İcra müdürlüklerince gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak eylemi nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiği hakkında.

 T.C

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2013/1900

Karar No : 2014/2

Anahtar Kelimeler : Haciz Müzekkerelerinin Gereğini Yapmamak

Özeti : İcra müdürlüklerince gönderilen haciz müzekkerelerinin

gereğini yapmamak eylemi nedeniyle, Cumhuriyet

Başsavcılıklarınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiği

hakkında.

KARAR

Haklarında İşleme Konulmama Kararı Verilenler :

1- … - Balıkesir İli, … Belediye Başkanı

2- … - Balıkesir İli, … Belediyesi Mali Hizmetler Müdür Vekili

3- … - Balıkesir İli, … Belediyesi Gerçekleştirme Görevlisi

İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri

Bakanının 22.8.2013 tarih ve İNS:2013.10.2102 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden: Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı

Soruşturulacak Eylem : … Belediye Başkanı …‘nun Sosyal Güvenlik

Kurumuna olan borcundan dolayı Bandırma 2`nci İcra Müdürlüğünün

2011/1954 esas sayısına kayden açılan dosya kapsamında adı geçenin aylık

ve ikramiyelerine haciz konulması istemiyle Belediyeye gönderilen haciz

müzekkerelerinin gereğini yapmamak

Eylem Tarihi : 2012 Yılı

İçişleri Bakanlığının 25.12.2013 tarih ve 34455 sayılı yazısı ekinde

gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 22.08.2013 tarih ve İNS:2013.10.2102

sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı ve bu karara yapılan

itiraz, Tetkik Hakimi Adnan Dikenli‘nin açıklamaları dinlenildikten sonra,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu`nun 357`nci maddesinde, "İcra

dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve

neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur.

Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmayanlar hakkında ait olduğu

dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca

doğrudan doğruya takibat yapılır." hükmü yer almaktadır.

İlgililere isnat edilen eylemin, Bandırma 2`nci İcra Müdürlüğünün

2011/1954 esas sayısına kayden açılan dosya kapsamında, … Belediye

Başkanı …‘nun aylık ve ikramiyelerine haciz konulması istemiyle Belediyeye

gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak olduğu, anılan

hüküm uyarınca söz konusu eylem nedeniyle ilgililer hakkında Marmara

Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiğinden,

itirazın kabulüyle şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının

22.08.2013 tarih ve İNS:2013.10.2102 sayılı kararının kaldırılmasına, bu

eylem nedeniyle ilgililer hakkında genel hükümlere göre gereği yapılmak

üzere dosyanın karar ekli olarak Marmara Cumhuriyet Başsavcılığına

gönderilmesine 14.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.