Mevzuatta bakanlığa verilen kamulaştırma yetki ve görevinin kaymakamlıkça kullanılamayacağı, kaymakamlığın ihtiyaç sahibi idare olarak değerlendirilemeyeceği hakkında.

 T.C

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2014/791

Karar No : 2014/713

 

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Karakaya Köyü Tüzel Kişiliği ile aralarında

çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun 30`uncu maddesi

uyarınca çözümlenmesine ilişkin Tavşanlı Kaymakamlığının 05.05.2014

tarihli dilekçesinde aynen;

"Tavşanlı Karakaya Köyü ve … Mak. Oto. Mad. Pet. Ür. İnş. Taah.

Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bulunan maden işletme ruhsat sahası

ile ilgili olarak ruhsat sahibi şirket tarafından Maden İşleri Genel

Müdürlüğüne verilen dilekçeye istinaden maden sahası olarak kullanılmak

amacıyla Maden Kanunu‘nun 46. Maddesi kapsamında kamulaştırması

talep edilen taşınmazlardan;

… ada … parselde 12,00 m2

lik Su Deposu taşınmaz tapu kayıtlarında

Karakaya Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlıdır.(EK:1)

Taşınmaz hakkında Enerji Bakanlığınca alınmış olan 03.06.2013

tarih ve 82 sayılı kamu yararı kararı (EK:2) ile Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe

İdare Kurulunca alınmış olan 15.08.2013 tarih ve 2013/54 sayılı

Kamulaştırma Kararı (EK:3) gereğince, Enerji Bakanlığının taşra teşkilatı

bulunmadığından Kaymakamlığımızca kamulaştırma işlemlerine

başlanılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu‘nun 8. maddesine göre bedel

tespiti yapılarak Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine 21.02.2014 tarih ve 236

sayılı yazı ile taşınmazın devrine muafakat edilip edilmediği

sorulmuştur.(EK:4)

Ancak Karakaya Köy Tüzel Kişiliğince 03.03.2014 tarihinde tebliğ alınan

yazıya altmış gün içerisinde herhangi bir cevap verilmemiştir. Bu sebeplerle

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu‘nun 30. maddesi gereğince iki kurum

arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için mahkemenize başvurma

zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Diğer

mevzuat

DELİLLER : Enerji Bakanlığının 03.06.2013 tarih ve 82 sayılı Kamu

Yararı Kararı ve Ekleri

Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca alınmış olan 15.08.2013

tarih ve

2013/54 sayılı Kamulaştırma Kararı

Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine yazılan talep yazısı ve Ekleri ve

tebligat örneği

Tapu Kayıt Örneği

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve

Başkanlığınızca re‘sen tespit edilecek sair nedenlerle Karakaya Köyünde

bulunan … ada … parselde Karakaya Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı

taşınmazların maden sahası olarak kullanılmak üzere 3942 sayılı

Kamulaştırma Kanunu‘nun 30. maddesi gereğince hazine adına devrine

karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim." denilmekte

olduğundan konu incelenerek;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun 30`uncu maddesinde, kamu

tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya

irtifak haklarının diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından

kamulaştırılamayacağı, taşınmaz mala, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı

olan idarenin, 8 inci madde uyarınca bedelini tespit edeceği, bu bedel esas

alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak

başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün 

içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın, alıcı idarenin başvurusu üzerine

Danıştay`ın ilgili idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara

bağlanacağı hükmü yer almaktadır.

3213 sayılı Maden Kanunu`nun 46`ncı maddesinin beşinci

fıkrasında, işletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan

özel mülkiyete konu taşınmazın, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve

işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı

bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılacağı, aynı maddenin

altıncı fıkrasında ise, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma

Kanunu hükümlerine göre yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi sınırları içinde

IV. grup maden işletme ruhsatı sahibi olan firmanın, toplam 13,25 hektar

özel mülkiyete konu 138 adet parselin Maden Kanunu`nun 46`ncı maddesi

kapsamında kamulaştırılması talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvurduğu, bu başvuru üzerine Enerji

Bakanının 31.05.2013 tarih ve 82 sayılı oluruyla söz konusu alan için

kamulaştırma kararı alındığı, bu karar uyarınca alınan Tavşanlı

Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 15.08.2013 tarih ve 2013/54 sayılı

kararıyla, Tavşanlı İlçesi, Karakaya Köyünde bulunan 43 adet parselin 3213

sayılı Kanun`un 46`ncı maddesi gereğince Hazine adına kamulaştırılmasına

karar verildiği, söz konusu taşınmazlar arasında yer alan Karakaya Köyü, …

ada, … parsel sayılı, 12,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın mülkiyetinin

Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine ait olduğunun anlaşılması üzerine de

Tavşanlı Kaymakamlığının 21.02.2014 tarih ve 236 sayılı yazısıyla adı geçen

Köy Tüzel Kişiliğinden, anılan taşınmazın 2942 sayılı Kanun`un 30`uncu

maddesi kapsamında devrinin istenildiği görülmekle birlikte, Maden

Kanunu`nun 46`ncı maddesinde, taraflarca anlaşma sağlanamayan ve

Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilen özel mülkiyete konu

taşınmazların 2942 sayılı Kanun kapsamında kamulaştırma işlemlerinin

yapılacağının hükme bağlandığı, bu dosyada devri istenilen taşınmazın ise

Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine ait, özel mülkiyete konu olmayan bir

taşınmaz olduğu, 2942 sayılı Kanunu`n 30`uncu maddesine göre de söz

konusu taşınmaz malın devri için ancak bu mala ihtiyacı olan idarenin

başvurabileceği, Tavşanlı Kaymakamlığının 2942 sayılı Kanun`un 30`uncu 

maddesi kapsamında söz konusu taşınmaz mala ihtiyacı olan idare

kapsamında olmadığı görülmüştür.

Bu durumda devri istenilen Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Karakaya

Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmazın 2942 sayılı Kanun`un 30`uncu

maddesi gereğince devri yolunda gerek Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine,

gerekse Danıştay`a yapılacak başvurunun Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığınca yapılması gerektiği, Tavşanlı Kaymakamlığının mevzuat

uyarınca söz konusu taşınmaza ihtiyacı olan idare olarak

değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, istem hakkında

karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın Tavşanlı Kaymakamlığına iade

edilmek üzere Danıştay Başkanlığına sunulmasına 14.05.2014 tarihinde

oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/11_01_2016_035856.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.