Köy Tüzel Kişiliğinin kaldırılarak belediye kurulması halinde, halen tapuda köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan taşınmazların belediye taşınmazı olarak değerlendirilmek suretiyle, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca belediyeden devrinin istenebileceği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

İdari İşler Kurulu

Esas No : 2013/3

Karar No : 2013/3

 

 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Sarımazı Belediye Başkanlığı ile Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı arasında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca çözümlenmesi 

istemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14/01/2013 tarih ve 

64691624-641.99/81 sayılı yazısı üzerine Birinci Dairece verilen 

14/02/2013 tarih ve E:2013/118, K:2013/178 sayılı karar, 2575 sayılı 

Danıştay Kanununun 46`ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi gereğince 

İdari İşler Kuruluna iletilmekle incelendi.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Birinci Dairece verilen 14/02/2013 tarih ve E:2013/118, K:2013/178 

sayılı kararın; mülkiyeti Sarımazı Belediyesine ait Adana İli, Ceyhan İlçesi, 

Sarımazı Köyü, … parsel sayılı, 26.325,62 m² yüzölçümlü taşınmazın 1/10 

hissesinin, … parsel sayılı, 18.051,12 yüzölçümlü taşınmazın 4584/83255 

hissesinin, … parsel sayılı, 31.210,94 m² yüzölçümlü taşınmazın 

28569/320.000 hissesinin, … parsel sayılı, 26.275,27 m² yüzölçümlü 

taşınmazın 241/2400 hissesinin, … parsel sayılı, 7.497,93 m² yüzölçümlü 

taşınmazın 241/2400 hissesinin, … parsel sayılı, 22.086,31 m² yüzölçümlü 

taşınmazın 241/2400 hissesinin, … parsel sayılı, 22.140,30 m² yüzölçümlü 

taşınmazın 241/2400 hissesinin, … parsel sayılı, 10.758,62 m² yüzölçümlü 

taşınmazın 241/2400 hissesinin, … parsel sayılı, 9.562,58 m² yüzölçümlü 

taşınmazın 241/2400 hissesinin, … parsel sayılı, 39.418,63 m² yüzölçümlü 

taşınmazın 307/1200 hissesinin, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu`nun 

3`üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Hazine adına tescil edilmek 

üzere kamulaştırma işlemlerini yürütmekle görevli Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığına 2942 sayılı Kanun`un 30`uncu maddesi uyarınca 

devrine ilişkin kısmının aynen kabulüne oybirliğiyle, 

… Daire Başkanı … ile üyelerden …, …, …, … ve …`in, "2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu`nun 30`uncu maddesinde, kamu tüzel kişilerinin ve 

kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının 

diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından 

kamulaştırılamayacağının hükme bağlandığı, olayda, Sarımazı Köyü Tüzel 

Kişiliğinin kaldırılarak Sarımazı Belediyesine dönüştürülmüş olunmasına 

rağmen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sarımazı 

Belediyesinden devri istenilen … parsel sayılı, 53.125,00 m² alanlı 

taşınmazın tamamı ile … parsel sayılı, 39.418,63 m² alanlı taşınmazın 

1772/2400 hissesinin tapu kayıtlarında Sarımazı Köyü Tüzel Kişiliği adına 

kayıtlı olduğu, tapu sicil kayıtlarının esas olduğu, yani söz konusu 

taşınmazların mülkiyetinin Sarımazı Belediyesine ait olmadığı 

görüldüğünden, anılan taşınmazların devri isteminin reddi yönündeki Daire 

kararının bu parseller yönünden de aynen kabulü gerekmektedir." 

yolundaki ayrışık oylarına karşılık,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun 30`uncu maddesinde, kamu 

tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya 

irtifak haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi ya da kurumunca 

kamulaştırılamayacağı, bunlara ihtiyacı olan idarenin 8`inci maddeye göre 

tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılı 

olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış 

gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine 

Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü 

yer almıştır.

Olayda, Sarımazı Köyü Tüzel Kişiliğinin kaldırılarak Sarımazı 

Belediyesine dönüştürüldüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından tapuda Sarımazı Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı olan 53.125,00 

m² alanlı … parsel sayılı taşınmazın tamamı ile 39.418,63 m² alanlı … parsel 

sayılı taşınmazın 1772/2400 hissesinin Sarımazı Belediyesinden devrinin 

istendiği, sonuçta da Belediye Meclisinin 15/01/2013 tarih ve 4 sayılı kararı 

ile kamulaştırma bedellerinin uygun bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu 

taşınmazların satış yoluyla devrinin mümkün olmadığı belirtilerek devre 

muvafakat edilmediği anlaşılmaktadır.

Mülga 1580 sayılı Belediye Kanunu`nun 7`nci maddesi ile 5393 sayılı 

Belediye Kanunu`nun 4`üncü maddesinde belediye kurularak tüzel kişiliği 

kaldırılan köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçlarının yeni 

kurulan belediye tüzel kişiliğine geçeceğine dair açık bir hüküm 

bulunmamakta ise de, aynı yerleşim biriminde yeni kurulan belediye tüzel 

kişiliğinin kaldırılan köyün doğal olarak külli halefi olduğu, kaldırılan köyün 

mallarının kurulan belediye dışında farklı bir kamu tüzel kişiliğine 

geçmesinin ancak açık bir kanuni düzenlemeyle olabileceği, böyle bir 

düzenlemenin de söz konusu olmadığı, buna göre, kaldırılan Sarımazı Köyü 

Tüzel Kişiliği adına kayıtlı olan … parsel sayılı taşınmazın tamamı ile …

parsel sayılı taşınmazın 1772/2400 hissesinin aynı yerleşim yerinde kurulan 

Sarımazı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olduğu, bu nedenle Sarımazı 

Belediyesinin 2942 sayılı Kanunun 30`uncu maddesi kapsamında taşınmaz 

mal sahibi idare olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Bu durumda, Sarımazı Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı olan 53.125,00 

m² alanlı … parsel sayılı taşınmazın tamamı ile 39.418,63 m² alanlı … parsel 

sayılı taşınmazın 1772/2400 hissesinin 17/10/2007 tarih ve 6673 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 19/9/2007 tarih ve 

2007/12632 sayılı kararı ile 4737 sayılı Kanun`un 3`üncü ve 4/B maddeleri 

uyarınca Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak tespit edilen alan 

içerisinde kaldığı, söz konusu taşınmazlara 4737 sayılı Kanun`un 3`üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Endüstri bölgesi olarak ilan edilen 

arazi kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir ve Maliye Bakanlığı 

tarafından endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere Tahsisi yapılır" hükmü 

gereğince endüstri bölgesi olarak kullanılması için 4737 sayılı Kanun 

gereğince Hazine adına kamulaştırma yapmaya yetkili kılınan Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığına devrinde kamu yararı görüldüğünden Birinci 

Dairece verilen 14/02/2013 tarih ve E:2013/118, K:2013/178 sayılı kararın 

anılan parseller yönünden kaldırılarak devir isteminin kabulüne 

oyçokluğuyla 17/07/2013 tarihinde karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.