Taşınmazın kullanımı yönünden uyuşmazlığa konu uygulama imar planı, üst ölçekli plana aykırı ise de, tarım arazileri açısından istisnai düzenlemeler getiren 5403 sayılı Kanun’a göre, taşınmaz hakkında tarımsal amaçlı kullanım açısından fonksiyon belirlemelerine gidilebileceğinden bu belirlemelerin tarımsal ilkelere, kamu yararına ve planlama esaslarına uygun olup olmadığının objektif ve somut olarak ortaya konulması gerektiği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas No : 2011/6103

Karar No : 2014/3563

 

 

Temyiz Eden (Davalı) : Taşköprü Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : … Tersanesi Ltd. Şti.

İstemin Özeti : Bursa 2. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2010

tarihli, E:2008/825, K:2010/672 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Fatih Yıldırım

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin

açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin

gereği görüşüldü:

Dava, Yalova İli, Taşköprü-Çatalburun Mevkii, … sayılı parselde

bulunan taşınmazı kısmen Sanayi Alanı, kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak

Alan olarak belirleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin

02.07.2008 tarihli, 37 sayılı belediye meclisi kararının taşınmaz yönünden

iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 1/25.000 ölçekli nazım imar

planında taşınmazın tamamının sanayi alanı olarak belirlendiği, dolayısıyla

uyuşmazlığa konu planın üst ölçekli nazım imar planına aykırı olduğu

gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı

idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nun 13.

maddesinde; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri

ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı,

ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, doğal afet sonrası ortaya çıkan

geçici yerleşim yeri ihtiyacı, petrol ve doğal gaz arama ve işletme

faaliyetleri, ilgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik

faaliyetleri, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,

kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak

yatırımlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine

20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca

yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımları,

jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları için bu arazilerin amaç dışı

kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık

tarafından izin verilebileceği, Bakanlığın bu yetkisini valiliklere

devredebileceği, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım

arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazilerinin; toprak

koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı

kullanımlara tahsis edilebileceği, tarımsal amaçlı yapılar için, projesine

uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım

arazisinin valilik izni ile kullanılacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesinde ise: "Tarım Arazileri,

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nda belirtilen izinler alınmadan

tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz." hükmü yer

almaktadır.

Olayda, yukarıda aktarımı yapılan 5403 sayılı Kanun`un 13.

maddesindeki usul ve esaslar uyarınca tesis edilen Yalova İl Tarım

Müdürlüğünün 08.10.2004 tarihli, 683-5647 sayılı işlemi ile ekindeki

topografik haritada; planlama alanında belirlenen muhtelif yerlerin

planlamayla tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülen veya görülmeyen

arazi olarak saptandığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar taşınmazın kullanımı yönünden uyuşmazlığa konu

uygulama imar planı, üst ölçekli plana aykırı ise de, tarım arazileri açısından

istisnai düzenlemeler getiren 5403 sayılı Kanun`a göre, taşınmaz hakkında

tarımsal amaçlı kullanım açısından fonksiyon belirlemelerine gidilebileceği

açıktır. Ancak, bu belirlemelerin tarımsal ilkelere, kamu yararına ve

planlama esaslarına uygun olup olmadığının objektif ve somut olarak

ortaya konulması gerekmektedir.

Buna göre, uyuşmazlık konusu planın; aktarımı yapılan ilke ve

esaslara uygun olup olmadığının, tarım konusunda ihtisas sahibi olan bir

bilirkişinin de bulunduğu bilirkişi heyetiyle irdelenmek suretiyle yerinde

keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak açıklığa kavuşturulması

gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Bursa 2. İdare Mahkemesince verilen

12/10/2010 tarihli, E:2008/825, K:2010/672 sayılı kararın bozulmasına,

dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini

izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık

olmak üzere, 06/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.