İdarelerin, kanuni dayanağı bulunmayan bir yetkiyi kullanmasının mümkün olmaması karşısında, herhangi bir yasa hükmü gösterilmeden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 T.C. 

D A N I Ş T A Y 

Ondördüncü Daire 

Esas No : 2011/16621 

Karar No : 2012/6548 

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan : Kumluca Belediye Başkanlığı 

 Vekili : Av. … 

 Karşı Taraf : … İletişim Hizmetleri A.Ş. 

 Vekili : Av. … 

 İstemin Özeti : Antalya 2. İdare Mahkemesi‘nin 09/06/2011 günlü, 

E:2010/1343; K:2011/612 sayılı kararının, davalı idare vekili tarafından 

temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerle bozulması istenilmektedir. 

 Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. 

 Danıştay Tetkik Hakimi : Osman Hazır 

 Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının 

onanması gerektiği düşünülmektedir. 

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

 Karar veren Danıştay Ondördüncü Dairesince Tetkik Hakiminin 

açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin 

gereği görüşüldü: 

 Dava; Antalya İli, Kumluca İlçesi, … Mahallesi, … Caddesi üzerinde 

bulunan yapıda izinsiz olarak yapılan baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin 

11.08.2010 günlü, 142 sayılı Encümen kararının iptali istemiyle açılmış, 

İdare Mahkemesince; 3194 sayılı Kanunun 32‘nci maddesi uyarınca, 

ruhsatsız veya ruhsata aykırı uygulamalar yapıldığının tespiti üzerine,bunun kaldırılması, ruhsata bağlanması ya da ruhsata uygun hale 

getirilmesi için 30 günlük süre verilmesi gerekirken, baz istasyonunun 

tespitine ilişkin 09.08.2010 tarihli tutanağın yapı yerine asılmadığı ve 

muhtara bırakılmadığı gibi, 30 günlük süre de tanınmadan tesis edilen 

yıkıma ilişkin encümen kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle 

dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili 

tarafından temyiz edilmiştir. 

 Anayasanın 8. maddesinde; "Yürütme yetkisi ve görevi, 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara 

uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir." hükmü, 123. maddesinin birinci 

fıkrasında ise; "İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla 

düzenlenir." hükmü yer almaktadır. 

 Dava dosyasının incelenmesinden; 11.3.2010 günlü tespit tutanağı 

ile, Antalya İli, Kumluca İlçesi, … Mahallesi, … Caddesi üzerinde bulunan, 

248 ada 3 parseldeki 5 katlı binada ruhsatsız olarak baz istasyonu 

yapıldığının tespit edilerek mühürlendiği, bu tespite dayalı olarak 

17.03.2010 günlü, 40 sayılı encümen kararıyla, baz istasyonunun 15 gün 

içinde tamamen kaldırılmasına karar verildiği, 10.07.2010 tarihinde söz 

konusu baz istasyonunun davacı şirket tarafından sökülerek kaldırıldığı, 

ancak 09.08.2010 günlü tutanakla tekrar anılan yerde baz istasyonu 

bulunduğunun tespiti üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği, işleme 

dayanak tutanağın hangi Yasa uyarınca tutulduğu belli olmadığı gibi, dava 

konusu işlemde de herhangi bir yasal dayanaktan bahsedilmediği, 

Mahkemenin ara kararı ile sorulmasına rağmen işlemin hangi Kanun 

maddesi uyarınca tesis edildiğinin belirtilmediği anlaşılmaktadır. 

 İdari işlemlerin kanuni dayanağının olması "Kanuni idare" ilkesinin 

sonucudur. Bu sebeple, idarenin kanuni dayanağı bulunmayan bir yetkiyi 

kullanması olanaklı değildir. Öte yandan, dayanılan kanun maddesinin idari 

işlemde belirtilmesi de yukarıda belirtilen ilke açısından bir gereklilik 

olduğu gibi, idarenin yargısal denetimi yapılırken kanuna uygun hareket 

edip etmediğinin, ilgili kanun maddesinde yer alan usul ve esaslara uyulup 

uyulmadığının belirlenmesi açısından önem arzetmektedir. 

Bu durumda; davalı idarenin herhangi bir yasa maddesi 

göstermeden tesis ettiği dava konusu işlemde hukuka uyarlık 

bulunmadığından, İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda 

verilen temyize konu kararda sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir. 

 Açıklanan nedenlerle, temyize konu Antalya 2. İdare 

Mahkemesi‘nin 09/06/2011 günlü, E:2010/1343, K:2011/612 sayılı 

kararının, yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın 

Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 03.10.2012 gününde 

oybirliğiyle karar verildi. 


YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.