Temyize konu kararda, davanın reddine karar verilmiş olup, ret sebebi her iki davalı yönünden ortak olduğundan, davalı idareler vekilleri lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı bulunduğu hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas No : 2012/7133

Karar No : 2014/1352

 

 

Temyiz Eden (Davacı): …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : 1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

(Kültür ve Turizm Bakanlığı)

İstemin Özeti : İstanbul 1. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2012

tarihli, E:2012/590, K:2012/939 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden

hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması

gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Nejdet BAYRAM

Düşüncesi : Temyize konu idare mahkemesi kararında işin esası

yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49/1. maddesinde

sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın vekalet ücretine ilişkin kısmına gelince, karar verildiği

tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3.

Maddesinde "Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa

yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç

katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası,

işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde, ret

sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar

vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine

hükmolunur." kuralına yer verilmiştir.

Temyize konu kararda, davanın reddine karar verilmiş olup, ret

sebebi ortaktır. Bu durumda, davalı idareler vekilleri lehine tek avukatlık

ücretine hükmedilmesi gerekirken, ayrı ayrı avukatlık ücretine

hükmedilmesi hukuka aykırı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyize konu kararın işin esası açısından

onanması vekalet ücreti açısından bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin

açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 648

sayılı KHK‘nin 51. maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine Çevre

ve Şehir Bakanlığının hasım mevkiine alınmasına karar verilerek işin gereği

görüşüldü:

Dava, İstanbul, Sarıyer, Kilyos Köyü, Fındıklıgeçit Mevkii, … pafta, …

parsel sayılı taşınmazı da kapsayan ve 14.10.2005 günlü, 2542 sayılı

belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Kilyos Demirciköy ve

Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile dayanağı olan

30.3.2005 günlü 474 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı

Dairesinin 25.02.2009 günlü, E:2008/11267, K:2009/1812 sayılı bozma

kararına uyularak, II. Derece doğal sit alanında kalan davaya konu

taşınmazda konut alanı yapımının olanaksız olduğu, taşınmazın sera ve 

fidan üretimi yapılacak alan lejantına ayrıldığı, bilirkişi raporunda da

belirtildiği üzere taşınmaza getirilen bu kullanımın şehircilik ilkelerine,

planlama esaslarına ve kamu yararına uygun bulunduğu, planın dayanağı

kurul kararında da mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle

davanın reddine karar verilmiş, davalı idareler lehine ayrı ayrı olmak üzere

vekalet ücretine hükmedilmiş olup, bu karar davacı tarafından işin esası ve

vekalet ücreti yönünden temyiz edilmiştir.

Temyize konu idare mahkemesi kararında işin esası yönünden 2577

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49/1. maddesinde sayılan bozma

nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın vekalet ücretine ilişkin kısmına gelince; karar verildiği

tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3.

maddesinde "Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa

yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç

katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası,

işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde, ret

sebebi her iki davalı yönünden ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret

sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı

avukatlık ücretine hükmolunur." kuralına yer verilmiştir.

Temyize konu kararda, davanın reddine karar verilmiş olup, ret

sebebi her iki davalı yönünden ortaktır. Bu durumda, davalı idareler

vekilleri lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, ayrı ayrı

avukatlık ücretine hükmedilmesi hukuka aykırı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul 1. İdare Mahkemesince verilen

30/04/2012 tarihli, E:2012/590, K:2012/939 sayılı kararın işin esası

yönünden onanmasına, vekalet ücreti yönünden bozulmasına, dosyanın

adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen

günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak

üzere, 25/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/14_08_2015_101116.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.