3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesinin 2. fıkrası uyarınca; yapının fenni mesullerinin, yapının tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, ruhsat ve eki projesine uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevli olduğu, üzerine yapıldığı binadan bağımsız bir yapı olarak değerlendirilen baz istasyonları yönünden, binanın fenni mesulünün sorumlu tutulamayacağı hakkında

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2012/1103

Karar No : 2014/2769

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Vekilleri : Av. … - Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Mudanya Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Bursa 3. İdare Mahkemesinin 09/12/2011 günlü,

E:2011/561, K:2011/1488 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ayşe Çakırca Rutbil

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının

onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği

görüşüldü:

Dava; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, … ada, … parsel

sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapının çatı arasına ruhsat ve projeye

aykırı olarak baz istasyonu yapıldığından bahisle, 3194 sayılı Kanun‘un 32. 

maddesi uyarınca söz konusu aykırı yapıların mühürlenmesine ilişkin

01.03.2011 günlü yapı tatil zaptının, ruhsata aykırı yapıların ruhsata uygun

hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, aksi takdirde yıktırılmasına ve

aynı Kanun‘un 42/3. maddesi uyarınca fenni mesul olan davacıya 2.000-TL

para cezası verilmesine ilişkin 08.03.2011 günlü, 2011/57 sayılı Mudanya

Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince;

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 31. maddesinde inşaatın bitme gününün, yapı

kullanma izninin verildiği tarih olarak belirtildiğinden henüz yapı kullanma

izni alınmamış bulunan yapıdaki fenni mesullüğü devam eden davacının,

sorumlu olduğu yapıda ruhsata aykırı hususları bildirmekle sorumlu olup

binayı tamamladığı ve yapı sahibi tarafından sonradan yapılan imalat

nedeniyle sorumlu olmadığı yönündeki iddiasına itibar edilmediğinden,

dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın

reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının; yapı tatil zaptı ile ruhsata

aykırı yapıların ruhsata uygun hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesi, aksi

takdirde yıktırılmasına ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden

hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın; davacıya para cezası verilmesine yönelik kısmı yönünden;

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 28. maddesinin 2. fıkrasında; Yapıda

inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine

ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı

haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır. Fenni

mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve

malzemeleri ile birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar

planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik

şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevlidir. Yapı

sahibine ve idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına

uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye

şefi bulundurulmaksızın yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata

aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili

idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, fenni mesuller

kanuni mesuliyetten kurtulamaz. Bildirim üzerine, en geç üç iş günü içinde

32`nci maddeye göre işlem yapılır." hükmüne yer verilmiş, aynı Kanun‘un

42. maddesinin 3. fıkrasında ise; "18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci 

maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu

maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve

proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine,

ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve

sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal

emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir."

kuralı yer almıştır.

Dosyasının incelenmesinden; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa

Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bina için

14.06.1996 günlü ve 8156 sayılı yapı ruhsatının verildiği, isim değişikliği

nedeniyle ruhsatın 13.02.1998 günlü ve 10/29 sayı ile yenilendiği ve tadilat

nedeniyle de 17.08.2007 günlü ve 14/85 sayılı yapı ruhsatının düzenlendiği,

anılan bina için yapı kullanma izninin alınmadığı, 2010 yılı içerisinde bina

sakinlerince işletmecilerle imzalanan sözleşme uyarınca söz konusu

binanın çatısına farklı GSM operatörlerine ait baz istasyonları kurulduğu,

davalı idare teknik elemanlarınca yapılan kontrolde yapının çatı arasına

ruhsat ve projeye aykırı olarak baz istasyonu yapıldığından bahisle, söz

konusu aykırı yapıların mühürlenmesine ilişkin 01.03.2011 günlü yapı tatil

zaptının düzenlendiği, davacının bu işlemde fenni mesul olarak gösterildiği,

anılan zapta dayanılarak 3194 sayılı Yasa`nın 32. maddesi uyarınca ruhsata

aykırı yapıların ruhsata uygun hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine,

aksi takdirde yıktırılmasına, aynı Kanun‘un 42/3. maddesi uyarınca fenni

mesul olan davacıya 2.000-TL para cezası verilmesine ilişkin 08.03.2011

günlü, 2011/57 sayılı Mudanya Belediye Encümeni kararının alındığı

anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa

Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın fenni

mesulü olan davacının, anılan yapının tesisatı ve malzemeleri ile birlikte,

ruhsat ve eki projelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevli

olduğu, söz konusu yapının mevzuata aykırı yapılması halinde, bu durumu

altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorunluluğu

bulunduğu; ancak, 3194 sayılı Kanun uyarınca üzerine yapıldığı binadan

bağımsız bir yapı olarak değerlendirilen baz istasyonları yönünden, binanın

fenni mesulü olan davacıya sorumluluk yüklenemeyeceği açıktır.

Bu durumda; bina sakinlerince işletmecilerle imzalanan sözleşme

uyarınca 2010 yılı içerisinde binanın çatısına ruhsat ve projesine aykırı

olarak kurulan ve 3194 sayılı Kanun uyarınca müstakil bir yapı olarak

değerlendirilen baz istasyonları bakımından, binanın fenni mesulü olan

davacının idareye bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle

3194 sayılı Kanun‘un 42. maddesinin 3. fıkrası uyarınca davacıya para

cezası verilmesinde hukuka uyarlık, davanın bu kısmının reddi yolundaki

İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Bursa 3. İdare Mahkemesinin 09/12/2011

günlü, E:2011/561, K:2011/1488 sayılı kararının yapı tatil zaptı ile yıkıma

ilişkin kısmının onanmasına, para cezasına ilişkin kısmının bozulmasına,

dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ

tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak

üzere, 27/02/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/14_08_2015_101116.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.