Ulaştırma hizmeti ile ilgili yapım işi nedeniyle, idarenin uygun gördüğü yere yapılan yapıların, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 37’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca yapı ruhsatına tabi olmadığı, bu nedenle yıkımı konusunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2012/5631

Karar No : 2014/1596

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … İnşaat Nakliyat Sanayi Tic.

Ltd.Şti.

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Sincan Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Ankara 17. İdare Mahkemesi‘nin 12/04/2012 günlü,

E:2011/2146, K:2012/633 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ahmet Kürkçü

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği

görüşüldü:

Dava; Ankara İli, Sincan İlçesi, Yenikent Akçaören Mahallesi, …

parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak, yedi adet, tek katlı

prefabrik yapı yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 32.

maddesi uyarınca anılan yapıların ilgilisince yıkımına, aksi takdirde

belediyece yıkılarak masrafın %20 fazlasıyla tahsiline ve aynı Kanun`un 42.

maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 06.04.2011 günlü, 210

sayılı Sincan Belediye Encümeni kararı ile bu kararın bildirimine ilişkin

14.04.2011 günlü, 1774 sayılı Sincan Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol

Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince;

mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor

esas alınarak; işleme konu yapıların, 3194 sayılı İmar Kanunu‘nda yer alan

tanım kapsamında yapı niteliğinde ve ruhsatsız yapıldığının sabit olduğu,

bu nedenle dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı

gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili

tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 32. maddesinde; "Bu Kanun

hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat

alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı

ilgili idarece tespiti, fenni mesulca tespiti ve ihbarı veya herhangi bir

şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o

andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal

durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı

sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata

uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten 

mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın

giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu,

inceleme sonucunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve

inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir. Ruhsata

aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu

kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı

sahibinden tahsil edilir." kuralı yer almıştır.

Aynı Kanun`un 09/12/2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa`nın 2.

maddesiyle değişik 42. maddesinde; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata,

ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan

yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde

idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna,

bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye

ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve

aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere

idari para cezaları uygulanacağı, Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve

gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden idari para cezası verileceği

hükme bağlanmıştır.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği‘nin "Kamuya Ait Yapı ve Tesisler"

başlıklı 37. maddesinin 3. fıkrasında; kamu kuruluşlarınca yapılan veya

yaptırılacak olan enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma ve benzeri

hizmetler ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı için ruhsat alınmasına

gerek olmayıp, yatırımcı kamu kuruluşunca yazılı olarak ilgili idareye,

inşaata başlandığının bildirilmesinin yeterli olduğu hükmüne yer

verilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği‘nin "Kamuya Ait

Yapı ve Tesisler" başlıklı 83. maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarınca

yapılan veya yaptırılacak olan karayolu, demiryolu, tünel, köprü, menfez,

baraj, hidroelektrik santralı, sulama ve su taşıma hatları, enerji nakil

hatları, boru hatları (doğal gaz boru hattı ve benzeri), silo, rafineri gibi

enerji, sulama, tabi kaynaklar, ulaştırma hizmetleri ile ilgili tesisler ve

bunların müştemilatı niteliğinde olan kontrol kulübesi, trafo, eşanjör,

elavatör, konveyör gibi yapılar inşaat ruhsatına tabi değildir. Bu tür yapı ve

tesislerin inşaasına başlanacağının, ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu

tarafından mülkiyete ilişkin bilgiyle birlikte yazılı olarak İlgili Belediyeye

bildirilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; Ankara İli, Sincan İlçesi, YenikentAkçaören

Mahallesi, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak,

2 ofis, 1 adet konut, misafirhane, yemekhane, yatakhane ve laboratuvar

olmak üzere yedi adet, ruhsatsız tek katlı prefabrik yapı yapıldığının

18.03.2011 günlü yapı tatil zaptı ile tespit edilmesi üzerine, dava konusu

işlemle anılan yapıların ilgilisince yıkımına, aksi takdirde belediyece

yıkılarak masrafın %20 fazlasıyla tahsiline ve ayrıca davacıya para cezası

verilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 4. Bölge

Müdürlüğü tarafından 30.09.2010 tarihinde yapılan ihale ile YenikentAyaş-Beypazarı

Yolu Km:16+200-50+120,60İ-47+041,96G ve 77+500-

82+500 arası yapım işinin davacı şirketin uhdesinde kaldığı, davacı şirket ile

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü arasında 20.01.2011 tarihinde anılan yapım

işine ilişkin sözleşmenin imzalandığı, bu sözleşmenin "Şantiyenin Kuruluşu

ve Kontrollük Binası" başlıklı 44. maddesinde; yer teslimini takiben, işin iyi

bir şekilde yürümesi için gerekli görülen şantiye, bina ve tesislerin, her

türlü su, elektrik ve sıhhi tesisatların yapımı ve temininin lazım olduğu, bu

bina ve tesislerin personelin sağlık, emniyet ve teknik şartlara uygun olarak

barınmasına, çalışmasına ve malzemenin muhafazasına elverişli olacağı,

her türlü iç ve dış tesislere yangın, sel, vs. tehlikelere karşı emniyete

alınmış olacağı hususlarının belirtildiği, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü‘nün

18.03.2011 günlü, 10771 sayılı yazısı ile; sözleşmenin 44.maddesine göre

kurulacak olan şantiye ve kontrollük binası için mülkiyeti davacı şirkete ait

165 parsel sayılı taşınmazın uygun olduğunun davacı şirkete bildirildiği,

davacı şirket tarafından 18.03.2011 günlü dilekçe ile; söz konusu yapılarla

ilgili davalı Sincan Belediye Başkanlığı‘na bildirimde bulunulduğu

görülmektedir.

Bu durumda; Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü

tarafından 30.09.2010 tarihinde yapılan ihale sonucu davacı şirketin

uhdesinde kalan ulaştırma hizmeti ile ilgili yapım işi nedeniyle, söz konusu

idarenin uygun gördüğü yere yapıldığı anlaşılan işleme konu yapıların,

yukarıda alıntısına yer verilen Yönetmelik hükümleri uyarınca yapı

ruhsatına tabi olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin

iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolundaki İdare

Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Ankara 17. İdare Mahkemesi‘nin 12/04/2012

günlü, E:2011/2146, K:2012/633 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın

Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden

itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

05/02/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.