3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesi uyarınca fenni mesullere idari para cezası verilebilmesi için, yapı denetim işinin üstlenildiği (yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalandığı) tarihten sonra; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapıldığının altı iş günü içerisinde idareye bildirilmediğine yönelik olarak bir tespitin yapılması gerektiği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2012/1363

Karar No : 2014/3701

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Korkuteli Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : … Yapı Denetim Ltd. Şti.

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Antalya 1. İdare Mahkemesi‘nin 28/10/2011 günlü,

E:2010/1458, K:2011/1449 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Halil İbrahim Abay

Düşüncesi : 4708 sayılı Kanun‘un 2. maddesinin 3/c bendine göre;

yapı denetim kuruluşları, yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun

olarak yapılmasını denetlemekle görevlidirler.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 28. maddesinin 2. fıkrasında; fenni

mesul mimar ve mühendislerin uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı

ve malzemeleri ile birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar

planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik

şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevli oldukları;

aynı Kanun‘un 42. maddesinin 2. fıkrasında ise; ruhsat alınmaksızın veya

ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak

yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü

içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere para cezası verileceği

hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen Kanun hükümlerinin değerlendirilmesinden; yapı

denetim şirketlerinin, yapının, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını

denetlemekle görevli oldukları, dolayısıyla sorumluluklarının da ruhsat

tarihinden itibaren başladığı, ruhsatsız olarak başlanan bir yapıya ruhsat

alınabilmesi için imzalanan yapı denetim hizmet sözleşmesinin,

sorumluluğu başlatmayacağı, bu sözleşmenin ruhsat alınabilmesi için ön

şart olduğu hususu da dikkate alındığında, dava konusu işlemin iptali

yolundaki Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe hukuka uygun

olduğundan, anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği

görüşüldü:

Dava; Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kiremitli Mahallesi, … ada, …parsel

sayılı taşınmaz üzerindeki inşaata ruhsat alınmadan başlandığından

bahisle, 3194 sayılı Kanun`un 42. maddesi uyarınca yapının fenni mesulü

olan davacı şirkete para cezası verilmesine ilişkin 02.11.2010 günlü, 230

sayılı Korkuteli Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare

Mahkemesi‘nce; … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan inşaatın

yapı ruhsatının 05.11.2010 tarih ve 2010/211 sayılı işlemle verildiği, söz

konusu taşınmaz üzerine yapılan inşaatın tespit ve idari para cezası

verildiği tarihinde ruhsatsız olduğu sabit olmakla birlikte, yapı denetim

şirketinin ruhsat tarihi olan 05.11.2010 tarihinden itibaren sorumlu olduğu,

ruhsat tarihinden önce fenni mesul sıfatı ile sorumluluğu bulunmayan

davacı yapı denetim şirketi hakkında para cezası verilmesine ilişkin dava

konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu

işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz

edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 5940 sayılı Kanun`un 2. maddesiyle

değişik 42. maddesinin 2. fıkrasında; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata,

ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan

yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde

idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna,

bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye

ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve

aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere,

maddede belirtilen şekilde hesaplanan idari para cezalarının uygulanacağı

düzenlenmiş; 3. fıkrasında ise, 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 8, 28, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 40 ve 41`inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine

getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine,

harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı

müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin

Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde

dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk

Lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda aktarılan Kanun hükmüne göre; ruhsata aykırı olarak

yapılan yapılar nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 42. maddesi

uyarınca fenni mesullere idari para cezası verilebilmesi için, yapı denetim

işinin üstlendiği (yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalandığı) tarihten

sonra; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya

imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapıldığının altı iş günü içerisinde

idareye bildirilmediğine yönelik olarak bir tespitin yapılması

gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirket ile yapı sahibi arasında

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kiremitli Mahallesi, … ada, … parsel sayılı

taşınmaz üzerinde yapılacak olan inşaatın, ruhsat ve eklerine uygun olarak

yapılmasının denetlenmesi hususunda, 26.10.2010 tarihli "Yapı Denetim

Hizmet Sözleşmesi"nin imzalandığı, davalı idare elemanları tarafından

düzenlenen 01.11.2010 tarihli yapı tatil tutanağı ile, ruhsat alınmadan

inşaata başlandığının ve bodrum + zemin kat toplam 396 m2 toplam

alandan oluşan inşaatın yapıldığının tespit edilmesi üzerine, davacı şirkete

para cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği

anlaşılmıştır.

Olayda; yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalandığı tarih ile

ruhsatsız yapının tespit edildiği tarih arasında toplam 4 iş gününün geçtiği

anlaşılmış olup; 3194 sayılı Kanun‘un 42. maddesinde ise fenni mesul

sıfatıyla yapı denetim şirketine para cezası verilebilmesi için aykırılığın altı

iş günü içinde idareye bildirilmemesi şartının aranması karşısında, altı iş

günü içinde ruhsata aykırılığı bildirmeme fiilinin sübuta ermemesi

nedeniyle, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, dava

konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında

sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Antalya 1. İdare Mahkemesi‘nin 28/10/2011

günlü, E:2010/1458, K:2011/1449 sayılı kararının yukarıda belirtilen

gerekçeyle onanmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, temyiz

giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ

tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu

açık olmak üzere, 19/03/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.