Davacının görev yaptığı süre içerisinde göreviyle ilgili olarak yetersizliği veya başarısızlığına ilişkin somut bir saptamada bulunulmadan; bir sosyal paylaşım sitesinde belediye başkanlığı aleyhine yapılan olumsuz yorumları beğenme şeklindeki eylemi nedeniyle, performansının 38 puan olarak değerlendirilmesi üzerine, hizmet sözleşmesinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onikinci Daire

Esas No : 2013/1265

Karar No : 2014/278 

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Gaziantep 2. İdare Mahkemesince verilen

17/10/2012 tarihli ve E:2012/178; K:2012/1393 sayılı kararın, dilekçede

yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 49. maddesi

uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Harun Samsa

Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi‘nde sözleşmeli personel

olarak çalışan davacının, 31.12.2011 tarihinde sona eren sözleşmesinin

uzatılmamasına dair 21.12.2011 gün ve 40641 sayılı işlemin iptali ile

yoksun kaldığı maaş ve diğer özlük haklarının yasal faiziyle birlikte

tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davalı idarenin savunma dilekçesinde,

davacının bir sosyal paylaşım sitesinde idare aleyhine yapılan olumsuz

yorumlara katıldığı ve yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi

gözönüne alınarak sözleşmesinin yenilenmediği, dava konusu işlemin

gerekçeleri arasında gösterilmiş ve bu hususlar tartışılabilir olmakla

birlikte; esasen davacının 2007 yılından itibaren davalı Belediye

bünyesinde boş bulunan tekniker kadrosuna atanmış olmasına rağmen

atandığı tarihten itibaren hiçbir zaman anılan kadroda çalışmadığının

görülmesi ve 5393 sayılı Kanun‘un 49.maddesinin 3. fıkrası kapsamında

norm kadroya uygun olarak çalıştırılabilecek sözleşmeli personel

unvanlarının tahdidi olarak sayılıp, anılan Kanun maddesinde sözleşme ile

çalıştırılabilecek personel arasında zabıta memuru kadrosuna yer

verilmediğinin görülmesi ve davalı idarenin, tekniker kadrosuna ihtiyacı

olmadığını ve 2012 yılında bilgisayar programcılığı mezunu tekniker

alımının yapılmadığını ortaya koyması ve bu hususunda aksinin

kanıtlanamamış olması nedeniyle davalı idare ile davacı arasında hizmet

sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde 

hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar

verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri

sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 49. Maddesinde; "...Belediye ve

bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik,

teknik, hukuk, ekonomi bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve

geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis,

şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe,

hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik

personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle

yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu

personelin yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının

gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak

istihdam edileceklere ödenecek net ücret söz konusu kadro unvanı için

birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet

Memurları kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının

net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla

belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilmeyen

kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek

kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami

tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine

göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanla itibariyle sınırlama

getirilebilir. "hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Gaziantep Üniversitesi Meslek

Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu olan davacının 5393

sayılı Belediye Kanunu`nun 49. Maddesi uyarınca Gaziantep Büyükşehir

Belediye Meclisinin 12.11.2007 tarih ve 369 sayılı kararıyla Büyükşehir

Belediyesinde boş bulunan tekniker kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli

personel olarak istihdamının uygun görülmesinden sonra, Gaziantep

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının

19.11.2007 günlü, 1/970/2007 sayılı işlemi ile Zabıta Daire Başkanlığı

emrinde Trafik Zabıtası olarak görevlendirilmesinin yapıldığı, ancak bu

görevlendirilmenin 2011 yılına kadar sözleşme ile birlikte yenilendiği,

yapılan soruşturma sonucu 29.08.2011 tarihinde saat 19.00 sularında

sosyal paylaşım sitesinde zabıta teşkilatının Ramazan Bayramındaki çalışma

programını hazırlayan amirlerinin yüksek adaletlerinden ötürü tebrik

ettiğini beyan eden mesai arkadaşının bu eleştirisini beğenmesi üzerine

19.11.2011 tarihinde yetkinlik bazlı performans değerlendirmesinde

davacının performansının somut bir gerekçe öne sürülmeksizin 38 puanla

yetersiz bulunması ve bir sosyal paylaşım sitesinde idare aleyhine yapılan

olumsuz yorumlara katılması nedeniyle tesis edilen dava konusu işlem ile

de 2012 yılında sözleşmesinin yenilenmeyeceğinin bildirilmesi üzerine iş bu

davanın açıldığı görülmektedir.

Olayda, davacının, görev yaptığı süre içerisinde göreviyle ilgili olarak

yetersizliği veya başarısızlığına ilişkin somut hiç bir saptamada

bulunulmadığı, dava konusu işlemin salt idareye tanınan takdir yetkisi

kullanılmak suretiyle tesis edildiği, böylelikle davalı idarece davacının, bir

sosyal paylaşım sitesinde belediye başkanlığı aleyhine yapılan olumsuz

yorumları beğenme şeklindeki eylemi nedeniyle performansının 38 puan

olarak değerlendirilmesi üzerine kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı

olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık

bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olup aksi yöndeki İdare Mahkemesi

kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile

mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere

dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini

izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere

30/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.