Katı atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili imtiyaz sözleşmesi taslağının uygulamada karışıklıklara ve aksamalara neden olacağı gerekçesi ile eksikliklerinin tamamlanması için iadesi hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2014/751

Karar No : 2014/821

 

 

 

Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığı (…)

ile … İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd.Şti ve … Katı Atık Yön. San. ve Tic. Ltd.Şti

arasında akdedilen "Muğla Entegre Katı Atık Yönetimi Sisteminin Kurulması

ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı" hakkında düşünce bildirilmesi

istemine ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün

28.04.2014 tarih ve 8982 sayılı yazısında aynen:

"Muğla İli Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği‘nin

11/04/2014 tarih ve 27 sayılı yazısı ve eklerinde; Muğla Düzenli Katı Atık

Depo Yapma ve İşletme Birliğince 5355 sayılı Mahalli İdareler Birliği

Kanunu`n 6`ncı maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu`n 15`inci

maddesinin (g) bendi gereğince "Muğla Entegre Katı Atık Yönetimi (Muğla

EKAY) İşinin" imtiyaz devri yoluyla yaptırılması için, Muğla Düzenli Katı Atık

Depo Yapma ve İşletme Birliği tarafından hazırlanan projeye ait imtiyaz

sözleşmesi taslağı ekte sunulmuştur.

Ekte sunulan imtiyaz sözleşmesi taslağının, 2575 sayılı Kanun`un

23`üncü maddesinin 18/12/1999 tarih ve 4492 sayılı Kanun`la değişik (d)

fıkrasına göre incelenmesi hususunda gereğini arz ederim." denilmektedir.

Konuyla ilgili olarak yapılan çağrı üzerine Dairemizdeki toplantıya

katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Avukatı Av. …, Muğla Düzenli Katı Atık

Depo Yapma ve İşletme Birliği Müdürü …, … Firması Atık Yönetimi Müdürü

…‘ın sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra konu incelenerek;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği (…) ile …

İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd.Şti ile Teknik Katı Atık Yön. San. ve Tic. Ltd.Şti

arasında akdedilen "Muğla Entegre Katı Atık Yönetimi Sisteminin Kurulması

ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı" hakkında görüş bildirilmesi

istenilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 15`inci maddesinin birinci

fıkrasının (g) bendinde, katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması,

geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün

hizmetleri yapmak ve yaptırmak belediyenin yetkileri ve imtiyazları

arasında sayılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında, Belediyenin (e), (f) ve (g)

bentlerinde belirtilen hizmetleri, Danıştay‘ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının

kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla

devredebileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve

İşletme Birliği (…) Meclisinin 26.10.2011 tarih ve 5 sayılı kararıyla, … üyesi

belediyeler ve bunların mücavir alanlarını kapsamak üzere Muğla Entegre

Katı Atık Yönetim Sisteminin kurulmasına ve bu işin imtiyaz yoluyla yapım

ve işletilmesine karar verildiği, bu bağlamda hazırlanan İmtiyaz Sözleşmesi

Taslağında da, Sözleşmeye konu işin Muğla Merkez, Akkaya Köyü, Sarıotluk

Mevkiinde bulunan …, … hektar alanda yirmi dokuz yıl süreyle

gördürüleceğinin belirtildiği, Muğla Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminin

Kurulması ve İşletilmesi İşinin, imtiyaz yoluyla yapımı ve işletilmesi için

2886 sayılı Kanun uyarınca 24.09.2013 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan …

İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. … Katı Atık Yön. San.ve Tic. Ltd. Şti ile Birlik

arasında paraflanan İmtiyaz Sözleşmesi Taslağının görüş bildirilmek üzere

Dairemize gönderildiği anlaşılmaktadır.

İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı ve eki belgelerin incelenmesinden

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1-Bir kamu hizmetinin kurulması ve işletilmesi işinin, kamu idaresi

tarafından imtiyaz usulüyle gördürülebilmesi için imtiyaz konusu işin

yapılacağı alanda en az imtiyaz süresi kadar kullanma ve yararlanmaya

ilişkin tüm izinlerin alınmış olması, görülecek kamu hizmetinin hangi

Araçlarla, hangi teknik aletler yardımıyla gördürüleceğinin açık ve

tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

İmtiyaz konusu işin yapılacağı alana ilişkin Maliye Bakanlığı Milli

Emlak Genel Müdürlüğünün 11.04.2011 tarih ve 11273 sayılı yazısında, katı

atık düzenli depolama alanı ve katı atık bertaraf tesisi kurulmak üzere tapu

kayıtları belirtilen …, …, … pafta, …, … ve … parsel sayılı taşınmazlar ile …

pafta, … parsel sayılı taşınmaz olmak üzere 4 parselden oluşan toplam

158.667,58 metrekare yüzölçümlü alanın 2 yıl için …‘e ön tahsisinin uygun

görüldüğünün belirtildiği, bu yazıda 2 yıl içerisinde yatırım projesinin

hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına

başlanılması halinde ön tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise

dönüştürülmesi yönünde talepte bulunulacağı, aksi halde tahsis işleminin

herhangi bir işleme ve yazışmaya gerek olmaksızın kendiliğinden kalkmış

sayılacağı hususlarının bildirildiği, ancak … tarafından iki yıllık ön tahsis

süresi içerisinde yatırım projesinin hazırlanamadığı ve inşaata

başlanılamadığı, bu nedenle ön tahsis süresinin 14.03.2014 tarihinden

geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle daha uzatıldığı, ancak imtiyaz konusu işin

yürütüleceği ve tesislerin yapılacağı alana ilişkin olarak sözleşmenin süresi

olan 29 yılı kapsayacak şekilde kesin izin (kesin tahsis belgesi) alınamadığı,

2- Sözleşme Taslağında, imtiyaz konusu işin katı atıkların

toplanmasını, taşınmasını, depolanmasını ve bertarafını kapsadığı

belirtilmekle birlikte, Sözleşmenin içeriğinde ve Teknik Şartnamede tıbbi

atıklarla ve ambalaj atıklarıyla ilgili düzenlemelere de yer verildiği,

dolayısıyla imtiyaz konusu işin kapsamına, tıbbi atıkların ve ambalaj

atıklarının toplanmasının, taşınmasının ve bertarafının da alındığı, ancak

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde, tıbbi atıkların toplanmasında ve

taşınmasında kullanılacak araçların tıbbi atık taşıma lisansı almaları

zorunlu, farklı teknik özelliklere sahip araçlar olduğu, tıbbi atık

üreticilerinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken

harcamaları bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlü olduğu,

ayrıca tıbbi atık bertaraf ücretinin her yıl mahalli çevre kurulu tarafından

tespit ve ilan edileceği ve oluşturulacak geçici tıbbi atık depolarına da

ruhsat alınması gerektiği gibi birtakım hükümler öngörüldüğü, bu

hükümlerden hareketle anılan Sözleşme kapsamında tıbbi atıkların

toplanması, taşınması ve bertarafı için zorunlu faaliyetlerin yürütülebilmesi

için gerekli lisans, izin ve onayların alınmamış olduğu, öte yandan,

Sözleşme kapsamında tıbbi atıkların ve ambalaj atıklarının hangi sayıda ve 

nitelikte araçlarla toplanacağı, hangi transfer istasyonuna götürüleceği,

hangi istasyondan aktarma yapılacağı, tıbbi atıkların ve ambalaj atıklarının

taşıma ve bertarafına ilişkin nasıl ve ne şekilde ücretlendirme yapılacağı

hususlarının belli olmadığı, gerek katı atıkların, gerekse tıbbi ve ambalaj

atıklarının toplanması, taşınması işinin kaç adet konteyner, kamyon, vb.

araçlarla yürütüleceğinin belirsiz olduğu, tıbbi atıklar açısından kaç adet

transfer istasyonu öngörüldüğü, tıbbi atık bertaraf tesisinin özellikleri,

yapımı gibi hususların Sözleşmede ve Teknik Şartnamede düzenlenmediği,

Sözleşme kapsamındaki işlerin Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte

yapılacağı ve yürütüleceği dikkate alındığında, belirtilen hususlarda

eksiklikler içeren Sözleşmenin uygulanmasında güçlükler yaşanacağı, bu

haliyle Sözleşmenin tereddüde ve ihtilaflara açık olduğu, kaldı ki,

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren kamu hizmetinde hiçbir

aksama olmaması gerektiği,

3- 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürülüğe giren 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı

İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 1`inci maddesinin birinci fıkrasında,

sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi

kurulacak ve il belediyeleri büyükşehir belediyelerine dönüştürülecek iller

arasında Muğla‘nın da sayıldığı, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, bu

maddenin 1`inci ve 2`nci fıkralarında sayılan illere bağlı ilçelerin mülki

sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliğinin

kaldırıldığı, köylerin mahalle olarak, belediyelerin ise belde ismiyle tek

mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katıldıklarının

belirtildiği, Kanun`un Geçici 1`inci maddesinin yirmi üçünçü fıkrasında da,

Bu Kanundaki il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin

kaldırılmasına, il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine,

büyükşehir belediye sınırının ilin mülki sınırlarına genişletilmesine, mülki

sınır değişikliği yapılmasına ve ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümlerin

ilk mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanacağının hükme bağlandığı,

bu bağlamda, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel

Seçimlerinde Muğla Belediyesinin tüzel kişiliğinin Muğla Büyükşehir

Belediyesine dönüştürüldüğü, … üyesi olan Bayır, Yeşilyurt, Yerkesik ve

Kafaca Belediyelerinin Menteşe Belediyesine, Bozarmut, Turgut, Bencik, 

Yeşilbağcılar, Bozüyük Belediyelerinin Yatağan Belediyesine, Akyaka ve

Gökova Belediyelerinin Ula Belediyesine, Çamlıbel Belediyesi ve Çamboyu

Belediyelerinin Kavaklıdere Belediyesine katıldıkları, böylece 6360 sayılı

Kanun`un uygulanmasıyla birlikte … üyesi olarak Muğla Büyükşehir

Belediyesi ile 3 adet İlçe Belediyesinin kaldığı, Birliğin 4 Belediyeden kurulu

bir Birlik haline geldiği, öte yandan, söz konusu Kanun ile büyükşehir

belediyelerinin sınırlarının mülki sınırlar haline getirildiği, dolayısıyla Muğla

Büyükşehir Belediyesinin sınırının da Muğla İl sınırı haline geldiği, 5216

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu`nun 7`nci maddesinin (i) bendi

uyarınca büyükşehir katı atık yönetim planının yapılması veya yaptırılması

gerektiği, katı atık toplama ve aktarma istasyonuna kadar taşıma görevi

ilçe belediyelerine, katı atık ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi,

depolanması bertarafı görevinin büyükşehirlere, tıbbi atık toplama, taşıma

ve bertaraf görevinin de büyükşehirlere ait olduğu göz önüne alındığında,

Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ancak Birlik üyesi

olmayan, bu nedenle de Sözleşme kapsamı dışında tutulan Muğla İli

İlçelerinin katı atıklarının depolanması ve bertarafı ile tıbbi atıklarının

toplanması, taşınması ve bertarafı işinin Sözleşme kapsamı dışında kaldığı,

bu hususlarla ilgili olarak Dairemizde yapılan toplantıya katılan idare

temsilcilerince, İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında kurulacak olan Muğla

Entegre Katı Atık Yönetimi Sisteminin, İlçe Belediyeleriyle haricen yapılacak

protokollerle Birlik üyesi olmayan İlçe Belediyelerinin katı atıklarının

bertarafında da kullanılacağının ifade edildiği, ancak bu durumun İmtiyaz

Sözleşmesinin dayanağı ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerini zedeleyeceği,

Birlik üyesi dışında kalan İlçe Belediyeleri arasında katı atıkların ve tıbbi

atıkların taşınması, toplanması ve bertarafına ilişkin hizmetlerin yerine

getirilmesinde farklı uygulamalara ve aksamalara yol açacağı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle imtiyaza konu bir kısım işlerle ilgili hükümler

içermeyen, mevzuat değişikleri sonucunda imtiyaza konu hizmetlerin

sunulmasında karışıklığa ve aksamaya neden olacak uygulamalara imkan

verecek şekilde düzenlenen "Muğla Entegre Katı Atık Yönetimi Sisteminin

Kurulması ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı" hakkında bu aşamada

görüş bildirilmesine olanak bulunmadığından, yukarıda belirtilen

eksikliklerin tamamlanması amacıyla sözleşme taslağının İçişleri

Bakanlığına iadesine, 2575 sayılı Danıştay Kanun`unun 46`ncı maddesinin 

(b) bendi uyarınca İdari İşler Kurulunda görüşülmek üzere dosyanın

Danıştay Başkanlığına sunulmasına 02.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar

verildi.


Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/11_01_2016_035856.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.