Uygulama İmar Planına göre yolda kaldığından bahisle, 775 sayılı Gecekondu Kanunu`nun 18. maddesi uyarınca, hakkında yıkım işlemi tesis edilen yapının davacıya ait taşınmaz üzerinde yer alması karşısında, davacının işgalci olarak kabul edilemeyeceği, imar planında yol kullanımına ayrılmış olmasına rağmen taşınmazın öncelikle yapılacak kamulaştırma veya parselasyon uygulamalarıyla kamuya kazandırılması gerektiği; kaldı ki yapının tamamını yol sınırları içerisinde bulunmadığı, bu itibarla mevcut durumu itibariyle sözkonusu yapıya yönelik olarak 775 sayılı Kanun’un uygulama şartlarının oluşmaması nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun uygulanabileceği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2011/10144

Karar No : 2012/6943

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan : Karşıyaka Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : …

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : İzmir 4. İdare Mahkemesi‘nin 24/09/2010 günlü,

E:2009/1860, K:2010/1161 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Yavuz Cengiz

Düşüncesi : Olayda, işleme konu yapının davacıya ait taşınmaz

üzerinde yer alması karşısında, davacının işgalci olarak kabul 

edilemeyeceği, imar planında yol kullanımına ayrılmış olmasına rağmen

taşınmazın öncelikle yapılacak kamulaştırma veya parselasyon

uygulamalarıyla kamuya kazandırılması gerektiği, kaldı ki yapının

tamamının yol sınırları içerisinde bulunmadığı, bu itibarla mevcut durumu

itibariyle davacıya ait yapılara yönelik olarak 775 sayılı Kanunun uygulama

şartlarının oluşmadığı, söz konusu ruhsatsız yapılar nedeniyle, 3194 sayılı

İmar Kanunu hükümlerinin uygulanabileceği açık olup; imar planında yolda

kalan davacıya ait taşınmazın imar affından yararlanıyor olması nedeniyle,

775 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca doğrudan yıkılması yerine 2981

sayılı Kanunun tanıdığı olanaklar çerçevesinde davacıya taşınmaz bedelinin

ödenmesi suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, davacıya ait taşınmazın

yıkılmasına ilişkin dava konusu işlemde imar mevzuatına uyarlık

bulunmadığı yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle

isabetsizlik bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile Mahkeme

kararının sonucu itibariyle onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Ondördüncü Dairesi‘nce, işin gereği görüşüldü:

Dava; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, … pafta, … sayılı

parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki yapının, uygulama imar planına göre

yolda kaldığından bahisle, 775 sayılı Gecekondu Kanunun 18. maddesi

uyarınca yıkılması yönünde Karşıyaka Belediyesi Yapı Kontrol

Müdürlüğünce alınan 23.09.2009 tarih ve 3489 sayılı işlem ile bu işlemin

iptali istemiyle yapılan 06.10.2009 tarih ve 36/4402 sayılı başvurunun

cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış,

İdare Mahkemesince; davacıya ait yapının ıslah imar planı uygulanmakla

tescil edildiği yolundaki davacı iddiaları üzerine, 27/01/2010 günlü ara

kararıyla; davalı idare tarafından gönderilen cevap eki ile dosyadaki bilgi ve

belgelerden; işleme konu taşınmazın, 1986 tarihinde 2981 sayılı Kanun

uyarınca yapılan ıslah imar planı uygulaması gördüğü, 21.12.1984 tarihli

imar planının halen yürürlükte bulunduğu, ayrıca dava dilekçesine ekli,

13.02.1986 tarih ve 40 yevmiye no‘lu ve … cilt-sahife nolu tapu senedinde;

… pafta, … ada, … sayılı parselde bulunan taşınmaz üzerindeki davacıya ait

evin 2981 sayılı Kanun uyarınca ıslah imar planı uygulanmakla tescil

edildiği, imar planında yolda kalan davacıya ait taşınmazın imar affından

yararlanıyor olması nedeniyle 775 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca 

doğrudan yıkılması yerine, 2981 sayılı Kanunun tanıdığı olanaklar

çerçevesinde taşınmaz bedelinin ödenmesi suretiyle işlem tesis edilmesi

gerekirken, yıkılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde imar mevzuatına

uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı

idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

775 sayılı Gecekondu Kanunu‘nun 18. maddesinde "Bu Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında,

belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve

arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde

yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya

iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye

veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.

Yıkım sırasında lüzum hasıl olduğunda, belediyeler ilgili mülkiye

amirlerine başvurarak yardım isteyebilirler. Mülkiye amirleri, Devlet

zabıtası ve imkanlarından faydalanmak suretiyle, izinsiz yapıların yıkım

konusunda yükümlüdürler.

Özel kişilere veya bu maddenin 1`inci fıkrasında sözü geçenler

dışındaki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar

hakkında, arsa sahiplerinin yazılı müracaatları üzerine ve mülkiyet

durumlarını tevsik etmeleri şartiyle bu madde hükümleri, aksi halde genel

hükümler ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer

almaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 32. maddesinde ise; "Bu Kanun

hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat

alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı

ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir

şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o

andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal

durdurulur.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine

tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata

uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten

mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya

ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda 

anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına

izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan

bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye

veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. " hükmüne

yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, …Mahallesi, …

pafta, … sayılı parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki yapının, uygulama imar

planına göre yolda kaldığından bahisle, 775 sayılı Gecekondu Kanunun 18.

maddesi uyarınca yıkılması yönünde Karşıyaka Belediyesi Yapı Kontrol

Müdürlüğünce alınan 23.09.2009 tarih ve 3489 sayılı işlem ile bu işlemin

iptali istemiyle yapılan 06.10.2009 tarih ve 36/4402 sayılı başvurunun

cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle

bakılmakta olan davanın açıldığı, ancak söz konusu yapının davacının maliki

olduğu taşınmaz üzerinde yer aldığı, 2981 sayılı Kanunu hükümleri uyarınca

tapuda tescil edilip ruhsatlı hale geldiği, imar planında yol olarak ayrılmış

olsa da taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kamulaştırıldığına

ilişkin herhangi bir işlemin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; işleme konu yapının davacıya ait taşınmaz üzerinde yer

alması karşısında davacının işgalci olarak kabul edilemeyeceği, imar

planında yol kullanımına ayrılmış olmasına rağmen taşınmazın öncelikle

yapılacak kamulaştırma veya parselasyon uygulamalarıyla kamuya

kazandırılması gerektiği, kaldı ki yapının tamamının yol sınırları içerisinde

bulunmadığı, bu itibarla mevcut durumu itibariyle sözkonusu yapıya

yönelik olarak 775 sayılı Kanunun uygulama şartlarının oluşmaması

nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerinin uygulanabileceği, bu

haliyle dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığından, İdare

Mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 4. İdare Mahkemesi‘nin 24/09/2010

günlü, E:2009/1860, K:2010/1161 sayılı kararının; yukarıda yer verilen

gerekçeyle Onanmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu

kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın

düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10/10/2012 tarihinde oybirliğiyle karar

verildi. 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.