İmar planlarına karşı dava açma süresinin başlatılabilmesi için, planın 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre ilanı ve plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen usule göre ilgili planın nerede ve nasıl görülebileceğinin mahalli haberleşme araçları ile duyurulması ve tutanağa bağlanması gerektiği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas No : 2013/6634

Karar No : 2014/3737

 

Temyiz Eden (Davacı): …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 20/06/2013

tarihli, E:2013/782, K:2013/1072 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı

olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden

hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması

gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Üzeyir Ahıskalı

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin

açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin

gereği görüşüldü:

Dava, İzmir İli, Menderes İlçesi, Tekeli Mahallesi, … ada, … parsel

sayılı taşınmazın bulunduğu alanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin

13/04/2012 tarihli, 419 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/5000

ölçekli nazım imar planı revizyonunun iptali istemiyle açılmış; İdare

Mahkemesince, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun

24/5/2012-25/6/2012 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı, dava konusu

plana askı süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmadığı, bu itibarla

son ilan tarihi olan 25/06/2012 tarihinden itibaren 60 gün içinde dava

açılması gerekirken bu süre geçtikten sonra 22/04/2013 tarihinde açılan

davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili

tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`n 7. maddesinde: ‘‘dava

açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde

Danıştay`da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde

otuz gün olduğu belirtilmekte ve 8 maddesi ile de sürelerin, tebliğ yazım ve

ilan tarihlerini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı hükme

bağlanmış bulunmaktadır. Bu tebliğin, yayın veya ilanın, dava açma 

süresine başlangıç alınabilmesi için de bunun mevzuata uygun bir biçimde

yapılmış olması gerektiği kuşkusuzdur.

3194 sayılı Kanun`un planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması

başlıklı 8. maddesinde İmar Planları: ‘‘Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar

Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan

kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin

nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır.

Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay

tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve

ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan

edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye

başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye

meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar‘‘ hükmü ile Plan

Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20. maddesinde: ‘‘Onaylanmış

planlar; onay tarihinden itibaren ilgili idarece herkesin görebileceği şekilde

ilan yerlerinde asılmak ve nerede nasıl görülebileceği mahalli haberleşme

araçları ile duyurulmak suretiyle 30 gün süre ile ilan edilir. 30 günlük ilan

süresi içinde planlara itiraz, ilgili idare nezdinde yapılır.‘‘ hükmü yer

almaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu`nda 12/11/2012 tarihinde

bir takım değişiklikler yapılarak söz konusu kanunun 3. maddesinde,

Büyükşehir Belediyesi, sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe

belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip

olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri

kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu

tüzel kişisi; İlçe Belediyesi, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe

belediyesi olarak tanımlanmış; 7. maddesinde de, Büyükşehir belediyesinin

görev, yetki ve sorumlulukları, Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla,

büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her

ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak;

büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları

uygulama imar plânlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon

plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve

uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını 

yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon

plânlarını yapmak veya yaptırmak şeklinde tanımlanmıştır.

Anılan kanun hükümlerine göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Kanunu`nda yapılan değişiklik sonucu büyükşehir belediyesi sınırları il

mülki sınırları olarak değiştirilerek ilçe belediyeleri büyükşehir belediyesi

sınırlarına dahil edilmiş ve buralara götürülecek hizmetler de büyükşehir

belediyesi sorumluluğuna verilmiş ve buna bağlı olarak planlanan alan,

merkez ilçe dışında bir ilçede olsa bile planın büyükşehir belediyesi

tarafından ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte, ilgili planın nerede ve nasıl

görülebileceğinin mahalli haberleşme (hoparlör) araçları ile duyurulması ve

bunun tutanağa bağlanması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu imar planı revizyonunun

13/04/2012 tarihli, 419 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla

kabul edilerek 3194 sayılı Kanun`un 8. maddesine uygun olarak büyükşehir

belediye başkanlığı ilan panosunda ve belediyenin internet sitesinde

24/05/2012-25/06/2012 tarihleri arasında bir ay süreyle eş zamanlı olarak

ilan edildiği ve İzmir İlinde yayınlanmakta olan bölgesel bir gazetenin

24/05/2012 tarihli baskısında ilan edildiği anlaşılmakta, ancak plan

yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen şekilde

planın nerede nasıl görülebileceğinin mahalli haberleşme araçları ile

duyurulduğuna dair dava dosyasında herhangi bir bilgi ve belge

bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının İzmir İli, Urla İlçesi, Tekeli Mahallesinde

ikamet ettiği ve bu yerde söz konusu planın nerede ve nasıl

görülebileceğine ilişkin bir duyuru yapılmadığından, plan değişikliği

işleminden davacının haberdar olduğu tarih esas alınmak suretiyle davanın

süresinde açıldığı kabul edilerek davanın esası hakkında bir karar verilmesi

gerekirken aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet

bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen

20/06/2013 tarihli, E:2013/782, K:2013/1072 sayılı kararın bozulmasına,

dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini

izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık

olmak üzere, 14/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.