Ön inceleme usulü yönünden şikayetçi tarafından yapılan itirazın, incelenmeksizin reddi gerektiği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2013/1388

Karar No : 2013/1677

 

 

KARAR

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :

1- … - İzmir İli, … Belediye Başkanı

2- … - İzmir İli, … Belediye Başkanı

3- … - İzmir İli, … Belediye Başkanı

4- … - İzmir İli, … Belediye Başkanı

5- … - İzmir İli, … Belediye Başkanı

6- … - İzmir İli, … Belediyesi Başkan Yardımcısı

7- … - İzmir İli, … Belediyesi Başkan Yardımcısı

8- … - İzmir İli, … Belediyesi Meclis Üyesi

9- … - İzmir İli, … Belediyesi Meclis Üyesi

10- … - İzmir İli, … Belediyesi Meclis Üyesi

11- … - İzmir İli, … Belediyesi Meclis Üyesi

12- … - İzmir İli, … Belediyesi Meclis Üyesi

13- … - İzmir İli, … Belediyesi Yazı İşleri Müdürü

14- … - İzmir İli, … Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü

15- … - İzmir İli, … Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü

16- … - İzmir İli, … Belediyesi Harita Mühendisi

17- … - İzmir İli, … Belediyesi Ruhsat Denetim Müdür V.

18- … - İzmir İli, … Belediyesi İmar İşleri Müdürü

19- … - İzmir İli, … Belediyesi Mimarı

20- … - İzmir İli, … Belediyesi İnşaat Mühendisi

21- … - İzmir İli, … Belediyesi İnşaat Teknisyeni 

22- … - İzmir İli, … Belediyesi Mimarı

23- … - İzmir İli, … Belediyesi Mimarı

24- … - İzmir İli, … Belediyesi İnşaat Mühendisi

25- … - İzmir İli, … Belediyesi Mimarı

26- … - İzmir İli, … Belediyesi Mimarı

27- … - İzmir İli, … Belediyesi İnşaat Mühendisi

28- … - İzmir İli, … Belediyesi Mimarı

29- … - İzmir İli, … Belediyesi İnşaat Mühendisi

30- … - İzmir İli, … Belediyesi Fen İmar Amiri

31- … - İzmir İli, … Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanlardan …, …, …

ve … için kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni

verilmemesine, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … için soruşturma

izni verilmesine, diğerleri için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri

Bakanının 2.5.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/196 sayılı kararı

Karara İtiraz Edenler : 1- Yetkili merci kararının 2`nci, 4`üncü ve

5`inci maddelerinden (kararımızın 2`nci, 4/a, 4/b, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/e,

5/f ve 5/g maddeleri) soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına

haklarında soruşturma izni verilen …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …,

…, … ve …

2- Yetkili merci kararının 1`inci ve 3`üncü maddelerinden

(kararımızın 1`inci ve 3`üncü maddeleri) soruşturma izni verilmemesine

ilişkin kısımları ve 5`inci maddede ön inceleme yöntemi yönünden şikayetçi

Karara İtiraz Etmeyen : Hakkında soruşturma izni verilen …

İçişleri Bakanının 02.05.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/196

sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak eylemler ve

ilgilileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Soruşturulacak Eylemler :

… ve …‘ın;

1- Şikayetçinin komşu parselinde yer alan … Caddesi, 706 ada, 1

parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen yapı ile liman içerisindeki bazı

lokantaların ve Güzelbahçe İlçesinde bulunan çeşitli yapıların imara aykırı

olduğu yolundaki dilekçelerinin gereğini yapmamak ve Bilgi Edinme Hakkı

Kanun`u çerçevesinde yaptığı başvuruları gereği gibi yanıtlamamak

…, …, …, …, …, …, …, …, … ve …‘nın:

2- Güzelbahçe, Yalı Mahallesi, Liman içinde mülkiyeti Hazineye ait

taşınmazlar üzerinde bulunan ve Belediye tarafından üçüncü şahıslara

kiraya verilen işyerlerinde imara aykırı olarak yapılan eklentilere göz

yummak ve anılan aykırılıklar nedeniyle kira sözleşmeleri hükümleri ihlal

edilmiş olmasına karşın, sözleşmeleri her yıl yenilemek

…‘nin;

3- Şikayetçiye ait … ada, … parsel sayılı taşınmaz ile komşu … ada, …

parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için

imar mevzuatında yer alan yaptırımları farklı uygulamak suretiyle ayrımcılık

yapmak

4/a- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan 558

adet yapı için Belediye Encümenince alınan yıkım kararlarını uygulamamak

…, … ve …‘ın:

4/b- Ege-Koop. Evlerinde kamuya terkli anayolun kapatılarak ulaşım

sürekliliğinin engellenmesine göz yummak

… ve …‘nin:

5/a- Ege-Koop. Güzelbahçe Evleri için imar mevzuatına aykırı olarak

11.05.2006 ve 12.05.2006 tarihli yapı ruhsatlarını düzenlemek

…, … ve …‘ın:

5/b- 596. Sokak, Açık Hava Tiyatrosunun altında bulunan sıvasız

yapı için imar mevzuatına aykırı olarak 09.10.2008 tarihli yapı ruhsatını

düzenlemek

…, … ve …‘in:

5/c- 596. Sokak, Açık Hava Tiyatrosunun altında bulunan dış cephesi

kahverengi yapı için imar mevzuatına aykırı olarak 15.07.2010 tarihli yapı

ruhsatını düzenlemek

…, … ve …‘ın:

5/d- Taşevler için imar mevzuatına aykırı olarak 20.05.2010 tarihli

yapı ruhsatını düzenlemek

…, … ve …‘nin:

5/e- Aktaşevleri için imar mevzuatına aykırı 13.02.2008 tarihli yapı

ruhsatlarını düzenlemek

…, …, … ve …‘ın:

5/f- Sera Tunçevler için imar mevzuatına aykırı 24.09.2007 ve

25.2.2008 tarihli yapı ruhsatlarını düzenlemek

…, … ve …‘ın:

5/g- Önaylar İnci Sitesi için imar mevzuatına aykırı 20.10.2008

tarihli yapı ruhsatlarını düzenlemek

Eylem Tarihi : 2013 Yılı ve öncesi

İçişleri Bakanlığının 19.09.2013 tarih, 11479 ve 25.09.2013 tarih,

11648 sayılı yazıları ekinde gönderilen dosya, Dairemizin 11.12.2013 tarih

ve E:2013/1507, K:2013/1676 sayılı birleştirme kararı, İçişleri Bakanının

02.05.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/196 sayılı kısmen soruşturma izni

verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu

karara yapılan itirazlar, Tetkik hakimi Arzu Bozkurt Şen‘in açıklamaları

dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre ;

1`inci ve 3`üncü maddelerden ilgililere isnat edilen eylemlerin,

haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı

anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 02.05.2013 tarih ve

Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/196 sayılı kararının; bu maddelerden soruşturma izni

verilmemesine ilişkin kısmına şikayetçi tarafından yapılan itirazın reddine,

2`nci, 4/a, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/e, 5/f ve 5/g maddelerinden ilgililere

isnat edilen eylemlerin ise, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek

nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 02.05.2013 tarih ve

Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/196 sayılı kararının; bu maddelerden soruşturma izni

verilmesine ilişkin kısımlarına ilgililerce yapılan itirazların reddine,

4/b maddesinden isnat edilen eylemle ilgili olarak, ulaşım

sürekliliğinin engellendiği yolda bulunan tel çitlerin 29.04.2013 tarihi

itibarıyla kaldırıldığı, bu itibarla 4/b maddesinden ilgililere isnat edilen

eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte

bulunmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının

02.05.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/196 sayılı kararının; 4/b

maddesinde belirtilen eylemden soruşturma izni verilmesine ilişkin

kısmının kaldırılmasına, 

Yetkili merci kararının 5`inci maddesine ilişkin olarak ön inceleme

usulü yönünden şikayetçi tarafından yapılan itiraza gelince,

Güzelbahçe Kaymakamlığının 09.03.2012 tarihli yazısı ekinde

bulunan şikayet dilekçesi ve eklerinde, 50 sıra halinde gösterilen çok sayıda

yapının çatı katları ile zemin ve bodrum katlarının imar mevzuatına aykırı

olduğunun belirtildiği, ön inceleme kapsamında 02.10.2012 tarihinde

görevlendirilen bilirkişiler tarafından düzenlenen 26.02.2013 tarihli

raporda, şikayet edilen yapı sayısının fazla olması nedeniyle örnekleme

yapılarak 13 sıra halindeki yapıların imar mevzuatı açısından uygun olup

olmadıklarının incelendiği, şikayetçinin ise bu yönteme karşı çıkarak şikayet

dilekçesi ekindeki bütün binaların mevzuata uygunluğunun incelenmesini

ve buna göre karar verilmesini öne sürerek itirazda bulunduğu

görülmektedir.

4483 sayılı Kanun`un 7`nci maddesinde, "Yetkili merci, soruşturma

izni konusundaki kararını, suçun 5`inci maddenin birinci fıkrasına göre

öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir.

Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa

uzatılabilir." hükmü yer almış, söz konusu düzenlemeyle ön incelemenin

kısa bir süre içinde tamamlanması, sürüncemede bırakılmaması

amaçlanmıştır.

Şikayetçinin site ve sokak adı vererek çok sayıda yapının çatı katları

ile zemin ve bodrum katlarının imar mevzuatına aykırı olduğunu belirterek

şikayette bulunduğu, şikayet konusu bütün yapıların incelenmesi halinde

Kanun`da öngörülen süre içerisinde ön incelemenin sonuçlandırılmasının

fiilen mümkün olmadığı gözetilerek yapılar için örnekleme yönteminin

seçildiği ve 13 sıra halindeki yapıların mevzuata uygun olup olmadıklarının

incelendiği, ön incelemenin bu yapılarla sınırlı olarak yapıldığı bu durumun

hukuka aykırı olmadığı, kaldı ki, incelenmeyen yapılarla ilgili olarak İçişleri

Bakanlığınca ön inceleme yaptırılması hususunda takdirin Bakanlığa ait

olduğu, ayrıca yetkili merci kararının belirtilen eylemden soruşturma izni

verilmemesine ilişkin kısmına şikayetçinin itiraz etmediği anlaşılmıştır.

4483 sayılı Kanun`un 9`uncu maddesinde, soruşturma izni

verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya

diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise

Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği hükme 

bağlanmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere şikayetçinin yetkili merci kararının

5 inci maddesinden soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmına itirazı

olmadığı, incelenmeyen yapılarla ilgili olarak soruşturma izni

verilmemesine ilişkin bir karar tesis edilmediğinden, ön inceleme yöntemi

yönünden yaptığı itirazın da incelenmesine olanak bulunmadığı sonucuna

varıldığından, 5 inci maddedeki ön inceleme usulü yönünden şikayetçi

tarafından yapılan itirazın bu gerekçeyle incelenmeksizin reddine,

Dosyanın 2`nci, 4/a, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/e, 5/f ve 5/g

maddelerinden itirazları reddedilenler ile hakkında soruşturma izni

verilmekle birlikte bu dosyada itirazı bulunmayan 2`nci maddeden … için

gereği yapılmak üzere karar ekli olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına,

kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine

11.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.