Davacı şirketin maden işletme ruhsat alanının 25 hektardan büyük olduğu dikkate alındığında, birinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatına ve ÇED prosedürüne tabi olduğu, dolayısıyla ikinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekeceği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Sekizinci Daire

Esas No : 2014/912

Karar No : 2014/8705

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Madencilik Enerji

Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Kocaeli İl Özel İdaresi

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin 01/11/2013 gün ve

E:2012/796, K:2013/1120 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne

sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek

bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Nadir KARAHAN

Düşüncesi : İdare Mahkemesince, davacı şirketin maden işletme

ruhsat alanının 25 hektardan büyük olduğu dikkate alındığında, birinci sınıf

gayrisıhhi müessese ruhsatına ve ÇED prosedürüne tabi olduğu, dolayısıyla 

ikinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı verilmesi istemiyle yaptığı

başvurunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle

davanın reddine karar verilmesi gerekirken, ikinci sınıf gayrisıhhi müessese

ruhsatı verilecek faaliyetlerden kabul edilmek suretiyle yapılan inceleme

sonucu verilen kararının gerekçesinde yasal isabet bulunmamakta ise de,

kararın sonucu itibarıyla hukuka uygun olduğu ve anılan gerekçeyle

onanması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince, dosyanın tekemmül

ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar

verilmeyerek işin esasına geçildi gereği görüşüldü:

Dava, Kocaeli İli, Kandıra İlçesi sınırları içerisinde bulunan 867,75

hektar büyüklüğündeki sahaya ait VI. Grup maden işletme ruhsatı bulunan

davacı şirketin, işletme ruhsat sahasında madencilik faaliyetine

başlayabilmek için talep ettiği 2. sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı verilmesi

yönündeki başvurusunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu

hazırlanan raporda yer alan, dava konusu maden sahasına erişim yolunun

ana yoldan sonraki kısmının kamyon vb. ağır vasıtaların ulaşımı için uygun

olmaması ve maden faaliyetinin bulunduğu alanın su toplama havzaları

içerisinde orman vasıflı olduğundan, çevreye yayılan tozlardan bitkilerin

mineral maddelerden yararlanması kısıtlanarak, tüm çevre ve türlerin yaşam

alanları, ormanlar, su kaynakları, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin

tamamının değişen oranlarda etkilenerek ekolojik denge üzerinde bir takım

olumsuz etkilerinin olabileceği hususları dikkate alındığında, davacının

gayrisıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı isteminin reddine ilişkin

dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın

reddine karar verilmiştir.

3213 sayılı Maden Kanunu`nun 7. maddesinin dokuzuncu

fıkrasında, (Ek fıkra: 10/06/2010-5995/3 md.) Maden üretim faaliyetleri ile

bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma

ruhsatlarının il özel idareleri tarafından verileceği düzenlenmiştir.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan İşyeri

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 2 listesinde

gayrisıhhi müesseseler sayılmış, listenin A/3-7 maddesinde de, 25 hektar ve

üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler

birinci sınıf gayrisıhhi müessese olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin "Başvuru" başlıklı 17. maddesinde, Gayrisıhhi

müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Örnek 2`de yer alan

başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvuracağı, (Ek fıkra:

23/5/2011 – 2011/1900 K.) maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere

dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatının

il özel idareleri tarafından verileceği, maden üretim faaliyetleri ile bu

faaliyetlere bağlı geçici tesislere dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek

veya tüzel kişilerin Örnek 7`de yer alan formu doldurarak il özel idaresine

başvuracağı ve başvurularda bu formda yer alanlar dışında başka bir bilgi ve

belge istenilmeyeceği hükmüne yer verilmiş, Örnek 7 gösterilen, madencilik

faaliyetleri için gayrisıhhi müessese açma ruhsatı başvuru/beyan formunda,

işyerinin sınıfının belirtilmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Kapsamında alınmış kararın da başvuru formuna eklenerek idareye

sunulması gereken belgeler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 2872 sayılı Çevre Kanunu‘nun 10. maddesinde,

"Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol

açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi

Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel

Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi

Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik,

yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale

edilemez.Çevresel Etki Değerlendirmesine tâbi projeler ve Stratejik

Çevresel Değerlendirmeye tâbi plân ve programlar ve konuya ilişkin usûl ve

esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir" kuralı yer almıştır.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan ve 17.07.2008 gün

ve 26939 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliği‘nin 7. maddesinde; Yönetmeliğin Ek-1

listesinde yer alan faaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi raporunun

hazırlanmasının zorunlu olduğu, söz konusu Yönetmeliğin eki EK-1‘de ise;

faaliyet alanı 25 hektarı aşan madencilik işletmeleri çevresel etki

değerlendirmesi uygulanacak projeler arasında gösterilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri bir bütün olarak

değerlendirildiğinde; 25 hektardan büyük alanda açık işletme usulü ile

yapılacak madencilik faaliyetlerinin birinci sınıf gayrisıhhi müessese olduğu

ve birinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı alınması gerektiği, ayrıca Çevresel

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca 25 hektarı aşan madencilik

işletmeleri çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler arasında

sayıldığı, dolayısıyla bu tür işletmeler için çevresel etki değerlendirmesi

olumlu kararı alınması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Dosyasının incelenmesinden; Kocaeli ili, Kandıra ilçesi Sarıahmetler

- Sarıcaali Köyleri civarında, Şeyh Tepe Mevkilerinde 867,75 hektar

büyüklüğündeki sahaya ait VI. Grup maden işletme ruhsatı bulunan davacı

şirketin, Kocaeli Valiliği tarafından 11.10.2007 tarih ve 70 sayılı kararı ile

ÇED Gerekli Değildir Belgesini de eklenmek suretiyle işletme ruhsat

sahasında madencilik faaliyetine başlayabilmek yaptığı 09.02.2012 tarihli

ikinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı verilmesi yolundaki başvurunun

reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

Olayda, davacı şirket tarafından yapılan başvuruda her ne kadar

9,03 hektarlık alan için ikinci sınıf gayrısıhhi müessese ruhsatı talep edilmiş

ise de, ruhsata tabi sahanın toplamda 867,75 hektar olduğu hususu dikkate

alındığında, madencilik faaliyetinin birinci sınıf gayrısıhhi müessese olarak

kabulü gerektiğinden, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Yönetmelikte öngörülen ruhsat verme süreci farklılaşacaktır. Aynı zamanda

ruhsatı verecek idare tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yönetmeliğine uygun alınmış bir karar bulunup bulunmadığının da bu

süreçte araştırılması gerekmektedir.

Bu durumda, İdare Mahkemesince, davacı şirketin maden işletme

ruhsat alanının 25 hektardan büyük olduğu dikkate alındığında, birinci sınıf

gayrisıhhi müessese ruhsatına ve ÇED prosedürüne tabi olduğu, dolayısıyla

ikinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı verilmesi istemiyle yaptığı

başvurunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle

davanın reddine karar verilmesi gerekirken, ikinci sınıf gayrisıhhi müessese

ruhsatı verilecek faaliyetlerden kabul edilmek suretiyle yapılan yargılama

sonucu verilen kararının gerekçesinde yasal isabet bulunmamakta ise de,

karar sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunmuştur.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddiyle Kocaeli

1. İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun

bulunan temyize konu kararın, yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına,

temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, yürütmenin

durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden 41,50 TL yürütmenin

durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ

tarihini izleyen 15(onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık

olmak üzere, 14/11/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.