Belediyenin sor umluluk alanında bulunmayan orman alanında mevzuat gereği yapılması gerekli işlemlerin yerine getirilmemesinden Belediye Başkanının sorumlu tutulamayacağı hakkında.

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas
No : 2013/243
Karar
No : 2013/263

KARAR
Haklarında İşleme Konulmama Kararı Verilen:...
İtiraz Edilen Karar: Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 04.06.2012 tarih ve İNS:11.34.3640 sayılı kararı
Karara İtiraz Eden: Şikayetçi Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü
vekili Av....
Soruşturulacak Eylem :Tüzel kişiliği kaldırılarak 29.03.2009 tarihinde Çekmeköy Belediyesine bağlanan Taşdelen Belediyesi tarafından yaptırılarak kiraya verilen Çekmeköy İlçesi,
...Mahallesi,..., Mezarlık bitişiğinde bulunan ve orman sınırları içerisinde kalan dükkanların Orman İdaresine teslimini sağlamamak
Eylem Tarihi:2009 Yılı ve sonrası
İçişleri Bakanlığının 13.02.2013 tarih ve 4800 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanı tarafından verilen 04.06.2012 tarih ve İNS:11.34.3640sayılı şikayetin işleme konulmaması kararı ile bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal‘ın açıklamaları dinlenildikten
sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi
Gereği Görüşülüp Düşünüldü
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun`un 4`üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, tüzel kişiliği kaldırılan Taşdelen Belediyesince Mezarlık Önü Belediye Dükkanlarının 1997 yılında inşa ettirildiği ve ihale yoluyla kiraya verildiği, en son görev yapan Taşdelen Belediye Başkanı... hakkında Çekmeköy Kaymakamı tarafından aynı eylem nedeniyle soruşturma izni verildiği, adı geçenin İstanbul Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itirazın reddedilerek dosyanın Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, dükkanların orman içinde bulunduğu hususunda uyuşmazlık bulunmadığı, Taşdelen Belediyesince kiracılardan işgal harcı tahsil edildiği, bu uygulamanın 2009 yılı sonuna kadar devam ettirildiği, bu tarihten sonra Çekmeköy Belediyesinin orman sınırları içerisindeki taşınmazlar üzerinde bir tasarrufunun veya müdahalesinin bulunmadığı, 6831 sayılı Orman Kanunu`nun 2`nci, 17`nci ve 93`üncü maddelerine göre orman alanlarının işgali durumunda bu alanlara orman idaresince el konulacağı, gerektiğinde ormana yapılan tesislerin yıktırılacağı hükümleri karşısında orman idaresince işgal edilen alanlarla ilgili doğrudan işlem yapılması gerektiğinden, işgal edilen orman alanının Belediye tarafından orman idaresine tesliminin söz konusu olmadığı, bu nedenlerle şikayetin, anılan 4`üncü madde kapsamında ön incelemeyi gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 04.06.2012 tarih ve İNS:11.34.3640 sayılı kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 05.03.2013
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.