Belediye işçileri yönünden 4483 sayılı Kanun uyarınca karar alınamayacağı, genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hakkında.

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas
No : 2013/254
Karar
No : 2013/304
KARAR
Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :
1-...-Diyarbakır İli, ...Belediye Başkanı
2-...-Aynı Yerde Belediye Başkan Yardımcısı
3-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
4-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
5-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
6-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
7-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
8-...-Aynı Yerde İmar ve Şehircilik Müdür V.
9-...-Aynı Yerde Zabıta Komiser Yardımcısı
10--Aynı Yerde Zabıta Komiser Yardımcısı V.
11-...-Aynı Yerde Zabıta Memuru
12-...-Aynı Yerde Zabıta Görevlisi
13-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
14-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
15-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
16-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
17-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
18-...-Aynı Yerde Kaçak Yapı Kontrol Ekibi Görevlisi
19-...-Aynı Yerde Kaçak YapıKontrol Ekibi Görevlisi
20-...-Aynı Yerde Belediye İşçisi
21-...-Aynı Yerde Belediye İşçisi
22-...-Aynı Yerde Belediye İşçisi
23-...-Aynı Yerde Belediye İşçisi
İtiraz Edilen Karar :Haklarında ön inceleme yapılanlardan ...için kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine diğerleri için soruşturma izni verilmesine ilişkin
İçişleri Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288 sayılı kararı
Karara İtiraz Edenler :Haklarında soruşturma izni verilen ..., ...,
..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...ve…
Karara İtiraz Etmeyen : Hakkında soruşturma izni verilen ...
İçişleri Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288 sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak eylemler ve ilgilileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
Soruşturulacak Eylemler : ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...ve ...‘ın;1-...İlçesi, ...Mahallesi, ...ada, ...parsel sayılı taşınmaz üzerine ...tarafından ruhsatsız olarak inşa edilen iki katlı yapı ile ilgili yasal işlem yapmamak
2-...İlçesi, ...Mahallesi, ...ada, ...parsel sayılı, imar planında park alanında kalan taşınmaz üzerine ...Ailesi tarafından inşa edilen ruhsatsız yapı 2010 yılında Belediyece yıktırılmasına rağmen aynı parselde bulunan park alanına ...tarafından inşa edilenruhsatsız bina ile ilgili yasal işlem yapmamak
Eylem Tarihi :2009 Yılı ve sonrası İçişleri Bakanlığının 13.02.2013tarih ve 1872 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu kararın soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal‘ın açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca itiraz edenler yönünden incelendi

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
Dosyanın incelenmesinden, 1`inci ve 2`nci maddelerden Belediye İşçileri Fuat İldeniz, Ramazan Yaşar, Musa Bozan ve Abdullah Bayram‘a
isnat edilen eylemlerle ilgili olarak, İçişleri Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288 sayılı kararına ve kararın dayanağı ön incelemeye
Belediyede geçici işçi veya işçi statüsünde görev yapan...,...,...ve...‘ın da dahil edildikleri görülmekle birlikte,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun`un 2`nci maddesi kapsamında bulunmayan işçilerhakkında anılan Yasaya göre "karar verilmesi" mü
mkün değildir. Kanunun10 uncu maddesi uyarınca, suça iştirakten dolayı aynı mahkemede yargılanacak olunması da bu gerçeği değiştirmemektedir.
Kamu görevlisi kavramı, 1999 yılında yürürlüğe giren 4483 sayılı Yasa`da yer almış; bu tanım 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6`ncı
maddesinin (c) fıkrasıyla daha da açıklık kazanmıştır.
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin "genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa
eden memur ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebi ile işledikleri suçlar 4483 sayılı Yasa`ya tabidir.
Türk Ceza Kanununun `ncı maddesinin (c) fıkrasında kamu görevlisi"kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da
herhangi bir suretle sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi" olarak tanımlanmıştır.
Bu iki düzenlemede de "memur" kavramından daha geniş bir kavram
olan "kamu görevine" vurgu yapılmış bulunmaktadır. Anayasanın 128`incimaddesi de bu doğrultuda düzenlemeler içermekte olup esas itibarıyla
4483 sayılı Yasa, memurlara, eski mevzuata göre daha sınırlı bir biçimde
uygulanmaktadır. Bu çerçevede kamu görevlilerinin görevleri esnasındaişlenenve görevden doğmayan suçları kapsam dışı bırakılmış
bulunmaktadır. Memurların sadece görevinden doğan suçları ön inceleme kapsamında ele alınırken, işçilerin genel hükümler yerine 4483 sayılı
Yasa`ya göre işleme tabi tutulması mevcut hükümlere uygun
düşmemektedir.Uygulamadaki hukuki düzenlemeler ve yargısal kararlar işçileri kamu
görevlisi kapsamında değerlendirmemektedir.
Nitekim Anayasa Mahkemesinin09.02.1993 gün ve 44/7 sayılı kararıda, işçilerin, Anayasanın 128. maddesindeki memur ve diğer kamu görevlisi
sayılmayacağını hüküm altına almıştır.Benzer bir değerlendirmeye Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun08.02.1995 gün ve 1994/10-79, K: 1995/45 sayılı kararında da yer verilmiş
ve anılan kararda, işçilerin diğer kamu görevlilerinden sayılamayacağınaişaret edilm
iştir. Yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler ve özü itibariyle güncelliğini koruyan yargı kararları karşısında işçiler hakkında genel
hükümlere göre doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapılması gerektiği, bu nedenle itirazların kabulü ile İçişleri Bakanının
19.09.2012 tarih veKont.Bşk. 2012/288 sayılı kararının; Belediye İşçileri...,...,...ve...için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına adı
geçenler hakkında genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılmasıiçin...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,Ön inceleme raporu ve eki bilgi ve bel
gelere göre, diğer ilgililere1`inci ve 2`nci maddelerden isnatedilen eylemlerin, haklarında soruşturmayapılmasını gerektirecek nitel
ikte bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri
Bakanının 19.09.2012 tarih ve Kont.Bşk. 2012/288sayılı kararının; 1`inci ve2`ncimaddelerde belirtilen eylemlerden...,...,...,
...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...ve...için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçenlerce yapılan itirazların reddine,
Dosyanın itirazları reddedilenlerle 1`inci ve 2`nci maddelerdenhakkında soruşturma izni verildiği halde bu dosyada itirazı bulunmayan
...ile Belediye İşçileri...,...,...ve...yönünden genel hükümlere göregereğinin yapılması için karar ekli olarak...Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ileitiraz edenlere gönderilmesine 12.03.2013
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.