Ödeme emri düzenlenmeden önce davacıya, imar para cezasının (kamu alacağının) konusunu, miktarını ve dayandığı mevzuat hükümlerini gösteren bir belediye encümen kararı tebliğ edilmekle, 6183 sayılı Yasa`nın 37. maddesinde belirtilen hükmün yerine getirilmiş olduğu, ödeme emrinin düzenlenmesi için bir aylık vade tanıyan ikinci bir ihbarnamenin düzenlenmesine gerek bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İdari Dava Daireleri

Kurulu

Esas  No:2006/2627

Karar No:2009/2790

 

Özeti : Ödeme emri düzenlenmeden önce davacıya, imar para cezasının (kamu alacağının) konusunu, miktarını ve dayandığı mevzuat hükümlerini gösteren bir belediye encümen kararı tebliğ edilmekle, 6183 sayılı Yasa`nın 37. maddesinde belirtilen hükmün yerine getirilmiş olduğu, ödeme emrinin düzenlenmesi için bir aylık vade tanıyan ikinci bir ihbarnamenin düzenlenmesine gerek bulunmadığı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı)     : Çankaya Belediye Başkanlığı

            Vekili                           :  Av. …

            Karşı Taraf (Davacı)      :  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

            Vekili                           :  Av. …

            İstemin Özeti               : Ankara 2. İdare Mahkemesinin 22.12.2005 günlü, E:2005/2208, K:2005/2120 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Bülent Küfüdür`ün Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Aynur Şahinok`un Düşüncesi : İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Dairesince verilen bozma kararına uyulmayarak verilen ısrar kararının, Daire kararında belirtilen gerekçe ile bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

            Dava; Ankara/Dikmen, … ada, … parsel  üzerindeki kaçak ve ruhsatsız yapılaşma nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesi uyarınca verilen para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen 9.5.2002 günlü, 2001/63 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılmıştır.

            Ankara 2. İdare Mahkemesi`nin 7.11.2002 günlü, E:2002/848, K:2002/1336 sayılı kararıyla; 6183 sayılı Yasanın 55.maddesine göre ödeme emri düzenlenebilmesi için yasal olarak belirlenen vadesinde ödenmeyen kesinleşmiş bir amme alacağının bulunması gerektiği, belediye encümen kararı ile tahakkuk ettirilen para cezalarının ödeme zamanı 3194 sayılı Yasa`da düzenlenmediğinden bu tür amme alacaklarının, 6183 sayılı Yasa`nın 37. maddesinde öngörülen usule göre tahsilinin zorunlu olduğu, buna göre, davacı adına ödeme emri düzenlemeden önce yine anılan Yasa`nın 37. maddesinde öngörülen Maliye Bakanlığı`nca belirlenen usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir aylık ödeme süresi tanınması ve bu süre içerisinde amme alacağının ödenmemesi halinde ödeme emri düzenlenmesi gerekirken, henüz maddede öngörülen biçimde vade verilmeden alacak için 6183 sayılı Yasa`nın 55. maddesine göre düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

            Anılan karar, temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Altıncı Dairesi`nin 15.12.2004 günlü, E:2003/2550, K:2004/6664 sayılı kararıyla; dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan belediye encümeni kararında kamu alacağının konusu, miktarı ve dayandığı mevzuat hükümleri açıkca belirtildiğinden, 6183 sayılı Yasanın 37. ve 55.maddeleri uyarınca kamu alacağının vadesini gösteren bir ihbarname düzenlenmesine gerek bulunmadığı, bu durumda, dava konusu ödeme emrinin dayanağı olan belediye encümeni kararının davacıya tebliğ edilmesi üzerine dava açılıp açılmadığı hususu araştırılarak uyuşmazlık hakkında yeniden karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi`nce bozma kararına uyulmayarak, belediye encümen kararından sonra borcun bir ay içinde ödenmesi gerektiğini belirtir bir ihbarnamenin davacıya tebliğ edilmemesi nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

            Davalı idare, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 22.12.2005 günlü, E:2005/2208, K:2005/2120 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            6183  sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkında Kanun`un 37. maddesinde "Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür. Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir." düzenlemesi yer almış, 55. maddesinde ise, "Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur.

            Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı taktirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 114 üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir." hükmüne yer verilmiştir.

            Dosyanın incelenmesinden, Ankara/Dikmen, … ada, … parsel, üzerinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşma olduğunun tutanakla tespit edilmesi üzerine 4.2.1999 günlü, 99/262.15 sayılı Belediye Encümeni kararı ile taşınmazın maliki olan Ankara Büyükşehir Belediyesi adına 3194 sayılı Kanun`un 42. maddesi uyarınca para cezası verildiği ve ayrıca yıkım kararı alındığı, anılan encümen kararının 5.2.2001 tarihinde tebliği üzerine davacı belediye`nin bu para cezasına karşı Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi`ne yaptığı itirazın 9.7.2001 günlü, 2001/102 sayılı karar ile reddedilmesi üzerine, 9.5.2002 tarihli ödeme emrinin düzenlenerek 24.5.2002 tarihinde davacı belediyeye tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun`un 37. maddesinin amacı, özel kanunlarında ödeme süresi belli olan kamu alacaklarının bir duyuruya gerek kalmadan ödenmesini, ödeme zamanı tesbit edilmemiş alacaklarda ise ilgiliye bir tebligat yapılarak borcu hakkında bilgi sahibi olmasını, bundan sonra belli bir süre içerisinde borcun ödenmesini sağlamaktır.

            Olayda, ödeme emri düzenlenmeden önce davacıya para cezasının (kamu alacağının) konusu, miktarı ve dayandığı mevzuat hükümlerini gösteren bir belediye encümen kararının tebliğ edildiği, böylece, 6183 sayılı Yasanın 37. maddesinde belirtilen hükmün yerine getirildiği, buna rağmen davacının söz konusu para cezasını ödememesi üzerine kesinleşen kamu alacağının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenerek tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, Danıştay Altıncı Dairesi`nin kararında da belirtildiği gibi, davacıya, kamu alacağını (para cezasını) bildiren bir ihbarname niteliği taşıyan encümen kararından sonra, ödeme emrinin düzenlenmesi için bir aylık vade tanıyan ikinci bir ihbarnamenin düzenlemesine gerek bulunmadığından, İdare Mahkemesinin ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Ankara 2. İdare Mahkemesi`nce verilen 22.12.2005 günlü, E:2005/2208, K:2005/2120 sayılı ısrar kararının bozulmasina, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 10.12.2009 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARŞI OY

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyiz edilen kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi`nin 22.12.2005 günlü, E:2005/2208, K:2005/2120 sayılı ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, bozma kararına karşıyız.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.