3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesinin birinci fıkrasındaki para cezası öngören hükmün iptalinden bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar geçen sürede, anılan hüküm uyarınca para cezası uygulanamayacağı hakkında.

 T.C

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2014/380

Karar No : 2014/327

 

 

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :

1- … İzmir İli, … Belediye Başkanı

2- … İzmir ili, … Başkan Yardımcısı- Encümen Üyesi

3- … İzmir ili, … Belediyesi Encümen Üyesi

4- … İzmir ili, … Belediyesi Encümen Üyesi

5- … İzmir ili, … Belediyesi Encümen Üyesi

6- … İzmir ili, … Belediyesi Encümen Üyesi Yazı İşl.Md.

7- … İzmir İli, … Belediyesi Encümen Üyesi APK Md.

8- … İzmir ili, … Belediyesi Encümen Üyesi Mali Hiz.Md.

9- … İzmir ili, … Belediyesi Encümen Üyesi İmar Md.

10- … İzmir ili, … Belediyesi Encümen Üyesi Fen İşl.Md.V.

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için

soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 02.09.2013 tarih ve

Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/313 sayılı kararı

Karara İtiraz Edenler : Haklarında soruşturma izni verilen …, …, …, …, …

ve …

Karara İtiraz Etmeyenler : Haklarında soruşturma izni verilen …, …, …

ve …

Soruşturulacak Eylemler :

…, …, …, …, … ve …‘ın:

… Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak

inşa edilen yapı için imar para cezası vermemek ve anılan binanın yıkımına

ilişkin Belediye Encümeninin 03.11.2009 tarihli, 2009/555 sayılı kararını

uygulamamak suretiyle yapı sahibine çıkar sağlamak

Eylem Tarihi : 2009 Yılı ve sonrası

İçişleri Bakanlığının 27.02.2014 tarih ve 2446 sayılı yazısı ekinde

gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 02.09.2013 tarih ve

Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/313 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu

karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen‘in açıklamaları

dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca itiraz edenler yönünden incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden; … Mahallesi, … ada, … parsel sayılı

taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak inşa edilen yapı için 08.09.2009 tarihli yapı

tatil zaptının düzenlendiği, Belediye Encümeninin 03.11.2009 tarihli kararıyla

anılan yapının yıkımına karar verildiği, aynı yapı için Türk Ceza Kanunu`nun

184`üncü maddesine göre işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulduğu

belirtilerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu`nun 15`inci maddesinin 3`üncü

fıkrasında yer alan "Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise,

sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir." hükmünden bahisle mahkeme

sonucuna göre 3194 sayılı Kanun`un 42`nci maddesi uyarınca işlem

yapılmasına karar verildiği, anılan suç duyurusu üzerine açılan davada;

Karşıyaka 1`inci Asliye Ceza Mahkemesinin 20.05.2010 tarih ve E:2009/794,

K:2010/368 sayılı kararıyla, yapı sahibinin 10 ay hapis cezası ile tecziyesine

karar verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, Belediye

Encümenince verilen yıkım kararının ise uygulanmadığı anlaşılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42`inci maddesinin birinci fıkrasının

"...500 000 TL. dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir." bölümünün

iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru üzerine Anayasa

Mahkemesinin 17.04.2008 tarih ve E:2005/5, K:2008/93 sayılı kararı ile anılan

ibarenin iptaline karar verildiği, bu iptal kararının doğuracağı hukuksal boşluk,

kamu yararını ihlal edici nitelikte olduğundan, gerekli düzenlemelerin

yapılması amacıyla iptal kararının, Resmi Gazetede yayımlanmasından

başlayarak dört ay sonra yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü, 05.11.2008 tarih 

ve 27045 sayılı Resmi Gazetede bu karar yayımlandığı halde bu tarihten

itibaren geçen dört aylık sürede belirtilen konuda yeni bir yasal düzenleme

yapılmadığı ve Anayasa Mahkemesi kararının 05.03.2009 tarihi itibarıyla

yürürlüğe girdiği 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe giren 5940 sayılı Kanun ile de 3194 sayılı Kanun`un

42`nci maddesinin yeniden düzenlendiği görülmüştür.

Belediye Encümeninin 03.11.2009 tarihli kararıyla ruhsatsız inşa edilen

söz konusu yapı için yıkım kararı alınmasına karşın imar para cezası

verilmemesi nedeniyle Belediye Encümeni üyelerinin cezai sorumlulukları

bulunduğu belirtilmiş ise de, yapı tatil zaptının 08.09.2009 tarihinde

tutulduğu ve Encümen kararının 03.11.2009 tarihinde tesis edildiği, bu tarihte

imar para cezası verilmesine dayanak teşkil eden yasal düzenlemenin Anayasa

Mahkemesince iptal edilmiş olduğu ve iptal kararının yürürlüğe girdiği, yeni

düzenlemenin ise henüz yürürlüğe konulmadığı, bu nedenle anılan tarih

itibarıyla yapıyla ilgili olarak imar para cezası verilmesinin yasal dayanağı

bulunmadığı, bu itibarla 03.11.2009 tarihli Encümen kararına katılan …, …, …

ve …‘a isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek

nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, adı geçenlerin itirazlarının kabulüyle

İçişleri Bakanının 02.09.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/313 sayılı kararının;

…, …, … ve … için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine 3194 sayılı

İmar Kanunu`nun 42`nci maddesinde yapılan düzenlemenin 17.12.2009

tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu yapıdaki imara aykırılığın ise devam

ettiği, dolayısıyla yapıyla ilgili olarak yaptırım uygulanması mümkün olduğu

halde, bu yönde işlem tesis edilmesi için gereğini yapmayan İmar Müdürü …

ve yıkım kararının uygulanmasını sağlamayan Belediye Başkanı …‘a isnat

edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte

bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 02.09.2013 tarih ve

Mül.Tef.Ku.Bşk. 2013/313 sayılı kararının; adı geçenler için soruşturma izni

verilmesine ilişkin kısmına yapılan itirazların reddine,

Dosyanın itirazları reddedilen … ve … ile haklarında belirtilen eylemden

soruşturma izni verilmekle birlikte bu dosyada itirazları bulunmayan …, …, …

ve … için gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Karşıyaka Cumhuriyet

Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere

gönderilmesine 05.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/14_08_2015_101116.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.