler ileyürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler

b) Bir dağıtım ya da iletim lisansı sahibinin, gerçek ve tüzel kişilere,eşitler arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanımimkânını sağlayacağına dair hükümler

c) Bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye, piyasaihtiyaçlarını dikkate alarak son kaynak tedariği kapsamında ve/veya serbestolmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırmaesaslarını tespit etmeye ve bu fiyatlarda enflasyon dâhil ihtiyaç duyulacakdiğer ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaya dair yöntemler ve bunlarındenetlenmesine dair hükümler

ç) Lisans sahibinin Kuruma tam ve doğru bilgi vermesini ve tüketicilereyapılan satışlar açısından, elektrik enerjisi veya kapasite alımlarını basiretlibir tacir olarak yapmasını sağlayacak hükümler

d) Hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair kurallar ile teknik veteknik olmayan kayıpları asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasına dairesasları içeren hükümler

e) Lisans sahibinin Kurum tarafından verilen tüm talimatlara uymayükümlülüğüne ilişkin hükümler

f) Lisans kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecekfaaliyetlere ilişkin hükümler

g) Hizmetin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler

(5) Lisans başvurusu reddedilen tüzel kişilere ret gerekçesi tam ve açıkbiçimde bildirilir.

(6) Lisans, süresinin bitiminde kendiliğinden, lisans sahibi tüzelkişinin iflasının kesinleşmesi, lisans sahibinin talebi veya lisans verilmesineesas şartların kaybedilmesi hâllerinde ise Kurul kararıyla sona erer.

(7) Üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiden, önlisansyükümlülüklerinin yerine getirilmesini müteakiben üretim tesisinin lisansındabelirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması hâlinde irat kaydedilmek üzere,kurulmak istenen üretim tesisinin niteliğine ve büyüklüğüne göre yatırımtutarının yüzde onunu geçmemek üzere teminat mektubu alınır. Mücbir sebephâlleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında üretimtesisinin lisansında belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması veya kalansüre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi hâllerinde lisans iptaledilir ve teminat mektubu irat kaydedilir. Teminatın alınması, niteliği ve süreuzatımı verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.


11987

 

(8) Lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veyadaha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıliçerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri,lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans alamaz, lisans başvurusundabulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı paysahibi olamaz, yönetim kurullarında görev alamaz.

(9) Dağıtım lisansı, başvuru sahibinin bu Kanun uyarınca öngörülenyükümlülükleri yerine getirmesi ve ilgili dağıtım sisteminin işletme hakkınıtevsiki hâlinde verilebilir.

(10) Lisans sahibi tüzel kişilerden talep edilen bildirim, rapor vediğer evrak, yönetmeliklerde düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak Kurumasunulur.

(11) Kurum, tüketicilerin korunması ve piyasa faaliyetlerinin aksamamasıiçin lisansların sona erdirilmesi veya iptali durumlarında gerekli tedbirlerialır.

(12) (Ek:4/6/2016-6719/16 md.) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir EnerjiKaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4üncü maddesi kapsamında belirlenecek yenilenebilir enerji kaynak alanlarınıkullanacak tüzel kişilerde aranacak koşulların belirlenmesi, TEİAŞ tarafındanbağlantı görüşü verilmesi ve kapasite tahsisi yapılması, yapılacak yarışma,yenilenebilir enerji kaynak alanı tahsisi, teminat alınması, yükümlülüklerinyerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi, yurt içinde üretimve/veya yerli malı kullanım şartı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslarBakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Yenilenebilirenerji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak aksam içinBakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek şekilde yurt içinde üretimve/veya yerli malı kullanım şartı aranır. Yenilenebilir enerji kaynakalanlarında kurulacak üretim tesisleri için 5346 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II)sayılı cetvellere göre hesaplanan fiyatlar toplamını geçmemek üzere her biryenilenebilir enerji kaynak alanı için Bakanlık tarafından belirlenecek tavanfiyatı üzerinden teklif edilecek en düşük fiyat o yenilenebilir enerji kaynakalanı için yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca uygulanır. Bu maddekapsamında kurulacak üretim tesisleri için önlisans ve lisans verme koşulları,iptali ve tadili ile ilgili hususlar Kurum tarafından yürürlüğe konulanyönetmelikle düzenlenir.

(13) (Ek:4/6/2016-6719/16 md.) 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındayenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenecek kamu ve hazine taşınmazlarıile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, bu taşınmazların yenilenebilir enerjikaynak alanı olarak kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planlarıdüzenlenemez. Özel mülkiyete konu taşınmazların yenilenebilir enerji kaynakalanı olarak belirlenmesi hâlinde, söz konusu alanlar üzerinde 2942 sayılıKamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi uyarınca acele kamulaştırma yapılabilir.9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında belirlenenbölgelerin aynı zamanda bu Kanuna göre yenilenebilir enerji kaynak alanı olarakda belirlenmesi hâlinde, bu alanların tahsis edileceği tüzel kişilerinbelirlenmesi dışındaki diğer gerekli işlemler 4737 sayılı Kanuna göreyürütülür. Ancak bu alanları kullanacak tüzel kişiler, bu fıkra ile on ikinci fıkrahükümleri kapsamında Bakanlık tarafından belirlenir.

(14) (Ek:4/6/2016-6719/16 md.) Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacaküretim tesisleri için gerekli enerji iletim tesisleri TEİAŞ tarafından santralünitelerinin işletmeye giriş programına uygun olarak yapılır.


11988

 

Önlisans esasları

MADDE 6 – (1) Üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiye öncelikle, üretimtesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat vebenzeri belgeleri edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyetveya kullanım hakkını elde edebilmesi için Kurum tarafından belirli süreliönlisans verilir. Önlisansa ilişkin aşağıda belirtilen hususlar Kurumtarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir:

a) Başvuru, değerlendirme ve teminat mektubu usul ve esasları ileönlisansın verilmesi, tadili, sona ermesi, iptali, süresi ve süre uzatımıhâllerinde uygulanacak usul ve esaslar

b) Önlisansın iptali ve sona ermesinin hüküm ve sonuçları

c) Önlisans sahibi tüzel kişilerin önlisans kapsamında sahip olduklarıhaklarına, yükümlülüklerine, sermaye yeterliliklerine ilişkin usul ve esaslar

(2) Önlisans süresinde; gerekli izin, onay, ruhsat veya benzeribelgeleri alamayan, üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanımhakkını elde ettiğini tevsik edemeyen, Kurum tarafından belirlenenyükümlülükleri yerine getirmeyen tüzel kişiye lisans verilmez.

(3) (Değişik: 4/6/2016-6719/17md.) Lisans alınıncaya kadar, Kurul tarafından yönetmelikle belirlenenistisnalar dışında önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudanveya dolaylı olarak değişmesi, hisselerinin devri veya hisselerin devrisonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılması veya Kurum tarafından belirlenenyükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda önlisans iptal edilir.

(4) Bu Kanun kapsamında Kurul tarafından verilecek önlisansların tabiolacağı ve önlisans sahiplerinin uymakla yükümlü olduğu esaslar şunlardır:

a) Bu Kanundaki istisnalar hariç üretim faaliyetiyle iştigal edecektüzel kişi, faaliyeti birden fazla tesiste yürütecek olması hâlinde, her tesisiçin ayrı önlisans almak zorundadır.

b) Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen önlisans alma, tadili,suret çıkartma ve diğer bedelleri Kuruma ödemek zorundadır.

c) Önlisans sahibi tüzel kişi, Kurumun faaliyetlerini yerinegetirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi istenilenzamanda Kuruma vermek zorundadır.

(5) Önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri hariç yirmi dört ayı geçemez.Kurul, kaynak türüne ve kurulu güce bağlı olarak bu süreyi yarısı oranındauzatabilir.

(6) Önlisansın, önlisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenleiptal edilmesi veya sona ermesi hâlinde ilgilisinin teminatı iade edilir.

(7) Önlisans, süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde, önlisanssahibi tüzel kişinin talebi veya iflası hâlinde kendiliğinden sona erer.

(8) Önlisans için başvuran tüzel kişiden, önlisans süresinde yerinegetirmesi gereken yükümlülükleri ikmal etmemesi hâlinde irat kaydedilmek üzere,kurulmak istenen üretim tesisinin niteliği ve büyüklüğüne göre yönetmeliklebelirlenecek miktarda teminat mektubu alınır.

(9) Lisans başvurusuna konu üretim tesisinin tesis edileceği yerdefaaliyet göstermek üzere petrol veya doğal gaz piyasası faaliyetleri içinayrıca lisans başvurusunun yapılması durumunda öncelik verilecek lisansbaşvurusuna Bakanlık görüşü alınarak Kurul tarafından karar verilir.


11988-1

 

(10) (Ek: 4/6/2016-6719/17 md.) Nükleerenerji üretim tesisleri için alınacak yapı ruhsatı ve diğer mevzuattankaynaklanan inşaata ilişkin izin, onay, lisans, ruhsat ve benzeri belgeler ileüretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının eldeedildiğine ilişkin belgeler üretim lisansı verilmesinden sonra olmak üzere,Kurul tarafından belirlenen süre içinde Kuruma sunulur. Kurul tarafındanbelirlenen süre içinde istenen belgelerin mücbir sebepler veya lisanssahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında Kuruma sunulmaması hâlindeüretim lisansı iptal edilir. Bu üretim tesislerinde, diğer mevzuattankaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla üretim lisansıalınmadan önce üretim tesisi ile doğrudan ilgili olmayan yapıların inşasınabaşlanabilir.

Üretim faaliyeti

MADDE 7 – (1) Üretim faaliyeti, lisansları kapsamında kamu ve özel sektör üretimşirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından yürütülebilir.

(2) Üretim şirketi, lisansı kapsamında aşağıda belirtilen faaliyetleriyapabilir:

a) Tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesisettiği kişilere elektrik enerjisi veya kapasitesi satışı

b) Elektrik enerjisi veya kapasite ticareti

c) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesiniteminen, bir takvim yılı için lisansına dercedilen yıllık elektrik enerjisiüretim miktarının, Kurul tarafından belirlenen oranını aşmamak kaydıylaelektrik enerjisi veya kapasitesi alımı

(3) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin tesislerinde ürettiği enerjiyiiletim veya dağıtım sistemine çıkmadan kullanması kaydıyla sahip olduğu,kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığıtüketim tesislerinin ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirdiği üretim, nihaitüketiciye satış olarak değerlendirilmez. Söz konusu tüketim tesislerindetüketilmek üzere yapılan elektrik enerjisi alımı, ikinci fıkranın (c) bendindebelirtilen oran hesabında dikkate alınmaz.

(4) Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasıiçin yapılan önlisans başvurularının değerlendirilmesi aşağıda belirtilenesaslara göre yapılır:

a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın maliki tarafından başvuruyapılması durumunda, aynı saha için yapılan diğer başvurular dikkate alınmaz.

b) (Değişik: 4/6/2016-6719/18md.) Başvurularda kaynak bazında tesisin kurulacağı saha üzerinde ve/veyasahayı temsil edecek son beş yıl içinde elde edilmiş standardına uygun belirlisüreli ölçüm verisi bulunması istenir. Sahanın belirlenmesi, ölçümler vedeğerlendirilmesi, verilerin elde edilmesi ve güvenliği ile bunlarınbelgelendirilmesi Bakanlık tarafından teklif edilen ve Kurum tarafındançıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesikapsamında belirlenen yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretimtesisleri açısından ölçüm verisi aranmaz.

c) TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından, kullanılacakteknolojilerin şebeke bakımından etkileri de dikkate alınarak uygun bağlantıgörüşü verilen başvurular değerlendirmeye alınır.

ç) (Değişik: 4/6/2016-6719/18md.) Değerlendirmede aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantıbölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde başvurulararasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemekiçin TEİAŞ tarafından, 5346 sayılı Kanun kapsamında YEK DesteklemeMekanizmasından yararlanabileceği sürelerde geçerli olmak ve aynı Kanuna ekli(II) sayılı cetvelde belirtilen hakları da saklı olmak üzere 5346 sayılı Kanunaekli (I) sayılı cetvelde yer alan fiyatlar üzerinden en düşük fiyatın teklifedilmesi esasına dayanan yarışma yapılır. Eşitlik hâlinde uygulanacak hususlarile yarışmaya ilişkin usul ve esaslar TEİAŞ tarafından teklif edilen ve Kurumtarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Rüzgâr ve güneş enerjisi lisansbaşvurularının teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıktarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.


11989

 

(5) Herhangi bir gerçek veya özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiğiüretim şirketleri aracılığıyla üretebileceği toplam elektrik enerjisi üretimmiktarı, bir önceki yıla ait yayımlanmış Türkiye toplam elektrik enerjisiüretim miktarının yüzde yirmisini geçemez.

(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak elektrik enerjisiüretimi yapan tüzel kişiler, ürettikleri elektrik enerjisinin kaynağınınyenilenebilir kaynak olduğuna dair Bakanlıktan Yenilenebilir Kaynaktan ElektrikÜretim Belgesi alabilir. Söz konusu belgenin verilmesine ilişkin usul veesaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(7) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınanlisanslar kapsamındaki tesisler için, TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketindenalınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde, Kurumayapılan ilk lisans başvurusundaki sahada başka lisans başvurusu olmaması vekapasite artışı sonunda oluşacak yeni güç için mevcut iletim/dağıtım hattı ilemevcut bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin kullanılması koşullarıylakapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlara izinverilir.

İletim faaliyeti

MADDE 8 – (1) Elektrik enerjisi iletim faaliyeti, lisansı kapsamında münhasıranTEİAŞ tarafından yürütülür. TEİAŞ, bu Kanunla belirlenen faaliyetler dışındabir faaliyetle iştigal edemez. İletim faaliyetiyle birlikte yürütülmesiverimlilik artışı sağlayacak nitelikteki piyasa dışı bir faaliyetin yürütülmesiKurumun iznine tabidir. İletim sistemi teknik ve teknik olmayan kayıplarınıkarşılamak amacıyla ve yan hizmetler piyasası kapsamında elektrik enerjisi veyakapasitesi satın alınması veya kiralanması ile iletim sistemi teknik ve teknikolmayan kayıplarını karşılamak için sözleşmeye bağlanan enerjinin,gerçekleşmeler nedeniyle fazlasının satışı bu hükmün istisnasıdır.

(2) TEİAŞ’ın görev ve yükümlülükleri şunlardır:

a) Kurulması öngörülen yeni iletim tesisleri için iletim yatırım planıyapmak, yeni iletim tesislerini kurmak ve iletim sistemini elektrik enerjisiüretimi ve tedarikinde rekabet ortamına uygun şekilde işletmek ve gerektiğindeiletim sisteminde ikame ve kapasite artırımı yatırımı yapmak.

b) Bu Kanun kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin tarifetekliflerini Kurumun belirlediği ilke ve standartlar çerçevesinde hazırlamak veKurumun onayına sunmak.

c) Şebeke, dengeleme ve uzlaştırma ve yan hizmetler hakkındakiyönetmeliklerin uygulanmasını gözetmek, bu amaçla gerekli incelemeleri yapmak,sonuçları hakkında Kuruma rapor sunmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını talepetmek.

ç) Yük dağıtımı ve frekans kontrolünü gerçekleştirmek, piyasa işletimlisansı kapsamında yan hizmetler piyasasını ve dengeleme güç piyasasınıişletmek, gerçek zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek, sistem güvenilirliğinive elektrik enerjisinin öngörülen kalite koşullarında sunulmasını sağlamaküzere gerekli yan hizmetleri belirlemek ve bu hizmetleri ilgili yönetmelikhükümleri doğrultusunda sağlamak.

d) İletim sisteminde ikame ve kapasite artırımı yapmak.

e) Bakanlığın kararı doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyonçalışmalarını yapmak, iletim sistemine bağlı veya bağlanacak olan serbesttüketiciler dâhil tüm sistem kullanıcılarına şebeke işleyişine ilişkin mevzuathükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin iletim ve bağlantıhizmeti sunmak.


11990

 

(3) TEİAŞ’ın mülkiyet ve işletme sınırı, iletim sistemine yapılanbağlantı noktasında başlar. Üretim veya tüketim tesisinin iletim sisteminebağlantısının, bir başka üretim veya tüketim tesisine ait şalt sahası üzerindenyapılması hâlinde bağlantı yapılan fiderin kullanım hakkı, işletme ve bakımıTEİAŞ’a aittir. Ancak, TEİAŞ bu tür teçhizatların işletme ve bakımını ilgiliüretim veya tüketim sahibi kişilere bedeli karşılığında gördürebilir.

(4) TEİAŞ, Bakanlığın uygun görüşü alınarak uluslararasıenterkonneksiyon hatlarının ulusal sınırlar dışında kalan kısmının tesisi veişletilmesini yapabilir ve/veya bu amaçla uluslararası şirket kurabilir ve/veyakurulmuş uluslararası şirketlere ortak olabilir ve bölgesel piyasaların işletilmesineilişkin organizasyonlara katılabilir.

(5) Üretim ve tüketim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletimtesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarınınyapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu tesislerin yapımı için TEİAŞ’ınyeterli finansmanının olmaması veya zamanında yatırım planlaması yapılamamasıdurumlarında, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzelkişi veya kişilerce müştereken yapılabilir veya finanse edilebilir. Yapılanyatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacakbir tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesindegeri ödenir. Geri ödeme süresi üretim ve tüketim tesisleri için en fazla onyıldır. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılanyönetmelikle düzenlenir.

(6) TEİAŞ elektrik sistemi işletimine yönelik Kurulca düzenlenen usul veesaslara uygun olarak bilgileri toplar, raporlar ve 10/11/2005 tarihli ve 5429sayılı Türkiye İstatistik Kanunu hükümleri çerçevesinde yayımlar.

(7) TEİAŞ iletim sisteminin işletilmesi için ihtiyaç duyulan telsizsistemi de dâhil her türlü iletişim ve bilgi sistemleri altyapısını kurar veişletir. Fiber optik kablo altyapısının bir kısmını, kendi faaliyetleriniaksatmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum görüşleri doğrultusundaüçüncü kişilere kullandırabilir.

(8) İletim şebekesi dışında, ulusal iletim sistemi için geçerlistandartlara uygun olan ve üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin lisansıkapsamındaki üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbesttüketiciler arasında özel direkt hat tesisi, TEİAŞ ile üretim faaliyetigösteren tüzel kişi arasında yapılacak sistem kontrol anlaşması ile mümkündür.

Dağıtım faaliyeti

MADDE 9 – (1) Dağıtım faaliyeti, lisansı kapsamında, dağıtım şirketi tarafındanlisansında belirlenen bölgede yürütülür. Dağıtım şirketi, lisansında belirlenenbölgede sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerinegetirilmesinden sorumludur. Piyasa faaliyeti gösteren tüzel kişiler bir dağıtımşirketine ve dağıtım şirketi piyasa faaliyeti gösteren tüzel kişilere doğrudanortak olamaz. Dağıtım şirketi, dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyetle iştigaledemez. Dağıtım faaliyetiyle birlikte yürütülmesi verimlilik artışı sağlayacaknitelikteki piyasa dışı bir faaliyetin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarKurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Genel aydınlatma, dağıtımsistemi teknik ve teknik olmayan kayıplarını karşılamak amacıyla kullanılmaküzere elektrik enerjisi satın alınması ile sistem teknik ve teknik olmayankayıplarını karşılamak için sözleşmeye bağlanan enerjinin gerçekleşmelernedeniyle fazlasının satışı bu hükmün istisnasıdır.


11991

 

(2) Dağıtım şirketi, lisansında belirtilen bölgedeki dağıtım sisteminielektrik enerjisi üretimi ve satışında rekabet ortamına uygun şekilde işletmek,bu tesisleri yenilemek, kapasite ikame ve artırım yatırımlarını yapmak, dağıtımsistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan tüm dağıtım sistemi kullanıcılarınailgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrımgözetmeksizin hizmet sunmakla yükümlüdür.

(3) Dağıtım şirketi, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yanhizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

(4) Dağıtım lisansında belirlenen bölgelerde talep tahminlerininhazırlanması ve TEİAŞ’a bildirilmesi görevi dağıtım şirketine aittir. Kurul butalep tahminlerini onaylar ve tahminler TEİAŞ tarafından yayımlanır.

(5) Kurul tarafından onaylanan talep tahminleri doğrultusunda yatırımplanlarının hazırlanması ve Kurul onayına sunulması, onaylanan yatırım planıuyarınca yatırım programına alınan dağıtım tesislerinin projelerininhazırlanması ile gerekli iyileştirme ve kapasite artırımı yatırımlarınınyapılması ve/veya yeni dağıtım tesislerinin inşa edilmesi görevi ilgili dağıtımsistemini işleten dağıtım şirketine aittir.

(6) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları HakkındaKanun hükümleri çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtımtesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılanyatırımların mülkiyeti kamuya aittir. Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis vevarlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatırım planlaması ve uygulamasındaonay ve değişiklik yetkisi Kurula aittir. Dağıtım hizmetinin bu Kanunda öngörülennitelikte verilmesini sağlayacak yatırımların yapılması esastır. Kurum dağıtımfaaliyetlerini yönlendirir, izler ve denetler. Kurul tarafından onaylanmışyatırımlar, belirlenen sürede ve nitelikte gerçekleştirilmediği takdirde 16 ncımadde hükümleri uygulanır.

(7) Dağıtım sistemi kullanıcılarının elektrik enerjisi ölçümlerineilişkin tesis edilen sayaçların mülkiyeti dağıtım şirketine aittir. Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut kullanıcıların mülkiyetinde olansayaçlar, işletme ve bakım hizmetleri karşılığı kullanıcılardan iz bedelledevralınır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılanyönetmelikle düzenlenir.

(8) Üretim veya tüketim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısının; birbaşka üretim veya tüketim tesisine ait şalt sahası üzerinden veya bir dağıtımhattına girdi-çıktı şeklinde yapılması hâlinde, müştereken kullanılan veyagirdi-çıktı yapılan şalt sahası veya iki ayrı dağıtım tesisine iki ayrı hat ilebağlanan üretim veya tüketim tesisine ait şalt sahası dağıtım sisteminin birparçasıdır. Ancak, bu fıkra kapsamındaki dağıtım tesislerinin işletme vebakımı, ilgili üretim veya tüketim tesisi sahibi kişilere gördürülebilir.Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikledüzenlenir.

(9) Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçlarınınkurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların bir program dâhilindemülkiyetinin devralınması dağıtım şirketi tarafından yapılır. Uygulamayailişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.


11992

 

(10) Dağıtım şebekesi dışında, dağıtım sistemi için geçerli standartlarauygun olan ve üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin lisansı kapsamındakiüretim tesisi ile müşterileri veya iştirakleri veya serbest tüketicilerarasında, direkt hat tesis edecek tarafların mülkiyetindeki saha üzerinde özeldirekt hat tesisi, dağıtım şirketi ile üretim şirketi arasında yapılacak sistemkontrol anlaşması ile mümkündür. Özel direkt hat tesis edilmesi, serbesttüketicilerin tedarikçilerini seçebilmelerine engel teşkil etmez. Bu fıkradabahsedilen üretim tesisinin iletim sistemine bağlı olması durumunda, sistemkontrol anlaşması yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafındançıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(11) Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesinde, genel aydınlatmadan ve bunlaraait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur.

(12) Dağıtım şirketi, dağıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, sorumluolduğu dağıtım bölgesinde, Kurulca onaylanan yatırım planında ayrıcabelirtilmesi ve TEİAŞ’ın uygun görüşünün alınması kaydıyla 154 kV gerilimseviyesinde tesis kurabilir.

(13) Bir dağıtım bölgesinin onaylı sınırları içerisinde yapılan bağlantıtaleplerinin karşılanmasının teknik ve/veya ekonomik olmaması durumunda, sözkonusu bağlantı taleplerinin başka bir dağıtım bölgesince karşılanması hususuKurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(14) (Ek: 4/6/2016-6719/19 md.) Millîgüvenliği ilgilendiren kurum ve kuruluşların mülkiyetinde olup bu kurum vekuruluşların tesislerine elektrik enerjisi sağlayan orta gerilim seviyesindenbağlı hat ve tesislerin, dağıtım tesisi sınırından dağıtım transformatörü alçakgerilim pano girişine kadar olan bölümünün işletme, bakım ve onarımı, ilgilikurum ve kuruluşların talep etmesi hâlinde bölgede görevli dağıtım şirketitarafından yapılır. Bu tesislerde yatırım gerekmesi durumunda bu yatırım ilgilikurum ve kuruluşlarca yapılır. Bu kapsamda verilecek hizmetlere ilişkinalınacak bedeller ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafındançıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Toptan ve perakende satışfaaliyetleri

MADDE 10 – (1) Toptan ve perakende satış faaliyetleri, üretim şirketleri iletedarik lisansı kapsamında kamu ve özel sektör tedarik şirketleri tarafından,bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelikler uyarınca yürütülür.

(2) Tedarik şirketleri, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızınserbest tüketicilere toptan veya perakende satış faaliyetlerinde bulunabilir.

(3) Tedarik şirketleri, Bakanlığın uygun görüşü doğrultusundauluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden veya ülkelere, Kurulonayı ile elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı faaliyetlerini yapabilir.Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikledüzenlenir.

(4) Dağıtım şirketi tarafından yürütülmekte olan perakende satışfaaliyeti, görevli tedarik şirketi tarafından yerine getirilir. Görevli tedarikşirketi, ilgili dağıtım bölgesinde bulunan serbest tüketici olmayantüketicilere Kurul tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerindenelektrik enerjisi satışı yapar.

(5) Görevli tedarik şirketi, serbest tüketici niteliğini haiz olduğuhâlde, başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi temin etmeyen tüketicilere, sonkaynak tedarikçisi sıfatıyla elektrik enerjisi sağlamakla yükümlüdür. Buşirketin son kaynak tedarikçisi sıfatıyla faaliyet göstereceği bölge, ilgilidağıtım bölgesidir ve bu husus tedarik lisansına dercedilir. Son kaynaktedarikçisi sıfatıyla sağlanacak elektrik enerjisi tarifeleri, Kurul tarafındanbelirlenir. Son kaynak tedarik yükümlülüğü bulunan tedarik şirketininlisansının sona ermesi veya iptali hâlinde, ilgili bölge için son kaynaktedarik yükümlüsü tedarik şirketi Kurul tarafından yetkilendirilir. Son kaynakyükümlülüklerine, son kaynak tedarik tarifelerine, tedarik süre, sınır veşartlarının belirlenmesine ve son kaynak tedariği uygulamasına ilişkin usul veesaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.


11993

 

(6) Tedarik lisansı sahibi özel sektör tüzel kişilerinin üretim veithalat şirketlerinden satın alacağı elektrik enerjisi miktarı, bir önceki yılülke içerisinde tüketilen elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisini geçemez.Ayrıca, söz konusu özel sektör tüzel kişilerinin nihai tüketiciye satışınıgerçekleştireceği elektrik enerjisi miktarı da bir önceki yıl ülke içerisindetüketilen elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisini geçemez.

(7) Görevli tedarik şirketinin piyasada rekabeti kısıtlayıcı veyaengelleyici etki doğuran davranış veya ilişkilerinin tespiti hâlinde ilgilitedarik şirketi, Kurulca öngörülecek tedbirlere uymakla yükümlüdür. Kurul, butedarik şirketinin yönetiminin yeniden yapılandırılması veya dağıtım şirketiylesahiplik ya da kontrol ilişkisinin belli bir program dâhilindekısıtlandırılmasını ya da sonlandırılmasını da içeren tedbirleri alır.

Piyasa işletim faaliyeti veEPİAŞ’ın kuruluşu

MADDE 11 – (1) Piyasa işletim faaliyeti, organize toptan elektrik piyasalarınınişletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırmaişlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemlerdir.

(2) Bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerinetabi, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ticaret unvanı altında biranonim şirket kurulur. EPİAŞ, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanun hükümlerine aykırıolmayacak şekilde Kurum tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren altı ay içerisinde hazırlanacak ana sözleşmenin ticaret sicilinetescil ve ilanı ile faaliyete geçer.

(3) EPİAŞ’ın teşkilat yapısı ile çalışma esasları, bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kurum tarafından çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir. Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilecekpiyasaları ilgilendiren hususlarda Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınır.

(4) EPİAŞ’taki kamu kuruluşlarının ve kamu sermayeli şirketlerindoğrudan ve dolaylı toplam sermaye payı, Borsa İstanbul Anonim Şirketi hariçyüzde on beşi aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı iki katına kadar artırmayayetkilidir. EPİAŞ’a hissedar olan kuruluşlar, kamu sermayeli şirketler ve Borsaİstanbul Anonim Şirketi, EPİAŞ’ın yönetiminde temsil edilir.

(5) EPİAŞ, piyasa işletim lisansı kapsamında, Borsa İstanbul AnonimŞirketi ile TEİAŞ tarafından bu Kanun kapsamında işletilen piyasalar dışındakiorganize toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetini yürütür. EPİAŞ,TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptanelektrik piyasalarının mali uzlaştırma işlemleri ile birlikte gerekli diğermali işlemleri de yürütür. Kurum ve Sermaye Piyasası Kurulunun görüşleridoğrultusunda EPİAŞ, Sermaye Piyasası Kanununun 65 inci maddesi kapsamındakianlaşmaların tarafı olabilir.

(6) EPİAŞ tarafından lisansı kapsamında işletilmekte olan veya piyasafaaliyetlerine ilişkin mali uzlaştırma ile mali işlemleri yürütülmekte olanorganize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren tüzel kişiler, ilgiliyönetmelik hükümlerine göre mali uzlaştırma işlemlerinin yürütülebilmesi içingerekli verileri TEİAŞ’a ve EPİAŞ’a vermekle yükümlüdür. Sağlanan verileringizli tutulması ve kamuoyu ile paylaşılmasıyla ilgili usul ve esaslar Kurumtarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.


11994

 

(7) EPİAŞ’ın hak ve yükümlülükleri şunlardır:

a) Piyasanın gelişimi doğrultusunda görev alanına giren organize toptanelektrik piyasalarında yeni piyasalar kurulmasına yönelik çalışmaları yapmak veKuruma sunmak.

b) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; görev alanına giren organize toptanelektrik piyasalarının işletilmesi amacıyla oluşturulan veya ilerideoluşturulabilecek uluslararası elektrik piyasalarına taraf olarak katılmak, buamaçla kurulan uluslararası elektrik piyasası işletmecisi kuruluşlara ortakveya üye olmak.

c) Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde piyasa işletimtarifelerini belirleyerek Kuruma sunmak.

(8) EPİAŞ’ın piyasa işletim lisansı kapsamı dışında yapacağı diğerenerji piyasası faaliyetlerine ve emisyon ticaretine ilişkin hususlar Bakanlıkve Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

(9) EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer maliişlemleri yürütülen organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösterentüzel kişiler, ilgili yönetmelik uyarınca merkezî uzlaştırma kuruluşutarafından verileceği belirlenen hizmetlerin yerine getirilmesi karşılığında,EPİAŞ tarafından belirlenecek bedelleri merkezî uzlaştırma kuruluşuna öder.

(10) Sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektriksözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türevürünlerin işlem gördüğü piyasaların işleticisi Borsa İstanbul AnonimŞirketidir. Bu piyasalara ilişkin lisanslama ile piyasaların çalışmaesaslarının tespiti, bu piyasalarda işlem görecek sermaye piyasası aracıniteliğindeki elektrik sözleşmeleri ile dayanağı elektrik enerjisi ve/veyakapasitesi olan türev ürünlerin standartlarının belirlenmesi, bu piyasalardakiuzlaştırma işlemleri, işletim tarifeleri, ilgili kişi ve kuruluşlarınyükümlülükleri, gözetim ve denetime ilişkin usul ve esaslar Kurum ve SermayePiyasası Kurulu tarafından müştereken çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir.

(11) Bu Kanun kapsamında organize toptan elektrik piyasalarında yapılanişlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(12) EPİAŞ, kurulmasından itibaren altı ay içerisinde Kurumdan gereklipiyasa işletim lisansını alarak piyasa işletim faaliyetlerini yürütmeye başlar.

(13) EPİAŞ piyasa işletim lisansı alana kadar, ilgili piyasa işletimfaaliyetinin TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı alınmaksızın yürütülmesinedevam edilir.

İthalat ve ihracat faaliyetleri

MADDE 12 – (1) Elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin uluslararası enterkonneksiyonşartı oluşmuş ülkelere ihracatı, tedarik lisansı sahibi şirketler ve üretimşirketleri tarafından, Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda, bu Kanun veikincil mevzuatı uyarınca Kurul onayıyla yapılabilir.

(2) Elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin uluslararasıenterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ithalatı, tedarik lisansı sahibişirketler tarafından, Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda, bu Kanun veikincil mevzuatı uyarınca Kurul onayıyla yapılabilir.

(3) Sınırda yer alan illerde kurduğu üretim tesisinde ürettiği elektriğiiletim veya dağıtım sistemine bağlantı tesis etmeden kuracağı özel direkt hatile ihraç etmek isteyen tüzel kişilere, üretim lisansı almak kaydıylaBakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurulca izin verilebilir.

(4) Sınır bölgelerinde elektrik enerjisinin temini amacıyla, teknikgereklilik doğması hâlinde geçici olarak izole bölge yöntemiyle elektrikithalatına Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurulca izin verilebilir.


11995

 

(5) İthalat ve ihracat faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Kurumtarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Organize sanayi bölgelerinceyürütülebilecek faaliyetler

MADDE 13 – (1) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununagöre kurulan organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerinden Kurumunyönetmelikle belirleyeceği şartları sağlayanlar 6102 sayılı Kanun hükümlerinegöre şirket kurma şartı aranmaksızın, onaylı sınırları içerisinde, Kurumdanüretim ve/veya dağıtım lisansı alarak üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerindebulunabilir.

(2) Dağıtım lisansı sahibi olmayan organize sanayi bölgesinin onaylısınırları içindeki dağıtım faaliyeti, ilgili dağıtım şirketi tarafındanyürütülür. Bu durumdaki organize sanayi bölgeleri, katılımcılarından dağıtımbedeli talep edemez, katılımcılarının serbest tüketici olmaktan kaynaklananhaklarını kullanmalarına ve elektrik piyasalarında faaliyet göstermelerineengel olamaz.

(3) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesi katılımcılarındanserbest tüketici sınırını aşan tüketiciler, tedarikçilerini seçme hakkını,organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine dağıtım bedeli ödemek kaydıylakullanabilir.

(4) Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin üretim veya dağıtımlisansı alması için sağlaması gereken özel şartlar, lisans alınmasına ilişkinusul ve esaslar, ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrikenerjisinin; katılımcılarının kullanımına sunulmasına, dağıtım bedellerininbelirlenmesine, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin bu madde kapsamındagerçekleştirebileceği faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafındançıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(5) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesinin onaylı sınırlarıiçerisinde olup, bedelsiz olarak veya sembolik bedelle TEDAŞ’a devredilendağıtım tesislerinin mülkiyeti ve işletme hakları Kurul tarafından belirleneceksüre içerisinde devir tarihinden itibaren yapılan yatırım tutarlarının finansalmaliyetlerinin eklenmesiyle bulunacak olan bedelle ilgili organize sanayibölgesine devredilir.

(6) Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği, katılımcılarının elektrikihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketicisayılır.

(7) (Ek: 18/6/2017-7033/87 md.) Islah komisyonunun belirlediği ıslah şartlarını yerinegetiren ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tüzel kişilikverilen organize sanayi bölgeleri, bulundukları bölgelerdeki işletme hakkıdevir sözleşmesi süresi sona erene kadar dağıtım lisansı başvurusundabulunamazlar. Islahtan dönüşen organize sanayi bölgeleri tarafından tesisedilen ve bedelsiz olarak veya sembolik bedelle devredilen dağıtım tesislerininmülkiyeti, işletme hakkı devir sözleşmesi süresi sonunda ilgili organize sanayibölgesine bedelsiz veya sembolik bedelle devredilir.

Lisanssız yürütülebilecekfaaliyetler

MADDE 14 – (1) Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetlerşunlardır:

a) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesisetmeyen üretim tesisi

b) Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarınadayalı üretim tesisi

c) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarınınbertarafında kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi

ç) Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilikdeğerini sağlayan kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olankategoride olanları

d) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermedenkullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerjikaynaklarına dayalı üretim tesisi


11996

 

(2) Bakanlar Kurulu, rekabetin gelişmesi, iletim ve dağıtımsistemlerinin teknik yeterliliği ve arz güvenliğinin temini ilkeleriçerçevesinde, lisanssız faaliyet yapabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarınadayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırını kaynak bazında beş katınakadar artırmaya yetkilidir.

(3) Lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerjikaynaklarından elektrik enerjisi üreten kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiğielektrik enerjisinin sisteme verilmesi hâlinde elektrik enerjisi son kaynaktedarik şirketince, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir EnerjiKaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanundakaynak türü bazında belirlenen fiyatlardan alınır.

(4) Bu kişilerin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ilesatışa, başvuru yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul ve esaslarKurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(5) Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişilerce,belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatlarıüzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması hâlinde enerjiüretim tesisi kurulabilir. Su isale hattı üzerinde birden fazla belediyenintahsis hakkı bulunması durumunda, hidroelektrik enerji tesisi ilgilibelediyeler arasında yapılacak protokole göre kurulur ve işletilir. Bu fıkrakapsamındaki tesisler için DSİ ile imzalanması gereken su kullanım hakkıanlaşmalarına ilişkin düzenlemeler ve değişiklikler, Elektrik PiyasasındaÜretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasınaİlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte üç ay içerisinde yapılır.

(6) (Ek: 4/6/2016-6719/20 md.) Birincifıkranın (b) bendi kapsamında olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı enerjiüretim tesisleri için başvuru tarihinden başvuruya konu üretim tesislerinintamamının geçici kabulü yapılana kadar, Kurul tarafından yönetmelik ilebelirlenen istisnalar dışında pay devri yapılamaz. Pay devri yapılması hâlindeilgili tüzel kişiye ait bağlantı anlaşması çağrı mektubu iptal edilir.

(7) (Ek: 4/6/2016-6719/20 md.) Dağıtımve görevli tedarik şirketlerinin; doğrudan ve dolaylı ortakları, kontrolündeolan tüzel kişiler, bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklıklarındaistihdam edilen kişiler ve bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler ilgilidağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili dağıtım şirketinin hissedarıolduğu dağıtım bölgesinde, bu madde kapsamında rüzgâr ve güneş enerjisinedayalı üretim faaliyeti başvurusunda bulunamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırımlar

Denetim

MADDE 15 – (1) 11 inci maddenin onuncu fıkrası uyarınca Borsa İstanbul AnonimŞirketi tarafından işletilecek olan piyasalara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunuhükümleri saklı olmak üzere, dağıtım şirketleri hariç elektrik piyasasıfaaliyetleri ile lisanssız faaliyet gösteren kişilerin bu Kanun kapsamındakiinceleme ve denetimi Kurum tarafından yapılır. Bu Kanun kapsamında tanımlananelektrik dağıtım şirketlerinin denetimi ise Bakanlık tarafından yapılır.Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, bu konuda ihtisas sahibiolan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilir veya bu kuruluşlara yetkidevretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum vekuruluşlarından bu konuya ilişkin olarak yapacağı talepler süresindekarşılanır. Bakanlık tarafından düzenlenen veya karara bağlanan denetimraporları Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım veişlemler Kurul tarafından karara bağlanır.

(2) (Mülga: 10/9/2014-6552/144md.) 


11997

 

             (3) Bakanlık ve Kurumbu Kanun kapsamındaki denetim yükümlülükleri ile ilgili olarak, sonuçlarıitibarıyla Bakanlık ve Kurum açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırımiçermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzereyetkilendirecekleri şirketlerden ilgili mevzuatına uygun bir şekilde hizmetsatın alabilir. Bu şirketlerin nitelikleri, yetkilendirilmesi ve yetkilişirketlerle denetlenecek şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile diğer usul veesaslar ilgisine göre Bakanlık ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklerledüzenlenir. (1)

Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındausul(2)

MADDE 16 – (1) Kurul, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere aşağıdaki yaptırımve cezaları uygular:

a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hâllerinde;istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanmasıveya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesihâllerinde, on beş gün içinde bilgilerin doğru olarak verilmesi veya incelemeimkânının sağlanması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırıdurumlarını devam ettirenlere, beş yüz bin Türk Lirası idari para cezasıverilir.

b) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarınave talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığınniteliğine göre aykırılığın otuz gün içinde giderilmesi veya tekrarlanmamasıihtar edilir ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenveya tekrar edenlere beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

c) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmışolduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırıdavranılması durumunda ihtara gerek kalmaksızın beş yüz bin Türk Lirası idaripara cezası verilir.

ç) Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisansverilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veyayanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisansşartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi hâlinde, sekiz yüz bin TürkLirası idari para cezası verilir. Anılan gerçek dışı belge veya yanıltıcı bilgiveya lisans şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin mümkün olmaması veyaotuz gün içinde düzeltilmesi için yapılacak yazılı ihtara rağmen aykırıdurumlarını devam ettirenlerin lisansı iptal edilir.

d) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranıştabulunulması hâlinde, otuz gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtaredilir. Yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere dokuz yüz binTürk Lirası idari para cezası verilir.

e) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanmasıhâlinde, on beş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhte faaliyetindurdurulması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarınıdevam ettirenlere bir milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.

f) Lisans verilmesine esas olan şartların lisansın yürürlüğü sırasındaortadan kalktığının veya bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanmasıhâlinde lisans iptal edilir.

g) Bu Kanuna göre yapılan talep ve işlemlerde kanuna karşı hile veyagerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal edilir.

_________________

(1)  10/9/2014tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 138 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan“Bakanlık, Kurum ve DSİ” ibareleri “Bakanlık ve Kurum” şeklindedeğiştirilmiştir.

(2)  Bu maddedeyer alan para cezası miktarlarının 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanması ileilgili olarak Kanunun sonundaki tabloya bakınız.

 


11998

 

(2) Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fiiller için Kurul, fiilinniteliğine göre ihtar sürelerini farklı uygulayabilir. Söz konusu paracezalarının uygulanmasını takiben para cezasına konu fiilin; verilen ihtarsüresi içerisinde giderilmemesi veya tekrarlanması hâllerinde para cezaları,her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır. Bucezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezasıverilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrardaesas alınmaz. Ancak, aynı fiilin iki yıl içinde tekrar işlenmesi hâlindeartırılarak uygulanacak para cezasının tutarı, cezaya muhatap tüzel kişinin birönceki mali yılına ilişkin bilançosundaki gayrisafi gelirinin yüzde onunuaşamaz. Cezaların bu düzeye ulaşması hâlinde Kurul, lisansı iptal edebilir.

(3) Bir dağıtım bölgesinde lisansı kapsamında faaliyet gösteren dağıtımşirketinin, mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetini Kurum tarafındanhazırlanan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde yerinegetirmesini kabul edilemeyecek düzeyde aksattığının veya mevzuat ihlallerinindağıtım faaliyetinin niteliğini ya da kalitesini kabul edilemeyecek düzeydedüşürdüğünün veya mevzuata aykırılıkları itiyat edindiğinin veya acze düşmesiya da acze düşeceğinin Kurul kararıyla belirlenmesi durumunda aşağıdakiyaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir:

a) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmınaveya tamamına görevden el çektirilerek yerlerine Kurul tarafından atamayapılır.

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tarife kapsamında yerinegetirilmesi gerekirken getirilmeyen hizmetlerin ve yatırımların malikarşılıkları öncelikle şirketin diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden,yetmemesi hâlinde mevcut ortakların temettü gelirlerinden ve nihayet hisselerinama yazılı ortakların malvarlıklarından temin edilir.

c) Dağıtım sistemini işletme hakkına sahip tüzel kişinin tespiti içingereken iş ve işlemler 18 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesindegerçekleştirilir.

ç) İlgili dağıtım sistemini işletme hakkını elde ettiğini tevsik eden vebu Kanun uyarınca öngörülen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye yenilisans verilir.

d) Kurum tarafından tüketicilerin korunması ve hizmetlerin aksamamasıiçin, lisansı sona erdirilen dağıtım bölgesi için başka bir tüzel kişiyedağıtım lisansı verilene kadar her türlü önlem alınır.

(4) Bir görevli tedarik şirketinin, mevzuat ihlallerinin düzenlemeyetabi faaliyetlerini Kurum tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen usul veesaslara uygun biçimde yerine getirmesini kabul edilemeyecek düzeydeaksattığının veya mevzuat ihlallerinin düzenlemeye tabi faaliyetlerinniteliğini ya da kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğünün veyamevzuata aykırılıkları itiyat edindiğinin veya acze düşmesi ya da aczedüşeceğinin Kurul kararıyla belirlenmesi durumunda aşağıdaki yaptırımlar ayrıayrı veya birlikte uygulanabilir:

a) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmınaveya tamamına görevden el çektirilerek yerlerine Kurul tarafından atamayapılır.

b) Kurum tarafından tüketicilerin korunması ve hizmetlerin aksamamasıiçin, lisansı sona erdirilen görevli tedarik şirketinin yerine, son kaynaktedarikçisi olarak başka bir tüzel kişinin belirlenmesine kadar, her türlüönlem alınır.

c) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak belirlenen tüzelkişiye yeni tedarik lisansı verilir.


11999

 

(5) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesinin mevzuatihlallerinin dağıtım faaliyetini öngörülen usul ve esaslara uygun biçimdeyerine getirmesini kabul edilemeyecek düzeyde aksattığının, mevzuatihlallerinin dağıtım faaliyetinin niteliğini ya da kalitesini kabuledilemeyecek düzeyde düşürdüğünün, mevzuata aykırılıkları itiyat edindiğinin,acze düşmesi ya da acze düşeceğinin Kurul kararıyla belirlenmesi durumundalisansı iptal edilir ve dağıtım faaliyeti ilgili dağıtım şirketince yürütülür.

(6) Kurum dördüncü fıkra kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılmasıhususunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir veya gerçekya da özel hukuk tüzel kişilerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre hizmetsatın alabilir. Bu hükümlerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurumtarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(7) Kurulca dağıtım şirketlerinin yönetim kurullarına atanan üyeleraleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılan davalar, atamayı yapan ilgilimerci olan Kurum aleyhine açılmış sayılır ve bu davalarda husumet Kurumayöneltilir. Yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararınkesinleşmesi sebebiyle Kurumun ödeme yapması hâlinde bu meblağ ilgililerinden,kusurlu olduklarına dair mahkeme kararının kesinleşmesi hâlinde, kusurlarıoranında rücu edilir. Dördüncü fıkra kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılmasındagörev alan Kurum personeli 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve DiğerKamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna tabidir.

(8) (Ek:28/11/2017-7061/112 md.)  Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleriharicinde de genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerindeolmayan armatür ve/veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesine ilişkin süreverilir. Belirlenen sürelerde eksikliklerin giderilmemesi durumunun tespiti ilebelirlenen her bir direk veya armatür için Bakanlığın Kurula bildirmesinimüteakip Kurul tarafından beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Tespitedilen eksikliklerin giderilmesine ilişkin verilecek süreler ve eksikliklerintespit esasları yönetmelikle belirlenir. Bu Kanuna göre verilen idari paracezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. (1)

(9) Bu maddede düzenlenen tüm idari para cezaları hiçbir şekilde ilgilicezayı ödeyen tüzel kişi tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuruolarak yer almaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarifeler, TüketicilerinDesteklenmesi, Özelleştirme, Kamulaştırma ve Arz Güvenliği

Tarifeler ve tüketicilerindesteklenmesi

MADDE 17 – (1) (Değişik: 4/6/2016-6719/21md.) Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve bir sonraki dönem uygulanmasıönerilen tarifeler, ilgili tüzel kişi tarafından Kurulca belirlenen usul veesaslara göre, tarife konusu faaliyete ilişkin tüm maliyet ve hizmetbedellerini içerecek şekilde hazırlanır ve onaylanmak üzere Kuruma sunulur.Kurul, mevzuat çerçevesinde uygun bulmadığı tarife tekliflerinin revizeedilmesini ister veya gerekmesi hâlinde resen revize ederek onaylar. İlgilitüzel kişiler Kurul tarafından onaylanan tarifeleri uygulamakla yükümlüdür.

(2) Lisans sahibinin, her yıl uygulayacağı tarifelerde yapacağı aylıkenflasyon değişimi ve lisansında belirtilen diğer hususlarla ilgili ayarlamalarKurul tarafından onaylanır. Onaylanan tarifeler kapsamında belirlenen fiyatformülleri mevzuatta belirtilen koşullarda tadil edilebilir.

(3) (Değişik: 4/6/2016-6719/21 md.) Onaylanantarifeler içinde, söz konusu tüzel kişinin tarife konusu faaliyetine ilişkintüm maliyet ve hizmet bedelleri dışında piyasa faaliyetleri ile doğrudanilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz. İletim ek ücreti bu hükmünistisnasını oluşturur.

__________

(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılıKanunun 112 nci maddesiyle yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere sekizincifıkra eklenmiş ve mevcut sekizinci fıkrası buna göre teselsül ettirilmiştir.


12000

 

(4) (Değişik: 4/6/2016-6719/21 md.) İlgili faaliyete ilişkin tüm maliyet ve hizmetbedellerini içeren Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifeleretabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bir gerçek veya tüzel kişinintabi olduğu tarifede öngörülen ödemelerden herhangi birini yapmaması hâlinde,söz konusu hizmetin durdurulabilmesini de içeren usul ve esaslar Kurumtarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Kurul tarafından tüketiciözelliklerine göre abone grupları belirlenebilir. Kurulca düzenlemeye tabitarifeler, doğrudan nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansıtılmak üzereilgili tüketiciye enerji tedarik eden lisans sahibi tüzel kişilere yansıtılır.

 (5) Tarife onayı gerektiren birlisansın verilmesi ile birlikte, içinde bulunulan yıla ait tarife de Kurulcaincelenerek onaylanır.

(6) Kurulca düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır:

a) (Değişik: 4/6/2016-6719/21md.) Bağlantı tarifeleri: Bağlantı tarifeleri, ilgili bağlantı anlaşmasınadâhil edilecek olan bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit taraflar arasındaayrım yapılmaması esasına dayalı fiyatları, hükümleri ve şartları içerir.Bağlantı tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz; bağlantı yapankişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantıhattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlıdır. Bağlantı hattınıntüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakımsorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantıbedeli alınmaz.

b) İletim tarifesi: TEİAŞ tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi;üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim sistemi üzerindennaklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında ayrımgözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. TEİAŞ’ınyapacağı şebeke yatırımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde yer alır.

c) Toptan satış tarifesi: Kurumun belirleyeceği usul ve esaslarkapsamında, elektrik toptan satış fiyatları taraflarca serbestçe belirlenir.Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıpları ile genel aydınlatmakapsamında temin edeceği elektrik enerjisi ile tarifesi düzenlemeye tabitüketicilere yapılacak elektrik enerjisi satışı için TETAŞ’tan tedarik edilecekelektrik enerjisinin toptan satış tarifesi TETAŞ’ın mali yükümlülükleriniyerine getirebilme kapasitesi dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.

ç) (Değişik: 4/6/2016-6719/21md.) Dağıtım tarifeleri: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak olandağıtım tarifeleri, elektrik enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden naklindenyararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında ayrımgözetmeksizin uygulanacak hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartlarıiçerir. Dağıtım tarifeleri; dağıtım sistemi yatırım harcamaları, sistem işletimmaliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmetmaliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti gibi dağıtımfaaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacakbedellerden oluşur. Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas alınacak teknik veteknik olmayan kayıplara ilişkin hedef oranlar bu kayıpları düşürmeyi teşvikedecek şekilde Kurul tarafından belirlenir. Kurulca belirlenen hedef oranlarınıgeçmemek kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetlerdağıtım tarifelerinde yer alır ve tüketicilere yansıtılır. Teknik ve teknikolmayan kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ileoluşacak maliyetin tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasınailişkin usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir.


12000-1

 

d) (Değişik: 4/6/2016-6719/21md.) Perakende satış tarifeleri: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayantüketiciler için, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacakfiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Serbest tüketici niteliğini haizolmayan tüketicilere uygulanacak perakende satış tarifeleri, görevli tedarikşirketi tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. Tedariklisansı sahibi şirketin lisansında, elektrik enerjisi tüketim miktarlarına göredeğişen tipte tarifelerin veya fiyat aralıklarının uygulanmasına ilişkinyükümlülükler yer alabilir ve buna ilişkin hususlar Kurul tarafındandüzenlenir. Perakende satış tarifeleri, aktif enerji maliyeti, faturalama vemüşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti gibi perakendesatış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetlerikarşılayacak bedellerden oluşur.

e) Piyasa işletim tarifesi: EPİAŞ’ın faaliyetlerini sürdürmesi içingereken gelir ihtiyacının karşılanabilmesi ve mali sürdürülebilirlik esasınagöre hazırlanır.

f) (Değişik: 4/6/2016-6719/21md.) Son kaynak tedarik tarifesi: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğuhâlde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilentedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyentüketicilerin rekabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve son kaynaktedarikçisinin makul kâr etmesine imkân verecek düzeyde, yürürlükteki perakendesatış tarifeleri ile piyasa fiyatları dikkate alınarak hazırlanır. Ancak, busınırlamalarla bağlı olmaksızın; Kurulca sosyal ve ekonomik durumlargözetilerek belirlenecek bir miktarın altında elektrik enerjisi tüketentüketiciler için ayrı tarife yapılabilir. Son kaynak tedarik yükümlülüğükapsamında uygulanması öngörülen tarifeler tedarik lisansı sahiplerince ayrıcateklif edilir. Son kaynak tedarik tarifesi, aktif enerji maliyeti, faturalamave müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti gibi son kaynaktedariği kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerdenoluşur.

(7) Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerindesteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, sübvansiyonfiyatlara müdahale edilmeksizin yapılır. Sübvansiyonun tutarı ile usul veesasları ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ilebelirlenir ve ilgili kurumun bütçesinden ödenir.

(8) Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden veya kesintilerindenkaynaklanan zarar ve hasarların ilgililerinden tazminine ilişkin usul veesaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(9) İletim veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafındanyapılacak altyapı çalışmaları, altyapı kazı ruhsat harcına tabi değildir.Ruhsat başvuruları dâhil olmak üzere altyapı çalışmalarında teminat sunulmasıkoşulu aranmaz. Altyapı çalışmaları nedeniyle doğacak zemin tahrip bedellerininbelirlenmesine esas birim fiyatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlananbirim fiyatları aşamaz. İletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerceyapılan altyapı kazı ruhsat başvuruları ilgili kamu tüzel kişilerinceivedilikle sonuçlandırılır.

(10) (Ek: 4/6/2016-6719/21 md.) Kurumtarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellereilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakemheyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin, Kurumun düzenleyiciişlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.


12001

 

Özelleştirme

MADDE 18 – (1) Bakanlık; TEDAŞ, EÜAŞ ve bunların müessese, bağlı ortaklık,iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesineyönelik öneri ve görüşlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir.Özelleştirme işlemleri, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirmeİdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) TEDAŞ’ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti içingerekli olan işletme ve varlıklar üzerinde, mülkiyeti saklı kalmak kaydı ileTEDAŞ ile belirlenen dağıtım bölgelerinde faaliyet göstermek üzere kurulanelektrik dağıtım şirketleri arasında işletme hakkı devir sözleşmesidüzenlenebilir.

(3) EÜAŞ veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletmebirimleri ile varlıkları özelleştirme programına alınsa bile bunların bağlıoldukları bakanlık veya kurumları ve hâlihazırda tabi oldukları mevzuat ileilgileri ve mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum veya kuruluşlara aidiyetiaynen devam eder. Ancak, bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanmalarınayönelik teknik, mali, idari ve hukuki işlemler, personele ilişkin işlemler veözelleştirilmelerine ilişkin iş ve işlemler, 4046 sayılı Kanun hükümleriçerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak, bu kuruluşların ve bu kapsamdaoluşturulabilecek yeni anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı veüyelikleri, tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait olduklarıkuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan ve anonim şirketedönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri veyönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerineyapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarakBaşbakana teklifte bulunma yetkisi Bakana aittir. Başbakan bu maddeyle ilgiliyetkisini Bakana devredebilir. Atama yetkileri de dâhil olmak üzere HazineMüsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın bu fıkra kapsamına giren işlemlere ilişkin8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KanunHükmünde Kararnamede yer alan yetkileri saklıdır.

(4) Bu Kanun uyarınca yapılacak özelleştirme, satış ve hisse devriyleilgili işlemler aşamasında, Hazine Müsteşarlığının taraf olduğu veya garantörolduğu iç ve dış ikraz anlaşmaları çerçevesinde, ilgili elektrik üretim veiletim tesislerinin finansmanı amacıyla gerçekleştirilen yatırımlardan doğanmali yükümlülükler, bu tesisleri devralan ilgili tüzel kişinin yükümlülükleriarasında yer almak üzere EÜAŞ, TEİAŞ, Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirmeİdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol ile tespit edilir.

(5) (Ek:4/6/2016-6719/22 md.) Bakanlık tarafından, EÜAŞ ile bağlı ortaklıklarınaait varlıkların veya bu bağlı ortaklıkların hisselerinin yenilenebilir enerjikaynakları veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıylaözelleştirilmesinin talep edilmesi hâlinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığıncabu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek özelleştirme işlemlerinde, 4046 sayılıKanunun bu maddeye aykırı olmayan hükümleri ile birlikte bu fıkra hükümleriuygulanır. Bu fıkra kapsamında yapılacak özelleştirme ihalesine yönelik olarakvarlıkların veya hisselerin değer tespiti yapılmaz. Özelleştirme ihalesi, bumadde kapsamında imzalanacak Elektrik Satış Anlaşması için geçerli olacakelektrik enerjisi satış fiyatının belirlenmesi amacıyla, 4046 sayılı Kanundabelirtilen pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilir. Pazarlık usulüeksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmaksuretiyle uygulanır ve ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirdeihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açıkeksiltme suretiyle sonuçlandırılabilir. Özelleştirme ihalesi sonucunda,varlıkların veya hisselerin devrine yönelik olarak, bedel alınmaksızın EÜAŞ veihale üzerinde kalan teklif sahibi arasında imzalanacak devir sözleşmesi ile eşzamanlı şekilde, kurulacak elektrik üretim tesisinde üretilecek elektrikenerjisinin satışına ilişkin olarak, ihale üzerinde kalan teklif sahibi veyabağlı ortaklık ile TETAŞ veya EÜAŞ arasında ihale sonucu belirlenen elektrikenerjisi satış fiyatı üzerinden, Elektrik Satış Anlaşması imzalanır. İhaledeeksiltmeye esas olacak elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatı ile ElektrikSatış Anlaşması fiyatının güncellenmesi dâhil diğer usul ve esaslar ihaleilanına çıkılmadan önce Bakanlık tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığınabildirilir. Bu usul ve esaslar ihale şartnamesinde belirtilir.


12002

 

Kamulaştırma

MADDE 19 – (1) Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunanönlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansakonu faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunantaşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir veuygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından kamu yararı kararı verilir. Söz konusukarar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde üretimfaaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileriiçin Maliye Bakanlığı, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri içinTEDAŞ tarafından yapılır. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırmaişlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunanönlisans veya lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir.

(2) Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı aynihaklar, üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamukurum veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur.Kamulaştırma bedeli önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafındanödenerek tapuda Hazine adına tescil edilen veya niteliği gereği tapudan terkinedilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini ödeyenönlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifakhakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkının ve/veyakullanma izninin süresi önlisans veya lisansın geçerlilik süresi ilesınırlıdır.

(3) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni dağıtım tesisleriyleilgili yapılan kamulaştırmaların gerektirdiği kamulaştırma bedelleri ile diğergiderler tarifeler yoluyla geri ödenir.

(4) Önlisans sahibinin lisans alamaması ya da önlisans veya lisansınsona ermesi ya da iptali hâlinde, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilertarafından ödenmiş bulunan kamulaştırma bedellerine ilişkin olarak aşağıdakiuygulamalar yapılır:

a) Dağıtım lisansının süresinin bitmesi nedeniyle sona ermesi hâlindetarifeler yoluyla geri alınmayan kamulaştırma bedelleri kamulaştırılantaşınmazın mülkiyetine sahip olan kamu kurum veya kuruluşu tarafından ilgilişirkete iade edilir.

b) Kamulaştırılan taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmekve/veya kullanma izni verilmek suretiyle başka bir önlisans sahibininkullanımına bırakılması durumunda, kamulaştırma bedeli lehine irtifak hakkıtesis edilen ve/veya kullanma izni verilen önlisans sahibi tarafındankamulaştırma bedelini ödemiş olan tüzel kişiye ödenir.

c) 2942 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca kamulaştırılantaşınmazın sahibi veya mirasçıları tarafından geri alınması durumunda, taşınmazsahibi veya mirasçıları tarafından geri ödenecek bedel, kamulaştırma bedeliniödemiş olan tüzel kişiye ödenir.

(5) Kamu tüzel kişiliğini haiz önlisans veya lisans sahibi tüzelkişilerce yürütülen üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri için gerekli olantaşınmazlarla ilgili kamulaştırma işlemleri, bu tüzel kişiler tarafındanyapılır ve kamulaştırılan taşınmazlar üretim, iletim veya dağıtım tesislerininmülkiyetine sahip olan ilgili kamu tüzel kişileri adına tescil edilir.

(6) Özel hukuk tüzel kişileri tarafından faaliyette bulunma hakkıedinilen dağıtım bölgelerinde özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut olandağıtım tesislerinin bulunduğu ve bu tarih itibarıyla kamulaştırma kararlarıalınmamış veya kamulaştırma kararı alınmakla birlikte kamulaştırma işlemleritamamlanmamış taşınmazların kamulaştırması TEDAŞ tarafından yapılır vekamulaştırma bedelleri ile ilgili diğer giderler TEDAŞ tarafından ödenerektapuda TEDAŞ adına tescil edilir. (1)

–––––––––––––––––––

(1)  4/6/2016tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan  “kamulaştırma bedelleri” ibaresinden sonragelmek üzere “ile ilgili diğer giderler” ibaresi eklenmiştir.


12003

 

(7) Özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen üretim veya dağıtımfaaliyetleri için gerekli olan Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurumveya kuruluşlarına ait taşınmazlar, Kurul tarafından verilecek kamulaştırmakararı uyarınca üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özelhukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığınca, dağıtım faaliyetlerinde bulunanlisans sahipleri için TEDAŞ tarafından, 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiuygulanarak temin edilir. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırmaişlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan özelhukuk tüzel kişisi tarafından ödenir. Bu taşınmazların mülkiyeti üretim veyadağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna,bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur.

(8) İrtifak hakkı, kullanma izni ve kiralamaya ilişkin olarak aşağıdakiuygulamalar yapılır:

a) Piyasada üretim veya dağıtım faaliyetinde bulunan lisans veyaönlisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, faaliyetleri ile ilgili olarakHazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarüzerinde irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi veya kiralamayapılabilmesi için Kurumdan talepte bulunur. Bu talebin Kurulca uygun görülmesihâlinde, Maliye Bakanlığı ile önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzelkişileri arasında önlisans veya lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifakhakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi düzenlenir. Busözleşmelerde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans veya lisansın geçerliliksüresi ile sınırlı olacağı hükmü yer alır. İrtifak hakkı, kullanma izni veyakiralama bedelini ödeme yükümlülüğü, önlisans veya lisans sahibi özel hukuktüzel kişisine aittir.

b) Piyasada kamu tüzel kişiliğini haiz önlisans veya lisans sahibi tüzelkişilerce yürütülen üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan,Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındakitaşınmazlarla ilgili olarak irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izniverilmesinin talep edilmesi hâlinde, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kamutüzel kişileri lehine lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir veyakullanma izni verilir.

Arz güvenliği

MADDE 20 – (1) Bakanlık, elektrik enerjisi arz güvenliğinin izlenmesinden ve arzgüvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumludur. Arz güvenliğine ilişkingörev ve sorumluluklar şunlardır:

a) TEİAŞ, iletim kısıtlarını asgari seviyeye indirecek şekilde iletimşebekesinin planlanmasından, tesisinden, işletilmesinden, sistemgüvenilirliğinin muhafaza edilmesinden ve üretim kapasite projeksiyonu ileyirmi yıllık Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planınınhazırlanmasından sorumludur. TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesiniteminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistemihtiyaçlarını karşılamak üzere, yan hizmetler anlaşmaları kapsamında yeniüretim tesisi yaptırmak veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerinikiralamak amacıyla ihale yapabilir. İhaleler çerçevesinde TEİAŞ tarafındanödenecek kapasite kiralama bedeli sistem işletim fiyatına yansıtılmak suretiyle,enerji bedeli ise kullanım amacına bağlı olarak dengeleme ve uzlaştırmayönetmeliği çerçevesinde piyasa katılımcıları tarafından veya ticari yanhizmetler anlaşmaları kapsamında sistem işletim fiyatına yansıtılmak suretiylekarşılanır. TEİAŞ tarafından yan hizmetler anlaşmaları kapsamında kapasitekiralanması amacıyla yapılacak ihaleye ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafındançıkarılan yönetmelikle düzenlenir.


12004

 

b) Görevli tedarik şirketleri, her yıl aralık ayı sonuna kadar gelecekbeş yıl için, tahmin ettikleri elektrik enerjisi puant güç taleplerini, ihtiyaçduydukları elektrik enerjisi miktarını, bu miktarın temini için yaptıklarısözleşmeleri ve ilave enerji veya kapasite ihtiyaçlarını Kuruma bildirmekzorundadır. Söz konusu enerji ve kapasite ihtiyaçlarının karşılanması amacıylaüretim şirketleri veya tedarik şirketleri ile imzalanacak sözleşmelere ilişkinusul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.

c) Kurum, lisans verilen üretim tesislerinin gerçekleşmelerininizlenmesinden, ilgili mevzuat kapsamında bu tesislerin öngörülen zamandadevreye girmesi için gerekli önlemlerin alınmasından, TEİAŞ tarafındanyapılacak arz-talep dengesi çalışmalarında kullanılmak üzere, beş yıliçerisinde işletmeye girecek ve arz hesabında dikkate alınacak lisanslı yeniüretim kapasite miktarlarının Bakanlığa düzenli aralıklarla bildirilmesindensorumludur.

(2) (Değişik: 20/8/2016-6745/75 md.) Arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzereyeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya sistem güvenliğinintemini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla yerlikaynaklara öncelik veren kapasite mekanizmaları oluşturulur. Bu mekanizmalarkapsamında TEİAŞ tarafından yapılması gerekecek ödemeler iletim tarifesihesaplamalarında dikkate alınır. Kapasite mekanizmalarının oluşturulmasınailişkin usul ve esaslar Bakanlık görüşü alınarak Kurum tarafından düzenlenir.

 (3) Arzgüvenliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen işlemleryapılır:

a) Gelecek yirmi yılı kapsayan Türkiye Elektrik Enerjisi TalepProjeksiyonu Raporu, her iki yılda bir Kalkınma Bakanlığı ve Kurum görüşleri dealınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanır ve yayımlanır.

b) TEİAŞ, Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporununyayımlanmasını müteakiben, gelecek yirmi yılı kapsayacak şekilde yapılan taleptahminini, mevcut arz potansiyelini, potansiyel arz imkânlarını, yakıtkaynaklarını, iletim ve dağıtım sisteminin yapısı ve gelişme planlarını,ithalat veya ihracat imkânlarını ve kaynak çeşitliliği politikalarını dikkatealarak enerji politikalarının belirlenmesinde yararlanmak üzere Uzun DönemElektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planını hazırlayarak Bakanlığın onayına sunar.Bu plan onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından yayımlanır.

c) TEİAŞ, üretim kapasite projeksiyonu kapsamında her yıl gelecek beşyılı kapsayacak şekilde, Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planınagöre gerçekleşmeler ile kısa ve orta dönem arz-talep dengesini belirleyerekBakanlığa ve Kuruma sunar.

ç) Bakanlık, her yıl 31 aralık tarihine kadar, yukarıda belirtilençalışmaların ve Kurum tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Gelişim Raporununsonuçlarına göre arz-talep dengesini, kaynak çeşitliliğini, iletim ve dağıtımsistemi ile üretim tesislerinin durumunu dikkate alarak Elektrik Enerjisi ArzGüvenliği Raporunu hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. Rapor, elektrikpiyasasının gelişimi ve işlemesi hakkında değerlendirmeleri ve arz güvenliğiaçısından tespitleri, sorunları ve çözüm önerilerini kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Tebligat

MADDE 21 – (1) Kurumca bu Kanuna göre yapılacak her türlü tebligat hakkında11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır, ancakilanen yapılacak tebligatlar Resmî Gazete’de yayımlanır.


12005

 

Hizmet alımı

MADDE 22 – (1) Lisans sahibi tüzel kişiler, lisansları kapsamındaki faaliyetlerleilgili olarak hizmet alımı yapabilirler. Ancak, bu durum ilgili lisans sahibitüzel kişinin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerinin devri anlamına gelmez.Hangi faaliyetlerin hizmet alımı yoluyla yaptırılabileceği Kurul tarafındanbelirlenir.

Bağlantı görüşü

MADDE 23 – (1) TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, her yıl, takip eden beş yıl için vetakip eden on yıl için olmak üzere sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretimtesisi kapasitelerini yayımlar. Bu şekilde yayımlanan bölgesel kapasitelerdışında üretim tesislerine bağlantı görüşü verilmez. Arz güvenliğininsağlanması amacıyla Bakanlık ve piyasada rekabetin geliştirilmesi amacıylaKurum tarafından talep edilmesi hâlinde, TEİAŞ ve dağıtım şirketleri,belirledikleri kapasiteleri ve bağlantı noktalarının sayısını sistemkoşullarını dikkate alarak artırır.

Rölekasyon

MADDE 24 – (1) Bu Kanun ve 5346 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecekhidroelektrik santral projeleri ile 4283 sayılı Kanunun geçici 4 üncümaddesinin ikinci fıkrası kapsamında yerli kaynaklara dayalı elektrik üretimiamacıyla yapılacak yatırımlarda, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceyapılan ancak yapımı henüz tamamlanmamış su kullanım anlaşmalarının ilişkinolduğu projeler de dâhil olmak üzere, demiryolu ulaşım güzergâhınındeğiştirilmesinin zorunlu olduğu hâllerde, rölekasyon işi, su altında kalacakmevcut demiryolunun kamulaştırma bedeli alınarak demiryolunun bağlı olduğuidare tarafından yapılır.

Vergi ve harçlar

MADDE 25 – (1) DSİ tarafından, 26/6/2003 tarihinden itibaren yapılan ve ortaktesis yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen su kullanım hakkı ve işletmeesaslarına ilişkin anlaşmalar ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damgavergisinden ve yapılan işlemler harçtan müstesnadır.

EÜAŞ’ın hak ve yükümlülükleri

MADDE 26 – (1) EÜAŞ, DSİ bünyesindeki üretim tesislerini bu Kanun hükümlerine göredevralır, mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinden devralınan veözel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmamış üretim tesislerinikendisi ve/veya bağlı ortaklıkları ile diğer kamu üretim şirketleri vasıtasıylaişletir ya da gerektiğinde sistemden çıkarır.

(2) EÜAŞ, mevcut sözleşmeler kapsamında işletme hakkı devri yoluyla özelhukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmış veya yapılacak tesis veişletmelerin ve bunlara yapılacak ilave, ikame ve idame yatırımlarınınmülkiyetini muhafaza eder.

(3) EÜAŞ, mevcut ve devralacağı tesislere ilişkin her türlü iyileştirme,kapasite artışı, yenileme, ikame ve idame yatırımlarını yapar.

(4) Bakanlığın uygun görüşü ile EÜAŞ, yeni yapılacak üretim tesisleriiçin özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabilir.

(5) Bakanlık ve Kurum, EÜAŞ’ın etkin bir üretim kompozisyonuoluşturmasını sağlamak ve üretimden kaynaklanan bir mali yük ortaya çıkmamasınıteminen, enerji piyasasında faaliyet gösteren diğer kamu iktisaditeşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, KalkınmaBakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini almak suretiyle her türlüönlemi almakla yetkili ve yükümlüdür.

(6) EÜAŞ, üretim lisansı kapsamında 7 nci maddenin ikinci fıkrasındabelirtilen faaliyetleri yapar.


12006

 

TETAŞ’ın hak ve yükümlülükleri (1)

MADDE 27 – (1) TETAŞ, mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış vesatış anlaşmalarını yürütür. (Değişikikinci cümle: 18/5/2017-7020/17 md.) Elektrikenerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz veuygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmalarıimzalayabilir.

(2) TETAŞ, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi vekapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organizetoptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilir.

(3) TETAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olantüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satar.

(4) TETAŞ’ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevlitedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlartaraflar arasında serbestçe belirlenir.

(5) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilentedarikçiler, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiğielektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını,TETAŞ’tan temin etmekle yükümlüdür.

(6) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayankayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını TETAŞ’tan temin ederler.

(7) (Ek: 4/6/2016-6719/24 md.) TETAŞ;üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen elektrik enerjisi miktarını,mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda yerli kömür yakıtlıelektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin eder. Söz konusuteminle ilgili miktar, süre ve fiyat belirleme dâhil diğer usul ve esaslarBakanlar Kurulu tarafından belirlenir. (1)

(8) Bakanlık ve Kurum, TETAŞ’ın alım yükümlülüklerini tam olarakkarşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükünortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında faaliyet gösteren diğer kamuiktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek şekilde,Kalkınma Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini almak suretiyleher türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür. (1)

Yatırım bedellerinin güncellenmesi

MADDE 28 – (1) Mevcut sözleşmeleri çerçevesinde faaliyet gösteren ve DSİ katılımpayları tarife yoluyla TETAŞ tarafından ödenen işletmedeki yap-işlet-devretmodeli hidroelektrik santrallerin sözleşmelerinde ABD Doları cinsinden yer alanDSİ enerji katılım payları, sözleşmede yer aldığı miktarda ödeme tarihindekiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kuru üzerinden her işletme yılınınsonunda DSİ’ye ödenir.

(2) 4628 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektriksantraller için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesindeDSİ’ye ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacaktesis bedeli, tek veya çok maksatlı tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi;

a) Enerji tesisini ihtiva ediyorsa, tesisin DSİ tarafından yapılankısmın ilk keşif bedeli,

b) Enerji tesisini ihtiva etmiyorsa, ortak tesise ait ilk keşif bedeli,

–––––––––––––––––

(1) 4/6/2016 tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu maddeyealtıncı fıkrasından sonra gelmek üzere (7) numaralı fıkra eklenmiş ve mevcutyedinci fıkra sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

 


12007

 

TEFE/ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olanbedelin yüzde otuzundan fazlasını geçemez ve (b) bendi kapsamına girentesislerde, DSİ tarafından enerji tesisine harcanan miktar var ise TEFE/ÜFE ilehesaplanarak ayrıca enerji hissesi katılım payına ilave edilir. İlk keşifbedelinin güncellenmesinde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhaleKanununa göre ihale edilen işlerde keşif yılının ocak ayında yayınlananTEFE/ÜFE değeri, imzalanan su kullanım hakkı anlaşmalarında bedel belirlenmişsebu bedelin hesabında kullanılan TEFE/ÜFE değeri, 4/1/2002 tarihli ve 4734sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde teklifin yapıldığıtarihten bir ay önceki TEFE/ÜFE değerleri esas alınır. Proje ile ilgilikamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin TEFE ile su kullanımanlaşması tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine düşen miktarının tamamışirket tarafından ödenir.

Hidrolik kaynaklara başvurularındeğerlendirilmesi

MADDE 29 – (1) Hidrolik kaynaklar için üretim lisansı almak maksadı ile sukullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere yapılan başvurularda, su kullanımhakkı anlaşması imzalanacak tüzel kişiyi belirlemeye DSİ yetkilidir. Aynıkaynak için DSİ’ye birden fazla başvuru yapılmış olması hâlinde; fizibilitesikabul edilebilir bulunanlar arasından her yıl için birim megavat başına enyüksek oranda hidroelektrik kaynak katkı payı vermeyi teklif eden tüzel kişi,anlaşma imzalanmak üzere belirlenir ve Kuruma bildirilir.

(2) Hidroelektrik kaynak katkı payı bedeli her yıl ocak ayı sonuna kadarDSİ bütçesine gelir kaydedilmek üzere ödenir.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar DSİ’nin bağlıolduğu bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Değiştirilen ve yürürlüktenkaldırılan hükümler

MADDE 30 – (1) 4628 sayılı Kanunun başlığı “Enerji Piyasası Düzenleme KurumununTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 4628 sayılı Kanunun 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“Amaç ve tanımlar

MADDE 1- Bu Kanunun amacı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilat,görev, yetki ve sorumluluğu ile personelinin özlük işlerine ilişkin esaslarıdüzenlemektir.

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ç) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.”


12008

 

(3) 4628 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“Başkanlık, kadro, kurum personelinin statüsü, atanma usulü ve özlükhakları

MADDE 9 – Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerindenoluşur. Başkana Kurum başkanlığına ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzereKurul kararıyla iki başkan yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Başkantarafından verilen görev ve talimatların yerine getirilmesinden ve ilgilihizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. AyrıcaBaşkan tarafından, ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro sayısını geçmemeküzere başkan danışmanı atanabilir. (1)

Kurumun hizmet birimleri ile görev ve yetkileri şunlardır:

a) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun ve diğer kanunlarlaKuruma verilen elektrik piyasası ile ilgili düzenleme, rekabet şartlarınıoluşturma, tüketici haklarının korunması ile tüketici şikâyetlerininincelenmesi çalışmalarını yapmak, her türlü lisans, sertifika, izin vebelgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun, 18/4/2001 tarihli ve4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarla Kuruma verilen doğalgaz piyasası ile ilgili düzenleme, rekabet şartlarını oluşturma, tüketicihaklarının korunması ile tüketici şikâyetlerinin incelenmesi çalışmalarınıyapmak, her türlü lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş veişlemleri yürütmek.

c) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun, 4/12/2003 tarihli ve5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarla Kuruma verilen petrolpiyasası ile ilgili düzenleme, rekabet şartlarını oluşturma, tüketicihaklarının korunması ile tüketici şikâyetlerinin incelenmesi çalışmalarınıyapmak, her türlü lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş veişlemleri yürütmek, ulusal marker işlemlerini yürütmek.

ç) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun,2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunuve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve diğerkanunlarla Kuruma verilen sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası ile ilgilidüzenleme, rekabet şartlarını oluşturma, tüketici haklarının korunması iletüketici şikâyetlerinin incelenmesi çalışmalarını yapmak, her türlü lisans,sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Tarifeler Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun ve diğer kanunlarla Kurumaverilen tarife belirleme, elektrik ve doğal gaz tarifelerine esas yatırımplanlarının onaylanması, yatırım tavanlarının belirlenmesi ve taleptahminlerinin onaylanması ile ilgili işleri yapmak.

e) Denetim Dairesi Başkanlığı: Kurumun faaliyet gösterdiği piyasalardailgili kanunlar ve ikincil mevzuat uyarınca yapılması gereken inceleme vedenetimleri yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu hususlarda yetkili kamukurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak, piyasalarda görülen aksaklıklarailişkin çözüm önerilerinde bulunmak.

f) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı: Kurumun görev alanındaki piyasalardabu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen Kurumun kamulaştırmaya ilişkingörevleriyle ilgili işleri yapmak veya yaptırmak.

_______________

(1) Bu fıkrada yer alan kadrolarlailgili olarak 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.


12009

 

g) Hukuk Dairesi Başkanlığı: Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığıntakibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek ve gerektiğinde yasalyollara başvurmak, hukuki konularda Başkana ve diğer hizmet birimlerine hukukidanışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: Kurumun strateji vepolitikalarını belirlemek ve uygulamaları takip etmek, Kurumun uluslararasıilişkilerini yürütmek, sektörel gelişmeleri ve yönelimleri izlemek, piyasaverilerini derlemek, piyasa gelişim raporlarını hazırlamak, tüketici haklarınailişkin işleri yapmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi veKontrol Kanunu ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetlerbirimlerine verilen görevleri yapmak, bilgi işlem altyapısını sağlamak veyürütmek.

h) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Yönetimigeliştirme, işgücü planlaması, Kurum personelinin özlük işleri, mali ve sosyalhakları ile idari hizmetlere yönelik her türlü iş ve işlemleri yapmak.

ı) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği: Kurumun faaliyet alanı ileilgili konularda yazılı ve görsel basını takip ederek gerekli dokümantasyonusağlamak, Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini planlamak vekamuoyunda tanıtılmasına ilişkin yayın ve faaliyetleri yürütmek.

i) Kurul Hizmetleri Müdürlüğü: Kurul ve Kurul üyelerinin sekretaryahizmetlerini yürütmek ve protokol işlerini düzenlemek.

j) Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü: Başkanın sekretarya hizmetleriniyürütmek ve her türlü protokol işlerini düzenlemek.

Hizmet birimlerinin faaliyet alanı, görev yetki ve sorumluluklarıyukarıda belirtilen görev ve fonksiyonlara uygun olarak Kurumun teklifi veBakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Kurumda istihdam edilecek personele ilişkin kadro unvan ve sayıları ekli(I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Toplam kadro sayısını geçmemek üzere 190sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ekicetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla unvan ve derecedeğişikliği yapma, yeni unvan ekleme ve boş kadroların iptali Kurul kararı ileyapılır.(1)

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği görevler, idari hizmet sözleşmesi ilesözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli buKanunla düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununatabidir.

Kurul üyeleri ve Kurum personelinin ayrıca 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralıalt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği asli görev ve hizmetler enerjiuzmanı ve enerji uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile ekli (I)sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolarda görev yapan personel eliyleyürütülür. Enerji uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, tezhazırlama ve yeterlilik sınavları ile enerji uzmanlığına atanmaları 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurultarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.(1)

_______________

(1) Bu fıkrada yer alan kadrolarlailgili olarak 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.


12010

 

Kurul Başkanı ve Kurul üyeleri ile bu Kanuna ekli kadrolarda idarihizmet sözleşmesiyle istihdam edilen Kurum personeli, sosyal güvenlik açısından31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalısayılır. Kurumda, Kurul Başkanı ve Kurul üyesi ile bu Kanuna ekli kadrolardaidari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personelin sosyal güvenlik hak veyükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü saklı kalmakkaydıyla anılan kanun hükümlerine göre tespit olunur. 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken KurulBaşkanı ve üyeliklerine atananlardan bu görevleri sona erenler veya bugörevlerinden ayrılma isteğinde bulunanların bu görevlerde geçen hizmetsüreleri kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde dikkatealınır. Bunlardan bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncümaddesi kapsamına girenlerin bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı iletemsil tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındasigortalı iken Kurul Başkanı ve üyeliklerine atananların, önceki kurum vekuruluşları ile ilişiklerinin kesilmesi kendilerine kıdem tazminatı veya işsonu tazminatı ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanların kıdem tazminatıveya iş sonu tazminatı ödenmesi gereken hizmet süreleri, Kurul Başkanı ileKurul üyeliği olarak geçen hizmet süreleri ile birleştirilir ve emeklilikikramiyesi ödenecek süre olarak değerlendirilir.

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları süreceönceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi ikenüyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görevsürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz güniçinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafındanbir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceyekadar, bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurul tarafındanödenmesine devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan veüyeliğine seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi birgörev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurumtarafından ödenmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurumtarafından yapılacak ödeme iki yılı geçemez.

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeline 27/6/1989 tarihli ve 375sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmişemsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler vergi vediğer her türlü kanuni kesintiler dâhil aynı usul ve esaslar çerçevesindeödenir.”

(4) 4628 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19 – Mevcut hizmet birimi başkanları, bu Kanunlaoluşturulan ilgili hizmet birimi başkanlıklarına; kadro unvanı değişmeyenpersonel ise ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara halen bulundukları kadrodereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

Kadro ve görev unvanı değişen veya kaldırılan personel, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde durumlarına uygun kadrolaraatanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerdegörevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar eskiunvanlarına ait ödemeleri almaya devam ederler. Yeni bir kadroya atandıktansonra ise eski kadrolarına ait almakta oldukları aylık net ücretin, atandıklarıyeni kadrolarına ait net ücretten fazla olması hâlinde, aradaki fark atandıklarıkadroda kaldıkları sürece ve yeni


12011

 

kadrolarının ücreti ile eşitleninceye kadar herhangi bir vergi vekesintiye tabi tutulmaksızın her ay tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlıolarak, atandıkları kadro unvanında herhangi bir değişiklik olanlarla başkakurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.

15/1/2012 tarihinde Kurum kadrolarında bulunan personel hakkında,emeklilik dâhil anılan tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi hükümleri dedikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunur.”

(5) 4628 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15inci, ek 3 üncü, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü,geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 7 nci, geçici 8 inci, geçici 9 uncu, geçici10 uncu, geçici 11 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 14 üncü, geçici15 inci, geçici 16 ncı, geçici 17 nci ve geçici 18 inci maddeleri yürürlüktenkaldırılmıştır.

(6) 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları ilegeçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(7) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına DairKanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlüktenkaldırılmıştır.

Atıflar ve yönetmelikler

MADDE 31 – (1) Diğer mevzuatta, 4628 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlüktenkaldırılan maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmışsayılır.

(2) Bu Kanun kapsamında düzenlenmesi gereken ve süre belirtilmeyenyönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içindeçıkarılır. Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmelik,tebliğ, Kurul kararı gibi bütün genel düzenleyici işlemlerin bu Kanuna aykırıolmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Ulusal tarife uygulaması (1)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alantüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olanfiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş veuygulamaya ilişkin hususları Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmişfiyat eşitleme mekanizması, 31/12/2015 tarihine kadar uygulanır. Tüm kamu veözel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri fiyat eşitlememekanizması içerisinde yer alır.

(2) 31/12/2015 tarihine kadar ulusal tarife uygulamasının gerekleri esasalınır ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife, Kurumcahazırlanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

(3) 31/12/2015 tarihine kadar tüm hesaplar ilgili mevzuata göreayrıştırılarak tutulur.

(4) Bu madde kapsamındaki sürelerin beş yıla kadar uzatılmasına BakanlarKurulu yetkilidir.

––––––––––––––––––

(1) 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar KuruluKararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alanfiyat eşitleme mekanizmasının uygulanmasına ilişkin süre ile ikinci fıkrasındayer alan ulusal tarife ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanmasınailişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


12012

 

Yap-işlet-devret sözleşmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3096 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlık ile yap-işlet-devretsözleşmesi yapmış olan fakat işletmeye girmeden sözleşmelerini sonlandırmışveya sonlandıracak şirketlerin, bu Kanun kapsamında lisans alarakfaaliyetlerini sürdürmelerini teminen, sözleşme kapsamında yap-işlet-devrettesislerinin kurulması için lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş olan Hazinetaşınmazları, üzerindeki tesislerin değeri dikkate alınmaksızın, rayiç bedeliüzerinden Maliye Bakanlığınca bu şirketlere doğrudan satılabilir.

Vergi düzenlemeleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veyaşirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında; 31/12/2023 tarihinekadar yapılacak devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleriyle ilgiliolarak ortaya çıkan kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu maddekapsamında yapılacak işlemler nedeniyle zarar oluşması hâlinde, bu zarar kurumkazancının tespitinde dikkate alınmaz. Yapılan bu bölünme işlemleri 13/6/2006tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünmeişlemi olarak kabul edilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler katma değervergisinden müstesnadır. Söz konusu teslim ve hizmet ifalarıyla ilgili olarakyüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan katma değervergisinden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iadeedilmez. Bu madde kapsamına giren işlemlerde, 6102 sayılı Kanunun ilgilihükümleri uygulanmaz.

(3) Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri,bu Kanuna istinaden belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, kayıtlı değerlerüzerinden yapılması şartıyla, 5520 sayılı Kanun kapsamında yapılan bölünmeişlemi sayılır.

Arz güvenliğinin sağlanmasınayönelik düzenlemeler (1)

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekleoluşturulması amacıyla, 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye gireceküretim lisansı sahibi tüzel kişilere, aşağıdaki teşvikler sağlanır. Bu süreninbeş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

a) Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yılsüreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirimyapılır.

b) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgiliyapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(2) Orman vasıflı olan veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletinhüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan; 5346 sayılı Kanunkapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleriile Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden işletme ruhsatı ve iznikapsamında, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesininIV. Grup (b) bendinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektriküretim tesislerinde; tesis, ulaşım yolları ve şebeke bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak olanlar hakkında Orman ve Su İşleriBakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilir,kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

––––––––––––––––––

(1) 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar KuruluKararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alanilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşviksağlanmasına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


12013

 

(3) İkinci fıkrada belirtilen amaçlarda kullanılacak olan taşınmazların25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bulunan mera, yaylak,kışlak ile kamuya ait otlak ve çayır olması hâlinde, 4342 sayılı Kanunhükümleri uyarınca bu taşınmazlar, tahsis amacı değiştirilerek Hazine adınatescil edilir. Bu taşınmazlara ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı tarafındanbedeli karşılığında kiralama yapılır veya irtifak hakkı tesis edilir.

(4) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla işletmede olanlar dâhil31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan 5346 sayılı Kanun kapsamındakiyenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile buKanunun yayımı tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecekolan Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden işletme ruhsatı ve iznikapsamında 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin IV. Grup (b) bendinde yer alanmadenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesislerinden, ulaşımyollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarkiTEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dâhil enerji nakilhatlarından, ilgili kurum tarafından verilmiş izin tarihinden itibaren yatırımve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanmaizni bedellerine yüzde seksen beş indirim uygulanır. Bunlardan Orman KöylüleriKalkındırma Geliri ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri alınmaz. BuKanunun yayımı tarihinden önce kamu kurum veya kuruluşları tarafından elektriküretim tesisi yapılmak amacıyla ihalesi yapılan ya da sözleşmeye bağlanan madensahalarında kurulmuş ve kurulacak tesisler bu fıkrada yer alan indirim veistisnalardan faydalanamaz. Bu fıkra kapsamındaki sürenin beş yıla kadaruzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)

Elektrik Enerjisi Fonu

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 3096 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan projelerkapsamında ilgili şirketlerle mülga Elektrik Enerjisi Fonu arasında imzalananFon Anlaşmaları gereğince, Fon tarafından sağlanan ve sağlanacak olan veşirketlerin satış tarifelerine yansıtılmak suretiyle, şirketlere ilave kaynaksağlanarak, Fona geri ödenmesi öngörülen kredilerin geri ödenmesinde faizuygulanmaz.

Genel aydınlatma (2) (3)

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 31/12/2015 tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılanyerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacaködenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergigelirleri payından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi beş yıla kadaruzatmaya yetkilidir. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payındanyapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerdeaydınlatma giderlerinin yüzde onu, diğer belediyelerde yüzde beşi olarakuygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde onu ilgili ilözel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bufıkra kapsamındaki oranları iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

(2) Bakanlığın belirleyeceği temsilcinin başkanlığında dağıtım şirketi,ilgili belediye ve/veya il özel idaresi temsilcilerinden oluşan aydınlatmakomisyonunun genel aydınlatma kararı vereceği bölgelere ilişkin gerekliyatırımlar, dağıtım şirketince yapılır.

(3) Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim veyatırım giderleri, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten, toplumunibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmagiderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenektenkarşılanır.

––––––––––––––––––

(1) 28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 5/6/2017 tarihli ve 2017/10451 sayılı Bakanlar KuruluKararı Eki Karar ile bu fıkrada yer alan süreler 31/12/2025 tarihine  kadar uzatılmıştır.

(2) 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar KuruluKararı Eki Kararın 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alangenel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinekonulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçevergi gelirleri payından karşılanmasına ilişkin süre 31/12/2017 tarihine kadaruzatılmıştır.

(3) 28/11/2017 tarihli 7061 sayılı Kanunun 113 üncümaddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “iki yılakadar” ibaresi “beş yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.


12014

 

(4) TEDAŞ, belirli dönemler itibarıyla dağıtım şirketleri tarafındangönderilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösteripgöstermediğine ilişkin olarak dağıtım şirketleri nezdinde gerekli denetimleriyapar. Yapılan denetimler sonucunda dağıtım şirketine fazla ödeme yapıldığınıntespit edilmesi hâlinde, fazla yapılan ödeme tutarının, ödemenin yapıldığıtarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine görebelirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birliktebir ay içinde ödenmesi ilgili dağıtım şirketinden istenir. Bu süre içerisindeödeme yapılmaması hâlinde söz konusu ödeme tutarı dağıtım şirketinin cari dönemalacaklarından mahsup edilir. Bu suretle de tahsil edilemeyen alacaklarBakanlığın bildirimi üzerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Kanunhükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Fazla ödemeler nedeniyle yapılantahsilatların yüzde sekseni genel bütçeye gelir kaydedilir, geriye kalan yüzdeyirmilik kısmı ise ilgili mahalli idarelere aktarılır. Bu fıkranınuygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde usul ve esasbelirlemeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık yetkilidir.

(5) Bakanlık birinci fıkra kapsamındaki ödemelere ilişkin gereklidüzenlemeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisindeyapar. Bu süre zarfında, genel aydınlatma tüketim giderlerinin ödenmesineilişkin iş ve işlemler, 4628 sayılı Kanunun bu Kanunla mülga geçici 17 nci maddesineve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Hazine Müsteşarlığı tarafındanyürütülür. 4628 sayılı Kanunun bu Kanunla mülga geçici 17 nci maddesi uyarıncaHazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılan ödemelere ilişkin denetim, takip vetahsilat işlemleri dördüncü fıkra kapsamında yapılır.

(6) Aydınlatmayla ilgili ölçüme ilişkin teknik esaslar ile ödemeye,kesinti yapılmasına, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıktarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Otoprodüktör lisansının üretimlisansına dönüştürülmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere, mevcut lisanslarındakihakları korunarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinderesen ve lisans alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilir. Bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten sonra Kuruma otoprodüktör lisansı başvurusundabulunulamaz; yapılmış başvurular üretim lisansı kapsamında değerlendirilir.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlartarafından işletilmekte olan tesisler için, 4628 sayılı Kanun hükümlerine göreverilen otoprodüktör lisansları üretim lisansına dönüştürülür ve satış/işletmehakkı devir sözleşmelerinde belirlenen hususlar üretim lisansına dercedilir. Bukapsamdaki lisans sahipleri, bir takvim yılı içinde elektrik enerjisi üretimmiktarının en fazla yüzde yirmisini piyasada satabilir. Arz güvenliği açısındanihtiyaç duyulacak hâllere münhasır olmak üzere, Kurul bu oranı artırabilir.


12014-1

 

Üretim tesislerinin çevremevzuatıyla uyumlu hâle getirilmesi

GEÇİCİ MADDE 8 – (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 22/5/2014 tarihli ve E.: 2013/65, K.: 2014/93sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 4/6/2016-6719/25 md.)

EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletmebirimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamuüretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine,bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceözelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlariçin de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımlarıngerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasıamacıyla 31/12/2019 tarihine kadar süre tanınır. Bu süre zarfında ve öncekidönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak,işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun kapsamındaoluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve kamu üretim şirketlerine ait üretimtesislerinde, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiğitarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonraözelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyetidurdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz. Çevre mevzuatına uyuma yönelikyatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerintamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren bir yıl içinde Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

İşletmeye geçmemiş ya da geçememişlisanslara yönelik işlemler

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Üretim lisansına dercedilen inşaat öncesi süre içerisinde, üretimtesisinin inşaatına başlanması için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleriniikmal edememiş tüzel kişilere, varsa kalan inşaat öncesi sürelerine ek olarak;yoksa sadece altı ay süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisindede yükümlülüklerini ikmal edemeyen tüzel kişilerin lisansları iptal edilir.

(2) Kamu kuruluşlarından elektrik üretim tesisi kurmak üzere redevansusulüyle alınmış kömür sahası için verilmiş lisanslar ile lisansa dercedilmişinşaat öncesi süre içerisinde yapılması gereken kamulaştırma ve demiryolurölekasyon işlemleri bu süre içerisinde tamamlanamayacağı Kuruma gerekçeleriylebelgelendirilen ve bu gerekçeleri Kurul tarafından kabul edilen lisanslar içinbirinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisansbaşvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihi takip eden bir ay içerisinde Kuruma başvurmaları hâlinde lisansları veyabaşvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilir.

Mevcut lisans başvurularınınönlisansa dönüştürülmesi

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurumca henüzsonuçlandırılmamış üretim lisansı başvuruları, önlisans başvurusu olarakdeğerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Tedarik lisansı verilmesi

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Toptan satış ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere,mevcut lisanslarındaki hakları korunarak resen ve bedel alınmaksızın tedariklisansı verilir.


12014-2

 

Mevcut sözleşmeler kapsamındakiüretim tesisleri ile projelere lisans verilmesi

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri ile projelere,mevcut sözleşmelerindeki hak ve yükümlülüklerle ve sözleşme süresi ile sınırlıolmak kaydıyla, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisindeilgili mevzuat kapsamında resen lisans verilir.

Hazine yatırım garantisi

GEÇİCİ MADDE 13 – (1) 3096 sayılı Kanun, 3996 sayılı Kanun ve 4283 sayılı Kanun hükümleriçerçevesinde elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti amacıylagerçekleştirilen yatırımlara Hazine yatırım garantisi verilmez.

İnşaatına başlanmış olan tesislereyeni lisans verilmesi

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 22/5/2014 tarihli veE.: 2013/65, K.: 2014/93 sayılı Kararı ile.)

(2) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 22/5/2014 tarihli veE.: 2013/65, K.: 2014/93 sayılı Kararı ile.)

(3) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 22/5/2014 tarihli veE.: 2013/65, K.: 2014/93 sayılı Kararı ile.)

(4) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 22/5/2014 tarihli veE.: 2013/65, K.: 2014/93 sayılı Kararı ile.)

Atıl hidroelektrik santralleri

GEÇİCİ MADDE 15 – (1) 4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elektrik üretimfaaliyetinde bulunmuş, ancak anılan Kanunun yürürlük tarihinden sonra çeşitlisebeplerle üretim faaliyetinde bulunamamış veya dağıtım sistemine bağlanamamışhidroelektrik santrallerinin hak sahipleriyle, bu Kanunun yürürlük tarihinitakip eden altı ay içerisinde başvurmaları ve mevcut projelerle çakışmamasıhâlinde, DSİ tarafından ilana çıkılmaksızın 1 kuruş/kilovatsaat bedelle ilgiliyönetmelik çerçevesinde su kullanım hakkı anlaşması imzalanır.

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafındankamulaştırma kararı veya 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre devirkararı alınmış olan elektrik üretim ve dağıtım tesisleri için gerekli olantaşınmazların kamulaştırılması ve devir işlemleri Kurum tarafından sonuçlandırılır.

GEÇİCİ MADDE 17- (Ek: 12/7/2013-6495/58 md.)

Rüzgar enerjisine dayalı üretim faaliyeti için yapılmış lisansbaşvurularından Kurul kararı ile lisans verilmesi uygun bulunmuş, ancak uygunbulma kararında belirtilen yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı, bumaddenin yürürlük tarihinden önce lisans başvurusu reddedilmiş tüzel kişilerinbu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma başvurması veTEİAŞ veya elektrik dağıtım şirketleri tarafından uygun bağlantı görüşlerinindevam ettiğinin tevsik edilmesi hâlinde bu kapsama giren tüzel kişilerinbaşvuruları önlisans başvurusu olarak kabul edilir ve bu Kanunda belirtilenyükümlülükleri tamamlamaları koşuluyla ilgili tüzel kişilere önlisans verilir.Bu madde kapsamında başvuran tüzel kişilerin daha önce irat kaydedilmiş olanteminatları iade edilmez.


12015

 

Dağıtım sistemindeki kayıplarınazaltılmasına ilişkin tedbirler

GEÇİCİ MADDE 18- (Ek: 27/3/2015-6639/18 md.)

(1) 1/1/2016 tarihine kadar, teknik ve teknik olmayankayıplarının oranı ülke ortalamasının üzerinde olan dağıtım bölgelerinde, diğerdağıtım bölgelerinden farklı düzenlemeler yapılmasına, hedef kayıp-kaçakoranlarının bir önceki yılın gerçekleşmeleri dikkate alınarak ve sonrakiuygulama dönemleri de dâhil olmak üzere yeniden belirlenmesine Kurulyetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 19 – (Ek: 4/6/2016-6719/26 md.)

(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla öngörülen düzenlemeler yürürlüğekonuluncaya kadar, Kurul tarafından yürürlüğe konulan mevcut yönetmelik, tebliğve Kurul kararlarının bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devamolunur.

GEÇİCİ MADDE 20 – (Ek: 4/6/2016-6719/26 md.)

(1) Kurul kararlarına uygun şekilde tahakkuk ettirilmiş dağıtım, sayaçokuma, perakende satış hizmeti, iletim ve kayıp-kaçak bedelleri ile ilgiliolarak açılmış olan her türlü ilamsız icra takibi, dava ve başvurular hakkında17 nci madde hükümleri uygulanır.

Üretimegeçememiş önlisans veya lisanslara ilişkin işlemler

GEÇİCİ MADDE21 – (Ek: 18/5/2017-7020/18 md.)

(1) Mevcut üretim veya otoprodüktör önlisanslarını,lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Kurumabaşvurmaları hâlinde önlisansları, lisansları veya lisans başvurularısonlandırılarak teminatları iade edilir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


12017

 


12018

 


6446 sayılı Kanunun 16 ncı MaddesindekiPara Cezası Miktarları ile

İlgili Tablo

 

(EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumunun 8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Tebliği ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası  Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan paracezası miktarları, 1/1/2017 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiğigibi uygulanacaktır.)

 

 

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN

İLGİLİ HÜKMÜ

2017 YILINDA

UYGULANACAK İDARİ

PARA CEZALARI

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

627.250

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

627.250

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

627.250

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

1.003.602

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.129.052

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

1.254.504

 


 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize Yerel Yönetimler ile ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel tüze için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.

Key İnternet