Görevden uzaklaştırılan ve yargılanması sonucunda beraat etmesi nedeniyle yeniden göreve başlatılan davacıya, açıkta kaldığı süre içinde ödenmeyen maaş farkları için ancak idareye başvurduğu tarihten başlayarak faiz ödenebileceği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Beşinci Daire

Esas  No : 2001/5027

Karar No : 2005/36

 

Özeti : Görevden uzaklaştırılan ve yargılanması sonucunda beraat etmesi nedeniyle yeniden göreve başlatılan davacıya, açıkta kaldığı süre içinde ödenmeyen maaş farkları için ancak idareye başvurduğu tarihten başlayarak faiz ödenebileceği hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunanlar:

            1- (Davalı)                    : Fatsa Belediye Başkanlığı - ORDU

                 Vekili                       : …

            2- (Davacı)                   : …

                Vekilİ                                    : Av. …

            İsteğin Özeti                : Fatsa Belediyesi`nde İtfaiye Şoförü kadrosunda çalışmakta iken, 22.6.1995 tarihli işlemle görevden uzaklaştırılan ve 16.5.2000 tarihli işlemle göreve başlatılan davacının açıkta kaldığı süre içinde ödenmeyen 1/3 maaş tutarı olan 1.968.000.000.- lira ana para ile 2.111.000.000.- lira yasal faizi olmak üzere toplam 4.079.000.000.- lira maddi zararın ve işlem nedeniyle uğradığını iddia ettiği 1.000.000.000.- lira manevi zararın tazmini istemiyle açtığı davanın; davacının açıkta kaldığı süre içindeki alması gereken 1/3 maaş tutarının 1.135.346.675.- lira olduğunun tespit edildiği ve dolayısıyla 1.968.000.000.- lira tutarındaki maddi zararın ödenmesi istemine ilişkin kısmının kısmen kabulü ile 1.135.346.675.- liranın davalı idarece davacıya ödenmesi, maddi zararın 832.653.325.- liralık kısmının reddi, yasal faiz isteminin ancak idareye başvuru tarihinden itibaren verilebileceği, böyle bir talebin olmaması nedeniyle bu istemin reddi 1.000.000.000.- lira manevi tazminat isteminin ise davacı hakkında beraat kararı verilmesi üzerine göreve başlatıldığından  bu işlem nedeniyle manevi zarara uğramadığı gerekçesiyle reddi yolunda Ordu İdare Mahkemesi`nce verilen 29.5.2001 günlü, E:2000/570, K:2001/390 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti               : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Nilüfer Yılmaz

            Düşüncesi                     : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı           : Erkan Cantekin

            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ordu İdare Mahkemesi`nce verilen 29.5.2001 günlü, E:2000/570, K:2001/390 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan taraflar üzerinde bırakılmasına, 11.1.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.