Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alan kıyıda yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2012/6054

Karar No : 2014/3063

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Taraflar) :

1- (Davacı) : … İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.

Vekili : Av. …

2- (Davalı) : Foça Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : 1- Foça Belediye Başkanlığı

2- … İnşaat Tur. San. ve Tic. A.Ş.

İstemin Özeti : İzmir 4. İdare Mahkemesinin 28.03.2012 günlü,

E:2010/2058, K:2012/470 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek taraflarca bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Davacı tarafından istemin reddi gerektiği

savunulmuş, davalı idarece savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Uğur Dursun

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının para

cezasına ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesi‘nce, işin gereği

görüşüldü:

Dava; İzmir İli, Foça İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Foça, … ada,

… Mevkiinde bulunan iki adet iskelenin ruhsatsız olduğundan bahisle, 3194

sayılı İmar Kanunu`nun 32. maddesi uyarınca yıkılmasına ilişkin Foça

Belediye Encümeninin 03.09.2010 günlü, 153 sayılı kararı ile aynı

Kanun`unu 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin Foça

Belediye Başkanlığının 15.09.2010 günlü, 3562 sayılı işleminin iptali

istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; ruhsata tabi iken ruhsatsız

yapıldığı ve süresi içinde ruhsata bağlanmadığı tespit edilen çeşitli yapıların

yıkımına ilişkin kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı, öte yandan;

dava konusu işlemin dayanağını oluşturan 20.07.2010 tarihli yapı tatil

tutanağı ile söz konusu iki adet iskelenin 10-15 yıl önce yapıldığının davalı

idare tarafından tespit edildiği, 5940 sayılı Kanun ile değişik 3194 sayılı

İmar Kanunu‘nun 42. maddesindeki para cezasına yönelik yeni yasal

düzenlemenin, yürürlük tarihi olan 17.12.2009 tarihinden önceki döneme

ilişkin olaylara uygulanma imkanı bulunmaması karşısında, 10-15 yıl önce

yapıldığı idarece tespit edilen iki adet iskele nedeniyle 12.000,00-TL imar

para cezası verilmesine ilişkin belediye başkanlığı işleminde hukuka uyarlık

bulunmadığı gerekçesiyle davanın yıkıma ilişkin kısmının reddine, imar

para cezası verilmesine ilişkin işlemin ise iptaline karar verilmiş, bu karar

taraflarca temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının; yıkıma ilişkin kısmında,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasında

sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın, para cezasına ilişkin kısmına gelince;

3621 Sayılı Kıyı Kanunu`nun 14. maddesinde; "Bu Kanun

kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı

yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu`nun ilgili hükümleri uygulanır."

hükmüne, 15. maddesinde; "Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil

şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri

engelleri oluşturanlara ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar

idarî para cezası verilir" kuralına, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42.

maddesinin 1. fıkrasında ise; "Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına

aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü 

içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir

sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler

uygulanır" hükmüne yer verilmiş, 5393 sayılı Belediye Kanunu`nun belediye

encümeninin görev ve yetkilerinin belirlendiği 34. maddesinde; ise

"kanunlarda öngörülen cezaları vermek" belediye encümeninin görevleri

arasında sayılmıştır.

Yukarıda verilen mevzuat incelendiğinde; kıyıda yer alan ruhsatsız

yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar

Kanunu hükümlerinin uygulanmasının gerektiği, 3621 sayılı Kıyı

Kanunu`nun 15. maddesi ise; sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel

örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulması gibi anılan madde de

kapsamı belirlenen hallerde uygulanabileceği, öte yandan; kıyıda dahi yer

alsa, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılan ruhsatsız veya

ruhsata aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesi

uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu

anlaşılmaktadır.

Bu durumda; işleme konu ruhsatsız yapılar nedeniyle, 3194 sayılı

İmar Kanunu`nun 42. uyarınca para cezası verme yetkisinin Foça Belediye

Encümenine ait olmasına karşın, yetkisi bulunmayan Belediye Başkanınca

tesis edilen işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından, dava

konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu

itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 28.03.2012

günlü, E:2010/2058, K:2012/470 sayılı kararının yıkıma ilişkin kısmının

onanmasına, para cezasına ilişkin kısmının ise yukarıda belirtilen

gerekçeyle onanmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu

kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın

düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 05.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar

verildi. 


YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.