1/1000 ölçekli uygulama imar planının 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olamayacağı, üst ölçekli nazım imar planının alt ölçekli uygulama imar planı esas alınarak şekillendirilemeyeceği bu şekilde bir düzenlemenin nazım imar planının objektif niteliğiyle bağdaşmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas No : 2008/6920

Karar No : 2010/4743

Özeti : 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 1/5000 ölçekli

nazım imar planına aykırı olamayacağı, üst ölçekli

nazım imar planının alt ölçekli uygulama imar planı

esas alınarak şekillendirilemeyeceği bu şekilde bir

düzenlemenin nazım imar planının objektif niteliğiyle

bağdaşmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan :

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : Mersin Büyükşehir belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Mersin 1. İdare Mahkemesi`nin 29.02.2008 günlü, E:2007/89,

K:2008/170 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması

istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi

bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Kadir Kırmacı`nın Düşüncesi : Alt ölçekli planda

konut alanında kalan bir saha üst ölçekli planda farlı bir kullanıma ayrılmışsa bu aykırılığın alt

ölçekli planın üst ölçekli plana uydurularak giderilebileceği yoksa üst ölçekli 1/5000 ölçekli

planın alt ölçekli 1/1000 ölçekli plan esas alınarak şekillendirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım

imar planının objektif niteliğine aykırı olacağı şüphesizdir. Davacı tarafından yapılan 1/5000

ölçekli plan tadilatı teklinin de bu bağlamda ele alındığında bireysel yarara hizmet ettiği, bu

istemle yapılacak bir plan tadilatının objektiflik niteliği ağır basan üst ölçekli 1/5000 ölçekli

planın kamu yararı niteliğine aykırı olduğu, davacı isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka

aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından davanın reddine ilişkin kararda sonucu itibariyle

isabetsizlik görülmemiştir. mahkeme kararının bu gerekçeyle onanması gerektiği

düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Aylin Bayram`ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince

verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması

gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden

hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının

uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten

ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Mersin Merkez Yalınayak Köyü … ada … ve … parseller ile … ada … ve …

parseller için davacı tarafından yapılan 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin reddine ilişkin

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 15.09.2006 günve 674 sayılı kararının iptali istemiyle

açılmış, İdare Mahkemesince davaya konu alanın 1/5000 ölçekli planda sağlık tesis alanı ve

yeşil alanda kaldığı, bu kullanımların konut bölgeleri içinde yoğunluğu dengeleyici ve kentin

uzun erimli gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak belirlendiği, imar planındaki bir

sosyal altyapının kaldırılabilmesinin de bu alanın hizmet gördüğü bölge içinde eşdeğer yeni

bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği, yeşil alanın konut alanına dönüştürülmesi

istemiyle yapılan teklifin bu hususlara uyulmadan yapıldığından reddine ilişkin işlemde

hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı

vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesinin b fıkrasında imar planları, nazım imar

planı ve uygulama imar planından meydana geldiği mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni

plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve

uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince

onaylanarak yürürlüğe gireceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinde ise " 1) (Değişik bent:

02/09/1999 - 23804 sayılı R.G. Yön/2. md.) Nazım İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar

üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun

olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini,

bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme

alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin

çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir

bütün olan plandır.

2) (Değişik bent: 02/09/1999 - 23804 sayılı R.G. Yön/2. md.) Uygulama İmar Planı:

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına

uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini,

yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama

etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen

raporuyla bir bütün olan plandır." hükmü yer almıştır.

Yukarıda anılan yasa ve yönetmelik maddelerinden alt ölçekli imar planlarının üst

ölçekli imar planlarına uygun olması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Olayda 1/5000 ölçekli nazım plan tadilatına konu parsellerin sağlık tesis alanı ve

yeşil alanda kaldığı, 04.10.1996 günlü 83 sayılı Toroslar Belediye Meclisi kararıyla sağlık tesis

alanının 1/1.000 ölçekli planda konut alanına dönüştürüldüğü ve davacının bu nedenle

sözkonusu alanda inşaatlar yaptığını belirtilerek 1/5000 ölçekli planda da değişiklik yapılarak

bölgenin konut alanına dönüştürülmesini talep ettiği, dava konusu işlemle bu talebin reddi

üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Alt ölçekli planda konut alanında kalan bir saha üst ölçekli planda farlı bir kullanıma

ayrılmışsa bu aykırılığın alt ölçekli planın üst ölçekli plana uydurularak giderilebileceği yoksa

üst ölçekli 1/5000 ölçekli planın alt ölçekli 1/1000 ölçekli plan esas alınarak

şekillendirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planının objektif niteliğine aykırı olacağı

şüphesizdir.

Davacı tarafından yapılan 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin de bu bağlamda ele

alındığında bireysel yarara hizmet ettiği, bu istemle yapılacak bir plan tadilatının objektiflik

niteliği ağır basan üst ölçekli 1/5000 ölçekli planın kamu yararı niteliğine aykırı olduğu,

davacı isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından davanın

reddine ilişkin idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Mersin 1. İdare Mahkemesi`nin 29.02.2008 günlü, E:2007/89,

K:2008/170 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasina, dosyanın adı geçen

mahkemeye gönderilmesine 14.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.