Devlet hakkının fazla ve yersiz olarak alındığının yargı kararıyla ortaya konulmasından sonra, davacılar yönünden mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir alacağın meydana geldiği kabul edilmesi gerektiğinden, mahrum kalınan süre içinde uğranılan kayıplar ve kullanılmamasından dolayı yoksun kalınan kazanç nedeniyle faiz ödenmesinin, Anayasa’nın 2, 35 ve 125. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşmeye Ek Protokolün 1. maddesi gereği olduğu hakkında.

 T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No: 2011/6914
Karar No: 2013/47
Temyiz Eden (Davacı) : Çorlu Mal Müdürlüğü
Karşı Taraf (Davalı) : Çorlu Belediye Başkanlığı
Vekili : Av. ...
İstemin Özeti : Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen 31/05/2011
tarihli, E:2011/56; K:2011/632 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu
ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden
hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması
gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : İsmet CAN
Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının
bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları
dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği
görüşüldü:
Dava, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, ... Mahallesi, ... Mevkii, 285 ada, 12
parsel (2078 ada 1 parsel) sayılı taşınmazı kapsayan II. Etap 1/1000 ölçekli
uygulama imar planının kabulüne ilişkin belediye meclisinin 17.01.2006
günlü, 180 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince,
Danıştay Altıncı Dairesinin 29.06.2010 günlü, E:2008/7895, K:2010/6876
sayılı bozma kararına uyularak dosyanın incelenmesinden, dava konusu
belediye meclisi kararından sonra uyuşmazlık konusu parselin bir kısmının
belediye meclisinin 07.05.2008 günlü, 2008/221 sayılı kararı ile kabul
edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde, diğer kısmının
ise belediye meclisinin 03.09.2008 günlü, 2008/584 sayılı kararıyla
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde kaldığı,
davacı parseli yönünden dava konusu uygulama imar planının yürürlükten
kalktığı, davanın konusuz kaldığının anlaşıldığı gerekçesiyle konusu
kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş;
bu karar davacı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama
imar planında hazineye ait taşınmazın kısmen park, kısmen yol ve kısmen
ticaret alanına ayrıldığı, bu planın dayanağını oluşturan ve belediye
meclisinin 17.12.2005 günlü, 2005/318 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planında kısmen park, kısmen yol ve kısmen ticaret
alanında kaldığı, üst ölçekli olan bu plana karşı dava açılmadığı, dava
konusu uygulama imar planından sonra uyuşmazlık konusu parselin
belediye meclisinin 07.05.2008 günlü, 2008/221 ve 03.09.2008 günlü,
2008/584 sayılı kararları ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarında üst ölçekli plan kullanımına uygun olarak ve dava konusu
uygulama imar planı ile aynı kullanıma ayrıldığı, dava dilekçesinde
evveliyatta resmi kurum alanı kullanımına ayrılan yerin plan değişikliği ile
kullanım kararının değiştirildiği, ilgili idarenin görüşünün alınmadığı, yeni
getirilen plan kullanım kararlarının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek
görülen davanın açıldığı, temyize konu mahkeme kararında, dava konusu
plandan sonra onaylanan planlarda taşınmazın kullanım kararının
değiştirilmemesi, aynı kalması, dava açılmasına neden olan plan kullanım
kararı değişikliğinin giderilmemesine karşın, davacı taşınmazı yönünden
daha sonra aynı ölçekte plan onaylanarak dava konusu planın yürürlükten
kalktığı, davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer
olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlığa konu olayda, davacı taşınmazı yönünden dava konusu
plan değişikliği sonucu kullanım kararının değiştirilmesinin hukuka aykırı
olduğu ileri sürülerek dava açılmasından sonra davacı taşınmazını
kapsayan alanda yeni planların onaylandığı ancak taşınmaza yeni kullanım
kararı getirilmediği, dava konusu plandaki kullanım kararlarının
sürdürüldüğü, başka bir anlatımla, sonradan onaylanan plan değişikliğinin
taşınmaz yönünden herhangi bir değişiklik öngörmediği, dava konusu
plandaki kullanım kararlarının aynı şekilde devam ettiği, bu yönüyle
yürürlüğünün sona ermediği gibi dava açma nedenlerinin ortadan
kalkmadığı görüldüğünden davanın konusuz kaldığından söz edilemez.
Aksine bir yaklaşım, yargılamada uyuşmazlığın özüne yönelik
inceleme yapılmasından uzaklaşılması, uyuşmazlığın şekli olarak ele
alınması sonucunu doğuracak, adil ve aleni olarak yargılanma hakkını
öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘nin 6. maddesindeki adil
yargılanma ilkesiyle çelişen bir yargılamaya yol açacaktır.
Bu durumda, dava konusu planla getirilen kullanım kararlarının
davacı taşınmazı yönünden devam etmesi karşısında, uyuşmazlığın esasına
yönelik olarak inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, aynı kullanım
kararlarını sürdüren planların dava konusu planı yürürlükten kaldırdığı,
davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer
olmadığı yolunda verilen temyize konu mahkeme kararında hukuki isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen
31/05/2011 tarihli, E:2011/56; K:2011/632 sayılı kararın bozulmasına,
dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini
izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık
olmak üzere, 22/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.