Yerel Yönetim Yargı Kararları

İLGİLİLERE İSNAT EDİLEN EYLEMİN TARİHİ VE NİTELİĞİ İTİBARİYLE DAHA ÖNCE ÖN İNCELEME YAPILAN EYLEMİN KAPSAMINDA KALDIĞINDAN VE BU EYLEM NEDENİYLE İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARI TESİS EDİLDİĞİNDEN İLGİLİLER TARAFINDAN 27.01.2011

İlgililere isnat edilen eylemin tarihi ve niteliği itibariyle daha önce ön inceleme yapılan eylemin kapsamında kaldığından ve bu eylem nedeniyle İçişleri Bakanı tarafından soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı tesis edildiğinden ilgililer tarafından yapılan itiraz da Dairemiz kararı ile reddedilerek kesinleştiğinden adı geçenler hakkında yetkili merci tarafından isnat edilen eylem nedeniyle herhangi bir karar verilmemesi gerekirken mükerrer karar verildiği hakkında.

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU`NA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ`NİN E.2009/42, K.2011/26 SAYILI KARARI 26.01.2011

26.5.1981 günlü, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun, 4.12.1985 günlü, 3239 sayılı Kanun’un 125. maddesiyle değiştirilen 97. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verilmiştir.

22.2.2007 TARİH VE 26442 SAYILI RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN "BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN "KADRO DEĞİŞİKLİĞİ" BAŞLIKLI 11. MADDESİNDE YER VERİLEN HÜKÜMLE BE 24.12.2010

22.2.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin "Kadro Değişikliği" başlıklı 11. maddesinde yer verilen hükümle belediyelere, ancak "boş" memur kadrolarını iptal edebilme yetkisinin tanındığı; "dolu" kadrolarda ise yalnızca derece değişikliği yapabilme yetkisi tanındığı hakkında.

KABAHATLER KANUNU 22.12.2010

Temelinde bir idari işleme bağlı olmayan salt Kabahatlar Kanunu hükümlerine göre verilmiş para cezalarında görevli mercinin adli yargı yerleri olduğu hakkında.

KORUMA KURULU TARAFINAN UYGUN BULUNMAYAN MİMARİ PROJELER HUKUKA AYKIRIDIR 21.12.2010

İmar Planına uygun olmasına rağmen, koruma kurulunca uygun bulunmayan mimari projelerin hukuka aykırı olduğu hakkında.

MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN TAPUDA HAZİNE ADINA TESCİLİ YAPILAMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE TASARRUF YETKİSİ BULUNMAYAN MALİYE BAKANLIĞINCA TAŞINMAZIN BİR KISMININ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİ UYARINCA DEVRİ KONU 15.12.2010

Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın tapuda Hazine adına tescili yapılamamış olması nedeniyle tasarruf yetkisi bulunmayan Maliye Bakanlığınca taşınmazın bir kısmının Belediye Başkanlığına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca devri konusunda herhangi bir işlem tesis edilmesinin hukuken olanaklı olmadığı hakkında.

HER YARGI KARARININ 2577 SAYILI KANUN`UN 28. MADDESİNDE BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE UYGULANMASININ ZORUNLU OLDUĞUNUN BENİMSENMESİ; KARARIN UYGULANMASINDA İSE, O TARİHTEKİ MADDİ VE HUKUKİ DURUMUN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA. 14.12.2010

Her yargı kararının 2577 sayılı Kanun`un 28. maddesinde belirtilen süre içinde uygulanmasının zorunlu olduğunun benimsenmesi; kararın uygulanmasında ise, o tarihteki maddi ve hukuki durumun dikkate alınması gerektiği hakkında.

2464 SAYILI KANUN UYRAINCA ALINACAK DEVİR TEMLİK ÜCRETİ 02.12.2010

Toplu taşıma faaliyetinde kullanılan aracın önceki malikinden devri sırasında davalı belediye tarafından yerine getirilen bir hizmet bulunmadığından, 2464 sayılı Kanun’un 87. maddesi gereğince devir temlik ücreti istenilmeyeceği hakkında.

YAPI KULLANMA İZNİ 29.11.2010

Uyuşmazlık konusu yapı için 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmadığından, yasal olarak tamamlandığının kabulüne olanak bulunmayan yapının ruhsat süresinin dolması nedeniyle ruhsatsız hale gelen yapıya yeniden inşaat ruhsatı alınmasının yasal zorunluluk olması karşısında; yeniden inşaat ruhsatı düzenlenmesi sonrasında yapı kullanma izin başvurusunun değerlendirileceği yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

"REKREAKTİF ALAN" VE "REKREASYON ALAN"INA İLİŞKİN YAPILAŞMA KOŞULLARI 22.11.2010

"Rekreaktif Alan" kavramı ile "Rekreasyon Alan" kavramının birbirinden farklı olduğu ve Rekreasyon Alanlarında belli koşullarda yapılaşmaya olanak sağlanırken Rekreaktif Alanlarda, yapılaşmaya olanak verilmediği hakkında.

İMAR PLANI İLE NOTU ARASINDA BİRBİRİNE AYKIRI HUSUSLARIN BULUNMASI HALİNDE PLANIN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA. 08.11.2010

İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması halinde planın esas alınması gerektiği hakkında.

KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVİ GEREĞİ YAPTIĞI İŞLER NEDENİYLE MAĞDUR OLAN KİŞİLERİN, BU İŞLEMLER ÜZERİNE PERSONELİN ATANMASINA KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİNE SAHİP OLMADIKLARI GEREKÇESİYLE DAVAYI EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDEN İDARE MAHKEMESİ KARARININ ONANMASI H 02.11.2010

Kamu görevlilerinin görevi gereği yaptığı işler nedeniyle mağdur olan kişilerin, bu işlemler üzerine personelin atanmasına karşı dava açma ehliyetine sahip olmadıkları gerekçesiyle davayı ehliyet yönünden reddeden İdare Mahkemesi kararının onanması hakkında.

EĞLENCE VERGİSİNİN DOĞRUDAN ÖDEME EMRİ DÜZENLENEREK İSTENEMEYECEĞİ HAKKINDA. 02.11.2010

Eğlence vergisinin doğrudan ödeme emri düzenlenerek istenemeyeceği hakkında.

KEŞİF-BİLİKİŞİ-KEŞİF AVANSI 01.11.2010

Uyuşmazlığın çözümünün, davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasını zorunlu kılması nedeniyle davacının keşif avansını yatırmaması halinde 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 415.maddesi uyarınca keşif avansının yargılama sonucu haksız çıkan taraftan alınmak şartıyla öncelikle davalı idareden, yatırılmaması halinde Hazineden istenerek mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği hakkında.

İDARELER ARASI TAŞINMAZ MAL DEVİRLERİ 20.10.2010

İdareler arası taşınmaz mal devirlerinde Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinin uygulanacağı, bundan kaynaklanan uyuşmazlığın da Danıştay Birinci Dairesince çözümleneceği hakkında.

BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ-BELEDİYE MECLİSİ KARARI 20.10.2010

Dava konusu belediye meclisi kararının oylanması sırasında muhalefet ile ilgili görüş belirtmek üzere söz alan olup olmadığı, davacıların karara muhalif kalıp kalmadıklarına ilişkin somut bir belge veya muhalefet şerhinin bulunup bulunmadığı hususu araştırıldıktan sonra yeniden bir karar verilmesi gerektiği hakkında.

AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU KULLANIMININ, İLGİLİ MEVZUATTA ARANAN KOŞULLARIN DA SAĞLANMASI ŞARTIYLA MEVZİİ İMAR PLANIYLA DÜZENLENMESİNDE HUKUKİ BİR ENGELİN OLMADIĞI HAKKINDA. 19.10.2010

Akaryakıt ve LPG istasyonu kullanımının, ilgili mevzuatta aranan koşulların da sağlanması şartıyla mevzii imar planıyla düzenlenmesinde hukuki bir engelin olmadığı hakkında.

MAHKEME KARARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 12.10.2010

Karara esas alınan düşünceyi atıfla ve dipnotta kişiye ve esere bağlayarak atıflı, dipnotlu bir şekil kullanmak suretiyle makale veya eser biçiminde karar yazılamayacağı hakkında.

3194 SAYILI İMAR KANUNU`NUN 8. VE 9. MADDELERİ UYARINCA ONAYLANMAKLA YÜRÜRLÜĞE GİREN İMAR PLANLARININ KESİNLEŞMESİ İÇİN ANILAN MADDE HÜKÜMLERİNE GÖRE BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMAK SURETİYLE İLAN EDİLMELERİ GEREKTİĞİ; ONAYLANDIKTAN SONRA İLAN EDİLMEKSİZ 07.10.2010

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca onaylanmakla yürürlüğe giren imar planlarının kesinleşmesi için anılan madde hükümlerine göre bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerektiği; onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planı Yasa`da öngörülen usul tamamlanmaksızın tesis edilmiş bir işlem olacağından, bu şekil eksikliği nedeniyle iptalinin gerekeceği, bu şekildeki bir planın iptali istemiyle açılan davada; ortada kesin ve uygulanabilir, idari davaya konu edilebilecek nitelikte bir imar planının bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasa`nın 15/1-b maddesi uyarınca davanın reddine ilişkin olarak verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İLGİLİNİN MÜDÜR OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN EYLEMLERİYLE İLGİLİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI İLİN VALİSİ, BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN EYLEMLERİ HAKKINDA İSE İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA. 30.09.2010

İlgilinin müdür olduğu döneme ilişkin eylemleriyle ilgili olarak görev yaptığı ilin Valisi, Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında ise İçişleri Bakanı tarafından bir karar verilmesi gerektiği hakkında.

ŞİKAYETİN İŞLEME KONULMAMASINA İLİŞKİN İÇİŞLERİ BAKANI KARARININ ÜSKÜDAR CUMHURİYET SAVCISINA TEBLİĞ EDİLDİĞİ, CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN DİLEKÇEYLE KARARA İTİRAZ EDİLMEYECEĞİNİN BELİRTİLDİĞİ, DAHA SONRA ÜMRANİYE CU 29.09.2010

Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanı kararının Üsküdar Cumhuriyet Savcısına tebliğ edildiği, Cumhuriyet Savcısı tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen dilekçeyle karara itiraz edilmeyeceğinin belirtildiği, daha sonra Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığınca Danıştay Birinci Daireye gönderilen dilekçeyle işleme konulmama kararına itiraz edildiği belirtilmiş ise de on günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan itirazın süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği hakkında.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINA DAHİL OLAN MAHALLELERİN YENİ İSİMLERİNİN YANINDA (TÜRKÇE), PARANTEZ İÇİNDE ESKİ İSİMLERİNİN DE KULLANILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ KARARININ ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞU, HİZMETİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLE 27.09.2010

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan mahallelerin yeni isimlerinin yanında (Türkçe), parantez içinde eski isimlerinin de kullanılmasına ilişkin Belediye Meclisi Kararının Anayasa’ya aykırı olduğu, hizmetin verimli şekilde işlemesini engelleyerek, kamu düzenine aykırı sonuçlar doğuracağı ve bu yönüyle hukuka uygun olmadığı hakkında.

DAVACILARIN ÇOCUĞUNUN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAMASI SONUCU YARALANMASINDA, KAMU HİZMETİNİN İŞLEYİŞİNDEKİ YETERSİZLİK, EKSİKLİK VE DÜZENSİZLİĞİN HİZMET KUSURU OLUŞTURDUĞU VE TAZMİNAT SORUMLULUĞU DOĞURDUĞU HAKKINDA. 25.06.2010

Davacıların çocuğunun sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu yaralanmasında, kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, eksiklik ve düzensizliğin hizmet kusuru oluşturduğu ve tazminat sorumluluğu doğurduğu hakkında.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARIYLA; DAVA KONUSU İMAR UYGULAMASI İLE, HİSSELİ OLAN TESCİLLİ YAPI PARSELİNDEN MÜSTAKİL PARSEL OLUŞTURULMASI, MEVCUT İMAR PLANINDA YOL OLARAK GÖRÜLEN YERDE İMAR PARSELİ OLUŞTURULARAK İMAR PLANINA 16.06.2010

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla; dava konusu imar uygulaması ile, hisseli olan tescilli yapı parselinden müstakil parsel oluşturulması, mevcut imar planında yol olarak görülen yerde imar parseli oluşturularak imar planına aykırı uygulamaya gidilmiş olması ve düzenleme sınırının yol ekseninden geçirilmiş olması nedenleri ile 3194 sayılı Yasa`nın 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının uygun olmadığına karar verildiği ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, kamu kurumu ve kuruluşları ile belediyelerin koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorunda oldukları hakkında.

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA AYKIRI OLAMAYACAĞI, ÜST ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ ALT ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ESAS ALINARAK ŞEKİLLENDİRİLEMEYECEĞİ BU ŞEKİLDE BİR DÜZENLEMENİN NAZIM İMAR PLANININ OBJEKTİF N 14.05.2010

1/1000 ölçekli uygulama imar planının 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olamayacağı, üst ölçekli nazım imar planının alt ölçekli uygulama imar planı esas alınarak şekillendirilemeyeceği bu şekilde bir düzenlemenin nazım imar planının objektif niteliğiyle bağdaşmadığı hakkında.

İMAR PLANINDA SANAYİ ALANINA AYRILMAMIŞ BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BETON SANTRALİ YAPILMASINA İMAR MEVZUATI UYARINCA OLANAK BULUNMADIĞINDAN, İDARE MAHKEMESİNCE, NİTELİĞİ BELİRSİZ BİR KULLANIM KARARINA DAYANILARAK ÇEVRE TAŞINMAZLARDA BULUNAN YAPILAŞMAL 07.05.2010

İmar planında sanayi alanına ayrılmamış bulunan taşınmaz üzerinde beton santrali yapılmasına imar mevzuatı uyarınca olanak bulunmadığından, İdare Mahkemesince, niteliği belirsiz bir kullanım kararına dayanılarak çevre taşınmazlarda bulunan yapılaşmaların emsal alınması suretiyle verilen kararda yasal isabet görülmediği hakkında.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI, BUNLARIN KORUMA ALANLARI VE SİT ALANLARINDA İNŞAAT RUHSATI VERME AŞAMASINDA KORUMA BÖLGE KURULLARINDAN İZİN ALINACAĞI ANCAK BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERME GÖREV VE YETKİSİN 07.05.2010

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında inşaat ruhsatı verme aşamasında koruma bölge kurullarından izin alınacağı ancak Belediye mücavir alan sınırları içinde yapı kullanma izin belgesi verme görev ve yetkisinin belediyelere ait olduğu hakkında.

SÜRESİ İÇİNDE VERİLEN YAPI RUHSATINA GÖRE YAPININ TAMAMLANMAMASI HALİNDE YENİLEME RUHSATININ TABİ OLACAĞI MEVZUATIN BAŞVURU TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ, RUHSAT SÜRESİNDEN SONRA BAŞVURU YAPILMIŞSA YAPI RUHSATSIZ DURUMA DÜŞECEĞİNDEN YENİLEME RUHSATI BA 04.05.2010

Süresi içinde verilen yapı ruhsatına göre yapının tamamlanmaması halinde yenileme ruhsatının tabi olacağı mevzuatın başvuru tarihine göre belirleneceği, ruhsat süresinden sonra başvuru yapılmışsa yapı ruhsatsız duruma düşeceğinden yenileme ruhsatı başvurusu da mevcut başvuru tarihindeki mevzuata tabi olacağı hakkında.

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI OLMADAN YAPI RUHSATI DÜZENLENEMEYECEĞİNDEN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI UYARINCA DÜZENLENEN RUHSATTA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA. 03.05.2010

1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı uyarınca düzenlenen ruhsatta hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV VE YETKİ ALANININ İL SINIRLARI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMESİ NEDENİYLE, ANCAK KENDİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ SU KAYNAKLARININ TAHSİSİ HAKKINDA KARAR VEREBİLECEK OLAN KARABÜK İL ÖZEL İDARESİNİN, BOLU İL SINIRLARI İÇİNDE KALAN SU 27.04.2010

İl özel idarelerinin görev ve yetki alanının il sınırları çerçevesinde belirlenmesi nedeniyle, ancak kendi il sınırları içerisindeki su kaynaklarının tahsisi hakkında karar verebilecek olan Karabük İl Özel İdaresinin, Bolu il sınırları içinde kalan su kaynağının tahsisi hakkında verdiği kararda, yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

3194 SAYILI İMAR KANUNU`NUN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ BAŞLIKLI 18. MADDESİNİN 2. FIKRASI UYARINCA, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI`NA BAĞLI İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI, YOL, MEYDAN, PARK, ÇOCUK BAHÇESİ, YEŞİL SAHA, İBADET YERİ VE KARAKOL GİBİ UMUMİ HİZMETLER 16.04.2010

3194 Sayılı İmar Kanunu`nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlıklı 18. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerin oluşturulması amacıyla %40`a varan oranda düzenleme ortaklık payı alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığ hakkında.

ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ GENEL DÜZENLEMELER UYARINCA KAMU ORTAKLIK PAYLARININ ISLAH İMAR PLANLARININ GEÇERLİ OLDUĞU ALANLARDA 2981 SAYILI YASA`NIN 10-C MADDESİ UYARINCA YAPILACAK PARSELASYON İŞLEMLERİ SIRASINDA DÜZENLEMEYE GİREN PARSELLERD 16.04.2010

Arsa ve arazi düzenlemesi ile ilgili genel düzenlemeler uyarınca kamu ortaklık paylarının ıslah imar planlarının geçerli olduğu alanlarda 2981 sayılı Yasa`nın 10-c maddesi uyarınca yapılacak parselasyon işlemleri sırasında düzenlemeye giren parsellerden de alınması uygulamanın niteliği gereği olduğundan, İdare Mahkemesinin ıslah imar planına dayalı olarak yapılacak parselasyon işlemleri sırasında "KOP" alınamayacağı yolundaki gerekçesinde hukuki isabet görülmediği hakkında.

BELEDİYELERİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA, ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN KONTROL EDİLMESİ AMACIYLA AÇIK MEKANLARDA MÜZİK YAYINI YAPAN İŞYERLERİNİN KAPANIŞ SAATLERİNİN BELİRLENMESİ ŞEKLİNDE TANINMIŞ BİR YETKİSİNİN BULUNMA 13.04.2010

Belediyelerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, çevresel gürültünün kontrol edilmesi amacıyla açık mekanlarda müzik yayını yapan işyerlerinin kapanış saatlerinin belirlenmesi şeklinde tanınmış bir yetkisinin bulunmaması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin 13.4.2010 günlü E:2008/4811, K:2010/3763 sayılı kararı.

ÖN İNCELEME RAPORUNUN EKSİK DÜZENLENDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN; SAĞLIKLI KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN KONUNUN UZMANI BİLİRKİŞİLERDEN EKSİKLİKLERİ İRDELEYEN KAPSAMLI BİR RAPOR İSTENMESİ VE YAPILACAK ÖN İNCELEMEDE DİĞER BELGELERLE BİRLİKTE BU BİLİRKİŞİ RAPORUNUN 13.04.2010

Ön inceleme raporunun eksik düzenlendiği anlaşıldığından; sağlıklı karar verilebilmesi için konunun uzmanı bilirkişilerden eksiklikleri irdeleyen kapsamlı bir rapor istenmesi ve yapılacak ön incelemede diğer belgelerle birlikte bu bilirkişi raporunun da değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

TEMEL İHALE İLKELERİNE AYKIRI ŞEKİLDE, İHALE USULÜNÜN BELİRLENMESİNDE TEREDDÜTE YOL AÇACAK NİTELİKTE DÜZENLENEN ŞARTNAME İLE VE İDARî ŞARTNAMEDE YER ALMAYAN 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI İŞ KALEMLERİNE ÖZEL ŞAR 06.04.2010

Temel ihale ilkelerine aykırı şekilde, ihale usulünün belirlenmesinde tereddüte yol açacak nitelikte düzenlenen şartname ile ve idarî şartnamede yer almayan 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işi olarak değerlendirilebilecek bazı iş kalemlerine özel şartnamede yer verilmek suretiyle yapılan, raylı sistemin ve lastik tekerlekli toplu ulaşım sisteminin zorunlu olmadığı halde birlikte ihale edildiği, bu nedenle katılımı azaltan nitelikte koşullar öngören bir ihale düzenlendiği anlaşıldığından, ihale işlemlerini iptal eden mahkeme kararının belirtilen kısmının yukarıda değinilen hukuka aykırılık gerekçesiyle onanması hakkında.

TAŞIT YOLLARININ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA YER ALMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA. 06.04.2010

Taşıt yollarının 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer alması gerektiği hakkında.

TURİZM MERKEZİ İLAN EDİLEN ALANDA PLAN YAPMA YETKİSİNİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI`NA GEÇECEĞİ ANCAK DAHA ÖNCE YETKİLİ MAKAMCA YAPILAN İMAR PLANLARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ KALMAYACAĞI HAKKINDA. 06.04.2010

Turizm merkezi ilan edilen alanda plan yapma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı`na geçeceği ancak daha önce yetkili makamca yapılan imar planlarının kendiliğinden hükümsüz kalmayacağı hakkında.

BÜRO TESCİL BELGESİ İLE SİCİL DURUM BELGESİ BULUNAN PROJE MÜELLİFLERİNCE HAZIRLANARAK İMZALANAN PROJELERİN PLAN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İNCELENEREK ONAYLANMASI VE DOLAYISIYLA EN SON AŞAMADA YAPI RUHSATI HUSUSUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ İDARENİN 3194 23.03.2010

Büro tescil belgesi ile sicil durum belgesi bulunan proje müelliflerince hazırlanarak imzalanan projelerin plan ve mevzuat hükümlerine göre incelenerek onaylanması ve dolayısıyla en son aşamada yapı ruhsatı hususunda görevli ve yetkili idarenin 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca belediyeler ile valilikler olduğu, Yasa ile belirlenmiş bir yetkilendirme olmadan belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" isteme yükümlülüğünün bulunmadığı hakkında.

DAVACI BANKAYA AİT ŞUBENİN ADRESİNİN DEĞİŞMESİ NEDENİYLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI ALINDIĞINDAN, BU HARCIN YANINDA İSTENİLEN İŞYERİ AÇMA BELGESİ ÜCRETİNDE İSABET BULUNMADIĞI HAKKINDA. 10.03.2010

Davacı bankaya ait şubenin adresinin değişmesi nedeniyle işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı alındığından, bu harcın yanında istenilen işyeri açma belgesi ücretinde isabet bulunmadığı hakkında.

MADEN İŞLETME RUHSAT SAHASININ 25 HEKTARDAN FAZLA OLMASINA KARŞIN, BU RUHSATA BAĞLI OLARAK MADENCİLİK PROJESİNİN İLK ETAPTA 25 HEKTARDAN DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEK SURETİYLE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU YERİNE PROJE TANITIM 08.03.2010

Maden işletme ruhsat sahasının 25 hektardan fazla olmasına karşın, bu ruhsata bağlı olarak madencilik projesinin ilk etapta 25 hektardan daha küçük çalışma alanında gerçekleştirilmek suretiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu yerine Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak işlem tesis edilemeyeceği hakkında.

ÖZEL PARSELASYON İLE BELİRLENMİŞ BULUNAN UMUMİ HİZMET ALANLARININ KARŞILIĞI OLARAK TAPUDA ANA PARSEL MALİKİ ADINA KAYITLI OLARAK KALMIŞ BULUNAN HİSSELERİN TAPU SİCİLİNDEN BEDELSİZ OLARAK TERKİNİ GEREKTİĞİNDEN HALEN ANA PARSEL MALİKİ ÜZERİNDE GÖRÜLEN VEYA 05.03.2010

Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanlarının karşılığı olarak tapuda ana parsel maliki adına kayıtlı olarak kalmış bulunan hisselerin tapu sicilinden bedelsiz olarak terkini gerektiğinden halen ana parsel maliki üzerinde görülen veya satışlar sonucu üçüncü kişiler üzerinde bulunan bu gibi paylar karşılığı olarak ana parsel malikine veya bu hisseleri satın alan kişilere parselasyon sonucunda tahsis yapma olanağı bulunmadığı hakkında.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İÇİŞLERİ BAKANININ 3.6.2009 TARİH VE KONT. BŞK. 2009/15805 SAYILI KARARININ 4483 SAYILI KANUNUN 9 UNCU MADDESİ UYARINCA ŞİKAYETÇİYE VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA USULÜNE UYGUN OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA. 02.03.2010

Soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 3.6.2009 tarih ve Kont. Bşk. 2009/15805 sayılı kararının 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca şikayetçiye ve Cumhuriyet Başsavcılığına usulüne uygun olarak bildirilmesi gerektiği hakkında.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İPTAL EDİLDİĞİ BİLİNEN (11.12.1986 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖRÜNTÜLÜ VE YAZILI MEDYA MARİFETİYLE) 3194 SAYILI YASA`NIN 47.MADDESİ HÜKMÜNE DAYANILARAK, İDARECE VERİLMİŞ OLAN YAPI RUHSATLARININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU, DOLAYISI İLE BU İ 26.02.2010

Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiği bilinen (11.12.1986 tarihinden itibaren görüntülü ve yazılı medya marifetiyle) 3194 sayılı Yasa`nın 47.maddesi hükmüne dayanılarak, idarece verilmiş olan yapı ruhsatlarının hukuka aykırı olduğu, dolayısı ile bu işlemden yararlanan yapı sahibi lehine müktesep hak sağlamayacağı hususunun tartışmasız olduğu, müktesep haktan bahsedebilmek için, yapı ruhsatının, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının kamuoyuna duyurulduğu 11.12.1986 tarihinden önce alınmış ve yapıya başlanılmış olması gerektiği hakkında.

HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ İSTENEN …` NUN BİRLİK BAŞKANI VE AYNI ZAMANDA BELEDİYE BAŞKANI OLMASINA KARŞIN ÜZERİNE ATILI EYLEMİN BİRLİKTEKİ GÖREVİNDEN KAYNAKLANDIĞI, BİRLİK PERSONELİNİN 4483 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (J) BENDİ KAPSAMINDA DEĞERLE 24.02.2010

Hakkında soruşturma izni istenen …` nun Birlik Başkanı ve aynı zamanda belediye başkanı olmasına karşın üzerine atılı eylemin Birlikteki görevinden kaynaklandığı, Birlik personelinin 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (j) bendi kapsamında değerlendirilmesi ve haklarında soruşturma izni verilmesi ve verilmemesi konusunda karar vermeye yetkili merciin … Kaymakamı olması gerektiği hakkında.

ALANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜN DOĞAL SİT ALANI İÇERİSİNDE YER ALMASINA KARŞIN KORUMA BÖLGE KURULUNUN ONAYI ALINMADAN BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN DAVA KONUSU PLANLARIN ASKIYA ÇIKARILARAK YÜRÜRLÜĞE KONULDUĞU, ALANDA YAPILAN İŞLEMLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRA 08.02.2010

Alanın büyük bir bölümünün doğal sit alanı içerisinde yer almasına karşın koruma bölge kurulunun onayı alınmadan belediye meclisince kabul edilen dava konusu planların askıya çıkarılarak yürürlüğe konulduğu, alanda yapılan işlemlerin Kentsel Dönüşüm kavramı ile örtüşmediği, daha önce alanda koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planları kabul edilip onaylanan parselasyon işlemi sonucu imar parselleri ile yol ve diğer donatı alanlarının oluşturulduğu, koruma amaçlı bu planlara göre dönüşümün sağlanabileceği hakkında.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU’NUN 14. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İPTALİNE İLİŞKİN, ESAS: 2008/28, KARAR: 2010/30 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (RG: 22.6.2010/27619) 04.02.2010

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin beşinci fıkrasının iptaline ilişkin, Esas: 2008/28, Karar: 2010/30 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı (RG: 22.6.2010/27619)

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İPTALİNE İLİŞKİN ESAS: 2008/27, KARAR: 2010/29 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (RG: 22.6.2010/27619). 04.02.2010

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesinin beşinci fıkrasının iptaline ilişkin Esas: 2008/27, Karar: 2010/29 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı (RG: 22.6.2010/27619).

3621 SAYILI KIYI KANUNU`NUN 7. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN DOLGU ALANI İMAR PLANI YAPILMADAN ÖNCE İLGİLİ BELEDİYEDEN ALINMASI GEREKEN UYGUN GÖRÜŞÜN, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA ANILAN PLANIN ONAYLANMASINDAN SONRA ALINMASININ, SÖZ KONUSU PLANI USUL Y 04.02.2010

3621 sayılı Kıyı Kanunu`nun 7. maddesi uyarınca hazırlanan dolgu alanı imar planı yapılmadan önce ilgili Belediyeden alınması gereken uygun görüşün, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca anılan planın onaylanmasından sonra alınmasının, söz konusu planı usul yönünden sakatlamayacağı hakkında.

HER NE KADAR BİNA İNŞAAT HARCININ MÜKELLEFİ, ADINA BİNA İNŞAAT RUHSATI ALINAN … VAKFI İSE DE, BU HARCI, TAŞINMAZA ALIŞVERİŞ MERKEZİ İNŞAA EDEREK 29 YILLIĞINA KİRALAYAN DAVACI ŞİRKET ÖDEDİĞİNDEN VE TAHSİLAT MÜZEKKERESİNDE DAVACI ŞİRKETİN ADI YAZDIĞIN 20.01.2010

Her ne kadar bina inşaat harcının mükellefi, adına bina inşaat ruhsatı alınan … Vakfı ise de, bu harcı, taşınmaza alışveriş merkezi inşaa ederek 29 yıllığına kiralayan davacı şirket ödediğinden ve tahsilat müzekkeresinde davacı şirketin adı yazdığından, davacı şirket tarafından ödenen harcın iadesi istemiyle açılan davanın Vergi Mahkemesince ehliyet yönünden reddinde isabet bulunmadığı hakkında.

2981 SAYILI YASANIN 10/B MADDESİNİN UYGULANMASI SONUCUNDA KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN ALANLARI KARŞILAMAK ÜZERE TERK YAPILAN ALANDA 3194 SAYILI YASANIN 18. MADDESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILIRKEN YENİDEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMASINA OLANAK BULUNMADIĞI HAKK 18.01.2010

2981 sayılı Yasanın 10/b maddesinin uygulanması sonucunda kamu hizmetlerine ayrılan alanları karşılamak üzere terk yapılan alanda 3194 sayılı Yasanın 18. maddesine göre uygulama yapılırken yeniden düzenleme ortaklık payı alınmasına olanak bulunmadığı hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 388     Gösterilenler: 201-250

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.