Yerel Yönetim Yargı Kararları

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU, MUTLAK TARIM ARAZİSİ, PARSELASYON 07.11.2013

Uyuşmazlığa konu taşınmazın tarım arazisi olduğu ve gerekli izinlerin alınmadan imara açıldığı, bu durumun açıkça kanuna aykırı olduğunun ileri sürülmesi karşısında; imar planının dava konusu edilmemiş olmasının, dava konusu parselasyon işleminin yargısal denetiminin yapılmasına hukuki engel oluşturmayacağı hakkında.

KADASTRAL YOLLAR 05.11.2013

kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında, kadastral durumda, kadastral sahadaki kullanım amacına koşut olarak,düzenleme sınırı içerisindeki umumi hizmet alanları için kullanılmasını; eğer umumi hizmet alanlarından, idarenin elde ettiği taşınmaz daha fazla ise ancak o zaman Anayasa Mahkemesi kararına yansıyan ihtimaller doğrultusunda kullanılabileceği, bunun dışında özel hukuk rejimi çerçevesinde kullanılması konusunda takdir yetkisinin bulunmadığı hakkında.

İMAR, PARSELASYON, UYGULAMA İMAR PLANI 05.11.2013

Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları; kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında, kadastral durumda, kadastral sahadaki kullanım amacına koşut olarak, düzenleme sınırı içerisindeki umumi hizmet alanları için kullanılmasını; eğer umumi hizmet alanlarından, idarenin elde ettiği taşınmaz daha fazla ise ancak o zaman Anayasa Mahkemesi kararına yansıyan ihtimaller doğrultusunda kullanılabileceği, bunun dışında özel hukuk rejimi çerçevesinde kullanılması konusunda takdir yetkisinin bulunmadığı hakkında.

HİZMET KUSURU, DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 10.10.2013

Uyuşmazlık, özel hukuktaki araç işletenin hukuki sorumluluğundan değil, 6001 sayılı Yasa‘da karayollarının emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek, temizliğini yapmak, yaptırmak ve trafik güvenliğini sağlamak şeklinde öngörülen görevlerin tam ve eksiksiz yerine getirilmediği, dolayısıyla yürütülen hizmetlerin kusurlu işletildiği, meydana gelen zararda hizmet kusuru bulunduğu iddiasından kaynaklanmakta olup, buna göre davanın görüm ve çözümünün idare mahkemelerine ait olduğu hakkında.

SORUŞTURMA İZNİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ 09.10.2013

Organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden doğan şikayet konusu eylemin genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ, EHLİYET, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS KARARI 08.10.2013

İlçe belediye meclis üyesinin, büyükşehir belediye meclisince ilçe belediye bütçesinde yapılan değişikliklere ilişkin büyükşehir belediye meclisi kararına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında itiraz hakkı bulunmadığı hakkında.

PARSELASYON, TAPU KAYITLARI, HAZİNE, İMAR PARSELİ TAHSİSİ 26.09.2013

Parselasyon işlemi tapu kayıtları esas alınarak yapıldığından parselasyon işlemi tesisi sırasında hazine adına kayıtlı olan taşınmaz nedeniyle hazine adına imar parseli oluşturulmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI, KAMULAŞTIRMA, MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI, EK PROTOKOL - 1 23.09.2013

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanında bulunan bir taşınmazın kamulaştırılmasında öncelikle anlaşma yolunun denenmesi gerektiği, ayrıca imar planında konut alanı olarak belirlenen bir taşınmazdaki bu kullanım türünü davacının da uygulamaya geçirebileceği göz önüne alındığında, sadece kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kaldığından bahisle taşınmazın kamulaştırılamayacağı hakkında.

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN, RİSKLİ ALAN 10.09.2013

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, bir alanın üzerindeki yapılardan dolayı riskli alan ilan edilebilmesi için yapılarla ilgili can ve mal güvenliğini, hangi yönlerden tehdit ettiğine ilişkin somut tespit yapılmasının ve ilgili kurumların görüşünün alınmasının yasal zorunluluk olduğu hakkında.

AFETE MARUZ BÖLGE, JEOLOJİK ETÜD RAPORU, RUHSATLI YAPI, TAM YARGI DAVASI 10.09.2013

Ruhsatlı yapının Afete Maruf Bölge ilan edilen alanda kalması ve yapının kullanılabilmesi için zorunlu olan fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu yitirmesi nedeniyle davacının gerçek zararı doğduğundan tazminata hükmedilmesi gerektiği hakkında.

BELEDİYE TAŞINMAZI, ENDÜSTRİ BÖLGESİ, KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ 17.07.2013

Köy Tüzel Kişiliğinin kaldırılarak belediye kurulması halinde, halen tapuda köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan taşınmazların belediye taşınmazı olarak değerlendirilmek suretiyle, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca belediyeden devrinin istenebileceği hakkında.

: İÇME SUYU HAVZASI, MÜLKİYET HAKKI, MANEVİ TAZMİNAT 27.06.2013

İçme suyu havzası kısa mesafeli koruma alanında kalan ve kamulaştırılmayan taşınmazların arsa bedelinin, idare kısa mesafeli içme suyu havzasında gerekli denetimleri yapmayarak ruhsatsız fabrika binasının tamamlanmasına, içerisine makine ve teçhizat kurulmasına kayıtsız kaldığından fabrika binası enkaz bedelinin, mühürleme tarihinden itibaren makine ve teçhizatı kullanamayan davacının bu zararının ve yargı kararının uygulanmaması nedeniyle manevi zararın tazmin edilmesi gerektiği hakkında.

YAPI RUHSATI, SÜREAŞIMI, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 25.06.2013

Hatalı olarak verilen ruhsat ve yapı kullanma izninden doğan zararın tazmini istemiyle yıkım işlemi icra edilene kadar dava açılabileceğinden yıkımın yapılıp yapılmadığının araştırılması ve dava açma süresinin hesaplanması gerektiği hakkında.

İMAR PLANI, KAMULAŞTIRILMAYAN TAŞINMAZ, TAZMİNAT 17.04.2013

İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi suretiyle ödenmesi gerektiğinden tazminat isteminin reddine ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmadığı hk.

KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA, TAZMİNAT, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 17.04.2013

: İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi suretiyle ödenmesi gerektiğinden tazminat isteminin reddine ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmadığı hakkında

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 17.04.2013

Belediye tarafından yapılan dava konusu ihale kapsamında belediye otobüslerinin elde edeceği taşıma bedelinin aktarılacağı havuzdan yükleniciye ödeme yapılacak oluşu, havuzda biriken paraların belediyenin kullanımında olan bir kaynak niteliğini taşıması, ihale kapsamında yapılacak sistemin kurulması ve işletilmesi aşamasında aksaklıklar olması durumunda ihale bedelinin belediye bütçesinden karşılanacağı ve ihale kapsamında yüklenici tarafından idareye belirli bir paranın ödenmesi yerine yüklenicinin kendisine ihale bedelinin ödeneceği hususları dikkate alındığında, uyuşmazlık konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılması gerekirken, 2886 sayılı Kanun`a tabi olarak yapılmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, dava konusu işlemlerin iptal edilmesi gerekirken davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararının bozulması hakkında.

İÇKİLİ YER, RESTAURANTLARIN KAPANMA SAATLERİ, EŞİTLİK İLKESİ 29.03.2013

Belediyelerin, işyerlerinin açılış-kapanış saatlerini belirlemede takdir hakkının olduğu; mahkemece bu yetkinin hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi gerektiği hakkında.

MADDİ TAZMİNAT, İDARENİN HİZMET KUSURU, KUSUR ORANLARI 13.03.2013

: İdari para cezasına karşı açılan dava kesinleşmeden düzenlenen ödeme emrinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, BELEDİYE ENCÜMENİ, YETKİ VE USUL 13.03.2013

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenleme ve iptal etme konusundaki yetkinin belediye başkanı ya da görevlendireceği kimseye ait olduğu; bu konularda encümen ya da meclisin yetkisiz olduğu hakkında.

BELEDİYE İŞÇİLERİ, SORUŞTURMA İZNİ, GENEL HÜKÜMLER 12.03.2013

Belediye işçileri yönünden 4483 sayılı Kanun uyarınca karar alınamayacağı, genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hakkında.

ORMAN İDARESİ, BELEDİYE BAŞKANI, İŞGAL 05.03.2013

Belediyenin sor umluluk alanında bulunmayan orman alanında mevzuat gereği yapılması gerekli işlemlerin yerine getirilmemesinden Belediye Başkanının sorumlu tutulamayacağı hakkında.

İNŞAAT RUHSATI, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVRE 28.02.2013

Sağlıklı ve düzenli şehirleşmenin sağlanması bakımından, yapının inşaa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, bu planın hukuka ve mevzuata uygun olmadığı tespit edilerek yargı merciince iptaline karar verilmesi durumunda kazanılmış hakkın varlığından söz edilemeyeceği, ancak; yıkım işlemi tesis edilmeden önce, hukuka aykırı bir şekilde plan oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle iyi niyetli kişilere, yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi gerektiği hakkında.

NAZIM İMAR PLANI, SOSYAL DONATI ALANI, PLAN BÜTÜNLÜĞÜ, ÇEVRESEL ETKİLER 25.02.2013

İmar planında kamusal hizmete yönelik imar fonksiyonlarının sadece Hazineye ait ve boş arazi olması dikkate alınarak belirlenmiş olmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

HAZİNE TAŞINMAZLARI, DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI, PARSELASYON 18.02.2013

Planda kamu kullanımına ayrılan alanların, düzenlemeye giren tüm taşınmaz maliklerinden eşit oranda alınacak düzenleme ortaklık payı ile karşılanması gerekirken, Hazine taşınmazlarının düzenleme sınırı dışında bırakılarak kamu kullanımına açılmasına neden olan dava konusu parsel asyon işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, KULLANIM KARARI, ADİL YARGILANMA İLKESİ 22.01.2013

Devlet hakkının fazla ve yersiz olarak alındığının yargı kararıyla ortaya konulmasından sonra, davacılar yönünden mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir alacağın meydana geldiği kabul edilmesi gerektiğinden, mahrum kalınan süre içinde uğranılan kayıplar ve kullanılmamasından dolayı yoksun kalınan kazanç nedeniyle faiz ödenmesinin, Anayasa’nın 2, 35 ve 125. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşmeye Ek Protokolün 1. maddesi gereği olduğu hakkında.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN 1 NOLU EK PROTOKOLÜ, MÜLKİYETİN BELİRSİZ SÜRELİ KISITLANMASI, HAKLARIN SINIRLANMASINDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ, AİHM “SPORRONG VE LÖNNROTH – İSVEǔ KARARI 17.01.2013

Davacıların başvurusu üzerine yetkisiz organ tarafından istemin reddedilmesi halinde, bu durumdan kaynaklı belirsizliğin devam etmesi idarenin kusuru olduğundan, işin esasına girilerek mevcut imar planında davacıların taşınmazına verilen fonksiyonun değerlendirmesi gerektiği hakkında.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 1 NOLU EK PROTOKOL, MÜLKİYETİN BELİRSİZ SÜRELİ KISITLANMASI 17.01.2013

İmar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun teşekkül etmiş olması halinde adanın geri kalan kısmında davacının başvurusu üzerine İmar Kanunu’nun 10. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle taşınmazın imar programına alınması ve 18. maddenin uygulanması gerektiği hakkında.

MEMBA VE İÇME SUYU TAHSİSİ, YETKİ, İL GENEL MECLİSİ 21.12.2012

Su tahsisinde İl Genel Meclisinin yetkili olduğu hakkında.

STATÜ, ATAMA, İDARİ İSTİKRAR 13.12.2012

İdarelerin, mevzuata aykırı işlemlerini süreyle bağlı olmaksızın her zaman geri alabileceği, bu ana ilkenin istisnalarından 26/9/1952 tarihli Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararının ise sadece terfi işlemlerine ilişkin olduğu, bu nedenle, söz konusu kararın, kanuna uygun olmayan atama işleminin geri alınmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanma olanağının bulunmadığı hakkında.

YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ, PARA CEZASI, YAPI TATİL TUTANAĞI 13.12.2012

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği`ne aykırı olarak, yasal süresi içerisinde yapı denetim hizmet bedellerinin ödenmediğinin ve bu şekilde inşaata devam edildiğinin tespiti üzerine ilgili idare tarafından inşaatın devamına izin verilmeyeceği ve 4708 sayılı Kanun’da öngörülen cezaların uygulanabileceği, bu durumda olan kişilerin 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesine göre cezalandırılmasına olanak verilen bir düzenlemenin bulunmadığı hakkında.

İNŞAAT RUHSATI, İNŞAATIN BİTİRİLEMEMESİ, KAZANILMIŞ HAK 04.12.2012

İnşaat Ruhsatı, İnşaatın Bitirilememesi, Kazanılmış Hak

İMAR PLANI, SOSYAL TESİS ALANI, ÖZEL KREŞ, YAPI RUHSATI 03.12.2012

İmar planında sosyal tesis alanı olarak belirlenen alanda kalan taşınmaza kreş ve gündüz bakımevi yapılması için verilen yapı ruhsatında imar planına aykırılık bulunmadığı hakkında.

KÖY YERLEŞİK ALANI, İL GENEL MECLİSİ KARARI, YETKİ UNSURU 22.11.2012

Köy yerleşik alanı ve civarı sınırının belirlenmesinde il genel meclisinin yetkili olduğu hakkında.

HAVA KİRLİLİĞİ, PARA CEZASI, ANALİZ RAPORU, TEBLİGAT 22.11.2012

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi uyarınca, Çevre Referans Laboratuvarı analiz sonuçları limit değerleri sağlamaması durumunda firmanın itiraz hakkının bulunduğu, davacı şirketin analiz sonuçlarına itiraz hakkını kullanabilmesi için sözkonusu analiz raporunun davacıya tebliğ edilmesi gerektiği hakkında.

ORMAN, 2/B ARAZİSİ, İMAR UYGULAMASI TAŞINMAZIN YAPILAŞMAYA AÇILMASI 19.11.2012

Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan alanların orman köylülerine tahsisi dışında bir amaca ayrılmasının mümkün olmaması karşısında, taşınmazın yapılaşmaya açılması yönünde kullanım kararı getiren uygulama imar planı doğrultusunda parselasyon işlemine tabi tutulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

NORM KADRO, İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİ, TAKDİR YETKİSİ 16.11.2012

İlgili Yasa ve Genelge hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, mahalli idarelerin, ihtiyaç fazlası işçilerinin belirlenmesi hususunda geniş bir takdir yetkisi ile donatıldığı, bu sebeple ihtiyaç fazlası belirleme ve komisyona bildirme aşamasında belediye ve il özel idarelerinin takdir yetkileri üzerinde kapsamlı bir denetlemenin mümkün olmadığı, yalnızca gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi gereken listelerle ilgili olarak bu gerekçelerin denetlenebileceği; bu itibarla, yargısal denetimin, Komisyonlarca tespit ve tahsis yapılırken Genelgede sayılan özür hallerine uyulup uyulmadığı konusuyla sınırlı olarak yapılabileceği hakkında.

KANAL KULLANIM ÜCRETİ, SU FATURASI, ATIK SU BEDELİ 31.10.2012

Belediyelerin atıksu bedeli tarifesi belirleme yetkisi bulunduğu hakkında.

GECEKONDU KANUNU, İŞGALCİ, YOL SINIRI 10.10.2012

Uygulama İmar Planına göre yolda kaldığından bahisle, 775 sayılı Gecekondu Kanunu`nun 18. maddesi uyarınca, hakkında yıkım işlemi tesis edilen yapının davacıya ait taşınmaz üzerinde yer alması karşısında, davacının işgalci olarak kabul edilemeyeceği, imar planında yol kullanımına ayrılmış olmasına rağmen taşınmazın öncelikle yapılacak kamulaştırma veya parselasyon uygulamalarıyla kamuya kazandırılması gerektiği; kaldı ki yapının tamamını yol sınırları içerisinde bulunmadığı, bu itibarla mevcut durumu itibariyle sözkonusu yapıya yönelik olarak 775 sayılı Kanun’un uygulama şartlarının oluşmaması nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun uygulanabileceği hakkında.

BAZ İSTASYONU, YIKIM, KANUNİ İDARE İLKESİ 03.10.2012

İdarelerin, kanuni dayanağı bulunmayan bir yetkiyi kullanmasının mümkün olmaması karşısında, herhangi bir yasa hükmü gösterilmeden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

KAMU GÖREVLİLERİ, KİŞİSEL KUSUR, TAZMİNAT, RÜCU ETME 26.09.2012

Davacının yasal hakkı olan izin taleplerinin görev yaptığı birimce uygun görülmesine rağmen, onay makamınca somut herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kullandırılmaması üzerine duyduğu üzüntü ve ıstırap nedeniyle uğradığı manevi zarar karşılığı bir miktar tazminatın ödenmesine hükmedilmesi gerektiği; öte yandan hükmedilen tazminatı ödeyecek olan idarenin, olayda kişisel kusuru ve sorumluluğu saptanacak kamu görevlisine yasal yollar çerçevesinde rücu etmesinin, Anayasadan kaynaklan bir zorunluluk olduğu hakkında.

DENİZ KİRLİLİĞİ, PARA CEZASI, BELİRLİLİK İLKESİ 21.09.2012

2872 sayılı Kanun`un 20. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde, sözkonusu maddenin hangi bendi ya da fıkrası esas alınarak tesis edildiğinin belirtilmemesinin, Hukuk Devletinin temel ilkelerinden olan "belirlilik" ilkesine uygun olmadığı, bu nedenle, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ, KORUMA SAHASI 14.09.2012

Murakabe heyetince, çiftçi malları koruma sahasının sınırları belirlenirken, korumada kolaylık sağlayan hususlara dikkat edilmesinin zorunlu olduğu hakkında.

BAHÇE DUVARI, RUHSAT, YIKIM 13.09.2012

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 5. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 55. maddesinde yer alan hükümler uyarınca, "bahçe duvarı inşaatının" ruhsata tabi olması karşısında, ruhsatsız yapıldığı sabit olan bahçe duvarının yıkımına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

PARSELASYON PLANI, RE’SEN YAPMA 28.06.2012

Parselasyon planı belediyelerce re`sen yapılan bir işlem niteliğinde olduğundan, parselasyon planının esasının incelenmesi gerekirken, düzenleme sahasındaki arsa payı itibariyle çoğunluğu sağlamayan parsel maliklerinin istemi üzerine parselasyon planının yapıldığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

TAHLİYE YETKİSİ, İL ÖZEL İDARESİ 14.06.2012

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 7. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca il encümenlerinin tahliye yetkisi bulunduğu hakkında.

TOPLU TAŞIMA, İDARİ YAPTIRIM, YETKİ 14.06.2012

Belediyelerin toplu taşıma ile ilgili olarak düzenleme yapma, ceza verme, görev ve yetkisinin bulunduğu hakkında.

ENCÜMEN KARARI, KAMULAŞTIRMA, DEVRE MUVAFAKAT 01.06.2012

2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi gereğince ihtilafın çözümü için Dairemize başvurduktan sonra mal sahibi idarenin devire muvafakat etmesi halinde istem hakkında karar verilmesine yer olmadığı hakkında.

SU KAYNAKLARININ TAHSİSİ, YETKİ, İL ÖZEL İDARESİ 28.05.2012

Su tahsisi konusunda İl Özel İdarelerinin yetkili olduğu hakkında.

İMAR PLANI, KAMULAŞTIRMA, KAMU YARARI, MÜLKİYET HAKKI, ADİL DENGE 24.05.2012

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, imar planlarında, kamunun kullanımı için ayrılan taşınmazların, uzun süre ilgili idarelerce kamulaştırılmaması nedeniyle taşınmaz maliklerinin mülkiyet haklarının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı ve böylece kamu yararının gerekleri ile mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil denge bozulduğu sonucuna varıldığından kamulaştırılmanın yapılması için taşınmaz malikleri tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; mülkiyet hakkının kullanımının belirsizliğe itildiğinden ve kamu yararının gerekleri ile mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengenin bozulduğundan söz edebilmek için imar planlarını onaylanmasından itibaren beş yıl geçmesinin gerektiği hakkında.

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİ, SORUŞTURMA İZNİ, GENEL HÜKÜMLER 09.05.2012

Belediye şirketinde işçi statüsünde çalışan kişi hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 380     Gösterilenler: 101-150

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.