Yerel Yönetim Yargı Kararları

DAVA DEVAM EDERKEN İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNÜNDEN LEHE OLARAK YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANMASININ HUKUKUN GENEL İLKESİ GEREĞİ OLDUĞU, BAZ İSTASYONLARI 5189 SAYILI KANUN’UN EK-35. MADDESİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMENİN İDAR 16.01.2007

Dava devam ederken idari yaptırımlar yönünden lehe olarak yapılan yasal değişikliklerin uyuşmazlıkların çözümünde uygulanmasının hukukun genel ilkesi gereği olduğu, baz istasyonları 5189 sayılı Kanun’un Ek-35. maddesi ile getirilen düzenlemenin idarece yeni işlem tesis edilmesi sırasında dikkate alınacağı hakkında.

DEPREM NEDENİYLE OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA, UĞRANILDIĞI BELİRTİLEN ZARARIN İDARENİN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEMESİNDEN, DOLAYISIYLA EYLEM YA DA EYLEMSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞINDAN MAHK 30.12.2006

Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davada, uğranıldığı belirtilen zararın idarenin üzerine düşen görev ve yükümlülüğü gereği gibi yerine getirmemesinden, dolayısıyla eylem ya da eylemsizliğinden kaynaklandığından mahkememizce 2577 sayılı Yasa’nın 13. maddesi uyarınca davanın süresi içerisinde olup olmadığının incelenmesi gerektiği hakkında.

DAVALI İDARE TARAFINDAN YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU YAPILAŞMA OLANAĞI TANINAN ALANDA, DEPREM SONUCU DÖRT ADET BLOKTAN OLUŞAN SİTEDEKİ ÜÇ ADET BLOKTA ORTA HASAR MEYDANA GELİRKEN, YALNIZCA UYUŞMAZLIK KONUSU BLOKTA YIKIM OLUŞMASI KARŞISINDA, ADAPAZARI GE 29.12.2006

Davalı idare tarafından yapılan plan değişikliği sonucu yapılaşma olanağı tanınan alanda, deprem sonucu dört adet bloktan oluşan sitedeki üç adet blokta orta hasar meydana gelirken, yalnızca uyuşmazlık konusu blokta yıkım oluşması karşısında, Adapazarı genelindeki zemin özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda yapıya alt temellerin oturtulduğu zemine yönelik olarak mahkemece zemin etüdü yapılmadan, bu zemine uygun temel cins ve boyutunun seçilip seçilmediği ve buna uygun yapı ruhsatı düzenlenip düzenlenmediği incelenmeden verilen temyize konu mahkeme kararında isabet görülmediği hakkında.

İMAR PARA CEZASI UYGULANIRKEN RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN İNŞAATIN TESPİT TARİHİNİN ESAS ALINARAK CEZA UYGULAMASINA GİDİLMESİ VE EYLEM MEYDANA GETİRDİĞİ TARİHTE BELİRLENEN PARA CEZASI MİKTARININ UYGULANMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA. 25.12.2006

İmar para cezası uygulanırken ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan inşaatın tespit tarihinin esas alınarak ceza uygulamasına gidilmesi ve eylem meydana getirdiği tarihte belirlenen para cezası miktarının uygulanması gerektiği hakkında.

ULAŞIM ALT YAPISINDAN YARARLANMA PAYININ DAYANAĞI YÖNETMELİK MADDESİNİN İPTALİNİN, TAHSİL EDİLMİŞ PAYLARIN İADESİ İSTEMİ İLE DÜZELTME VE ŞİKAYET KONUSU OLUŞTURABİLECEK AÇIK BİR VERGİLENDİRME HATASI OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HAKKINDA. 16.11.2006

Ulaşım alt yapısından yararlanma payının dayanağı yönetmelik maddesinin iptalinin, tahsil edilmiş payların iadesi istemi ile düzeltme ve şikayet konusu oluşturabilecek açık bir vergilendirme hatası olarak değerlendirilemeyeceği hakkında.

DAVACININ HENÜZ TAPUYA DÖNÜŞMEMİŞ TAPU TAHSİS BELGESİ İLE TASARRUF EDİLEN GECEKONDUDAN HAREKETLE VE ONUN DIŞINDA DA HERHANGİ BİR FARKLI İPTAL NEDENİ İLERİ SÜRÜLMEKSİZİN, DAVA KONUSU NAZIM İMAR PLANININ İPTALİNİ İSTEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN; DAVA KONUSU İŞLEM 14.11.2006

Davacının henüz tapuya dönüşmemiş tapu tahsis belgesi ile tasarruf edilen gecekondudan hareketle ve onun dışında da herhangi bir farklı iptal nedeni ileri sürülmeksizin, dava konusu nazım imar planının iptalini istediği anlaşıldığından; dava konusu işlem davacının güncel, kişisel, meşru bir menfaati ihlal etmediği, davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

RUHSATSIZ YAPININ YAPILIP BİTİRİLDİĞİ TARİHTE KÖY YERLEŞİK ALANININ TESPİT EDİLMEDİĞİ TARTIŞMASIZ OLDUĞUNDAN, PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ`NİN UYGULANMASI VE 3194 SAYILI YASA’NIN 27. MADDESİ KAPSAMINDA OLMAYAN YAPI İÇİN PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNE 10.11.2006

Ruhsatsız yapının yapılıp bitirildiği tarihte köy yerleşik alanının tespit edilmediği tartışmasız olduğundan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği`nin uygulanması ve 3194 sayılı Yasa’nın 27. maddesi kapsamında olmayan yapı için Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere göre ruhsat alınması gerektiğinden ruhsatsız yapılan yapı nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

İMAR PLANI DAVA KONUSU EDİLMEDİĞİNDEN, BU PLANA UYGUN VERİLEN İNŞAAT RUHSATININ İMAR PLANININ HUKUKEN GEÇERLİ OLMADIĞINDAN BAHİSLE İPTAL EDİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA. 04.10.2006

İmar planı dava konusu edilmediğinden, bu plana uygun verilen inşaat ruhsatının imar planının hukuken geçerli olmadığından bahisle iptal edilmesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN "5272 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEKLERİ KONUSUNDA DAHA ÖNCE ALINAN MECLİS KARARLARI GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR" YOLUNDA DÜZENLEMEYİ İÇEREN GENELGESİNDE HUKUKA AYKIRILIK 25.09.2006

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN "5272 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEKLERİ KONUSUNDA DAHA ÖNCE ALINAN MECLİS KARARLARI GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR" YOLUNDA DÜZENLEMEYİ İÇEREN GENELGESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

BELEDİYE HASTANESİNİN RESMİ SAĞLIK KURUMU NİTELİĞİNDE BULUNUP BULUNMADIĞINI BELİRLEME YETKİSİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT OLDUĞU, MALİYE BAKANLIĞINCA BU KONUDA TEK TARAFLI İŞLEM KURULAMAYACAĞI HAKKINDA. 25.09.2006

Belediye hastanesinin resmi sağlık kurumu niteliğinde bulunup bulunmadığını belirleme yetkisinin Sağlık Bakanlığına ait olduğu, Maliye Bakanlığınca bu konuda tek taraflı işlem kurulamayacağı hakkında.

UYGULAMA İŞLEMİ NİTELİĞİNDE OLAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ÜZERİNE, ANILAN İŞLEMİN DAYANAĞI DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİNDEKİ İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILDIĞI, ANCAK UYGULAMA İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA SÜREAŞIMI YÖNÜNDEN REDDEDİLDİĞİNDEN, İMAR PLAN 22.09.2006

Uygulama işlemi niteliğinde olan kamulaştırma işlemi üzerine, anılan işlemin dayanağı düzenleyici işlem niteliğindeki imar planlarının iptali istemiyle dava açıldığı, ancak uygulama işlemine karşı açılan dava süreaşımı yönünden reddedildiğinden, imar planlarının iptaline ilişkin işlemin bu aşamada incelenemeyeceği hakkında.

DAVA DEVAM EDERKEN İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNÜNDEN LEHE OLARAK YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANMASI HUKUKUN GENEL İLKESİ GEREĞİ OLDUĞUNDAN, YASA DEĞİŞİKLİĞİYLE GSM BAZ İSTASYONLARININ 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKL 15.09.2006

Dava devam ederken idari yaptırımlar yönünden lehe olarak yapılan yasal değişikliklerin uyuşmazlıkların çözümünde uygulanması hukukun genel ilkesi gereği olduğundan, yasa değişikliğiyle GSM baz istasyonlarının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmadığı yolunda getirilen düzenleme nedeniyle yıkım ve para cezası verilmesi yolundaki işlemin buna göre değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

YARGI KARARININ UYGULANMASI AMACIYLA 2981 SAYILI YASAYA GÖRE ARSA TAHSİS EDİLEN DAVACIDAN, TAHSİS TARİHİNDEKİ BİRİM FİYATLARI DİKKATE ALINARAK HESAPLANAN BEDELİN İSTENİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA. 14.09.2006

Yargı kararının uygulanması amacıyla 2981 sayılı Yasaya göre arsa tahsis edilen davacıdan, tahsis tarihindeki birim fiyatları dikkate alınarak hesaplanan bedelin istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

ARSA M2 BİRİM DEĞERLERİNE İLİŞKİN TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI, ZİRAAT ODALARININ HERHANGİ BİR MENFAAT ŞARTI ARANMAKSIZIN DAVA AÇABİLECEKLERİ HAKKINDA. 13.07.2006

Arsa m2 birim değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararlarına karşı, ziraat odalarının herhangi bir menfaat şartı aranmaksızın dava açabilecekleri hakkında.

KORUNMASI GEREKLİ SİT ALANINDA KALAN YAPILARIN YIKILMIŞ OLSA BİLE ORANLARININ, İMAR PLANI İLE GETİRİLEN YAPILAŞMA ORANLARINA GÖRE ÖNCELİKLİ OLDUĞU HAKKINDA. 15.05.2006

Korunması gerekli sit alanında kalan yapıların yıkılmış olsa bile oranlarının, imar planı ile getirilen yapılaşma oranlarına göre öncelikli olduğu hakkında.

EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN 5. MADDESİNDEKİ GEÇİCİ MUAFİYETİN UYGULANABİLMESİ İÇİN, DAVA KONUSU OLAYDA BU MADDEDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN İNCELENMESİNİN GEREKTİĞİ HAKKINDA. 04.05.2006

Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesindeki geçici muafiyetin uygulanabilmesi için, dava konusu olayda bu maddede belirtilen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesinin gerektiği hakkında.

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUN 92 MADDESİ UYARINCA KATILMA PAYI TUTARLARININ İLGİLİSİNE AYRICA TEBLİĞ GEREKTİĞİ ÖTE YANDAN KATILMA PAYINA DAYANAK TEŞKİL EDEN ESKİ TARİHLİ BELEDİYE MECLİS KARARLARININ DA, PAYIN TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMR 27.04.2006

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 92 maddesi uyarınca katılma payı tutarlarının ilgilisine ayrıca tebliğ gerektiği öte yandan katılma payına dayanak teşkil eden eski tarihli belediye meclis kararlarının da, payın tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emri ile beraber dava konusu edilebileceği hakkında.

MEVZUATTA, KADRO VE UNVANI DEĞİŞTİRİLMEDEN SADECE YETKİNİN KALDIRILMASINA İMKAN TANIYAN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI HAKKINDA. 21.04.2006

Mevzuatta, kadro ve unvanı değiştirilmeden sadece yetkinin kaldırılmasına imkan tanıyan bir hüküm bulunmadığı hakkında.

BİNADA TEKNİK STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN VE YETERSİZ MALZEME KULLANILDIĞI VE TEMELİNİN ZEMİN YAPISINA GÖRE ATILMADIĞININ BELİRTİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, YAPININ TAŞIYICI SİSTEMİNİN YETERSİZ VE KÖTÜ İNŞA EDİLMESİNİN TAMAMEN DAVACI KOOPERATİFİN KUSURU OLDUĞU 21.04.2006

Binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve temelinin zemin yapısına göre atılmadığının belirtildiği anlaşıldığından, yapının taşıyıcı sisteminin yetersiz ve kötü inşa edilmesinin tamamen davacı kooperatifin kusuru olduğu, yapı ruhsatı verildiği tarihte de binanın kaba inşaatının bitmiş olduğu hususları dikkate alındığında idari faaliyet ile zarar arasında nedensellik bağının bulunmadığı, bu itibarla davalı idare tarafından tazmini gereken bir zararın da söz konusu olmadığı gerekçesiyle tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

2577 SAYILI YASANIN 2.MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA YARGI KARARI İLE İDARELERİ İŞLEM TESİSİNE ZORLANAMAYACAĞI GİBİ İDARİ EYLEM VE İŞLEM NİTELİĞİNDE VE İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KALDIRACAK BİÇİMDE YARGI KARARI VERİLEMEYECEĞİNE GÖRE, İDARE MAHKEMESİNCE 21.04.2006

2577 sayılı Yasanın 2.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yargı kararı ile idareleri işlem tesisine zorlanamayacağı gibi idari eylem ve işlem niteliğinde ve idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceğine göre, İdare Mahkemesince para cezası fahiş bulunduktan sonra idarenin yerine geçilerek para cezası miktarının belirlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İMAR AFFI BAŞVURUSU TARİHİ İTİBARİYLE 3.ŞAHISLAR İLE BELEDİYE ARASINDA HİSSELİ DURUMDA OLAN BİR TAŞINMAZIN 2981 SAYILI YASA`NIN 10/A MADDESİNDE BELİRTİLEN BELEDİYEYE AİT MÜSTAKİL ARAZİ KAPSAMINDA KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN, BELİRTİLEN NİTELİKTEKİ 14.04.2006

İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli durumda olan bir taşınmazın 2981 sayılı Yasa`nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, belirtilen nitelikteki taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle haksahibi olunamayacağı dolayısıyla tapu verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

BAKANLAR KURULU KARARI İLE KENDİSİNE VERGİ MUAFİYETİ TANINAN DAVACI VAKIF ADINA, 2003 YILI İÇİN YAPILAN BİNA VE ARSA VERGİLERİNE İLİŞKİN TARHİYATLARIN KALDIRILMASI İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKTA, ARSA VERGİSİNDEN MUAF OLMAYAN VAKFIN BİNA VERGİSİNDEN MUAF O 13.04.2006

Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine vergi muafiyeti tanınan davacı vakıf adına, 2003 yılı için yapılan bina ve arsa vergilerine ilişkin tarhiyatların kaldırılması istemine ilişkin uyuşmazlıkta, arsa vergisinden muaf olmayan vakfın bina vergisinden muaf olduğu hakkında.

GÖREVLENDİRME YOLUYLA YÜRÜTÜLEN BİR GÖREVİN, BİR ÜST KADROYA ATANMA BAKIMINDAN HİZMET SÜRESİ KOŞULUNUN YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAYACAĞI HAKKINDA. 11.04.2006

Görevlendirme yoluyla yürütülen bir görevin, bir üst kadroya atanma bakımından hizmet süresi koşulunun yerine getirilmesini sağlamayacağı hakkında.

KAMU ORTAKLIK PAYI KAPSAMINDA ALANLARIN OLMASINA RAĞMEN KAMU ORTAKLIK PAYI ORANININ HESAPLANMAMASINDA VE DAVACIYA KAMU ORTAKLIK PAYI İLE OLUŞTURULMASI GEREKEN ALANDAN HİSSE VERİLMESİNDE, YOLDAN İHDAS SURETİYLE OLUŞTURULAN ALANLARDAN İMAR PARSELİNE DÖNÜŞTÜ 15.03.2006

Kamu ortaklık payı kapsamında alanların olmasına rağmen kamu ortaklık payı oranının hesaplanmamasında ve davacıya kamu ortaklık payı ile oluşturulması gereken alandan hisse verilmesinde, yoldan ihdas suretiyle oluşturulan alanlardan imar parseline dönüştürülmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

DAVACININ KAMU BANKASI (ZİRAAT) OLMASI VE PARA CEZASINA KONU YAPININ DA BANKAYA AİT HİZMET BİNASI (PERSONELİN İKAMETİNE TESİS ETTİĞİ LOJMAN) OLARAK İNŞA EDİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA DAVACI BANKANIN GAYRİMENKUL RANTI SAĞLAMAYA YÖNELİK İŞLEM YAPAN YAPI SAHİBİ 10.03.2006

Davacının kamu bankası (ziraat) olması ve para cezasına konu yapının da bankaya ait hizmet binası (personelin ikametine tesis ettiği lojman) olarak inşa edilmiş olması karşısında davacı bankanın gayrimenkul rantı sağlamaya yönelik işlem yapan yapı sahibi yerine konularak üst limitten para cezası takdir edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

5252 SAYILI KANUNLA BELİRLENEN PARA CEZASINI AŞACAK ŞEKİLDE İMAR PARA CEZASI VERİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞINDAN EN YÜKSEK PARA CEZASI MİKTARININ YENİDEN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA. 08.03.2006

5252 sayılı Kanunla belirlenen para cezasını aşacak şekilde imar para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından en yüksek para cezası miktarının yeniden hesaplanması gerektiği hakkında.

1. SINIF TARIM ARAZİSİNİN YAPILAŞMAYA AÇILABİLMESİ İÇİN İLGİLİ KURUMDAN GÖRÜŞ ALINMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA. 03.03.2006

1. Sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş alınması gerektiği hakkında.

TÖREN ALANLARI, BİR ÖNEM ATFEDİLMİŞ GÜNLERDE SADECE O GÜN İÇİN TOPLANMA AMAÇLI OLARAK KULLANILACAK ALANLAR OLMASI NEDENİYLE SÜRELİ VE GEÇİCİ OLARAK TANIMLANABİLECEK BÖYLE BİR İHTİYAÇ İÇİN HERHANGİ BİR TAŞINMAZIN SÜREKLİ OLARAK İMAR PLANINDA BU AMACA TAHSİ 24.02.2006

Tören alanları, bir önem atfedilmiş günlerde sadece o gün için toplanma amaçlı olarak kullanılacak alanlar olması nedeniyle süreli ve geçici olarak tanımlanabilecek böyle bir ihtiyaç için herhangi bir taşınmazın sürekli olarak imar planında bu amaca tahsis edilmesinde bir zorunluluk bulunmadığı; aksine bir görüşün, imar planlarının kamu yararı için toprağın korunma ve kullanma dengesini en rasyonel biçimde sağlama fonksiyonuyla örtüşmeyeceği hakkında.

ARAZİ VERGİSİ MÜKELLEFİNİN ARAZİNİN MALİKİ VARSA İNTİFA HAKKI SAHİBİ OLDUĞU, İNŞAAT HAKKINA (ÜST HAKKI) SAHİP OLAN VAKFIN MÜKELLEF OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA. 23.02.2006

Arazi vergisi mükellefinin arazinin maliki varsa intifa hakkı sahibi olduğu, inşaat hakkına (üst hakkı) sahip olan vakfın mükellef olarak kabul edilemeyeceği hakkında.

TEVHİT VE İFRAZIN, 3194 SAYILI YASANIN 18. MADDESİNİN UYGULANDIĞINDAN BAHİSLE RE`SEN YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA. 15.02.2006

Tevhit ve ifrazın, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulandığından bahisle re`sen yapılamayacağı hakkında.

MADEN BELEDİYE PAYININ, MADENİN İŞLENDİĞİ FABRİKANIN BULUNDUĞU BELEDİYECE DEĞİL, MADEN OCAĞI BELEDİYE VEYA MÜCAVİR ALAN İÇİNDE KALIYOR İSE MADEN OCAĞININ BULUNDUĞU YER BELEDİYESİNCE İSTENEBİLECEĞİ HAKKINDA. 09.02.2006

Maden belediye payının, madenin işlendiği fabrikanın bulunduğu belediyece değil, maden ocağı belediye veya mücavir alan içinde kalıyor ise maden ocağının bulunduğu yer belediyesince istenebileceği hakkında.

BAŞKA BİR KURUMA NAKLEN ATANMASI İÇİN MUVAFAKAT VERİLEN DAVACININ, İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA. 08.02.2005

Başka bir kuruma naklen atanması için muvafakat verilen davacının, ilişiğinin kesilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VE YARGILANMASI SONUCUNDA BERAAT ETMESİ NEDENİYLE YENİDEN GÖREVE BAŞLATILAN DAVACIYA, AÇIKTA KALDIĞI SÜRE İÇİNDE ÖDENMEYEN MAAŞ FARKLARI İÇİN ANCAK İDAREYE BAŞVURDUĞU TARİHTEN BAŞLAYARAK FAİZ ÖDENEBİLECEĞİ HAKKINDA. 11.01.2005

Görevden uzaklaştırılan ve yargılanması sonucunda beraat etmesi nedeniyle yeniden göreve başlatılan davacıya, açıkta kaldığı süre içinde ödenmeyen maaş farkları için ancak idareye başvurduğu tarihten başlayarak faiz ödenebileceği hakkında.

GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİNDE KADASTRAL PARSELİN BİR İMAR PARSELİ GİBİ KABUL EDİLECEĞİ VE DOLAYISIYLA GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI VERİLİRKEN İMAR PARSELİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARA UYULMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA. 31.12.2004

Geçici inşaat ruhsatı verilmesinde kadastral parselin bir imar parseli gibi kabul edileceği ve dolayısıyla geçici inşaat ruhsatı verilirken imar parseli için öngörülen koşullara uyulması gerektiği hakkında.

RUHSAT ALINARAK BAŞLANAN VE TAMAMLANAN, RUHSATININ İPTAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BİR BİLGİ VE BELGE DE BULUNMAYAN İNŞAATIN, RUHSATA AYKIRILIĞI TESPİT EDİLMEDEN YA DA RUHSATI İPTAL EDİLMEDEN, SADECE DAYANAĞI İMAR VE PARSELASYON PLANI İPTAL EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE 22.12.2004

Ruhsat alınarak başlanan ve tamamlanan, ruhsatının iptal edildiğine ilişkin bir bilgi ve belge de bulunmayan inşaatın, ruhsata aykırılığı tespit edilmeden ya da ruhsatı iptal edilmeden, sadece dayanağı imar ve parselasyon planı iptal edildiği gerekçesiyle durdurulmasında mevzuata uygunluk bulunmadığı hakkında.

DAVACIYA AİT İNŞAATIN BULUNDUĞU BÖLGENİN İMAR PLANININ VE PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ SONUCUNDA PLANSIZ ALAN HALİNE GELDİĞİ VE YENİ PLANIN YAPILMASINDAN SONRA TAŞINMAZIN DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLECEĞİ AÇIK OLDUĞUNDAN, İNŞAATIN DEVA 07.12.2004

Davacıya ait inşaatın bulunduğu bölgenin imar planının ve parselasyon işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi sonucunda plansız alan haline geldiği ve yeni planın yapılmasından sonra taşınmazın durumunun değerlendirileceği açık olduğundan, inşaatın devamına izin verilmemesi yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

TURİZM MERKEZİ İLANINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİNDE OLDUĞU, BU BÖLGEDEKİ OTEL FONKSİYONUNA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN İNŞAAT RUHSATININ DA TURİZM MERKEZİ İLANININ UYGULAMA İŞLEMİ OLDUĞU SONUCUNA VARILDIĞINDAN, İNŞAAT RUHSATI 11.11.2004

Turizm merkezi ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının düzenleyici işlem niteliğinde olduğu, bu bölgedeki otel fonksiyonuna ilişkin olarak verilen inşaat ruhsatının da turizm merkezi ilanının uygulama işlemi olduğu sonucuna varıldığından, inşaat ruhsatının turizm merkezi ilanı işleminden bağımsız bir işlem olarak kabul edilemeyeceği, turizm merkezi ilanı işlemine karşı dava açma ehliyeti bulunan davacının inşaat ruhsatının iptali istemiyle de dava açabileceği; inşaat ruhsatına ıttıla tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde dava açılmış olması nedeniyle turizm merkezi ilanına ilişkin olarak açılan davada süre aşımı bulunmadığı hakkında.

BELEDİYE HİZMET ALANINDA TAŞINMAZIN HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞI BELİRTİLMESİ GEREKTİĞİ VE NAZIM İMAR PLANINDA PARSELASYON İŞLEMİNİN SONUÇLARINI YARATACAK NİTELİKTE PLAN NOTU HÜKÜMLERİ ÖNGÖRÜLMESİNİN MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU HAKKINDA. 04.11.2004

Belediye hizmet alanında taşınmazın hangi amaçla kullanılacağı belirtilmesi gerektiği ve nazım imar planında parselasyon işleminin sonuçlarını yaratacak nitelikte plan notu hükümleri öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu hakkında.

 

Toplam Kayıt Sayısı: 388     Gösterilenler: 351-400

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.