Ön inceleme ile görevlendirilecek kişinin, hakkında ön inceleme yapacağı kişinin üstü konumunda veya teftiş kurullarında görev yapan denetim elemanı olması gerektiği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2014/1031

Karar No : 2014/1032

 

KARAR

Hakkında İşleme Konulmama Kararı Verilen : …

İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri

Bakanının 08.04.2014 tarih ve 11568 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi …

Soruşturulacak Eylemler :İl Özel İdaresince Valilik emrine

görevlendirilen 5 aracın tahsis işlemlerini yapmamak, bu araçlardan …

plakalı aracı 237 sayılı Kanun`a aykırı olarak kullanmak, söz konusu aracın

03.02.2013 tarihinde mesai saatleri dışında kullanımı sırasında kaza

yapmasına neden olmak, anılan kaza ile ilgili işlemleri geciktirmek, sahte

belgelerle kazaya ilişkin bilgileri gizlemek ve perte ayrılan aracın satışını

sağlamak 

Eylem Tarihi : 2012-2013 Yılları

İçişleri Bakanlığının 20.06.2014 tarih ve 15811 sayılı yazısı ekinde

gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 08.04.2014 tarih ve 11568 sayılı

şikayetin işleme konulmaması kararı ile bu karara şikayetçi tarafından

yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Elif Üzümcü‘nün açıklamaları dinlenildikten

sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkında Kanun`un 4`üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;

bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak

ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya

şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da

ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan

ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili

merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya

şikayette bulunana bildirileceği, aynı Kanun`un 5`inci maddesinde ise, izin

vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini

bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme

başlatacağı, ön incelemenin, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat

yapılabileceği gibi görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı ya da

hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu

görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabileceği, inceleme

yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya

kuruluşunun içerisinden belirlenmesinin esas olduğu, işin özelliğine göre

bu merciin, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun

elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebileceği hükme

bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olan …‘ın

söz konusu iddiaları içeren şikayet dilekçesinin İçişleri Bakanlığının

13.02.2014 tarih ve 5316 sayılı yazısıyla Kayseri Valisine gönderilerek

şikayet dilekçesinde belirtilen hususların Valilikçe değerlendirilmesinin,

yapılan işlem sonucundan otuz gün içerisinde Bakanlığın

bilgilendirilmesinin istenildiği, Kayseri Valiliğinin 24.02.2014 tarih ve 1854 

sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığından, konunun önemi müfettiş bilgi ve

tekniğini gerektirdiğinden 4483 sayılı Kanun`a göre gerekli ön incelemenin

Bakanlıkça görevlendirilecek müfettiş tarafından yapılmasının istenildiği,

ancak şifahi görevlendirme ile Vali Yardımcısına iddialarla ilgili olarak

inceleme-araştırma raporu düzenlettirildiği ve bu rapora dayanılarak

Valiliğin 12.03.2014 tarih ve 2405 sayılı yazısıyla Bakanlığa şikayetin

işlemden kaldırılması yolunda kanaat bildirildiği, İçişleri Bakanı tarafından

da itiraza konu şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararın verildiği

anlaşılmıştır.

4483 sayılı Yasa`nın 4`üncü maddesi uyarınca şikayetin işleme

konulmaması kararının izin vermeye yetkili makam tarafından

verilebileceği açık olduğuna göre, şikayete konu olayla ilgili olarak bir

araştırma yapılması durumunda, bu araştırmanın da 4483 sayılı Kanun`un

5`inci maddesinde ön inceleme yapılması veya yaptırılması bakımından

aranan kriterler esas alınmak suretiyle, yani bizzat izin vermeye yetkili

merci veya izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya

kuruluşunun içerisindeki teftiş kurullarından görevlendirilecek bir veya

birkaç denetim elemanı veya hakkında araştırma yapılacak kişinin üstü

konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı tarafından

yapılması gerekeceği tabiidir. Aksi tutumun gerek yapılan araştırmanın

gerekse bu araştırma raporu dayanak alınarak izin vermeye yetkili

mercilerce verilecek işleme konulmama kararının objektifliğini, sıhhatini ve

hukukiliğini tartışmalı hale getireceği ve 4483 sayılı Kanun`un prensiplerine

aykırı olacağı açıktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı

tarafından verilen şikayetin işleme konulmamasına ilişkin 08.04.2014 tarih

ve 11568 sayılı kararın kaldırılmasına, dosyanın gereği için karar ekli olarak

İçişleri Bakanlığına iadesine kararın bir örneğinin şikayetçiye

gönderilmesine 03.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/11_01_2016_035856.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.