Hazineye ait taşınmazların, satış tarihi itibarıyla idarece belirlenecek rayiç bedel üzerinden ilgililere satışının yapılabileceği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onuncu Daire

Esas No : 2014/1509

Karar No : 2014/5397

 

 

Temyiz Eden (Davacı) : …

Temyiz Eden (Davalı) : Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 27.12.2012 tarih

ve E:2011/1224, K:2012/2373 sayılı kararının; taraflarca aleyhlerine olan

kısımlarının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, temyizen incelenerek

bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Taraflarca savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Erkan Yılmaz

Düşüncesi : 4706 sayılı Yasa`da, Hazineye ait olup da ilgili

belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların, belediyece öncelikle

yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine rayiç bedel üzerinden

doğrudan satılacağı kurala bağlanmıştır. Bir başka ifade taşınmazın satış

tarihi itibarıyla belediyece belirlenecek rayiç (güncel) bedel üzerinden yapı

sahiplerine, bunların kanunî veya akdi haleflerine satılabilmesine olanak

tanınmıştır.

İdare Mahkemesince; taşınmazın imar durumu araştırılarak

ulaşılacak sonuca göre belirlenecek bedelin 2.3.2011 tarihi itibarıyla

taşınmazın rayiç bedeli olduğunu, bu bedelin taşınmazın davacıya satılacağı

tarih itibarıyla belediyece güncellenebileceği hususları dikkate alınarak bir

karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak

verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, tarafların temyiz istemlerinin kabulü ile

mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, …

pafta, … parsel sayılı 173,15 m² yüzölçümlü taşınmazın, 4706 sayılı Yasa

gereğince davacıya m² birim değeri 700,00 TL‘den olmak üzere toplam

121.205,00 TL bedelle satışının yapılmasına yolunda tesis edilen bila tarih ve

1174417 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 7. İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu taşınmazın m²

birim değerinin fahiş olduğu yönündeki davacı iddiası üzerine 27.04.2012

tarihinde taşınmazın mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldığı,

12.10.2012 tarihli bilirkişi raporunda, taşınmazın 2012 yılı m² birim

değerinin 687,27 TL, bu değer 2011 yılına uyarlandığında taşınmazın

yaklaşık m² birim değerinin 618,44 TL olduğu, buna göre taşınmazın

02.03.2011 tarihinde m² rayiç birim değerinin 600,00 TL olabileceğinin

tespit edildiği, buna göre taşınmazın, 4706 sayılı Yasa gereğince davacıya m²

birim değeri 600,00 TL‘den olmak üzere toplam 103.890,00 TL bedelle

satışının yapılabileceği gerekçesiyle m² birim değerinin 600,00 TL‘yi aşan

kısmının, toplam satış bedelinin ise, 17.315,00 TL‘lik kısmının iptaline; diğer

kısımları yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflarca, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen anılan Mahkeme

kararının aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‘un

5. maddesinde, ‘‘Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça

tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden önce

üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın

öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya

da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz

olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve

üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez.

Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile

bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan

satılır. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin

ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî

faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve

sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir.‘‘ kuralı yer almıştır.

Yasa hükmünde, Hazineye ait olup da ilgili belediyelere bedelsiz

olarak devredilen taşınmazların, belediyece öncelikle yapı sahipleri ile

bunların kanunî veya akdi haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan

satılacağı kurala bağlanmıştır. Bir başka ifade taşınmazın satış tarihi itibarıyla

belediyece belirlenecek rayiç (güncel) bedel üzerinden yapı sahiplerine,

bunların kanunî veya akdi haleflerine satılabilmesine olanak tanınmıştır.

Dava konusu olayda, Hazineye ait olup da davalı belediyeye

devredilen uyuşmazlık konusu taşınmazın, kıymet takdir komisyonunun

02.03.2011 tarihli kararı ile rayiç m² birim değerinin 700,00 TL olarak

belirlendiği, bu bedelin fahiş olduğu yönündeki davacı iddiası üzerine

Mahkemece yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen

raporda, 02.03.2011 tarihi itibarıyla uyuşmazlık konusu taşınmazın rayiç m²

birim değerinin 600,00 TL olabileceğinin tespit edildiği, Mahkemece hükme

esas alınan bu rapora göre, dava konusu işlemin rayiç m² birim değerinin

600,00 TL‘yi aşan kısmının (100.00 TL) ve bu değer dikkate alınarak

hesaplanan toplam satış tutarının 17.315,00 TL‘lik kısmının iptaline,

davanın diğer kısımlarının reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yasa hükmüne göre, belediyenin satış tarihi itibarıyla belirlediği rayiç

bedel üzerinden taşınmazı davacıya satmakla yükümlü olduğu dikkate

alındığında, uyuşmazlık konusu taşınmazın kıymet takdirinin yapıldığı

2.3.2011 tarihi itibarıyla Mahkeme kararı ile belirlenen bedel ile davacıya

satılmasına yasal olanak bulunmamaktadır. Bir başka ifade ile Mahkemece

bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle belirlenen bedel, 2.3.2011 tarihi

itibarıyla taşınmazın rayiç bedeli olup, bu tarihten sonra taşınmazın davacıya

satılması halinde geçerli olabilecek bir bedel değildir. Dolayısı ile davalı

belediyece, 02.03.2011 tarihinden sonraki bir tarihte yapılacak satışta,

Mahkemece belirlenen bedelde güncelleme yapılabilir.

Davacının, satış tarihi itibarıyla belediyece belirlenen rayiç bedeli

ödeyerek taşınmazı satın almasından sonra, satış bedelinin fahiş olduğu

iddiasıyla 2577 sayılı Yasanın 12. maddesi hükümlerine göre uğramış olduğu

zararın tazmini istemiyle dava açabilmesi mümkündür.

Öte yandan, kıymet takdir komisyonu kararında uyuşmazlık konusu

taşınmazın (arsa) imar durumuna ilişkin kısmında; blok nizam, 4 katlı

(H:12,50m), konut alanında kaldığı bilgisine yer verildiği, bu bilgiler esas

alınarak bilirkişilerce toplam bina alanının 340 m² olduğu hesaplanarak

taşınmazın rayiç bedeli belirlenmiş ise de, davalı belediyece imar mevzuatına

göre taşınmazın toplam bina alanının 566,72 m² olduğu iddia edildiğinden,

Mahkemece taşınmazın imar durumu araştırılarak ulaşılacak sonuca göre

taşınmazın rayiç bedelinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

İdare Mahkemesince; taşınmazın imar durumu araştırılarak

ulaşılacak sonuca göre belirlenecek bedelin 02.03.2011 tarihi itibarıyla

taşınmazın rayiç bedeli olduğunu, bu bedelin taşınmazın davacıya satılacağı

tarih itibarıyla belediyece güncellenebileceği hususları dikkate alınarak bir

karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak

verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, tarafların temyiz istemlerinin kabulü ile

İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 27.12.2012 tarih ve E:2011/1224,

K:2012/2373 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere

dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2014

tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.