Yerel Yönetim Yargı Kararları

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ, PARASAL HAKLAR, DAYANIŞMA AİDATI KESİNTİSİ 24.05.2016

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15. maddesinde yer alan kural uyarınca imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinde, sözleşmenin tarafı olan Sendika üyeleri dışındaki çalışanlardan, sözleşmeden yararlanma karşılığında dayanışma aidatı adı altında kesintiler yapılacağı yolundaki kısıtlayıcı kurala yer verilmesinde normlar hiyerarşisine uygunluk bulunmadığı hakkında.

MUHDESAT, MÜTEMMİM CÜZ, YIKIM MASRAFLARI 20.04.2016

Yapı ruhsatının ve dayanağı olan imar planının yargı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle yıkılması neticesinde oluşan şevden kaynaklı güvenlik sorunundan davacıların sorumlu tutulamayacağı gibi binanın yıkımından sonra meydana gelen şevden dolayı güvenlik önlemleri alınması hususunun da 3194 sayılı Kanun’un 40. maddesinde yapılan tanımlama ve mahzur tevlit eden unsurlar içerisinde yer almadığı hakkında.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, İÇKİLİ YER BÖLGESİ, YERİNDELİK DENETİMİ 18.02.2016

İçkili yer bölgesinin belirlenmesi konusunda belediyenin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 30’uncu maddesindeki kriterlere uymak kaydıyla takdir yetkisi bulunduğu, yargı yerinin yerindelik denetimi değil hukuka uygunluk denetimi yapması gerektiği hakkında.

1608 SAYILI YASA, İŞ YERİ KAPATMA, EYLEMİN SÜREKLİ HALE GETİRİLMESİ 15.02.2016

Davacı şirketin "umuma mahsus kaldırımı işgal etme" eylemini sürekli hale getirdiği, belediye tarafından verilen cezalarla işgalin önlenemediği göz önüne alındığında, 1608 sayılı Yasa uyarınca işyerinin geçici süreyle (3 gün) faaliyetten men edilmesi şeklinde uygulanan yaptırımda hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

PARSELASYONUN AMACI, ÇEVRE YOLU 27.01.2016

Konut yapımına uygun imar parselleri oluşturulması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca parselasyon işlemi yapılması gerektiğinden 25 metrelik çevre yolunun anılan Kanun maddesi uygulanmak suretiyle kamunun eline geçmesi için yapılan parselasyon işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

AKAR NİTELİĞİ, İMAR PLANI 21.01.2016

Vakıf senedinde taşınmazın niteliğine, kullanım biçimine ve akar niteliğinin nasıl sağlanacağı hususuna açıkça yer verilmesi halinde, bu hususa riayet edilmesi gerekmekte ise de vakfa ait taşınmazın bu nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın, fiilen kullanıldıkları şekilde kalmaları gerektiğini ileri sürmenin mümkün olmadığı, Tarihi Yarımada`da yaya kimliğinin ön plana çıkarılmasına yönelik üst plan ilke ve hedefleri doğrultusunda taşınmazın yaya yolu olarak planlanmasında kamu yararı bulunduğu hakkında.

İHALEYİ İPTAL YETKİSİ, TEMEL İHALE İLKELERİ, İHALE YETKİLİSİ, YERİNDELİK DENETİMİ 31.12.2015

4734 sayılı Kanun`un 40. maddesi ile ihale yetkilisine ihale komisyonu kararlarını onaylama zorunluluğu getirilmemesi nedeniyle, anılan maddeyle tanınan yetkinin ihaleyi onaylamama yönünde kullanılması hâlinde, bu yetkinin kamu yararına kullanıldığının ispatı bakımından, ihale yetkilisince hukuken kesin delil niteliği taşıyan belgelere dayanılması gibi bir zorunluluk bulunmadığı; 4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun`un 5. maddesinde belirtilen ilkeleri gözetmek zorunda olduğu ve söz konusu ilkelere uygun sonuçlanmayan ihalelerde kanunla idareye tanınan ihaleyi iptal yetkisini kullanabileceği hakkında.

SAHİL ŞERİDİ, KAZANILMIŞ HAK, TRANSFER EDİLECEK ALAN 29.12.2015

Kıyı Kanunu ve Yönetmelik hükmüne göre kısmi yapılaşma olması durumunda kazanılmış hak anılan yapıların mevcut haliyle korunmasına ilişkin olup daha sonra yapılacak imar planlarında 100 metrelik sahil şeridinin Kıyı Kanunu’na uygun olarak planlanması ve yeni yapılaşmaların Kıyı Kanunu’na uygun olması gerektiğinden uyuşmazlığa konu taşınmazın park ve dinlenme alanı olarak planlanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan, kamu gücü kullanılmak suretiyle özel mülkiyetteki taşınmazların kamu kullanımına kazandırılmasında, kamulaştırma ve diğer yöntemlerin alternatifi olabileceği varsayımından hareketle davalı idarece kabul edilen imar transferi yöntemiyle mülkiyet hakkına müdahale edilmesi sonucu doğacağından imar transferinin, ancak kanuni dayanağının bulunması halinde uygulanabileceği, plan değişikliğiyle kabul edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

EMLAK VERGİSİ, TAKDİR KOMİSYONU, ARSA M2 BİRİM DEĞERİ 23.12.2015

Mükelleflerin takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerlerinin kesinleşmesinden önce idareye yapılan başvuru sonucu verilen cevaptan ya da herhangi bir şekilde öğrenildiği tarihten itibaren 30 günlük genel dava açma süresi içerisinde söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açmaları gerekmekte olup, sözü edilen değerlerin kesinleşmesinden sonra dava açma imkanı bulunmadığı hakkında.

İL ÖZEL İDARESİ, İÇME SUYU TAHSİS ETME, İL GENEL MECLİSİ 07.12.2015

İçme suyu ve memba tahsisinin “taşınmazın bütünleyici parçasının” tahsisi olduğu ve il özel idarelerin adına içme suyu tahsis etme kararı alma yetkisinin il genel meclisine ait olduğu hakkında.

İL GENEL MECLİSİ, YERİNDELİK DENETİMİ YASAĞI, İL ÖZEL İDARESİ MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZ 07.12.2015

İl Genel Meclisince, il özel idaresi mülkiyetindeki taşınmazın satışına karar verilmesine ilişkin dava konusu kararda takdir yetkisinin kapsam ve yönü doğrultusunda hukuka aykırılık bulunmadığından aksi yönde yerindelik denetimi yasağına aykırı şekilde taşınmazın satışının kamu yararına aykırı olacağından bahisle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ, TEKNİKER, TAKDİR YETKİSİ 12.11.2015

Tekniker kadrosu için açılan unvan değişikliği sınavını kazanan davacının atanma isteminin, mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilip sonuçlandırılması gerektiği; atanma hakkı kazanan personelin atanmaması konusunda idarenin takdire dayalı yetki kullanamayacağı hakkında.

FIRIN, AYRIK NİZAMDA MÜSTAKİL BİNA, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN GEÇİCİ 3’ÜNCÜ MADDESİ 11.11.2015

Fırınların ayrık nizam olarak öngörülen taşınmazlarda faaliyet gösterebileceğinden bahisle bitişik nizamdaki taşınmazda faaliyet gösteren fırının ekmek üretiminin durdurulması ve üretim ruhsatının iptal edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında, işlemin dayanağı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükmünün yargı kararıyla iptal edildiği, değiştirilen Yönetmeliğin geçici 3. maddesinde, bu maddenin yayımı tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi özel yapı şekline uygun olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil edilen yapılarda açılacak fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmayacağı ifade edildiğinden hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

İÇTİMA, KABAHATLER KANUNU, BİRDEN FAZLA KABAHAT 04.11.2015

Ruhsata aykırı yapıdan dolayı, birden fazla kabahatin işlenmesi nedeniyle bu kabahatlere ilişkin yapılan tanımlarda öngörülen idari para cezalarından en ağır olanının verileceği, ayrı ayrı idari para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAMASI, SÖZLEŞMELİ PERSONEL, TAKDİR YETKİSİ 28.10.2015

Davacının görev yaptığı süre içerisinde göreviyle ilgili olarak yetersizliği veya başarısızlığına ilişkin somut bir saptamada bulunulmadan; bir sosyal paylaşım sitesinde belediye başkanlığı aleyhine yapılan olumsuz yorumları beğenme şeklindeki eylemi nedeniyle, performansının 38 puan olarak değerlendirilmesi üzerine, hizmet sözleşmesinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği hakkında.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, DAVA AÇMA SÜRESİ, BİLGİ EDİNME KANUNU 27.10.2015

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılacak başvurunun çevreyi kirleten ya da bozan bir faaliyetle ilgili "gerekli önlemlerin alınması" ya da "faaliyetin durdurulması" istemiyle sınırlı olması ve Kanun’un ancak bu istemlerin reddine ilişkin işlemlere karşı dava açma olanağı tanıması karşısında, yapılan başvurunun usulüne uygun olarak ilan edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi kararına karşı dava açma süresini ihya etmeyeceği hakkında

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA, FAİZ 22.10.2015

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları, adli yargıdaki fiili el atma nedeniyle açılan kamulaştırmasız el atma davalarından farklı olarak 3194 sayılı Kanun kapsamında açılan davalar olduğundan, dava açma tarihi itibariyle talep edilen miktar için dava açma tarihinden geçerli olmak üzere, ıslah edilen kısım için ıslah tarihi itibariyle faize hükmedilmesi gerektiği hakkında.

GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ 14.10.2015

BEDELSİZ TERK, BEDELSİZ İADE, KAMU ALANINDA KALAN TAŞINMAZ 13.10.2015

Kamu alanında kalan ve kamu yararı amacıyla kamu gücü kullanılarak davacıdan alınan taşınmazın daha sonra davalı idarece yapılan imar planı değişikliği ile imar adasına dahil edilmek suretiyle kullanım amacının değişmesi sonucunda davacıya bedelsiz iade edilmesi gerektiğinden aksi yönde verilen mahkeme kararında isabet bulunmadığı hakkında.

YAPI KULLANMA İZNİ, RUHSATA AYKIRILIK, KAZANILMIŞ HAK 08.10.2015

Mevcut haliyle yapı kullanma izni bulunan yapının, ruhsata aykırı kısımlarının yıkımına karar verilebilmesi için, yapı kullanma izninin iptal edilmesinin gerektiği hakkında.

EHLİYET, KAT MÜLKİYETİ, SİTE YÖNETİMİ 28.09.2015

Maliklerin sorumluluk oranları gözetilerek kat malikleri adına, ayrı ayrı düzenlenmesi gerekirken site adına düzenlenerek davacı kat maliklerine tebliğ edilmiş olan site yönetiminden ecrimisil istenilmesine ilişkin işlem ile kat malikleri arasında menfaat bağı bulunduğu sonucuna varıldığından aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

KAZANILMIŞ HAK, KISMİ YAPILAŞMA, SAHİL ŞERİDİ 17.09.2015

Kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 metrelik sahil şeridi içerisinde kalan ve kısmen yapılaşmanın oluştuğu alanda bulunan taşınmaz için ayrık nizam 3 kat (A-3) yapılaşma koşuluyla kazanılmış hak bulunmakta iken dava konusu plan değişiklikleri ile dava konusu parsel için yapılaşma hakkı artırılarak kitle yapılaşma koşulunun getirildiği ve kısmi yapılaşma olması nedeniyle doğmuş olan kazanılmış hakkın davaya konu parsel için genişletildiği anlaşıldığından anılan plan değişikliğinde ve yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

BELEDİYE, TAM YARGI, KUSUR 17.09.2015

Belediyece işletildiği anlaşılan plajda yine belediyece yapılan beton setten atlayışların önlenmesi ve denetlenmesinin ilgili idarenin üstlendiği kamu hizmetinin doğal sonucu olduğu hakkında.

İTFAİYE ERİ, MÜLAKAT, MÜLAKAT NİTELİĞİNDE OLMAYAN DEĞERLENDİRME 15.09.2015

İtfaiye eri alımı mülakat sınavına ilişkin olarak, ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın doğrudan atanması gerektiği, ancak adayların kadrolar için ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla sınav veya mülakat niteliğinde olmayan bir değerlendirmeye tabi tutulabilecekleri hakkında.

UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İÇME SUYU HAVZALARI 15.09.2015

Diğer koruma alanlarına kıyasla daha esnek koruma tedbirlerine yer verilen uzun mesafeli koruma alanında dahi kurulması mümkün olmayan dava konusu katı atık bertaraf tesisi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

TARIM DIŞI KULLANIM, İMAR PLANI, UYGUN GÖRÜLME 14.09.2015

Uyuşmazlığa konu taşınmazın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görülmesinin gerekçesi ve bu gerekçenin yasada sayılan şartlara uygun olup olmadığı hususunun tespit edilerek dava hakkında karar verilmesi gerekirken tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına yetkili Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca izin verildiğinden taşınmazın tarım dışı amaçla kullanılamayacağından bahisle plan sınırları içine alınmamasına ilişkin nazım imar planının iptalinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

KISMİ KAMULAŞTIRMA, KÜLFET, ÖLÇÜLÜLÜK VE BELİRLİLİK İLKELERİ 11.09.2015

Belediye encümeni kararında ve hukuk mahkemesinde açılan davada kısmi kamulaştırmadan söz edilmeksizin taşınmazın tamamının kamulaştırıldığının belirtilmesi nedeniyle bakılan davanın açıldığı, taşınmazın imar yoluna isabet eden kısmının kamulaştırılmasında ihtilaf bulunmadığı, bu durumda davalı idare tarafından yapılan maddi hatanın külfetinin davacıya yüklenemeyeceği, taşınmazın imar yoluna isabet eden kısmının belirlenerek kısmi kamulaştırma yolunda gidilmesi gerekirken, taşınmazın tamamının kamulaştırılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

KIYMET TAKDİR BELGESİ, GÖREV RET, UZLAŞMA TUTANAĞI 10.09.2015

Kıymet takdir belgesinin kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem olmaması nedeniyle davanın bu kısmının incelenmeksizin reddine karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, uzlaşmanın olmaması ya da uzlaşmanın gerçekleşmesine rağmen ferağ verilmemesi durumunda doğan hukuki ihtilaf Kamulaştırma Kanunu 10’uncu maddesine göre adli yargıda açılacak bedel tespiti ve tescil davası ile çözüleceğinden uzlaşma tutanağının iptali istemine yönelik olarak ise davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

HATALI ATAMA, AÇIK HATA, MAAŞ FARKI 09.06.2015

Hatalı yapılan atama nedeniyle fazladan yapılan maaş ödemelerinin geri alınabileceği; ancak faiz istenemeyeceği hakkında.

DAVA AÇMA SÜRESİ, ÖDEME EMRİ, ANAYASANIN 40’INCI MADDESİ 09.06.2015

Özel kanunda yer alan düzenleme gereği tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde iptali istemiyle dava açılması gereken dava konusu ödeme emri içeriğinde Anayasanın 40. maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak dava açma süresinin gösterilmemiş olması nedeniyle 60 günlük genel dava açma süresi içinde dava açılabileceği hakkında.

TAZMİNAT, SATIŞ, MÜLKİYET HAKKI 27.05.2015

Mülkiyet hakkının kullanılamaması nedeniyle tazminat talebinde bulunmakta ise de; davacının uyuşmazlık konusu taşınmazı edindiği tarih itibari ile taşınmaz için kısıtlılık durumunun mevcut olduğu, mülkiyet hakkının geçmişte belirli bir süre engellenmiş olma durumunun eski malikler açısından gerçekleşmiş olmasına karşın, satış işlemi sonucu mülkiyet sahibi olan davacı açısından kısıtlılık halinden kaynaklanan ve tazminatı gerektirir mağduriyetinin henüz bulunmadığı hakkında.

DÜZELTME ŞİKAYET, EMLAK VERGİSİ, MUAFİYET 14.05.2015

Enerjinin üretilmesi ve iletilmesine ilişkin enerji nakil hatları ve direklerinin bina vergisinden muaf tutulduğu, bunların üzerinde bulunduğu arsalara ilişkin herhangi bir emlak vergisi muafiyeti ön görülmediği hakkında.

HUKUKİ GÜVENLİK, HUKUKİ BELİRLİLİK 14.05.2015

Dava konusu işlemin hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkelerine aykırılık taşıdığı hakkında

YAPI SAHİBİ, YAPI DENETİM ŞİRKETİ, YIKIM KARARI 13.05.2015

Yapı denetiminden sorumlu yapı denetim şirketinin yapı sahibi olmadığı, bu nedenle yapı denetim şirketi adına yıkım kararı alınamayacağı hakkında.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, AKARYAKIT İSTASYONU, 5307 SAYILI KANUN 29.04.2015

Akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan ve 5307 sayılı kanun kapsamında istasyonun bütünleyici parçası olarak kabul edilen lokanta ve işyeri ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisinin de Büyükşehir belediyesine ait olacağı hakkında.

HEMŞİN, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI 21.04.2015

Doğal çevre özellikleriyle uyumlu olmayan, halkın ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak temel stratejilerden yoksun olan, aidiyet duygusu oluşturabilecek bir doku yaratmayan, yerinden etme ve soylulaştırma sorunları yaratacak olan, bölgenin fiziksel çevresiyle olan ilişkisi, niteliği ve yer seçimi itibariyle kentin gelişme yön ve potansiyelleri ile uyumlu olmayan ve planlama esasları ile şehircilik ilkelerine uygun olmayan Rize İli, Hemşin İlçesinde bulunan ve sınırları belirlenen alanın "Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

RİSKLİ ALAN İLANI, SÜRE AŞIMI, ÖĞRENME TARİHİ 16.04.2015

1- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca "riskli alan" ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının Resmi Gazete`de yayımlanmış olmasının ilgililere tebliğ hükmünde olmadığı, Anayasa`da yer alan bir temel hak ve özgürlük olan mülkiyet hakkını kısıtlayıcı nitelikte sonuçlar doğuracak olması yönüyle de içeriği itibarıyla muhataplara tebliği zorunlu olan riskli alan ilân edilmesine ilişkin bu kararların, yazılı bildirim veya öğrenme üzerine yasal dava açma süresi içinde dava konusu edilebileceği, 2- Öte yandan, özel yasalarda, genel dava açma süreleri dışında ayrı dava açma süreleri öngörülmüş olan idari işlemlerin nitelikleri ve tabi oldukları dava açma süreleri idare tarafından ilgililerine bildirilmedikçe, özel dava açma sürelerinin işletilmesine Anayasa’nın 40. maddesi hükmü uyarınca olanak bulunmadığından, davacıya bildirilmemiş olan dava konusu Bakanlar Kurulu kararına karşı 6306 sayılı Kanun`da öngörülen 30 günlük özel dava açma süresinin değil, 60 günlük genel dava açma süresinin uygulanması gerektiğinden, öğrenme tarihinden itibaren 60 günlük genel dava açma süresi içinde açılan davada süre aşımı bulunmadığı hakkında.

İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDE KARAR, YAPI İNŞAAT ALANI, MALİYET BEDELİ 15.04.2015

Para cezasının; yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün ise, 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi uyarınca yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanması gerektiği, mekansal olarak alan oluşturmayan bahçe duvarı, kapı, pencere gibi imalatlarda ise, metrekare bazında hesaplanamayacağı için para cezasının (b) bendine göre yapının maliyet bedeli üzerinden hesaplanması gerektiği hakkında.

SÜREGELEN ZARAR, DAVA AÇMA SÜRESİ, KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA 01.04.2015

İmar planı icra edilerek kısıtlılık halinin giderilmemesi, dolayısıyla, süregelen zararın varlığı halinde, idari eylem veya işlem daha önce öğrenilmiş olsa bile dava açma süresinin geçmeyeceğinin kabulü gerektiğinden davacının başvurusunun zımnen reddi üzerine altmış gün içinde tazminat davası açılmadığından bahisle davanın süre aşımı yönünden reddi yolunda verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

KUSURSUZ SORUMLULUK, ZARAR, İMAR PLANI ÇALIŞMALARI 23.03.2015

Davaya konu taşınmazı kapsayan alanda yapılan imar planı değişikliklerine ve çalışmalara yönelik mahkemelerce verilmiş nihai bir iptal kararı bulunmamakta ise de; idarelerin hukuka uygun eylemleri nedeniyle oluşacak zararlardan sorumlu olduğu ve kişilerin bu eylemlerden doğan zararlarının karşılanması gerektiği hakkında.

SÜRE, İSTEĞİN REDDEDİLMESİ, PLAN 18.03.2015

Uyuşmazlığa konu olayda, taşınmazı ile ilgili olarak imar planına askı tarihleri içinde itiraz eden davacının; davalı idare tarafından itirazın reddine dair işlemin kendisine bildirilmesi üzerine, dava açma süresi içerisinde görülen davayı açtığı anlaşıldığından, mahkemece işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde isabet görülmediği hakkında.

İMAR KANUNU 39’UNCU MADDE, İMAR KANUNU 40’INCI MADDE, BİRLİKTE UYGULANMA 11.03.2015

Yıkılacak derecede tehlikeli olması nedeniyle yapının 10 gün içinde tahliye edilmesine ilişkin işlem ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. maddeleri uyarınca işlem yapılması yolundaki işlemin iptali istemiyle açılan davada, davalı idarece işlem tesisinde içeriği itibarıyla farklı hususları düzenleyen İmar Kanunu`nun 39. ve 40. maddelerinin birlikte uygulanmasının, tek başına işlemi sakatlayacak nitelikte bir unsur olmadığı, bu itibarla, 3194 sayılı Yasa’nın 39. ve 40. maddelerinin birlikte uygulanması suretiyle tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDI, KISMİ TEKLİF, İHALE ÜZERİNDE KALAN KALEM 11.03.2015

1- İhaleyi yapan idarece tesis edilen ve kesin ve yürütülebilir işlem niteliği taşımayan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, İdare Mahkemesi tarafından davanın bu kısmı yönünden incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği, 2- Davacının altı kalemden oluşan ihaleye katıldığı, ancak bu kalemlerden sadece bir tanesinin davacı üzerinde kaldığı hususu dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarece bu kaleme denk gelen kısım dışındaki geçici teminat tutarının davacıya iadesi gerektiğinden, Mahkeme tarafından bu kısmın davacıya iadesi yönünde karar verilmesi gerekirken bu kısım yönünden de davanın reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 32’NCİ MADDESİ, RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPI 10.03.2015

İşyeri açma ve çalışma ruhsatına aykırılıkların giderilmesi için verilen 15 günlük sürenin yeterli olduğu, 3194 sayılı Yasa’nın 32. maddesinde öngörülen bir aylık sürenin verilmediği gerekçesiyle işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptaline ilişkin işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, İMAR MEVZUATI, ORTAK ALAN 10.03.2015

İmar mevzuatına aykırı olarak uyuşmazlığa konu alanda bırakılması gereken ortak alan niteliğindeki depo, sığınak ve kapıcı dairesi kullanımındaki yerlerin işyeri yapılması olanağı bulunmadığından işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile işyerinin faaliyetten men’i yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

ECRİMİSİL, BELEDİYE, REKLAM PANOSU 19.02.2015

Uygulama imar planında yolda kalan taşınmaz üzerine reklam panoları konulmak suretiyle belediye tarafından fuzulen işgal edildiği tespit edilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan nedeniyle belediyeden ecrimisil istenebileceği hakkında

İMTİYAZ, DANIŞTAYIN GÖRÜŞÜ, İHALE, İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ ONAYI 19.02.2015

İmtiyaz yoluyla işin yapılmasına ve ihaleye çıkılmasına karar verilmeden önce Danıştay`ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı`nın onayının alınmasına olanak bulunmadığı, ancak imtiyaz hakkının verilmesine yönelik ihale yapıldıktan ve ortaya imtiyaz sözleşme taslağı çıktıktan sonra imtiyaz usulüne göre kamu hizmeti ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmesi hakkında Danıştay`ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı`nın onayının alınmasına olanak bulunduğundan, aksi yönde bir gerekçe ile ihalenin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

6111 SAYILI KANUN, İADE 19.02.2015

Davacı adına kayıtlı taşınmazın emlak vergisi borcu nedeniyle, banka mevduatına uygulanan haciz sonucu yapılan tahsilat sonrasında, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden faydalandırılarak fazla yapılan ödemelerin iade edilmesi gerektiği hakkında.

TAHLİYE, MÜLKİ İDARE AMİRİ, 2886 SAYILI KANUN’UN 75’İNCİ MADDESİ 18.02.2015

2886 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca tahliye talebinin idare tarafından yapılması gerektiği, idarenin vekilleri tarafından yapılan tahliye talebinin reddi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

PLAN, KISITLILIK 23.01.2015

1/5000 ölçekli imar planında park ve dinlenme alanında kalan taşınmazın önceki imar durumu doğrultusunda planda konut alanı olarak değiştirilmesi istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine dair davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davada ileri sürülen iddialar imar planına ait olmayıp taşınmaz üzerindeki kısıtlamaların doğurduğu sonuçlarla ilgili olduğundan imar planının taşınmazda doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılması istemine cevap verilmemek suretiyle reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 388     Gösterilenler: 1-50

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.