Kıyıda, beton dökülmek suretiyle yapılan kaldırımın, Kıyı Kanunu’nun 15/1. maddesinde belirtilen engel niteliğinde değil, İmar Kanunu kapsamında yapı niteliğinde olması nedeniyle, İmar Kanunu hükümleri uyarınca işlem tesisi gerekirken, Kıyı Kanunu’nun 15/1. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2012/6161

Karar No : 2013/8542

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … İşletme Kooperatifi

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Yalıkavak Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Muğla 1. İdare Mahkemesi‘nin 29.02.2012 günlü,

E:2010/2071, K:2012/305 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Canan Acar

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği

görüşüldü:

Dava; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi, Gökçebel

Mahallesi, Kızılburun Mevkii, … Sitesinin bulunduğu taşınmazın sahil 

kesiminde mevcut taş duvarın üzerine beton dökülmek suretiyle yapılan

kaldırımın, 3621 sayılı Kıyı Kanunu`nun 15/1 maddesi uyarınca

5 gün içerisinde kaldırılmasına ve aynı madde uyarınca para cezası

verilmesine ilişkin Yalıkavak Belediye Encümeninin 02.04.2010 günlü,

76 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi‘nce; 3621 sayılı

Kıyı Kanunu`nun 14. ve 15. maddeleri uyarınca kıyıda yapılan ruhsatsız

yapılar hakkında İmar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği,

uyuşmazlığa konu yapının ruhsatsız yapıldığı anlaşıldığından yıkımına ve

para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacı vekili

tarafından temyiz edilmiştir.

3621 sayılı Kıyı Kanunu‘nun 6. maddesinde: Kıyı, herkesin eşitlik ve

serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz;

duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller

oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum,

çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp

gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. Kıyıda, uygulama imar

planı kararı ile; a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran,

köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan,

tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı

korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler ... yapılabilir"; 14. maddesinde

ise: "Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve

eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri

uygulanır." kuralları yer almıştır.

Anılan Yasa`nın 15. maddesinde ise: "Kıyıda ve uygulama imar planı

bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve

benzeri engelleri oluşturanlara ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına

kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca oluşturulan engellerin beş günden

fazla olmamak üzere belirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verilir.

Bu süre zarfında engellerin ilgililer tarafından kaldırılmaması halinde,

masrafı yüzde yirmi zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacaklarının

tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere kamu gücü kullanılmak suretiyle

derhal kaldırılır. Kabahatin tekrarı halinde, ceza üst sınırdan verilir.

Birinci fıkrada sayılan yerlerden kum, çakıl alanlara üçbin Türk

Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Birinci fıkrada sayılan yerlere moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atık ve

artıkları dökenler, atılan veya dökülen maddenin niteliğine, çevreyi kirletici

ve bozucu etkisine göre Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu veya Çevre

Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda sayılan fiillerin kıyının doğal yapısını bozacak

bir etki meydana getirmesi halinde, daha ağır cezayı gerektiren bir suç

oluşturmadığı takdirde, failleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis

cezasına hükmolunur.

Birinci fıkrada sayılan yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine

aykırı olarak yapı yapan kişilere Türk Ceza Kanunu veya İmar Kanunu

hükümlerine göre verilecek ceza bir kat artırılır.

İlgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı kalmak üzere,

bu maddede belirtilen idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir

yetkilidir." kuralına yer verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 5. maddesinde yapı; karada ve suda,

daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların

ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak

tanımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin değerlendirilmesinden; Kıyı

Kanunu kapsamında bulunan alanlarda ruhsatsız ve/veya ruhsat ve

eklerine aykırı yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu

hükümlerinin; kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde

duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri nitelikteki engeller

hakkında ise, 3621 sayılı Kıyı Kanunu‘nun 15/1. maddesi hükmünün

uygulanması ve bu madde uyarınca mahalli mülki amir tarafından işlem

tesis edilmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak

Beldesi, Gökçebel Mahallesi, Kızılburun Mevkii, … Sitesinin bulunduğu

taşınmazın sahil kesiminde, 1 metre yüksekliğinde, 1,60 metre genişliğinde

mevcut taş duvarın üzerine 10 cm. beton dökülmek suretiyle kaldırım

yapıldığı hususunun 24.03.2010 günlü tutanakla tespit edilmesi üzerine,

Kıyı Kanunu‘nun 15/1. maddesi uyarınca imalatın kaldırılması için 5 gün

süre tanınmasına ve aynı madde uyarınca para cezası verilmesine ilişkin

Yalıkavak Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle bakılmakta olan

davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre; kıyıda, beton dökülmek suretiyle yapılan kaldırımın, Kıyı

Kanunu‘nun 15/1. maddesinde belirtilen engel niteliğinde değil, İmar

Kanunu kapsamında yapı niteliğinde olması ve ruhsatsız yapıldığının

anlaşılması karşısında, İmar Kanunu hükümleri uyarınca işlem tesis

edilmesi gerekirken, Kıyı Kanunu‘nun 15/1. maddesine dayanılarak alınan

encümen kararında hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi

yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.02.2012

günlü, E:2010/2071, K:2012/305 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın

Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden

itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

27/11/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.