Ruhsat sahası mücavirlerinden; ruhsat sahasına komşu olan veya yakınında bulunan yerlerin değil, maden ruhsat sahası içinin anlaşılması gerektiği, maden ruhsat sahası sınırının dışında kalan bir parselde yürütülen bu faaliyetin maden ruhsatı sınırları içerisinde yürütülen madencilik faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla ruhsatsız yapılan yapıların da geçici tesis olarak kabulünün mümkün olmadığı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2013/4021

Karar No : 2014/10506

 

Temyiz İsteminde Bulunanlar :

1-(Davalı) Bornova Belediye Başkanlığı

Vekil : Av. …

2- Müdahil (Davalı yanında) : …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : … Madencilik İnş. Yapı San. ve Tic. A.Ş.

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : İzmir 2. İdare Mahkemesinin 14/11/2012 günlü,

E:2011/1477, K:2012/2012 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Serkan Demir

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği

görüşüldü:

Dava; İzmir İli, Bornova İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, … pafta, …

sayılı parselde kayıtlı olan taşınmaz üzerindeki imalatların ruhsatsız ve

komşu …, … ve … sayılı parsellere tecavüzlü olarak yapıldığından bahisle 

3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi uyarınca söz konusu yapıların

mühürlenmesine ilişkin 13/07/2011 günlü, 1495 sayılı yapı tatil zaptının

iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; söz konusu prefabrik yapı

elemanları üretim tesisinin, kurulduğu dönemde (2008 yılında) madencilik

faaliyeti olarak değerlendirilmesi mümkün değil ise de; bu dönemde ilgili

kurumlarca davacının söz konusu tesisinin madencilik faaliyeti kapsamında

olmadığı ve ruhsat alması gerektiği yönünde yapılmış bir tespit ve tesis

edilmiş bir işlemin bulunmadığı 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun

10/06/2010 gün ve 5995 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten ve Madencilik

Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği`nin yürürlüğe girdiği 06.11.2010

tarihinden sonra prefabrik yapı elemanları üretim tesisinin madencilik

faaliyeti kapsamına alındığı, dolayısıyla ruhsatsız yapılabilecek yapılardan

olduğu anlaşılan yapılara ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık

bulunmadığından iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından

temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesi; " İmar Planları; Nazım

İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge

planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye

sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili

belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak

yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca

tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay

süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz

edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve

planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar."

hükmünü içermektedir.

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği‘nin 124. maddesinde,

" İmar alanları içinde kalan madencilik faaliyetleri, ilgili yerel merciden izin

alınarak yapılır. Ruhsat alındıktan sonra imar alanları içine alınan maden

sahalarına bu hüküm uygulanmaz. Bu yönde değerlendirme yapılırken imar

planının kesinleşme tarihi ve maden ruhsatının hak sağlandığı ilk müracaat

tarihi göz önünde bulundurulur. İmar planlarında orman arazisi olarak

görülen ve orman idaresinden izin alınarak madencilik faaliyet sürdürülen

alanlar için imar planı istenmez. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılan

veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici

tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmaz. İşletme ruhsatları

ve ruhsat sahası mücavirindeki geçici tesisler, çevre düzeni ve imar planları

notuna işlenir. İmarsız alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli

olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı, inşaat ve yapı kullanma iznine 

tabi değildir. Ancak, yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve ilgili

il özel idaresine bildirilmesi zorunludur." hükmü düzenlenmiştir.

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği‘nin 82/A maddesinde "

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese ruhsatı verilmesini takiben bir ay

içinde yapılacak kontrol ve denetimlerde, gerçeğe aykırı beyan ve durumun

tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre

verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde

verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve

ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem

yapılır. " hükmü, 82/C maddesinde, " İmar planı bulunmayan alanlarda

yapılan veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı

geçici tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmaz. Bu alanlar

daha sonra yapılacak imar planlarında gösterilir. İmarsız alanlarda yürütülen

madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve bunların

müştemilatı inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapıların fen

ve sağlık kurallarına uygun olması ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi şarttır.

Bu kapsamda madencilik faaliyeti ile ilgili olmayan yapı yapılamaz." hükmü,

82/E maddesinde ise " Gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden

üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan

tesisler için verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, maden ruhsat alanının

tümünü kapsar ve ruhsat sahasındaki ana faaliyet dalı esas alınarak maden

ruhsat sahibi adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Aynı maden

ruhsat sahasında bulunsa bile işletmecisi ve faaliyet konusu farklı olan

maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim

yapılan tesisler için ayrı ayrı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir."

hükmü mevcuttur.

Dosyanın incelenmesinden; İzmir İli, Bornova İlçesi, Kemalpaşa

Mahallesi, Piçidere Mevkii, … pafta, … sayılı parselde kayıtlı olan davacı

şirkete ait taşınmaz üzerine komşu 1008, 1171 ve 4603 sayılı parsellere

tecavûzlü şekilde ruhsatsız olarak 90,00x70,00 m.‘lik kısmının üstü prefabrik

kiriş ve döşemelerle kapalı, 54,00x70,00 + 32,50x23,50 + 23,00x8.00 m.‘lik

kısmının kolonları dikili üstü açık + kapalı kısmın içinde 22,00x8,00 m.

ebadında iki katlı ofis binasının, imalathanenin yanına 90,00x22,70 m.

ebadında üzerine gezer vinç kurulan zemin betonu ve 32,00x63,00 m.

ebadında zemin betonu atılmış vaziyette imalatların yapıldığının 13.07.2011

günlü yapı tatil zaptı ile tespit edilerek imalatların mühürlenmesi üzerine

bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; dava dosyasının ve Danıştay 8. Dairesinin 01/07/2014 gün

ve E: 2012/4683, K:2014/5912 sayılı kararıyla onanan; İzmir 2. İdare 

Mahkemesinin 23/12/2011 gün ve E:2010/1218, K:2011/2156 sayılı

kararının birlikte incelenmesinden; 1072 sayılı parselde bulunan ve ruhsat

sahası mücavirindeki geçici tesislerin madencilik faaliyeti kapsamında

olduğundan dolayı İmar Kanunu‘nun aradığı izinlerden muaf olduğu iddia

edilmiş ise de, ruhsat sahası mücavirinden; ruhsat sahasına komşu olan veya

yakınında bulunan yerlerin değil, maden ruhsat sahası içinin anlaşılması

gerektiği, 1072 sayılı parselin ise maden ruhsat sahası sınırlarının dışında

kalan bir parsel olduğu, bu parsel davacı şirketin mülkiyetinde olsa da,

maden ruhsat sahası sınırının dışında kalan bir parselde yürütülen bu

faaliyetin maden ruhsatı sınırları içerisinde sürdürülen madencilik faaliyeti

kapsamında değerlendirilemeyeceği dolayısıyla ruhsatsız yapılan yapıların

da geçici tesis olarak kabulünün mümkün olmadığı anlaşıldığından tesis

edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, mahkeme kararında hukuki

isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 14/11/2012

günlü, E:2011/1477, K:2012/2012 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın

Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden

itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

26/11/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.