Su tahsisinde İl Genel Meclisinin yetkili olduğu hakkında.

 T.C. 

D A N I Ş T A Y 

Sekizinci Daire 

Esas No : 2009/4035 

Karar No : 2012/11178

  Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Büyükkızılcık Belediye 

 Başkanlığı 

 Vekili : Av. … 

 Karşı Taraf (Davalı) : Kahramanmaraş İl Özel İdaresi 

 Vekili : Av. … 

 İstemin Özeti : Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 18/11/2008 gün 

ve E:2007/1077, K:2008/1259 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne 

sürülerek, 2577 sayılı Yasa`nın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek 

bozulması istemidir. Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. 

 Danıştay Tetkik Hakimi : Emrah ÖZCAN 

 Düşüncesi : Memba ve içme suyu tahsisinin Medeni Kanun`un 704 

ve 756. maddeleri uyarınca bir taşınmaz tahsisi niteliğinde olması ve 5302 

sayılı Kanunun 10. maddesinin f bendi uyarınca İl Özel İdarelerinin yetkili 

olduğu konularda taşınmaz tahsisine karar vermenin İl Genel Meclisine ait 

bir yetki olması karşısında, içme suyu memba tahsis ve tevzii komisyonu 

kararı uyarınca alınan il encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada, 

dava konusu işlemin yetki yönünden iptaline karar verilmesi gerekirken, 

işin esasına girilerek verilen kararın bozulması gerekeceği 

düşünülmektedir. 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

 Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 

Uyuşmazlık, …, …, … ve … pınarlarının tamamının … Köyüne ve ünitelerine 

tahsisine ilişkin 28.3.2007 tarih ve 74 sayılı il encümeni kararının iptali 

isteminden kaynaklanmıştır. 

 22.05.1985 gün ve 18761 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 

Yürürlüğe giren 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunda 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun 1 

inci maddesiyle yapılan değişiklik sonucu, bu Kanunun adı "Köye Yönelik 

Hizmetler Hakkında Kanun olarak değiştirildiği ve 5286 sayılı Kanunla 

değişik 2. maddesinin (e) fıkrasında; "Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, 

askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu ile kullanma suyu tesislerini 

yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu 

maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis 

edilmiş veya köyün veya köylülerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan 

suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların 

ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere 

bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis 

şeklini değiştirmek, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri içinde 

sayılmış, 3202 sayılı Kanuna 5286 sayılı Kanunla eklenen ek 2. maddesinde; 

"Bu Kanunda belirtilen hizmetler, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında il özel 

idarelerince, İstanbul ve Kocaeli illerinde ise il sınırları dahilinde yapılmak 

üzere büyükşehir belediyelerince yerine getirilir." hükmüne yer verilmiştir. 04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‘nun 10. maddesini (f) fıkrasında; Taşınmaz mal 

alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; 

üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla 

bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, anılan maddenin (j) 

fıkrasında; Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek İl 

Genel Meclisininin görev ve yetkileri arasında sayılmış, yine 5302 sayılı 

Kanunun 6. maddesinin (b) fıkrasında; İl Özel İdaresi, belediye sınırları 

dışındaki, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve 

kurtarma, ...; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve 

bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir denildikten 

sonra, takibeden paragrafta; bakanlıklar ve diğer merkezi idare 

kuruluşlarının; ... içme suyu, sulama suyu, ... Gibi hizmetlere ilişkin 

yatırımları ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev 

alanına giren diğer yatırımlarının, kendi bütçelerinde bu hizmetler için 

ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle 

gerçekleştirebilecekleri, ... işin, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve 

esaslara göre sonuçlandırılacağı belirtilmiştir. 

 Türk Medeni Kanunun‘un 704. maddesinde, taşınmaz mülkiyetinin 

konusu olarak, arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve 

sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler 

sayılmıştır. 756. maddesinde ise, "Kaynaklar, arazinin bütünleyici parçası 

olup, bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte 

kazanılabilir." hükmüne yer verilmiştir. 

 Medeni Kanunumuzun bu hükümleri dikkate alındığında, içme suyu 

ve memba gibi kaynakların tahsisini arazi yani taşınmaz tahsisi niteliğinde 

kabul etmek gerekir. Doktrinde de, arazi içinde bulunan kaynakların 

taşınmaz mülkiyetinin madde itibariyle kapsamına girdiği kabul 

edilmektedir. 

 İçme suyu ve memba tahsisinin "taşınmaz" tahsisi olduğu kabul 

edildikten sonra, söz konusu kaynakların tahsisi konusundaki yetkinin İl 

Özel İdarelerinin hangi organına ait olduğunu belirlemek gerekmektedir. 

 Dava dosyasının incelenmesinden; dava konusu il encümeni 

kararıyla …, …, … ve … pınarlarının tamamının … Köyüne tahsis edildiği, 

bunun üzerine davacının uyuşmazlık konusu kararın kendi beldelerinde ilan edilmediği ve hukuka aykırı olarak ihtilafsız tahsis kararı alındığı, dava 

konusu su pınarlarına kendi beldelerinin daha çok ihtiyacı olduğu iddiasıyla 

görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmaktadır. 

 Olayda, dava konusu su kaynaklarının İl Özel İdaresi İçmesuyu 

Memba Tahsis ve Tevzi Komisyonu kararına istinaden il encümenince 

alınan karar ile tahsis edildiği, davalı idarenin tahsise ilişkin olarak bu karar 

dışında başka bir karar ibraz etmediği, davalı idarenin tahsisin bu işlemle 

yapıldığına ilişkin savunma verdiği görülmektedir. 

 Bu durumda, 3202 sayılı Yasanın ek 2. maddesindeki mülga Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen hizmetlerin İl Özel 

İdarelerince gerçekleştirileceğine ilişkin hüküm ve bu hüküm 

doğrultusunda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‘nun 10/f maddesi ile 

taşınmaz tahsisine ilişkin yetkinin İl Genel Meclisine verilmesi karşısında, İl 

Özel İdaresi adına içmesuyu tahsis etme kararı alma yetkisine sahip olan İl 

Genel Meclisi yerine, 5302 sayılı Kanunun 16. maddesine göre oluşturulan 

bir ihtisas komisyonu niteliğindeki İçmesuyu Memba Tahsis ve Tevzi 

Komisyonu kararına istinaden il encümeni kararıyla ile tesis edilen 

içmesuyu tahsis işleminde yetki yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir. 

 Açıklanan nedenlerle; Gaziantep 1. İdare Mahkemesi kararının 

bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan 

mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) 

gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/12/2012 

tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.