Yerel Yönetim Yargı Kararları

4706 SAYILI KANUN, RAYİÇ BEDEL 23.09.2014

Hazineye ait taşınmazların, satış tarihi itibarıyla idarece belirlenecek rayiç bedel üzerinden ilgililere satışının yapılabileceği hakkında.

ÖN İNCELEME, DENETİM ELEMANI, ŞİKAYETİN İŞLEME KONULMAMASI, MÜFETTİŞ, İL ÖZEL İDARESİ 03.07.2014

Ön inceleme ile görevlendirilecek kişinin, hakkında ön inceleme yapacağı kişinin üstü konumunda veya teftiş kurullarında görev yapan denetim elemanı olması gerektiği hakkında.

İLKOKUL ALANI, KONUT ALANI, MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ, İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, HAKLI BEKLENTİ, ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI, İYUK 10. MADDE, YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK 23.06.2014

1- Davacıya ait uyuşmazlık konusu parselin, imar planında 1994 yılından itibaren ilkokul alanı olarak ayrılması nedeniyle bu parselde artık yapılaşmaya gidilemeyeceğinden davacının mülkiyet hakkının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı ve bu durumun hukuka aykırı olduğu, 2- İmar planında değişiklik yapılması ve kısıtlamanın kaldırılması yolundaki davacı başvurusunun, belediye meclisine iletilmeksizin, bu konuda bir yetkisi olmayan belediye başkanlığı veya imar müdürlüğü tarafından işlem tesis edilmesinin, yetki yönünden hukuka aykırı olduğu, 3- Davacının, idareye başvururken ve bakılan davayı açarken ki amacının, maliki olduğu taşınmaz üzerindeki kısıtlılığın kaldırılması ve mülkiyet hakkının korunması olduğundan ve bu başvuru üzerine, Belediye Meclisince, altı aylık süre içinde kesin cevap verilmemek ve Belediye Başkanlığınca plan değişikliği isteminin açıkça reddedilmesi suretiyle işlem tesis edildiğinden, dava dilekçesinde sadece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işleminin yazılmış olmasının esas yönünden yargısal denetim yapılmasına engel oluşturmadığı, 4- Davacının mülkiyet hakkının ihlal eden parsel üzerindeki kısıtlamanın kaldırılması hukuken zorunlu olmakla birlikte, bu amaçla yapılacak imar planı değişikliğinde davacıya ait parselin kullanım amacının konut olarak belirlenip belirlenemeyeceğini ortaya koymak için, davalı idarece şehircilik ilkeleri ve planlama esasları çerçevesinde bir inceleme yapılmasının zorunlu olduğu hakkında.

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME), ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ, TAŞIMA YAPMAK ÜZERE HAT KİRALAMA, SEYAHAT ACENTALIĞINA MÜNHASIR FAALİYET, TARİFELİ KOMBİNE YOLCU TAŞIMASI, TARİFESİZ KOMBİNE YOLCU TAŞIMASI 18.06.2014

20.09.2011 tarih ve 2011/KUGM-15/YOLCU sayılı Denizyolu Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları konulu Genelgenin iptali istemiyle açılan davada, 1618 sayılı Kanun ve Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak, karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirini tamamlayıcı olarak hizmet vermesi amacıyla, belediye sınırları içerisindeki tarifeli taşımacılıkların belediyelerin düzenlemesine bırakılarak, diğer taşımacılık türlerini Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirlenen yetki belgelerinin faaliyet alanlarına uygun olacak şekilde Denizyolu Karayolu taşımacılığını düzenleyen Genelgede hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı hakkında

SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGİSİ, TAKDİR KOMİSYONU, VERGİ ZİYAI CEZASI CEZALI TARHİYAT 16.06.2014

İdarenin vergi inceleme yetkisini kullanması gerekirken bu yol işletilmeksizin takdir komisyonu kararı uyarınca indirimlerin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

ZABITA MEMURU, SENDİKA, SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ, PARASAL HAK, NORMLAR HİYERARŞİSİ 13.06.2014

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15’inci maddesinde yer alan kural uyarınca imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinde, emekliliği hak etmiş olan memurlara bu sözleşmeye göre hiçbir sosyal denge yardım ödemesi yapılamayacağı yolundaki kısıtlayıcı kurala yer verilmesinde normlar hiyerarşisine aykırılık bulunduğu hakkında.

YAPI KULLANMA RUHSATI, MADEN ARAMA VE MADEN İŞLETME RUHSATI, MERMER İŞLETMECİLİĞİ, MERMER İŞLETME RUHSATI, MADENCİLİK FAALİYETLERİ GAYRİSIHHİ MÜESSESE RUHSATININ İPTALİ 10.06.2014

İmar planı sınırı içerisinde bulunsun ya da bulunmasın madencilik faaliyeti için gayri sıhhi müessese ruhsatı alma zorunluluğu hakkında.

İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ, KATI ATIK, KATI ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 02.06.2014

Katı atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili imtiyaz sözleşmesi taslağının uygulamada karışıklıklara ve aksamalara neden olacağı gerekçesi ile eksikliklerinin tamamlanması için iadesi hakkında.

HUKUKİ OLARAK EL ATILMIŞ, TAŞINMAZ, MÜLKİYET HAKKI ÖZÜNÜN ZEDELENMESİ, KAMULAŞTIRMA, İMAR PLANI, NİSPİ HARÇ, MAKTU HARÇ, TAZMİNAT 27.05.2014

6487 sayılı Kanun’la, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici 6. madde kapsamında, imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle tasarrufu kısıtlanan ve uzun zaman kamulaştırma yapılmamak suretiyle hukuki olarak el atılan taşınmaza yönelik tazimat davalarında Geçici 6. maddenin 1. fıkrasında belirtilen tarih aralığından bağımsız olarak ve tarih sınırlaması getirilmeksizin imar planlarından kaynaklanan hukuki el atmalara ilişkin açılacak tazminat davalarında anılan geçici maddenin 7. fıkrasındaki düzenleme dikkate alınarak yargılama esnasında maktu harç alınması nispi harç alınmaması hakkında.

MADEN SAHASI, KAMULAŞTIRMA, KAYMAKAMLIK, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 14.05.2014

Mevzuatta bakanlığa verilen kamulaştırma yetki ve görevinin kaymakamlıkça kullanılamayacağı, kaymakamlığın ihtiyaç sahibi idare olarak değerlendirilemeyeceği hakkında.

İMAR PLANI, NAZIM İMAR PLANI, BELEDİYE MECLİS KARARI MAHALLİ HABERLEŞME ARAÇLARI, SÜREAŞIMI, DAVA AÇMA SÜRESİ 14.05.2014

İmar planlarına karşı dava açma süresinin başlatılabilmesi için, planın 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre ilanı ve plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen usule göre ilgili planın nerede ve nasıl görülebileceğinin mahalli haberleşme araçları ile duyurulması ve tutanağa bağlanması gerektiği hakkında.

NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, SOSYAL DONATI ALANI, YEŞİL ALAN, PARK ALANI 07.05.2014

Bölgenin bütününe hitap etmeyen ve yeşil alan sürekliliği oluşturmayan taşınmazın büyük bir kısmının boş olması nedeniyle imar planında yeşil alan olarak belirlenemeyeceği hakkında.

TARIMSAL AMAÇLI KULLANIM, TARIM ARAZİLERİ, NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, KAMU YARARI, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 06.05.2014

Taşınmazın kullanımı yönünden uyuşmazlığa konu uygulama imar planı, üst ölçekli plana aykırı ise de, tarım arazileri açısından istisnai düzenlemeler getiren 5403 sayılı Kanun’a göre, taşınmaz hakkında tarımsal amaçlı kullanım açısından fonksiyon belirlemelerine gidilebileceğinden bu belirlemelerin tarımsal ilkelere, kamu yararına ve planlama esaslarına uygun olup olmadığının objektif ve somut olarak ortaya konulması gerektiği hakkında.

KAMU YARARI, ARKEOLOJİK SİT ALANI, BELEDİYE MECLİSİ KARARI, BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, DAVA AÇMA SÜRESİ, DAVA AÇMA EHLİYETİ, SUBJEKTİF EHLİYET 29.04.2014

Belediye meclis üyesi tarafından, kamu yararını yakından ilgilendiren uyuşmazlık konusu plan değişikliklerine karşı 2577 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca itirazda bulunulduktan sonra, itirazın reddine dair işlem üzerine davayı açması mümkün iken kendisi tarafından dava açılmayıp, hak ve menfaatlerini korumakla görevli olduğu ve belediye seçimleri esaslarına göre temsil ettiği belde halkına mensup olan davacılar tarafından, itirazın reddine dair işlem üzerine dava açılabileceğinin kabulü gerektiği hakkında.

DOĞAL SİT ALANI, EMLAK VERGİSİ VE FERİLERİ, ÖDEME EMRİ, TABİAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI, GECİKME ZAMMI 29.04.2014

3. Derece doğal sit alanında kalan ve üzerinde yapılaşma yasağı bulunan taşınmaza ilişkin emlak vergisi ve ferilerinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında,

ACELE KAMULAŞTIRMA, YENİLEME ALANI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI, İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME, BAKANLAR KURULU, MÜLKİYET HAKKI 10.04.2014

Yenileme projesinde konut, ticaret, turizm ve ofis gibi kullanımlar öngörüldüğünden uyuşmazlık konusu taşınmaz için projede gösterilen kullanım kararının tespit edilerek taşınmazın kamulaştırma zorunluluğunun olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği hakkında.

PROJE TASDİK HARCININ İADESİ İSTEMİ, KAT İRTİFAKI, BELEDİYE GELİRLERİ 03.04.2014

Harca tabi olan bir konudan ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci Maddesi uyarınca ücret istenilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan haksız tahsil edilen tutarın iadesi hükmedilmesi ile birlikte 3095 sayılı Kanun uyarınca yasal faiz isteminde kabulü icap ettiği hakkında.

ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI, ÜSTÜN KAMU YARARI, BELEDİYE MECLİSİ KARARI 28.03.2014

Sağlık hizmetinin yürütülmesinde üstün kamu yararı olduğundan, özel sağlık tesisi alanında konut alanına göre farklı yapılaşma koşulları getirebileceği hakkında.

NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, KONUT ADASI İÇİNDE TAMPON BÖLGE OLUŞTURULMADAN AKARYAKIT VE LPG KULLANIMI, LİKİT PETROL GAZI (LPG), LPG İKMAL VE AKARYAKIT İSTASYON ALANI 28.03.2014

Konut adası içinde tampon bölge oluşturulmadan akaryakıt ve LPG kullanımı getirilmesine ilişkin imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ, YAPI DENETİM KURULUŞU, FENNİ MESUL, İNŞAATA RUHSAT ALINMADAN BAŞLANMASI, İDARİ PARA CEZASI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI 19.03.2014

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesi uyarınca fenni mesullere idari para cezası verilebilmesi için, yapı denetim işinin üstlenildiği (yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalandığı) tarihten sonra; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapıldığının altı iş günü içerisinde idareye bildirilmediğine yönelik olarak bir tespitin yapılması gerektiği hakkında.

BELEDİYE BAŞKANI, İMAR MÜDÜRÜ, SORUŞTURMA İZNİ 05.03.2014

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesinin birinci fıkrasındaki para cezası öngören hükmün iptalinden bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar geçen sürede, anılan hüküm uyarınca para cezası uygulanamayacağı hakkında.

RUHSATSIZ İSKELE, YIKIM, İMAR PARA CEZASI, İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI, BELEDİYE BAŞKANI 05.03.2014

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alan kıyıda yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu hakkında.

FENNİ MESULÜN SORUMLULUĞU, RUHSAT VE PROJEYE AYKIRI BAZ İSTASYONU, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI 27.02.2014

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesinin 2. fıkrası uyarınca; yapının fenni mesullerinin, yapının tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, ruhsat ve eki projesine uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevli olduğu, üzerine yapıldığı binadan bağımsız bir yapı olarak değerlendirilen baz istasyonları yönünden, binanın fenni mesulünün sorumlu tutulamayacağı hakkında

YAPI İNŞAAT ALANI, SINIFI VE GRUBU, TEMEL PARA CEZASI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI, YAPI TATİL ZAPTI, BİLİRKİŞİ RAPORU 27.02.2014

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42/2. maddesinin (a) bendinde, temel para cezasının hesaplanmasında, yapı inşaat alanı ve yapı sınıfı ve grubu temel kriterler olarak öngörüldüğünden, temel para cezasının bu kriterlere aykırı olarak hesaplandığının tespit edilmesi halinde, aykırılığı tespit edilen para cezası miktarına (c) bendinde öngörülen artırım oranları uygulanarak belirlenen toplam para cezasının da tamamının iptal edilmesi gerektiği, temel para cezasının hesaplanmasına ilişkin aykırılıklar tespit edildikten sonra, bilirkişinin aykırılıktan etkilenen alan ve/veya yapı sınıfı ve grubuna ilişkin yaptığı tespitler uyarınca raporda hesaplanan para cezası miktarı esas alınarak dava konusu işlemin kısmen iptaline, kısmen davanın reddine karar verilmesi suretiyle, işlemin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı idari yargı denetimi yetkisi aşılarak, idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, bununla beraber, temel para cezasının, 3194 sayılı Kanun’un 42/2. maddesinde öngörülen kriterlere uygun olarak hesaplandığı, hukuka uygun olduğu; ancak, (c) bendinde öngörülen artırım sebebi veya sebeplerinin uygulanması koşullarının oluşmadığının anlaşılması halinde ise para cezasının hukuka aykırılığı tespit edilen artırım sebebine isabet eden kısım yönünden kısmen iptaline karar verileceği hakkında

İMAR, UYGULAMA İMAR PLANI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU 5. MADDESİ 25.02.2014

Mevzii imar planlarının genişletilmesi sonucunu doğuracak ve bu planla bütünleşecek şekilde, mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamayacağı hakkında.

İDARELER LEHİNE AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ, TEK AVUKATLIK ÜCRETİ, NAZIM İMAR PLANI 25.02.2014

Temyize konu kararda, davanın reddine karar verilmiş olup, ret sebebi her iki davalı yönünden ortak olduğundan, davalı idareler vekilleri lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı bulunduğu hakkında.

MÜLKİYET HAKKI, YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARI, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ, HAKAN ARI/TÜRKİYE KARARI 20.02.2014

Parselasyon işlemine yönelik düzenleme sahası ile imar planında park alanında kalan … ada … parsel sayılı taşınmaz arasında D-100 Karayolu bulunduğundan, düzenleme sahası içerisindeki alana hizmet etmesi mümkün olmayan dava konusu park alanının düzenleme sahası dışında bırakılarak düzenleme ortaklık payına dahil edilmemesine yönelik parselasyon işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

KAMULAŞTIRMA, PLAN 18.02.2014

Kamulaştırma isteminin reddi ve yürürlükteki planların iptali istemiyle açılan davada davacının kamulaştırma isteminin kabul edildiği gerekçesiyle planlar hakkında incelenmeksizin red kararı verilemeyeceği, plan hakkında karar verilmesinden sonra kamulaştırma istemi hakkında karar verilmesi gerektiği hakkında.

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI, MİLLİ PARKIN İMAR VE İSKANA AÇILMASI, NEVŞEHİR VE ÇEVRESİ TURİZM PLANI 06.02.2014

Özeti : 1- 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu`nun 4. maddesi uyarınca Milli Park olarak belirlenen alanların, ancak bu alanların koruma - kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan ve bu alanların kuruluş, çalıştırma ve işletmelerini kapsayan bir "uzun devreli gelişme planı"nın varlığında ve bu planın izin verdiği ölçüde imar ve iskana açılabilmesinin mümkün olduğu, 2- Bu bağlamda, uzun devreli gelişme planı bulunmamasına rağmen, milli park sınırları içinde kaldığı anlaşılan uyuşmazlık konusu taşınmazı, konut alanı olarak belirlemek suretiyle yapılaşmaya açan dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ, HAKAN ARI/TÜRKİYE DAVASI, KAMULAŞTIRMA OLANAĞININ KALMAMASI 05.02.2014

İmar planında "ağaçlandırılacak alan"da kalan taşınmazın, köy eski mezarlığı olması nedeniyle kullanımının mümkün olmamasına rağmen, kamulaştırılmaması ve takas talebinin de karşılanmaması nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davada, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle aralarında emlak değerleme uzmanının da bulunduğu bilirkişi kurulunca, taşınmazın bedeli tespit edildikten sonra davacıya ödenmesine karar verilmesi ve davacıya ödenmesine hükmolunacak tazminat tutarının, taşınmazın idare adına tapuda tescil edilmesi sırasında kamulaştırma bedeli yerine geçecek miktar olarak kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması gerektiği hakkında.

ŞANTİYENİN KURULUŞU VE KONTROLLÜK BİNASI, RUHSATSIZ PREFABRİK YAPI, PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 37 MD. 05.02.2014

Ulaştırma hizmeti ile ilgili yapım işi nedeniyle, idarenin uygun gördüğü yere yapılan yapıların, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 37’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca yapı ruhsatına tabi olmadığı, bu nedenle yıkımı konusunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

RUHSATSIZ YAPI, YAPILARIN SINIF VE GRUPLARI, PARA CEZASI, TATİL ZAPTI, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 05.02.2014

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapıldığı öne sürülen yapıların sınıf ve guruplarının açık ve kesin bir şekilde tespit edildikten sonra para cezası verilmesi gerektiği hakkında.

FENNİ MESULUN DAVA AÇMA EHLİYETİ, İNŞAATTAKİ DENETİM GÖREVİNİN ENGELLENMESİ, HEMŞEHRİ SIFATI 28.01.2014

Fenni mesul olduğu inşaattaki denetim görevi engellenen davacının, denetimsiz olarak tamamlanan taşınmaza iskan ruhsatı verilmesi işleminin iptali istemiyle açtığı davada ehliyetli olduğu hakkında.

DAVA AÇMA EHLİYETİ, TAŞINMAZIN İADESİ TALEBİ, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, MÜLKİYET HAKKI 24.01.2014

Taşınmazlarını "imar yolu" ve "yeşil alan" olarak kullanılması için bedelsiz olarak terk eden davacının, 5 yıllık süre içinde terk amacına uygun olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle taşınmazlarının iade edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bu davayı açmakta menfaati bulunmadığından, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

KAMULAŞTIRMA, TAZMİNAT DAVASI, AİHM 21.01.2014

Davanın önceki aşamaları, özellikle kamulaştırma davası ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru dikkate alındığında; bu davanın konusununmülkiyet haklarının kısıtlanması; dolayısıyla taşınmazın kullanılamamasından kaynaklı olarak taşınmaz bedelinin tazminine ilişkin olması karşısında, davanın tazminat davası olarak ele alınıp sonuçlandırılması gerekirken, görünen durumun ötesi ve davanın açılma nedenleri incelenmeden, davanın iptal davası olarak nitelendirilmesi suretiyle, dava konusu işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem olmadığı gerekçesiyle davanın (usul yönünden) reddine ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği hk

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI, EMLAK VERGİSİ DEĞERİ, BELEDİYE GELİRLERİ 18.01.2014

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu`nun 89`uncu maddesinde yer alan harcamalara katılma payının bina ve arsalarda vergi değerinin %2`sini geçemeyeceğine dair yasa hükmüne aykırı şekilde %2`den fazla miktarda yol harcamalarına katılma payının tahakkuk ettirilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

HACİZ MÜZEKKERELERİNİN GEREĞİNİ YAPMAMAK 14.01.2014

İcra müdürlüklerince gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak eylemi nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiği hakkında.

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KAMULAŞTIRMA, AHİM 20.12.2013

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, EK 1 NOLU PROTOKOL 20.12.2013

İmar planında küçük sanayi sitesi alanı olarak belirlenen bir taşınmazdaki bu kullanım türünü, davacının da uygulamaya geçirebileceği gözönüne alındığında, sadece kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kaldığından bahisle taşınmazın kamulaştırılamayacağı hakkında.

MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ BİR SÜRE KISITLANMASI, OKUL OLARAK BELİRLENEN ALANIN KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTEMİ, HASAN ARI/TÜRKİYE KARARI 16.12.2013

1- Davacıya ait parselin, imar planında Anadolu Öğretmen Lisesi alanı olarak ayrılması ve aradan yirmi yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın idarece kamulaştırma yapılmadığı gibi ne zaman yapılabileceği konusunda da davacıya bir bilgi de verilmemesi nedeniyle, davacının mülkiyet haklarının belirsiz bir süre ile kısıtlanması sonucunu doğuran işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; 2- Bununla birlikte, davacının mülkiyet hakkını ihlal eden kısıtlamanın kaldırılması hukuken zorunlu ise de, bu amaçla yapılacak imar planı değişikliğinde davacının mülkiyet hakkını kısıtlama olmadan kullanımını ve taşınmazı üzerinde kısıtlama olmadan tasarruf etmesini sağlayacak farklı kullanım amaçlarının, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları çerçevesinde belirlenmesinde ve planlanmasında yetkinin davalı idarede bulunduğu hakkında.

SORUŞTURMA İZNİ, ÖN İNCELEME USULÜ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11.12.2013

Ön inceleme usulü yönünden şikayetçi tarafından yapılan itirazın, incelenmeksizin reddi gerektiği hakkında.

UYGULAMA İMAR PLANI, NAZIM İMAR PLANI 09.12.2013

SOSYAL DONATI ALANI, UYGULAMA İMAR PLANI, YOL VE YEŞİL ALAN 09.12.2013

1/1000 ölçekli uygulama imar planının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadan, sadece özel niteliği olan 1/25000 ölçekli plan tarafından yönlendirilmesi imar mevzuatında öngörülen kademeli birliktelik ilkesine uygun düşmediğinden, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı uyarınca hazırlanacak daha somut belirlemelere yer veren 1/5000 ölçekli nazım imar planı sonrasında, buna uygun olarak uygulama imar planı hazırlanması suretiyle uygulamaya geçilmesi gerektiği hakkında

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, MÜLKİYETİN KORUNMASI, 1 NOLU EK PROTOKOL, İMAR PLANINA UYGUN PARSELASYON YAPILMASI 04.12.2013

Davacı tarafından hazırlattırılan parselasyon planının davalı idarece aynen kabul edilmesi gerekmemekle birlikte, imar planına uygun parselasyon işleminin davalı idarece yapılması zorunlu olduğundan, parselasyon yapmaya zorlayan herhangi bir hükmün bulunmadığı ve yargı kararı ile de idarelerin parselasyon yapmaya zorlanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı hakkında.

KALDIRIMIN YAPI NİTELİĞİ, UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK MEVZUAT, 3621 SAYILI KIYI KANUNU 27.11.2013

Kıyıda, beton dökülmek suretiyle yapılan kaldırımın, Kıyı Kanunu’nun 15/1. maddesinde belirtilen engel niteliğinde değil, İmar Kanunu kapsamında yapı niteliğinde olması nedeniyle, İmar Kanunu hükümleri uyarınca işlem tesisi gerekirken, Kıyı Kanunu’nun 15/1. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında

AYNİ – NAKDİ YİYECEK YARDIMI, DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ, YEMEK KUPONU 19.11.2013

Yiyecek yardımına ilişkin giderlerin, il özel idarelerinin kaynaklarının kullanılması suretiyle yapılması gerektiği; öte yandan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği`nde, yemek verme dışında başka bir şekilde yiyecek yardımı biçimi öngörülmediği gibi, açık bir şekilde bu yardım karşılığında nakden bir ödeme yapılamayacağının da vurgulanmış olması karşısında; mevzuat hükümlerine aykırı olarak, personeline aylık yemek çeki/kuponu vererek bir firma aracılığıyla yiyecek yardımı yapılması yolundaki davalı idare uygulamasının emsal oluşturamayacağı hakkında.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ EK 1 NOLU PROTOKOL, SOSYAL GÜVENLİK HAKKI, BALIK ADAM 13.11.2013

Yurtiçi ve yurtdışı dalış kurslarından sertifika almış "kurbağa adam" niteliğini haiz bulunan davacının, 3160 sayılı Yasa’da öngörülen diğer şartı taşımadığı nedeniyle itibari hizmet süresi zammından yararlandırılamayacağı hakkında.

HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BELEDİYE ALACAĞI, KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAĞI, BELEDİYE ENCÜMEN KARARI 12.11.2013

Kesinleşmeyen kamu alacakları ile haksız fiile dayalı alacakların tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenemeyeceği hakkında.

KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM, SULAMA BİRLİĞİ ESKİ BAŞKANINA ÇIKARTILAN KİŞİ BORCU, SAYIŞTAY DIŞ DENETİMİ 12.11.2013

Sulama birliklerinin Sayıştay dış denetimine tabi olmadığından kesin ve yürütülebilir bir işlem olduğu, bu haliyle kişi borcunun 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 22. maddesi ve 5018 sayılı Kanun’un 71. maddesi uyarınca tahsil edilmesi gerektiği hakkında.

İMAR PLANI, KAMU TESİS ALANI, KAMU ALANI, ARAZİNİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI 07.11.2013

Kamu alanı ile kamu tesis alanı kavramlarının farklı kavramlar olduğu, kamu alanının plandaki fonksiyonu değil mülkiyeti belirlediği, taşınmazın 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında kamusal alanda kalması nedeniyle, plandaki fonksiyonu bakımından 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli planlar arasında hiyerarşik anlamda değerlendirme yapılamayacağı, 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planlar incelendiğinde 1. sınıf tarım arazisinin resmi kurum alanına ayrılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 380     Gösterilenler: 51-100

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.