Yerel Yönetim Yargı Kararları

İMAR PLANINA KARŞI AÇILAN DAVANIN YARGILAMA SÜRECİ İÇERİSİNDE VERİLECEK KARARLAR İLE BU KARARLAR ÜZERİNE YENİDEN YAPILACAK OLAN İMAR PLANINDA İNŞAİ FAALİYETİ DURDURULAN YAPILAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN DURUMUN, MEVCUT RUHSATIN BU PLANA UYGUN OLDUĞU VE İNŞAİ FAALİYE 11.01.2010

İmar planına karşı açılan davanın yargılama süreci içerisinde verilecek kararlar ile bu kararlar üzerine yeniden yapılacak olan imar planında inşai faaliyeti durdurulan yapılar için öngörülen durumun, mevcut ruhsatın bu plana uygun olduğu ve inşai faaliyetin devamını engelleyen bir yönünün bulunmadığının tespiti halinde mühürlenmesini sona erdirilerek inşai faaliyete mevcut yapı ruhsatına göre devamına izin verilmesi gerektiği, aksine bir durumun tespiti halinde ise, yeni yapılan imar planına aykırı olan ruhsatının iptali yoluna gidileceği hakkında.

İMAR PLANINDA AKARYAKIT İSTASYONU OLARAK AYRILMA VE AKARYAKIT TESİS İZNİ ALINMASININ; AKARYAKIT RUHSATI VERİLMESİNDE, 5015 SAYILI PETROL PİYASASI YASASI VE PETROL PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE KURALA BAĞLANAN MESAFE ŞARTI İÇİN KAZANILMIŞ HAK TEŞKİL ETMEYECEĞİ H 25.12.2009

İmar planında akaryakıt istasyonu olarak ayrılma ve akaryakıt tesis izni alınmasının; akaryakıt ruhsatı verilmesinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Yasası ve Petrol Piyasası Yönetmeliğinde kurala bağlanan mesafe şartı için kazanılmış hak teşkil etmeyeceği hakkında.

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU`NUN 22` NCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN BİRLİK MECLİSİ KARARLARINA KARŞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, VALİ VEYA HAKKINDA KİŞİ BORCU ÇIKARILANLAR TARAFINDAN İDARİ YARGI YERLERİNE BAŞVURULABİLECEĞİ YOLUNDAKİ HÜKMÜN, İPTAL DAVASI 22.12.2009

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu`nun 22` nci maddesinde düzenlenen birlik meclisi kararlarına karşı İçişleri Bakanlığı, vali veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar tarafından idari yargı yerlerine başvurulabileceği yolundaki hükmün, iptal davası açmaya ilişkin olduğu hakkında.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN 23`ÜNCÜ MADDESİNDE DÜZENLENEN, MÜLKİ İDARE AMİRİNİN HUKUKA AYKIRI GÖRDÜĞÜ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI ALEYHİNE İDARİ YARGIYA BAŞVURABİLECEĞİ YOLUNDAKİ HÜKMÜN, İPTAL DAVASI AÇMAYA İLİŞKİN OLDUĞU HAKKINDA. 22.12.2009

5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 23`üncü maddesinde düzenlenen, mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararları aleyhine idari yargıya başvurabileceği yolundaki hükmün, iptal davası açmaya ilişkin olduğu hakkında.

DAVACININ TAŞINMAZININ YEŞİL ALANDA KALMASI NEDENİYLE OLUŞAN MAĞDURİYETİNİN, İDARECE İMAR UYGULAMASI YAPILMAK SURETİYLE GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA. 18.12.2009

Davacının taşınmazının yeşil alanda kalması nedeniyle oluşan mağduriyetinin, idarece imar uygulaması yapılmak suretiyle giderilmesi gerektiği hakkında.

MAHALLİNDE DÜZENLENEN MAİLİ İNHİDAM RAPORUN YAPININ DURUMUNUN TESBİTİ SURETİYLE TESİS EDİLECEK İŞLEME HAZIRLIK İŞLEMİ NİTELİĞİNDE BULUNMASI, BİR ÖNERİ AÇIKLAMASI VE YÖNLENDİRME İÇERMESİ, HUKUK DÜZENİNDE SONUÇ DOĞURAN İŞLEMİN İSE RAPORDA BELİRLENEN HUSUSLA 11.12.2009

Mahallinde düzenlenen maili inhidam raporun yapının durumunun tesbiti suretiyle tesis edilecek işleme hazırlık işlemi niteliğinde bulunması, bir öneri açıklaması ve yönlendirme içermesi, hukuk düzeninde sonuç doğuran işlemin ise raporda belirlenen hususların değerlendirilmesinden sonra idarece tesis edilmesi karşısında; kesin ve yürütülmesi zorunlu niteliğe haiz olmayan 3194 sayılı Yasa`nın 39. maddesi uyarınca yapının mevcut durumunun tespitine yönelik raporun iptali istemiyle açılan davada uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle verilen idare mahkemesi kararında yasal isabet bulunmadığı hakkında.

ÖDEME EMRİ DÜZENLENMEDEN ÖNCE DAVACIYA, İMAR PARA CEZASININ (KAMU ALACAĞININ) KONUSUNU, MİKTARINI VE DAYANDIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNİ GÖSTEREN BİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARI TEBLİĞ EDİLMEKLE, 6183 SAYILI YASA`NIN 37. MADDESİNDE BELİRTİLEN HÜKMÜN YERİNE GETİRİLM 10.12.2009

Ödeme emri düzenlenmeden önce davacıya, imar para cezasının (kamu alacağının) konusunu, miktarını ve dayandığı mevzuat hükümlerini gösteren bir belediye encümen kararı tebliğ edilmekle, 6183 sayılı Yasa`nın 37. maddesinde belirtilen hükmün yerine getirilmiş olduğu, ödeme emrinin düzenlenmesi için bir aylık vade tanıyan ikinci bir ihbarnamenin düzenlenmesine gerek bulunmadığı hakkında.

İSTANBUL, ŞİŞLİ, SEYRANTEPE, 4 PAFTA, 3 ADA, 29 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN "SPOR TESİSLERİ, SAĞLIK TESİSLERİ, TURİZM, TİCARET VE PARK ALANI" OLARAK AYRILMASINA İLİŞKİN 16.6.2007 ONAY TARİHLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇ 08.12.2009

İstanbul, Şişli, Seyrantepe, 4 pafta, 3 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın "spor tesisleri, sağlık tesisleri, turizm, ticaret ve park alanı" olarak ayrılmasına ilişkin 16.6.2007 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki İstanbul 9. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2008 günlü, E:2008/9, K:2008/2363 sayılı kararın BOZULMASINA ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin 8.12.2009 günlü, E:2009/10541, K:2009/11645 sayılı kararı.

NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARINA ESAS TEŞKİL ETMEK ÜZERE HAZIRLANAN ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA ANA ULAŞIM YOLLARI GÖSTERİLMEKTE OLUP, ARA BAĞLANTI YOLLARI VE ADA İÇİNDE YER ALAN YOLLARA YER VERİLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI HAKKINDA. 24.11.2009

Nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere hazırlanan çevre düzeni planında ana ulaşım yolları gösterilmekte olup, ara bağlantı yolları ve ada içinde yer alan yollara yer verilmesine gerek bulunmadığı hakkında.

İSTANBUL GENELİNDEKİ ALIŞVERİŞ VE TİCARET MERKEZİ GİBİ YERLERİN BİNAYA AİT HİZMET OTOPARKLARINA GELEN MÜŞTERİLERDEN İLK ÜÇ SAATE KADAR ÜCRET ALINMAMASI, İLK ÜÇ SAAT DIŞINDA ALINABİLECEK ÜCRETİN İSE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TARİFE KOMİSYONUNCA BEL 23.11.2009

İstanbul genelindeki alışveriş ve ticaret merkezi gibi yerlerin binaya ait hizmet otoparklarına gelen müşterilerden ilk üç saate kadar ücret alınmaması, ilk üç saat dışında alınabilecek ücretin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Tarife Komisyonunca belirlenen ücret oranında alınmasına ilişkin UKOME kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

UYUŞMAZLIKTA UYGULANACAK YASAL KURAL NİTELİĞİ TAŞIYAN 5189 SAYILI YASA`NIN 5. MADDESİYLE 406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNU`NA EKLENEN EK MADDE 35`İN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLİP YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI NEDENİYLE BU NİTELİĞİNİ KAYBETMESİ 16.11.2009

Uyuşmazlıkta uygulanacak yasal kural niteliği taşıyan 5189 sayılı Yasa`nın 5. maddesiyle 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu`na eklenen ek madde 35`in Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilip yürürlüğünün durdurulması nedeniyle bu niteliğini kaybetmesi karşısında; uyuşmazlığın 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuata göre incelenerek çözümlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİNİN OLAĞAN TOPLANTILARINDA BELEDİYE BAŞKANININ KATILAMADIĞI DURUMLARDA GENEL SEKRETERİN BAŞKANLIK YAPACAĞI VE YAPMAMASI HALİNDE ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİNDE GENEL SEKRETERİN MENFAATİNİN OLDUĞU HAKKINDA. 16.11.2009

Büyükşehir Belediye Encümeninin olağan toplantılarında belediye başkanının katılamadığı durumlarda genel sekreterin başkanlık yapacağı ve yapmaması halinde alınan kararların iptali isteminde genel sekreterin menfaatinin olduğu hakkında.

2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU`NUN 7. MADDESİ UYARINCA 22.9.2005 TARİHİNDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN ONANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ TARİHİ YARIMADA-EMİNÖNÜ İLÇESİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANININ DAYANAĞI KORUMA KURULU KARARININ YARGI KARARI İLE İP 13.11.2009

2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU`NUN 7. MADDESİ UYARINCA 22.9.2005 TARİHİNDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN ONANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ TARİHİ YARIMADA-EMİNÖNÜ İLÇESİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANININ DAYANAĞI KORUMA KURULU KARARININ YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE ANILAN PLANDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI; AYRICA PLAN KAPSAMINDA BULUNAN VE SULTANAHMET TURİZM MERKEZİ İÇİNDE KALAN İSTANBUL İLİ, EMİNÖNÜ İLÇESİ, SULTANAHMET MAHALLESİ ? SAYILI PARSELLERE TURİZM TESİS ALANI LEJANDI İLE ARKEOLOJİK PARK, TURİZM VE KÜLTÜR ALANI KULLANIM KARARI GETİRİLMESİ VE İLGİLİ PLAN NOTLARI İLE ISTANBUL MANİFATURACILAR ÇARŞISININ BULUNDUĞU ALANA "PRESTİJ KONUT ALANI" KULLANIMI GETİRİLMESİ YÖNLERİNDEN DAVA KONUSU PLANDA ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE, PLANLAMA ESASLARINA VE KAMU YARARINA DA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

TADİLAT RUHSATININ KAT İRTİFAKI SAHİBİ KİŞİLERİN İMZASI, BU KİŞİLER TARAFINDAN VERİLMİŞ YETKİ YA DA VEKALETNAME OLMADAN DÜZENLENMESİ HALİNDE, İDARECE AÇIK HATALI İŞLEMİN SÜRE ŞARTI OLMAKSIZIN HER ZAMAN GERİ ALINABİLECEĞİ, İLGİLİLERİ YÖNÜNDEN KAZANILMIŞ HA 26.10.2009

Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından verilmiş yetki ya da vekaletname olmadan düzenlenmesi halinde, idarece açık hatalı işlemin süre şartı olmaksızın her zaman geri alınabileceği, ilgilileri yönünden kazanılmış hak doğurmayacağı hakkında.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE KONU TAŞINMAZLARI SATIN ALAN KİŞİNİN MÜLKİYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ ÜZERİNE DAVAYI TAKİP HAKKININ KENDİSİNE GEÇTİĞİNDEN BAHİSLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN 2577 SAYILI YASA`NIN 26. MADDESİ UYARINCA DİKKATE ALINMASI SURETİYLE İDARE MAHKEMESİNCE 23.10.2009

İmar planı değişikliğine konu taşınmazları satın alan kişinin mülkiyetin el değiştirmesi üzerine davayı takip hakkının kendisine geçtiğinden bahisle yaptığı başvurunun 2577 sayılı Yasa`nın 26. maddesi uyarınca dikkate alınması suretiyle idare mahkemesince yeniden taraf teşkil ettirilmesi, diğer taraftan imar planları gibi mülkiyet ilişkisine dayalı uyuşmazlıklarda malikin dava sonuna kadar taşınmazla olan hukuki bağını, dolayısıyla davada taraf olma ehliyetini koruyup korumadığı hususunun da önem arzettiği hakkında.

BİR TAŞINMAZIN SATIN ALINMA SURETİYLE MALİKİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNUN; TAŞINMAZI HER YENİ SATIN ALAN İÇİN ÖNCEKİ MALİK ZAMANINDA YAPILAN VE PARSELİN OLUŞUMUNUN DAYANAĞI OLAN PARSELASYON İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ YENİDEN BAŞLATMA NEDENİ OLAMAYACAĞI HAK 15.10.2009

Bir taşınmazın satın alınma suretiyle malikinin değişmesi durumunun; taşınmazı her yeni satın alan için önceki malik zamanında yapılan ve parselin oluşumunun dayanağı olan parselasyon işlemine karşı dava açma süresi yeniden başlatma nedeni olamayacağı hakkında.

İMAR PLANI BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLÜP KABUL EDİLMEDEN ASKIYA ÇIKARILARAK İLAN EDİLDİĞİ İÇİN, KESİNLEŞMİŞ BİR İMAR PLANI OLMADIĞINDAN; DAVA KONUSU EDİLEBİLECEK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM BULUNMADIĞI HAKKINDA. 13.10.2009

İmar planı belediye meclisince görüşülüp kabul edilmeden askıya çıkarılarak ilan edildiği için, kesinleşmiş bir imar planı olmadığından; dava konusu edilebilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem bulunmadığı hakkında.

HER PROJE İÇİN MÜELLİF SİCİL DURUM BELGESİ ALINMASI VE YAPI RUHSATI İÇİN BAŞVURUDA BULUNURKEN BU BELGENİN İBRAZ EDİLMESİ ZORUNLU OLDUĞUNDAN, MÜELLİF SİCİL DURUM BELGESİ İBRAZ EDİLMEDEN DAVALI İDARECE VERİLEN YAPI RUHSATINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKK 09.10.2009

Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması ve yapı ruhsatı için başvuruda bulunurken bu belgenin ibraz edilmesi zorunlu olduğundan, müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden davalı idarece verilen yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ KENTİN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ESKİYEN KENT KISIMLARINI YENİDEN İNŞA VE RESTORE ETMEK, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUNU KORUMAK, KONUT, SANAYİ VE TİCARET ALANLARI OLUŞTURMAK VE DEPREM RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALMAK İÇİN BELİRLENME 05.10.2009

Kentsel dönüşüm alanlarının kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak, konut, sanayi ve ticaret alanları oluşturmak ve deprem riskine karşı önlem almak için belirlenmesi gereken alanlar olduğu halde, kentsel dönüşüme konu edilen parsellerin büyük bölümünün boş alanlardan oluşması nedeniyle kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesinde hukuka uyarlık görülmediği hakkında.

HAKKINI İHLAL EDEN YAPI RUHSATININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMDEN DOLAYI DOĞRUDAN TAM YARGI DAVASI AÇMA YOLUNA GİTMEYEN DAVACI TARAFINDAN, RUHSAT İPTALİNDEN SONRA YIKIM İŞLEMİNİN TESİS EDİLMESİ VE TEBLİĞİ ÜZERİNE YASAL DAVA AÇMA SÜRESİ İÇERİSİNDE AÇILAN DAVADA 05.10.2009

Hakkını ihlal eden yapı ruhsatının iptaline ilişkin işlemden dolayı doğrudan tam yargı davası açma yoluna gitmeyen davacı tarafından, ruhsat iptalinden sonra yıkım işleminin tesis edilmesi ve tebliği üzerine yasal dava açma süresi içerisinde açılan davada süre aşımı bulunmadığı hakkında.

PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİĞİN EKİNDE YER ALAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI LEJANTINA GÖRE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANDA TİCARET ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN, 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANDA AKARYAKIT İSTASYONU BELİRLENMESİ PLAN HİYERARŞİSİNE AYKIRI BULUNDUĞU 30.09.2009

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı lejantına göre 1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalan taşınmazın, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu belirlenmesi plan hiyerarşisine aykırı bulunduğundan, dava konusu 1/1000 ölçekli imar planına ve bu plan uyarınca verilen yapı ruhsatına yönelik olarak davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında isabet görülmediği hakkında.

BELEDİYELERİN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KALMAKLA BİRLİKTE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANINI OLUŞTURAN MÜCAVİR ALANLARININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KALDIĞI GEREKÇESİYLE 3194 SAYILI YASA`NIN 45. MADDESİNDE USUL VE E 18.09.2009

Belediyelerin, büyükşehir belediyesi belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, büyükşehir belediyesi mücavir alanını oluşturan mücavir alanlarının büyükşehir belediye sınırları dışında kaldığı gerekçesiyle 3194 sayılı Yasa`nın 45. maddesinde usul ve esaslar dahilinde belirlenen belediyelere ait mücavir alanların kaldırılmasının yasal dayanağının bulunmadığı hakkında.

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU`NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE BİRLİKTE BELEDİYE SINIRLARI İL SINIRI OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ HARİÇ, İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI İLE BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDAKİ ALANLARIN İMAR PLANLARININ GÖRÜŞMEK VE KARARA BAĞLAMAK GÖREV VE YE 18.09.2009

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu`nun yürürlüğe girmesiyle birlikte belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç, il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarının görüşmek ve karara bağlamak görev ve yetkisinin il genel meclisine ait olduğu hakkında.

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU`NUN 8. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI ARASINDAKİ MESAFE KOŞULLARININ KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLE BİRLİKTE ARANACAĞI HAKKINDA. 18.09.2009

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu`nun 8. maddesinde öngörülen akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafe koşullarının Kanun yürürlüğe girdiği tarihle birlikte aranacağı hakkında.

2886 SAYILI KANUN`UN 51/A MADDESİ VE DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL, SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ`NİN 65. MADDESİ UYARINCA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALELERİN, KANUN MADDESİNDE BELİRLENEN TUTARIN ALTIN 14.09.2009

2886 sayılı Kanun`un 51/a maddesi ve Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa, Kiraya Verme Yönetmeliği`nin 65. maddesi uyarınca Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesine ilişkin ihalelerin, Kanun maddesinde belirlenen tutarın altında kalsa dahi 51/a maddesine dayanılarak pazarlık usulüyle yapılamayacağı hakkında.

DAVACI ŞİRKETİN TAŞINMAZINI KAYITLI DEĞERİ ÜZERİNDEN YİNE KENDİSİNİN KURUCU ORTAKLARINDAN OLDUĞU ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK KOYMASI İŞLEMİ (KISMİ BÖLÜNME), GERÇEK BİR SATIŞ İŞLEMİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİNDEN, OLAYDA 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN 16.07.2009

DAVACI ŞİRKETİN TAŞINMAZINI KAYITLI DEĞERİ ÜZERİNDEN YİNE KENDİSİNİN KURUCU ORTAKLARINDAN OLDUĞU ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK KOYMASI İŞLEMİ (KISMİ BÖLÜNME), GERÇEK BİR SATIŞ İŞLEMİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİNDEN, OLAYDA 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN 30. MADDESİNDE BELİRTİLEN KISITLILIK ŞARTLARININ İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE TECİL EDİLEN EMLAK VERGİLERİNİN MUACCEL HALE GELDİĞİNDEN SÖZEDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA

5442 SAYILI İL İDARESİ YASASI İLE SINIR ANLAŞMAZLIĞI, MÜLKİ AYRILMA VE BİRLEŞME İLE KÖY KURULMASI VE KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 29. VE 47. MADDELERİ UYARINCA MÜLKİ BİRLEŞME SÜRECİNDE İL GENEL MECLİSİNİN ALDIĞI KARARIN İSTİŞARİ NİTELİKTE OLDUĞU VE 30.06.2009

5442 SAYILI İL İDARESİ YASASI İLE SINIR ANLAŞMAZLIĞI, MÜLKİ AYRILMA VE BİRLEŞME İLE KÖY KURULMASI VE KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 29. VE 47. MADDELERİ UYARINCA MÜLKİ BİRLEŞME SÜRECİNDE İL GENEL MECLİSİNİN ALDIĞI KARARIN İSTİŞARİ NİTELİKTE OLDUĞU VE BU KONUDA İCRAİ İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAİZ BULUNDUĞUNDAN, İL GENEL MECLİSİ KARARININ KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR BİR İŞLEM OLMAMASI NEDENİYLE İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA

DİYARBAKIR İLİNİN MERKEZ VE İLÇELERİNE BAĞLI BULUNAN KÖY, MAHALLE, MEZRA VE BUCAKLARINA AİT ESKİ İSİMLERİNİN, YENİ İSİMLERİ İLE BERABER TABELALARA YAZILABİLMESİNE İLİŞKİN İL GENEL MECLİSİNİN 3.2.2006 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN 19.06.2009

DİYARBAKIR İLİNİN MERKEZ VE İLÇELERİNE BAĞLI BULUNAN KÖY, MAHALLE, MEZRA VE BUCAKLARINA AİT ESKİ İSİMLERİNİN, YENİ İSİMLERİ İLE BERABER TABELALARA YAZILABİLMESİNE İLİŞKİN İL GENEL MECLİSİNİN 3.2.2006 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA, İL GENEL MECLİSİNİN BU KONUDA KARAR ALMA YETKİSİNİN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İPTALİ HAKKIDA

BİR İHALENİN İPTALİ İSTEMİYLE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞU TARAFINDAN AÇILAN DAVADA, DAVA AÇMA EHLİYETİNİN, DAVACININ FAALİYET ALANI İLE İHALE İŞLEMİ ARASINDA BİR MENFAAT İLGİSİ KURULUP KURULAMAYACAĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA 18.06.2009

BİR İHALENİN İPTALİ İSTEMİYLE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞU TARAFINDAN AÇILAN DAVADA, DAVA AÇMA EHLİYETİNİN, DAVACININ FAALİYET ALANI İLE İHALE İŞLEMİ ARASINDA BİR MENFAAT İLGİSİ KURULUP KURULAMAYACAĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA

TEFTİŞ HİZMETLERİNİN, KARİYER NİTELİĞİ İTİBARİYLE DİĞER İDARİ HİZMETLERDEN FARKLI OLARAK DÜZENLENMESİ KARŞISINDA, KARİYER NİTELİĞİ OLMAYAN VE GÖRDÜRÜLEN HİZMET BAKIMINDAN TEFTİŞ HİZMETİ İLE HERHANGİ BİR BENZERLİK VE YAKINLIK GÖSTERMEYEN İKTİSAT MÜFETTİŞLİ 16.06.2009

TEFTİŞ HİZMETLERİNİN, KARİYER NİTELİĞİ İTİBARİYLE DİĞER İDARİ HİZMETLERDEN FARKLI OLARAK DÜZENLENMESİ KARŞISINDA, KARİYER NİTELİĞİ OLMAYAN VE GÖRDÜRÜLEN HİZMET BAKIMINDAN TEFTİŞ HİZMETİ İLE HERHANGİ BİR BENZERLİK VE YAKINLIK GÖSTERMEYEN İKTİSAT MÜFETTİŞLİĞİ KADROLARININ KALDIRILMASI NEDENİYLE, İKTİSAT MÜFETTİŞLERİNİN TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI VEYA MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE GÖREVLENDİRİLMELERİNDE KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ YÖNÜNDEN HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE YAPI RUHSATININ DAYANAĞINI OLUŞTURAN 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 47/G MADDESİNİN İPTALİ ÜZERİNE YAPI RUHSATLARININ GEÇERLİ OLMADIĞI VE BU RUHSATLARA DAYANILARAK YAPILAN YAPILARIN KORUNAMAYACAĞI HAKKINDA. 15.06.2009

Anayasa Mahkemesi kararı ile yapı ruhsatının dayanağını oluşturan 3194 sayılı İmar Kanununun 47/g maddesinin iptali üzerine yapı ruhsatlarının geçerli olmadığı ve bu ruhsatlara dayanılarak yapılan yapıların korunamayacağı hakkında.

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİNE, MÜHENDİS OLMAMALARI NEDENİYLE ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE BELİRLENEN BAĞLANTI GÜCÜNE KADAR FENNİ MESULİYET YETKİSİ VERİLEMEYECEĞİ HAKKINDA. 26.05.2009

Elektrik teknisyenlerine, mühendis olmamaları nedeniyle Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte belirlenen bağlantı gücüne kadar fenni mesuliyet yetkisi verilemeyeceği hakkında.

DAVA KONUSU 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANININ YAPILDIĞI TARİHTE DAYANAĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ BULUNMAMASI VE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDAN SONRA ANCAK BU PLANA GÖRE USULÜNE UYGUN PLAN ÇALIŞMASI YAPILARAK 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINI 26.05.2009

Dava konusu 1/1000 ölçekli revizyon imar planının yapıldığı tarihte dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmaması ve 1/5000 ölçekli nazım imar planından sonra ancak bu plana göre usulüne uygun plan çalışması yapılarak 1/1000 ölçekli imar planının hazırlanması gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

5.11.2009 GÜNLÜ, 665 SAYILI İLKE KARARI AYRICA KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NOTUNDA GETİRİLEN HÜKÜM NEDENİYLE SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZDA ÇATI GABARİSİNİ AŞACAK ŞEKİLDE BAZ İSTASYONU KURULAMAYACAĞI, DOLAYISIYLA 5189 SAYILI YASANIN EK-35. MADDESİ UYARINCA Bİ 08.05.2009

5.11.2009 günlü, 665 sayılı ilke kararı ayrıca koruma amaçlı imar planı notunda getirilen hüküm nedeniyle sit alanında kalan taşınmazda çatı gabarisini aşacak şekilde baz istasyonu kurulamayacağı, dolayısıyla 5189 sayılı Yasanın Ek-35. maddesi uyarınca bir değerlendirme de yapılamayacağı hakkında.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI İLE DÜZENLENEN VE BU YASA UYARINCA FAALİYET GÖSTEREN ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİNİN, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİĞİN, HENÜZ YAYIMLANMAMASINDAN DOLAYI KARAR ALAMAYACAĞI YÖNÜNDE VERİLEN İDARE MAHKEME 06.05.2009

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI İLE DÜZENLENEN VE BU YASA UYARINCA FAALİYET GÖSTEREN ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİNİN, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİĞİN, HENÜZ YAYIMLANMAMASINDAN DOLAYI KARAR ALAMAYACAĞI YÖNÜNDE VERİLEN İDARE MAHKEMESİ KARARINDA, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN OTOBÜS GARAJI OLARAK KULLANILAN İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ, MECİDİYEKÖY, 304 ADA, 307 PAFTA, 1947 ADA, 6,7,52 VE 78 SAYILI PARSELLERİN TURİZM+TİCARET ALANI, KAĞITHANE İLÇESİ, 8744 ADA, 14 SAYILI PARSELİN İSE TURİZM+TİCARET 29.04.2009

İETT Genel Müdürlüğü tarafından otobüs garajı olarak kullanılan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy, 304 ada, 307 pafta, 1947 ada, 6,7,52 ve 78 sayılı parsellerin turizm+ticaret alanı, Kağıthane İlçesi, 8744 ada, 14 sayılı parselin ise turizm+ticaret alanı, kısmen yol ve yeşil alan olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine karşı açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin Danıştay Altıncı Dairesi’nin, 29.4.2009 günlü, E:2008/11773, K:2009/4698 sayılı kararı.

442 SAYILI KÖY KANUNUNDA VERİLEN YETKİYE DAYANARAK 2872 SAYILI ÇEVRE YASASI UYARINCA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞININ DİKKATE ALINMASI SURETİYLE KÖY İÇİNDE BULUNAN EVLERİN YANINDA BESLENECEK HAYVAN SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI H 22.04.2009

442 SAYILI KÖY KANUNUNDA VERİLEN YETKİYE DAYANARAK 2872 SAYILI ÇEVRE YASASI UYARINCA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞININ DİKKATE ALINMASI SURETİYLE KÖY İÇİNDE BULUNAN EVLERİN YANINDA BESLENECEK HAYVAN SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

"UMUMA AÇIK İŞYERİ" NİTELİĞİNDE OLMAYAN "MARKET" İŞYERİNİN "İÇKİLİ YER BÖLGESİ" İÇİNDE OLMAMASI NEDENİYLE, "KAPALI İÇKİ SATIŞI" İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA 13.04.2009

"UMUMA AÇIK İŞYERİ" NİTELİĞİNDE OLMAYAN "MARKET" İŞYERİNİN "İÇKİLİ YER BÖLGESİ" İÇİNDE OLMAMASI NEDENİYLE, "KAPALI İÇKİ SATIŞI" İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

İMAR PLANI UYARINCA PAZAR YERİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZDA, SÖZ KONUSU İMAR PLANI VE KAMULAŞTIRMA İSTEMİ İPTAL EDİLMESİNE RAĞMEN FİİLİ OLARAK PAZAR YERİ KULLANIMINA DEVAM EDİLMESİNDE, YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEY 08.04.2009

İmar planı uyarınca pazar yeri olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazda, söz konusu imar planı ve kamulaştırma istemi iptal edilmesine rağmen fiili olarak pazar yeri kullanımına devam edilmesinde, yargı kararını yerine getirmeyen davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğu, ancak taşınmazın bulunduğu alanın plansız alan konumuna düşmüş olması nedeniyle davacının da taşınmazda inşai faaliyette veya herhangi bir tasarrufta bulunma olanağının kalmadığı, bu nedenle davacının doğmuş zararından bahsedilmeyeceği, doğması muhtemel zararın da tazmininin mümkün olmadığı hakkında.

SU SATIŞ ÜCRETİNİN TEFE`YE GÖRE ARTIRILMASINDA, SU BEDELİNİN TÜKETİM MİKTARINA GÖRE KADEMELENDİRİLMESİNDE VE FATURALARIN 45 GÜNLÜK SÜREYLE TAHAKKUK ETTİRİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. 24.03.2009

SU SATIŞ ÜCRETİNİN TEFE`YE GÖRE ARTIRILMASINDA, SU BEDELİNİN TÜKETİM MİKTARINA GÖRE KADEMELENDİRİLMESİNDE VE FATURALARIN 45 GÜNLÜK SÜREYLE TAHAKKUK ETTİRİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

DAVACI BELEDİYE TARAFINDAN, KATMA DEĞER VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN MUAFİYET BELGESİ VERİLMESİ YOLUNDAKİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ BİR İŞLEM OLMADIĞINDAN, BU İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVANIN ESASININ İNCE 18.03.2009

DAVACI BELEDİYE TARAFINDAN, KATMA DEĞER VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN MUAFİYET BELGESİ VERİLMESİ YOLUNDAKİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ BİR İŞLEM OLMADIĞINDAN, BU İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVANIN ESASININ İNCELENME OLANAĞI BULUNMADIĞI HK.

BELEDİYECE YAPILAN İMAR PLANLARI VE İMAR UYGULAMALARI SONUCUNDA, KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLARIN DEĞER KAZANDIĞI GEREKÇESİYLE, İDARİ HİZMETLERİN KARŞILIĞI OLARAK, BELEDİYE TARAFINDAN BELİRLENEN TARİFEYE DAYANILMAK SURETİYLE HERHANGİ BİR BEDEL İSTENİLMESİNDE, 16.03.2009

BELEDİYECE YAPILAN İMAR PLANLARI VE İMAR UYGULAMALARI SONUCUNDA, KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLARIN DEĞER KAZANDIĞI GEREKÇESİYLE, İDARİ HİZMETLERİN KARŞILIĞI OLARAK, BELEDİYE TARAFINDAN BELİRLENEN TARİFEYE DAYANILMAK SURETİYLE HERHANGİ BİR BEDEL İSTENİLMESİNDE, MEVZUATA VE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

1- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN HEMŞEHRİ HUKUKUNU DÜZENLEYEN 13. MADDESİ KARŞISINDA, BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLERİN, HİZMETİN HUKUKA UYGUN YÜRÜTÜLÜP, YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ YARGI ÖNÜNE GETİRME HAKLARININ BULUNDUĞU, BUNA GÖRE, ARSA PAYI KAT KARŞI 06.03.2009

1- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU`NUN HEMŞEHRİ HUKUKUNU DÜZENLEYEN 13. MADDESİ KARŞISINDA, BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLERİN, HİZMETİN HUKUKA UYGUN YÜRÜTÜLÜP, YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ YARGI ÖNÜNE GETİRME HAKLARININ BULUNDUĞU, BUNA GÖRE, ARSA PAYI KAT KARŞILIĞI TİCARET MERKEZİ YAPIMI İŞİ İLE İLGİLİ İDARÎ İŞLEMLERLE DAVACININ BELDE SAKİNİ OLARAK MEŞRU, KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAATİNİN ETKİLENECEĞİNİN VE DAVA AÇABİLECEĞİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ, 2- BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLERİN İHALEYE ÇIKARILMASI KONUSUNDAKİ YETKİNİN BELEDİYE MECLİSLERİNDE OLDUĞU, BELEDİYE MECLİSLERİNCE BU HUSUSTA KARAR ALINIP, BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNDEN SONRA İHALENİN BELEDİYE ENCÜMENİ TARAFINDAN YAPILABİLECEĞİ, ANCAK BELEDİYE MECLİSİNCE TÜM TAŞINMAZLARA İLİŞKİN OLARAK SOYUT YETKİ DEVRİNDE BULUNULAMAYACAĞI HK.<

BELEDİYEDEN KİRALAMA YOLUYLA MEZBAHA İŞLETEN ŞAHISLARDAN HAYVAN KESİM, MUAYENE DENETLEME HARCI ALINAMAYACAĞI, AYRICA BU ŞAHISLARIN HARCIN TAHSİL EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞU BULUNMADIĞI HAKKINDA 04.03.2009

BELEDİYEDEN KİRALAMA YOLUYLA MEZBAHA İŞLETEN ŞAHISLARDAN HAYVAN KESİM, MUAYENE DENETLEME HARCI ALINAMAYACAĞI, AYRICA BU ŞAHISLARIN HARCIN TAHSİL EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞU BULUNMADIĞI HAKKINDA

DAVACININ MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZDA BULUNAN RUHSATSIZ YAPININ İMAR PLANINDA KAMU KULLANIMINA AİT YEŞİL ALANDA KALDIĞINDAN BAHİSLE, 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN 18. MADDESİ UYARINCA YIKILMASINDA İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU, DAVACININ İŞGALCİ OLARAK K 04.03.2009

Davacının maliki olduğu taşınmazda bulunan ruhsatsız yapının imar planında kamu kullanımına ait yeşil alanda kaldığından bahisle, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca yıkılmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğu, davacının işgalci olarak kabul edilemeyeceği; olayda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinin işletilebileceği, bu anlamda davacının zararının tazmininin gerekeceği, ancak tazminata hükmedilirken yapının ruhsatsız oluşunun da dikkate alınması gerektiği hakkında.

İNŞAAT RUHSATININ FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANMASI ÜZERİNE, AYNI YAPIYA VERİLEN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN YİNE FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANMASINDA USULDE PARALELLİK İLKESİ GEREĞİ HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞINDAN, ANILAN YAPI KULLANMA İZİN BE 03.03.2009

İnşaat ruhsatının fen memurunca imzalanarak onaylanması üzerine, aynı yapıya verilen yapı kullanma izin belgesinin yine fen memurunca imzalanarak onaylanmasında usulde paralellik ilkesi gereği hukuka aykırılık bulunmadığından, anılan yapı kullanma izin belgesinin belediye başkanınca onanmadığından iade edilmesi gerektiğine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İSKİ ELEMANLARI TARAFINDAN İNŞA EDİLMEKTE OLAN YAPI HAKKINDA TUTANAK DÜZENLENMESİ NEDENİYLE TUTANAK TARİHİ İTİBARİYLE YAPIYA AİT YAPI RUHSATININ ÖĞRENİLMESİNE KARŞIN DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA YAPI RUHSATI (UYGULAMA İŞLEMİ) İLE DAYANAĞINI OLUŞTU 23.02.2009

İSKİ elemanları tarafından inşa edilmekte olan yapı hakkında tutanak düzenlenmesi nedeniyle tutanak tarihi itibariyle yapıya ait yapı ruhsatının öğrenilmesine karşın dava açma süresi geçirildikten sonra yapı ruhsatı (uygulama işlemi) ile dayanağını oluşturan ıslah imar planına karşı açılan dava hakkında Danıştay 6. Dairesi E:2007/4066, K:2009/1729 sayılı kararı.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞE GÖRE, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN PATLAYICI, PARLAYICI, YANICI V.B. TEHLİKELİ MADDELER ÜRETİLEN, SATILAN, KULLANILAN YERLERE UZAKLIĞI KONUSUNDA AÇIK BİR DÜZENLEME OLMADIĞINDAN, BU YERL 23.02.2009

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞE GÖRE, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN PATLAYICI, PARLAYICI, YANICI V.B. TEHLİKELİ MADDELER ÜRETİLEN, SATILAN, KULLANILAN YERLERE UZAKLIĞI KONUSUNDA AÇIK BİR DÜZENLEME OLMADIĞINDAN, BU YERLERİN BAŞKA KURUMLARA OLAN UZAKLIĞININ KIYAS YOLU İLE UYGULANAMAYACAĞI HK.<

BELEDİYELERDE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNDE ÇALIŞAN DAİMİ İŞÇİLERİN, GÖREVLERİNDEN AYRILMADAN AYNI BELEDİYEDE MECLİS ÜYESİ VEYA AYNI İL ÖZEL İDARESİNDE İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPAMAYACAKLARI HK.< 18.02.2009

BELEDİYELERDE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNDE ÇALIŞAN DAİMİ İŞÇİLERİN, GÖREVLERİNDEN AYRILMADAN AYNI BELEDİYEDE MECLİS ÜYESİ VEYA AYNI İL ÖZEL İDARESİNDE İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPAMAYACAKLARI HK.<

ISLAH İMAR PLANLARININ AMACI SAĞLIKSIZ VE DÜZENSİZ YAPILAŞMAYI MEVCUT DURUM DİKKATE ALINARAK ISLAH ETMEK OLDUĞUNDAN BAŞKA BİR AMAÇLA ISLAH İMAR PLANI YAPILMASI VE KAPSAMA ALINMASI GEREKEN YAPILARIN BULUNDUĞU BÖLGELERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ AMACINA DÖNÜK ISLA 17.02.2009

Islah imar planlarının amacı sağlıksız ve düzensiz yapılaşmayı mevcut durum dikkate alınarak ıslah etmek olduğundan başka bir amaçla ıslah imar planı yapılması ve kapsama alınması gereken yapıların bulunduğu bölgelerle bütünleştirilmesi amacına dönük ıslah imar planı sınırlarının genişletilmesi ya da onanlı ıslah imar planında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması durumunda bu hatanın giderilmesine yönelik değişiklik yapılması dışında mevcut ıslah imar planların ıslah imar planı revizyonu adı altında değişikliğe konu edilmesi mümkün olmadığından, bu planları geliştiren planların yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması gerektiği hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 388     Gösterilenler: 251-300

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.