3. Derece doğal sit alanında kalan ve üzerinde yapılaşma yasağı bulunan taşınmaza ilişkin emlak vergisi ve ferilerinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında,

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Dokuzuncu Daire

Esas No : 2011/1486

Karar No : 2014/1903

 

Temyiz İsteminde Bulunan : …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : Balçova Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Davacı adına, 2010 yılına ilişkin tahakkuk eden

emlak vergisinin birinci taksidi, tabiat ve kültür varlıkları katkı payı ve

hesaplanan gecikme zammının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali

istemiyle açılan davayı reddeden İzmir 2. Vergi Mahkemesi‘nin 16/12/2010

tarih ve E:2010/1172, K:2010/2112 sayılı kararının; dilekçede ileri sürülen

sebeplerle bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin

reddi gerektiği yolundadır.

Tetkik Hakimi Duygu Taşal‘ın Düşüncesi : Mahkeme kararının

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlıkta, davacı adına, 2010 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak

vergisinin birinci taksidi, tabiat ve kültür varlıkları katkı payı ve hesaplanan

gecikme zammının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle

açılan davayı; dava konusu taşınmaza davacının mirasçı sıfatıyla elbirliğiyle 

malik olduğu, beyan edilen ve ödenegelen vergilere ilişkin olarak

kendiliğinden tahakkuk eden 2010/1. dönemi vergi, katkı payı ve gecikme

zammının tahsili amacıyla elbirliğiyle mülkiyet dolayısıyla öngörülen

müteselsil sorumluluk hükümleri kapsamında davacı adına düzenlenen

dava konusu ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan

taşınmazın 3. Derece Doğal Sit Alanında kaldığı ve dolayısıyla kesin

yapılaşma yasağı bulunmadığı gerekçeleriyle reddeden vergi mahkemesi

kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu‘nun 30. maddesinin üçüncü

fıkrasında, kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu

kısıtlanan bina, arsa, ve arazinin vergisinin kısıtlamanın devam ettiği sürece

1/10 oranında tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun 17.

maddesinde de, bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanının bu

alanda her ölçekteki plan uygulamasını durduracağı, koruma amaçlı imar

planı yapılıncaya kadar, koruma bölge kurulu tarafından üç ay içinde geçiş

dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirleneceği, belediyeler,

valilikler ve ilgili kurumların söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı

imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge

kuruluna vermek zorunda oldukları, üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle

plan yapılamadığı takdirde koruma bölge kurulunca gerekçeli olarak bu

sürenin uzatılabileceği, uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma

esasları ve kullanma şartlarının uygulanacağı, aynı Yasa‘nın 17.06.1987

tarih ve 3386 sayılı Yasanın 8. maddesiyle değişik 21. maddesinde, tapu

kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş

olan ve l. ve ll. grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür

varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle

üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat

varlıkları olan parsellerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu

hüküm altına alınmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun‘un 58.

maddesinde, kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın, böyle bir borcu

olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında, tebliğ

tarihini izleyen 7 gün içinde dava açılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ödeme emri içeriği

vergilerin ilişkin olduğu … ada, … parselde kayıtlı taşınmaz … adına kayıtlı 

iken, …‘ün 08.12.2006 tarihinde vefatı üzerine davacının da aralarında

bulunduğu mirasçıları tarafından taşınmaza malik olunduğu, davacı

tarafından söz konusu taşınmaza ilişkin olarak 06.03.2007 tarihli emlak

vergisi beyannamesi ile taşınmaz üzerindeki yapıların beyan edildiği ve

bina vergilerinin ödendiği, 2010/1 dönemine ilişkin vergilerin ise,

taşınmazın sit alanında kaldığı bu nedenle emlak vergisinden muaf olduğu

iddiasıyla ödenmemesi üzerine dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği

anlaşılmaktadır.

Davacının taşınmazı üzerinde kesin yapılaşma yasağı olması

nedeniyle emlak vergisinden muaf olduğu iddiasının doğruluğu halinde,

vergiden muaf olan yer için emlak vergisi ve katkı payı salınması, ceza

kesilmesi ve gecikme zammı hesaplanması hukuka aykırı olacağından bu

durumun 6183 sayılı Kanun`un 58. maddesinde yer verilen "böyle bir

borcun olmadığı" kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz

konusu taşınmaz için yapılaşma yasağı getirilip getirilmediği hususunun

ortaya konulması amacıyla, Dairemiz tarafından verilen, 03.07.2011 tarih

ve E:2011/1486 sayılı ara kararı ile davalı idareden taşınmazın imar

durumunu gösteren her türlü bilgi ve belgenin sunulması istenmiş, davalı

belediye tarafından verilen cevabi yazıda, "davaya konu parselin, İzmir

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 17.12.2002 tarih ve 10168

sayılı kararı ile 3. Derece Doğal Sit Alanında kaldığı, parselin bulunduğu

bölgenin de, 30.06.2007 tarihli Resmi Gazete ilan edilen Turizm Termal

Tesis Alanı‘nda bulunduğu, anılan bölgenin İzmir İnciraltı Turizm Merkezi

(İnciraltı Kesimi) 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Revizyonu‘nda kalmakta

olduğu, söz konusu bölgenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları yapılıncaya

kadar bu parselde ve civarında herhangi bir yapılaşmaya izin verilmediği"

beyan edilmiştir.

Bu durumda, 3. Derece Doğal Sit Alanı‘nda kalmakla birlikte,

üzerinde kesin yapılaşma yasağı olduğu tartışmasız olan taşınmaza ilişkin

2010/1. dönem emlak vergisi ve ferilerinin ödenmediğinden bahisle davacı

adına düzenlenen ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, İzmir 2. Vergi

Mahkemesi‘nin 16/12/2010 tarih ve E:2010/1172, K:2010/2112 sayılı

kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde

kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29/04/2014 tarihinde

oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.