Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapıldığı öne sürülen yapıların sınıf ve guruplarının açık ve kesin bir şekilde tespit edildikten sonra para cezası verilmesi gerektiği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2012/3665

Karar No : 2014/1593

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Konut Yapı Kooperatifi

Karşı Taraf (Davalı) : Sincan Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Ankara 6. İdare Mahkemesi‘nin 14/12/2011 günlü,

E:2011/1262, K:2011/2102 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ahmet Kürkçü

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği

görüşüldü:

Dava; Ankara İli, Sincan İlçesi, Alagöz Mahallesi, … ada, … parsel

sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle, 3194 sayılı

İmar Kanunu‘nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin

04.05.2011 günlü, 289 sayılı Sincan Belediye Encümeni kararının iptali

istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; işleme konu yapının ruhsatsız

olduğu, para cezasının maddedeki kriterlere uygun olarak hesaplandığı, bu

nedenle işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın

reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 5940 sayılı Kanun`un 2. maddesiyle

değişik 42. maddesinin 2. fıkrasında; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata,

ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan

yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde

idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna,

bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye

ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve

aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere,

maddede belirtilen şekilde hesaplanan idari para cezalarının uygulanacağı

düzenlenmiş, (a) bendinde; "Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve

gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere,

mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için; 1) I. sınıf A grubu yapılara üç,

B grubu yapılara beş Türk Lirası, 2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu

yapılara onbir Türk Lirası, 3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu

yapılara yirmi Türk Lirası, 4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu

yapılara yirmibeş, C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası, 5) V. sınıf A grubu

yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara elliiki, D grubu

yapılara altmışüç Türk Lirası, idari para cezası verilir. Bu miktarlar her

takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213

sayılı Vergi Usul Kanunu`nun mükerrer 298`inci maddesi hükümleri

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk

Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır."

hükmüne yer verilmiş, (c) bendinde ise; "...8) Ruhsatsız ise cezanın %

180`i,..." oranında artırılacağı ve para cezalarına konu alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alanın dikkate alınacağı kurala

bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Ankara İli, Sincan İlçesi, Alagöz

Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde, 157m2 zemin kat,

157m2 1.kat olmak üzere toplam 314m2, betonarme duvarları

tamamlanmış olarak 2 katlı ruhsatsız inşaat yapıldığının 28.04.2011 günlü

yapı tatil zaptı ile tespit edildiği, yapının 4.sınıf A grubu olduğu

değerlendirilerek, inşaat alanı üzerinden temel para cezası hesaplandıktan

sonra ruhsatsız yapılmış olması nedeniyle para cezasına 3194 sayılı

Kanun`un 42.maddesinin 2.fıkrasının (c) bendinin 8 numaralı alt bendi

uyarınca arttırım uygulanmak suretiyle toplam 22.261,34 TL para cezası

belirlendiği anlaşılmıştır.

28.04.2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011

Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ‘de; "Konutlar (dört kata

kadar- dört kat dahil - asansörsüz ve kalorifersiz)" 3.sınıf A grubu,

"Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)" 3.sınıf B grubu, "Apartman tipi

konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.`yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)"

4.sınıf A grubu yapılar arasında sayılmıştır.

Bu durumda; işleme konu yapının 4.sınıf A grubu yapılar olduğu

değerlendirilerek para cezası hesaplanmış ise de, toplam 314m2,

betonarme duvarları tamamlanmış, 2 katlı ruhsatsız yapının "Bina

yüksekliği 21.50 m.`yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli Apartman tipi

konutlar"dan olduğuna yönelik olarak herhangi bir tespitin bulunmadığı,

3.sınıf A ve B grubu yapılar arasında da konutların yer aldığı dikkate

alındığında, anılan yapının 3.sınıf A grubu, 3.sınıf B grubu, 4.sınıf A grubu

yapılar arasında sayılan hangi tip konutlardan olduğu açık ve kesin bir

şekilde tespit edildikten sonra para cezası verilmesi gerektiğinden, aksi

yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, Mahkeme kararında ise hukuki

isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Ankara 6. İdare Mahkemesi‘nin 14/12/2011

günlü, E:2011/1262, K:2011/2102 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın

Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden

itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

05/02/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.