İthal Katı Yakıtlar Genelgesi uyarınca, Çevre Referans Laboratuvarı analiz sonuçları limit değerleri sağlamaması durumunda firmanın itiraz hakkının bulunduğu, davacı şirketin analiz sonuçlarına itiraz hakkını kullanabilmesi için sözkonusu analiz raporunun davacıya tebliğ edilmesi gerektiği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2011/10825

Karar No : 2012/8604

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan : … İnş. Mad. Müh. San. ve Tic. A.Ş.

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekilleri : Av. … - Av. …

İstemin Özeti : İzmir 4. İdare Mahkemesi‘nin 20/12/2010 günlü,

E:2010/901, K:2010/1849 sayılı kararının, usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ahmet Kürkçü

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Ondördüncü Dairesi‘nce, işin gereği

görüşüldü:

Dava; İzmir ili, Konak ilçesi, … adresinde faaliyet gösteren …‘a ait

kömür deposunda yapılan denetim sırasında, davacı şirkete ait ithal

kömürlerden alınan numuneler üzerinde yapılan inceleme sonucunda,

satışa sunulan kömürün kuru bazda kül değerinin olması gerekenden

yüksek olduğunun tespit edildiğinden bahisle, 2872 sayılı Çevre 

Kanunu‘nun 20/d maddesi uyarınca, idari para cezası verilmesine ilişkin

22.04.2010 tarih ve 0171 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni

kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacı şirket

tarafından satışı yapılan kömürün analizi sonucunun belirlenen standartları

taşımadığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle

davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz

edilmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu`nun "İdari Nitelikteki Cezalar" başlıklı 20/c

maddesinde; "Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi

olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen

standartlara aykırı emisyona neden olanlara 6.000 Türk Lirası idarî para

cezası verilir.", 20/d maddesinde ise; "Hava kirliliği yönünden özel önem

taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve

yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen

önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre

kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara bu maddenin (b) ve

(c) bentlerinde öngörülen cezalar bir kat artırılarak verilir." hükmüne yer

verilmiştir.

13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak

yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü

Yönetmeliği‘nin, dava konusu işleme esas denetimin yapıldığı tarihte

yürürlükte olan; 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete‘de

yayımlanan Yönetmeliğin 8. maddesi ile değişik 22. Maddesinde; "Bu

Yönetmeliğin 5`inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2)

numaralı alt bentlerinde belirtilen eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş

taşkömürü ve linyit kömürünün ithalatı Dış Ticarette Standardizasyon

Tebliği kapsamında alınacak belgeyle yapılır. Bu Yönetmeliğin 27 nci

maddesine göre torbalanır ve kömürün satılacağı ilin il çevre ve orman

müdürlüğünden satış izin belgesi alındıktan sonra satışa sunulur.

İthalatçılar, belgenin düzenlenmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar

kömürün miktarı ve özellikleri dahil tüm işlemlerden sorumludurlar."

hükmüne yer verilmiş, ısınma amaçlı ithal taş ve linyit kömürün özellikleri

ve sınırlarının gösterildiği Tablo 10‘da ise, kuru bazda kül oranının en fazla

%16 (+2 tolerans) olması gerektiği düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davalı idare elemanlarınca, İzmir ili,

Konak ilçesi, … adresinde faaliyet gösteren …‘a ait kömür deposunda 

yapılan denetim sırasında, davacı şirkete ait ithal kömürlerden 3 adet

numune alındığı, bir adedinin Çevre Referans Laboratuarına teslim edildiği,

diğer ikisinin ise şahit numune olarak Belediyece muhafaza edildiği,

laboratuarda yapılan analiz sonucunda; kuru bazda kül oranının %26,13

olarak tespit edilmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği

anlaşılmaktadır.

Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın 09.01.2009 tarih ve 2009/4 sayılı,

İthal Katı Yakıtlar konulu Genelgesinin "Yakıtların Denetimi" başlıklı 13.

maddesinde; "(2) Yakıt gümrükten çekildikten sonra, Bakanlığımız, Valilik

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) veya Bakanlığımızca yetki devri yapılmış

kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilen personelce alınan tüm

numunelerin analizleri, Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarında veya

Bakanlığımızdan Laboratuar Yeterlik Belgesi almış laboratuarlarda

uluslararası standartlara göre Bakanlığımızca istenilen parametrelerin

tamamını ihtiva edecek şekilde yaptırılır. (3) Numune analiz sonucunun

Bakanlığımızca belirtilen limit değerleri (her bir parametre) sağlamaması

durumunda ve firmanın itirazı halinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde

veya Bakanlığımızca yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlarda bulunan

şahit numune giderleri firma tarafından karşılanmak üzere ilk analizi yapan

laboratuar dışında Bakanlığımızca yetkilendirilmiş diğer bir laboratuara

analiz yaptırılır ve şahit numune analizi sonucuna kadar yakıtın kullanımı ve

satışı durdurulur." düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda açıklanan Genelge hükümlerine göre; ithal katı yakıtların

gümrükten çekilmesinden sonra herhangi bir aşamada, ilgili kurumlarca

yetkili laboratuarlarda yaptırılacak olan numunelerin analiz sonucunun

limit değerleri sağlamaması durumunda, il çevre ve orman müdürlüğünde

veya Bakanlıkça yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlarda bulunan, ilk

analizi yapan laboratuar dışında, Bakanlıkça yetkilendirilmiş diğer bir

laboratuara analiz yaptırılması hususunda ilgili firmalara itiraz hakkı

tanınmıştır.

Olayda, davacı şirket tarafından, dava konusu işleme esas alınan

Çevre Referans Laboratuarı Analiz Raporunun kendilerine tebliğ edilmediği

iddiasında bulunmuş olup, davalı idare tarafından, analiz sonucunun

davacıya tebliğ edilmesi zorunluluğunun olmadığı savunulmuş ise de,

yukarıda belirtilen Genelge hükümleri uyarınca, davacı şirketin analiz

sonuçlarına itiraz hakkını kullanabilmesi için söz konusu analiz raporunun 

davacıya tebliğ edilmesi gerekmekte iken, belirtilen hususlara uyulmadan

tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, aksi

yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 4. İdare Mahkemesi‘nin 20/12/2010

günlü, E:2010/901, K:2010/1849 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın

Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden

itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

22/11/2012 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.