İmar planında sosyal tesis alanı olarak belirlenen alanda kalan taşınmaza kreş ve gündüz bakımevi yapılması için verilen yapı ruhsatında imar planına aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas
No: 2009/13992
Karar
No: 2012/7113

Temyiz Edenler:1-Çukurova İlçe Belediye Başkanlığı
Vekili:Av.
...
2-...İnşaat Tic. Ltd. Şti.
(Davalı Yanında Davaya Katılan)Vekilleri:
Av...., Av....
Karşı Taraf (Davacı):...
Vekil:Av....
İstemin Özeti:Adana 1. İdare Mahkemesince verilen 28/05/2009 tarihli, E:2007/1184, K:2009/691 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı
olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti:Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi:Selçuk KILIÇ
Düşüncesi:Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının
bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamalarıdinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği
görüşüldü:Dava, Adana İli, Seyhan İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,...pafta,...ada,...
parsel sayılı taşınmaz için Seyhan Belediyesi tarafından verilen22.01.2007 tarihli, 3/6 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle açılmış, İdareİdari Dava Daireleri Kararları
Altıncı Daire Mahkemesince; söz konusu taşınmazın imar planında "sosyal tesis alanı"olarak düzenlendiği ve sosyal tesis alanlarında özel hukuk gerçek ve tüzel
kişilerince yapı yapılamayacağı gerekçesiyle dava konusu yapı ruhsatınıniptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili ve davalı idare yanı
nda davaya katılan vekili tarafından temyiz edilmiştir.Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Ek-1. maddesinde09.04.2011 tarihli, 27900 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmelik ile
yapılan değişiklikle, özel kreş + anaokulu, özel ilköğretim, özel ortaöğretim,sağlık tesisi, özel kültürel tesis, özel sosyal tesis alanlarının, (EK
-1a),(EK-1b) ve (EK-1c)`de belirtilen alan büyüklüklerinin altına düşülmemekkaydıyla imar planı kararıyla ayrılabileceği kuralına yer verilmiş ve söz
konusu alanlar "Sosyal tesis alanları" içerisinde sayılmıştır.Dosyanın incelenmesinden, Adana İli, Seyhan İlçesi, KaralarbucağıMahallesi,
...pafta,...ada,...parsel sayılı taşınmazın "Kreş ve GündüzBakımevi" olarak kullanılması amacıyla Seyhan Belediyesi tarafından2
2.01.2007 tarihli, 3/6 sayılı yapı ruhsatının verildiği ve 6116 ada, 1 parselsayılı taşınmaz üzerinde bağımsız bölüm maliki olan davacı tarafından söz
konusu yapı ruhsatının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığıanlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca; imar planında "sosyal tesisalanı" olarak belirlenen yerlerde özel kreş yapılabileceği sonucuna
varılmaktadır.
Bu durumda, imar planında sosyal tesis alanı olarak belirlenen alandakalan söz konusu taşınmaza verilen yapı ruhsatında imar planına aykırılık
bulunmadığından, diğer hususlar yönünden değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle dava konusu yapı
ruhsatının iptaline hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle, Adana 1. İdare Mahkemesince verilen28/05/2009 tarihli, E:2007/1184, K:2009/691 sayılı kararın bozulmasına,
dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık
olmak üzere, 03/12/2012 tarihinde oybirliğiyle kararverildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.